Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Амортизация основних фондов (Амортизація основних фондів)

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

Міжрегіональна Академія управління персоналом Закарпатський інститут ім.Августина Волошина Факультет бізнесу та зовнішньо-економічної діяльності Кафедра економіки та управління бізнесом Габор Кристина ІванівнаКонтрольна робота на тему: Амортизація основних фондівЗ дисципліни: Бухгалтерський облік Шифр групи: 11-2000 (С6ОА) (2.0з) Спеціальність: облік і аудит № залікової книжки: Фз-00437 Ст.викладач Прокопенко Л.В. Ужгород-2002 З М І С Т Загальні правила нарахування амортизації ОЗ у бухобліку 3 2. Відображення нарахування амортизації у бухобліку .3 Методи нарахування амортизації основних фондів Прямолінійний метод .5 Метод зменшення залишкової вартості .6 Метод прискореного зменшення залишкової вартості .7 Кумулятивний метод 9 Виробничий метод .11 Податковий метод нарахування амортизації ОФ .11 Список використаної літератури 13 Загальні правила нарахування амортизації у бухобліку До числа найбільш прогресивних змін, викликаних реформуванням бухгалтерського обліку, слід віднести право підприємств самостійно встановлювати порядок нарахування амортизацї, обравши один із методів, які запропоновані ПБО-7. В інструкції № 291 терміни «знос» та «амортизація» використано у значеннях, встановлених у ПБО-7: Амортизація – систематичний розподіл вартості, яка амортизується, необоротних активів протягом строку їх корисного використання (експлуатації). Знос необоротних активів – сума амортизації об’єкта необоротних активів з початку їх корисного використання. Об’єктом амортизації є основні засоби (крім землі). Одиницею обліку основних засобів є об’єкт основних засобів. Отже, амортизація нараховується на кожний об’єкт основних засобів. Об’єкт основних засобів, крім первісної, балансової, справедливої та ін., має ще й вартість, яка амортизується. Це первісна або переоцінена вартість необоротних активів за вирахуванням їх ліквідаційної вартості. Якщо ліквідаційна вартість дорівнює нулю, то вартість, яка амортизується, дорівнюватиме первісній або переоціненій. Нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, у якому об’єкт основних засобів став придатним для корисного використання. Амортизація нараховується щомісяця протягом усього строку корисного використання об’єкта. Підприємства з сезонним характером виробництва річну суму амортизації нараховують протягом періоду роботи підприємства у звітному році. Нарахування амортизації призупиняється на період реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації. Нарахування амортизації припиняється починаючи з місяця, наступного за місяцем вибуття об’єкта основних засобів. Термін корисного використання встановлюється підприємством з урахуванням таких чинників: передбачувана інтенсивність використання об’єкта підприємством з урахуванням його потужності або продуктивності; фізичний або моральний знос, що передбачається; правові або інші обмеження стосовно термінів використання об’єкта тощо. Термін корисного використання переглядається у разі зміни очікуваних економічних вигід від використання об’єкта.

2. Відображення нарахування амортизації у бухобліку Для відображення у бухгалтерському обліку сум нарахованої амортизації призначено рахунок 13 «Знос необоротних активів». Субрахунки рахунку 13 відповідають трьом видам необоротних активів: 131 «Знос основних засобів»; 132 «Знос інших необоротних матеріальних активів»; 133 «Знос нематеріальних активів». Відповідно до інструкції № 291 за дебетом рахунку 13 «знос необоротних активів» відображають «зменшення суми зносу». Таке зменшення відбувається у випадках: вибуття активу (незалежно від причини вибуття); уцінки активу, який раніше не дооцінювали; уцінки раніше дооціненого активу. За кредитом рахунку 13 «Знос необоротних активів» відображають суми: нарахованої амортизації; збільшення зносу необоротних активів у разі їх дооцінки. Нарахування амортизації відображають оборотом за кредитом рахунку 13 у кореспонденції з рахунками обліку витрат. Тому бухгалтерські записи переважно залежать від того, який варіант обліку витрат застосовують на підприємстві: із застосуванням рахунків тільки класу 9 або з одночасним застосуванням рахунків класу 8 і 9. Виняток становлять лише записи, що відображають нарахування амортизації вартості необоротних активів, які використовують в інвестиційній діяльності або у зв’язку з надзвичайними подіями. Підприємства, які для обліку витрат застосовують одночасно рахунки класів 8 і 9, для обліку операцій, що відносяться до інвестиційної діяльності або до надзвичайних подій, рахунки класу 8 не використовують, оскільки ці рахунки призначено лише для обліку витрат операційної діяльності. Якщо підприємство для обліку витрат застосовує рахунки тільки класу 9, при нарахуванні амортизації субрахунки рахунку 13 кореспондують безпосередньо з рахунками обліку витрат діяльності. При цьому у кожному конкретному випадку кореспондуючий рахунок залежить від напрямку використання об’єкта (способу одержання підприємством економічної вигоди). Тому в аналітичному обліку об’єкти необоротних активів усередині кожного рахунку або субрахунку доцільно згрупувати за цією ознакою. Відповідно до п.17 ПБо-7 переоцінка об’єкта основних засобів, інших необоротних матеріальних активів передбачає переоцінку як суми їх первісної вартості, акт і суми накопиченого зносу. Сума переоцінки зносу відображається у бухгалтерському обліку по-різному і залежить від: виду переоцінки (дооцінка або уцінка); видів та сум попередніх переоцінок. ПБО 7 пропонує проводити нарахування амортизації із застосуванням таких методів: прямолінійного; зменшення залишкової вартості; прискореного зменшення залишкової вартості; кумулятивного; виробничого. Підприємство може застосовувати норми і методи нарахування амортизації основних засобів, передбачені податковим законодавством. Метод нарахування амортизаціїобирається підприємством самостійно з урахуванням очікуваного способу отримання економічних вигід від його використання. Якщо очікуваний спосіб отримання економічних вигід змінюється, обирається інший метод нарахування амортизації. Розглянемо кожен із них. 3.Методи нарахування амортизації основних фондів .П

рямолінійний метод Прямолінійний метод не є метод, з яким бухгалтери зустрічаються вперше. Метод нарахування амортизації, що діяв до впровадження нових стандартів бухобліку, був, по суті, прямолінійним (лінійний метод, метод рівномірного списання, рівномірний метод). З тією лише різницею, що вартістю, яка амортизується, вважалася вся первісна вартість об’єкта без вирахування ліквідаційної. Підприємства також не мали права самостійно провадити амортизаційну політику. Прямолінійний метод амортизації за ПБО-7 полягає у тому, що «річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на очікуваний період часу використання об’єкта основних засобів. Нарахування амортизації проводиться щомісячно.” Порядок нарахування амортизації при застосування прямолінійного методу можна подати у вигляді двох простих формул:Річна сума амортизації Вартімсть, що амортизується Термін корисного використання Місячна сума амортизації Річна сума амортизації 12 Приклад 1. Умови прикладу: первісна вартість об’єкта основних засобів – 5000 грн.; ліквідаційна вартість – 500 грн.; термін корисного використання, що передбачається, - 4 роки. Потрібно визначити: вартість, що амортизується; річну норму амортизації; щомісячну суму амортизації (цей показник необхідно розрахувати, оскільки амортизація нараховується щомісяця). Виконуємо відповідні розрахунки і отримуємо шукані величини: вартість, що амортизується, - 5000 грн. – 500 грн. = 4500 грн.; річна норма амортизації – 4500 грн. : 4 роки = 1125 грн.; щомісячна сума амортизації – 1125 грн. : 12 місяців = 93.75 грн. Таким чином, при застосуванні прямолінійного методу вартість об’єкта, що амортизується, рівномірно списується (розподіляється) протягом терміну його корисного використання. Метод заснований на припущенні, що сума нарахованої амортизації залежить від терміну (тривалості) експлуатації об’єкта основних засобів.При застосуванні цього методу: річна сума амортизації однакова протягом усіх років експлуатації об’єкта; сума зносу накопичується рівномірно; залишкова вартість об’єкта основних засобів рівномірно зменшується до рівня ліквідаційної вартості. . Метод зменшення залишкової вартості За ПБО-7 це метод, «за яким річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об’єкта на початок звітного року або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації та річної норми амортизації. Річна норма амортизації (у відсотках) обчислюється як різниця між одиницею та результатом кореня ступеня кількості років корисного використання об’єкта з результату від ділення ліквідаційної вартості об’єкта на його первісну вартість. Нарахування амортизації проводиться щомісячно.” Зобразимо зміст норм стандарту у вигляді формул: Річна сума амортизації Залишкова вартість об’єкта на початок звітного року або первісна вартість на дату початку нарахування амортизації Річна норма амортизації Річна норма амортизації 1- √ 100 % Ліевідаційна вартість Кількість років первісна вартість Місячна сума амортизації Річна сума амортизації 12 Приклад 2.

Обязательным правилом воспроизводства капитала фирмы является следующее требование. Необходимо непрерывно пополнять фонд амортизации и своевременно использовать его для обновления основного капитала. Если это правило нарушается, то неизбежны техногенные (происходящие по техническим причинам) аварии и катастрофы. Проведенный здесь анализ простого воспроизводства на предприятии показал, как и почему в этом случае капитал движется по замкнутому кругу. Теперь рассмотрим его перемещение по спирали в процессе расширенного воспроизводства. WP4 Расширенное воспроизводство капитала предприятия Что такое накопление капитала Расширенное воспроизводство на фирме означает увеличение размеров капитала, рост масштабов производства благ. Такое расширение происходит за счет накопления капитала. В связи с этим важно выяснить, что подразумевается под таким накоплением. Однажды на занятии по экономике в одном из колледжей студентов спросили, как бы они использовали прибыль, будучи на месте предпринимателя? Одни сказали, что истратили бы дополнительные деньги на нужные им жизненные блага

1. Амортизация основных фондов: методы амортизации, сопоставительный расчет амортизационных отчислений различными методами

2. Амортизация основных фондов как источник инвестирования средств

3. Амортизация основных фондов (Украина)

4. Учет износа и амортизации основных фондов

5. Зношення, амортизація та відновлення основних фондів підприємства

6. Учет амортизации ОС и методы ее начисления в условиях рынка
7. Амортизация и амортизационные отчисления
8. Амортизация основных средств предприятия

9. Современные методы начисления амортизации

10. Учет амортизации (износа) основных средств и методы ее исчисления в условиях рынка

11. Амортизация основных средств. Бухгалтерский учет

12. Облік зносу та амортизації основних засобів

13. Амортизация основных средств в условиях налогового и бухгалтерского учетов

14. Налоговая амортизация: правила начисления

15. Облік та амортизація необоротних активів

16. Порядок расчета и учет амортизации основных средств

Логическая игра "Лабиринт".
781 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Обучающая игра "Спирограф-линейка. Чудесные узоры".
Большинство прописных букв состоит из плавных линий, которые необходимо рисовать безотрывно, а этот прибор в игровой форме разрабатывает
369 руб
Раздел: Трафареты фигурные, наборы
Настольная игра "Лапочки".
Зверята любят играть и резвиться вместе. Даже вечером их не зазвать домой! Вам нужно помочь собрать их в доме, чтобы они вовремя покушали,
712 руб
Раздел: Карточные игры

17. Учет амортизации и последствий переоценки элементов финансовой отчётности

18. Учет амортизации основных средств в организации и методы ее начисления: бухгалтерский и налоговый аспекты (на примере ООО "Орбита-4")

19. Учет и способы начисления амортизации основных средств

20. Учет основных средств и их амортизации на базе хозяйства ОАО "Ружаны-Агро" Пружанского района

21. Бухгалтерский учет амортизации основных средств

22. Амортизация и налоговый учет
23. Амортизация основных средств
24. Амортизация средств производства

25. Амортизація основних засобів

26. Аудит амортизации основных средств

27. Поиск информации в Интернете по теме "Учет амортизации (износа) основных средств"

28. Начисление амортизации на примере автотранспортной организации

29. Амортизация и амортизационная политика

30. Амортизация основных средств фирмы

31. Амортизаційна політика підприємства в ринкових умовах господарювання

32. Оценка влияния метода начисления амортизация на основные экономические показатели организации

Шезлонг детский "Веселый динозаврик".
В кресле-шезлонге вашему ребенку будет одинаково удобно и кушать, и спать, и бодрствовать. Что бы вы ни делали — работу по дому,
2009 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Пазл "Животные Сибири и Дальнего Востока", 55 деталей.
Новый увлекательный пазл от Larsen Животные Сибири и Дальнего Востока обязательно понравится детям и познакомит их с обитателями разных
548 руб
Раздел: Пазлы в рамке
Точилка механическая, с механизмом автофиксации карандаша.
Большая настольная точилка для карандашей в цветном пластиковом корпусе, с удобной рукояткой и объемным прозрачным контейнером для
695 руб
Раздел: Точилки

33. Розрахунок норми амортизації

34. Учет амортизации основных средств и методы ее начисления

35. Роль микроэлементов в обменных процессах растений и на накоплении ими биологически активных веществ (Реферат (обзор литературы) () WinWord 97)

36. Негосударственные пенсионные фонды в РФ

37. Специальные внебюджетные фонды в современной России

38. Создание и регистрация Культурного фонда "Наследники Гейне"
39. Реферат о Пугачеве
40. Приватизация муниципального жилищного фонда: Проблемы и правовые последствия

41. Внебюджетные фонды РФ

42. Европейские фонды, поддерживающие культуру

43. Реферат перевода с английского языка из книги “A History of England” by Keith Feiling

44. Реферат по книге Фернана Броделя

45. Реферат по технологии приготовления пищи "Венгерская кухня"

46. Несколько рефератов по Исламу

47. "Камю", "Сартр", "Шопенгауэр", "Ясперс", "Фромм" (Рефераты, доклады по философии)

48. Государственные внебюджетные фонды

Планшетик "Кто самый умный?".
Этот говорящий планшетик – прекрасный подарок для маленьких эрудитов! 200 умных вопросов, 20 игровых тем, 3 уровня – играй и узнавай много
445 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Одеяло байковое жаккардовое "Карапуз" (цвет: бежевый).
Жаккардовое одеяло для новорожденных и детей изготовлено из 100% хлопка (натуральная байка). Двухсторонняя расцветка. Одеяло имеет мягкую
565 руб
Раздел: Одеяла для детей
На золотом крыльце...Карточки с заданиями к палочкам Кюизенера.
Набор игр с цветными счетными палочками Кюизенера. В состав набора входят два блока иллюстративного материала к играм и упражнениям. 1
373 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

49. Социально-экономическая сущность внебюджетных фондов. Двухуровневая банковская система Российской Федерации

50. Паевые инвестиционные фонды

51. Учет основных средств /фондов/

52. Аудит расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами

53. Финансирование воспроизводства основных фондов

54. Планирование фонда оплаты труда на примере "ОРМЕТО-ЮУМЗ"
55. Учет расчетов с внебюджетными фондами
56. Реферат по информационным системам управления

57. Производственные фонды радиотехнического производства

58. Переоценка основных фондов

59. Формування статутного фонду підприємств різних форм власності

60. Основные фонды и оборотные средства строительной организации

61. Анализ организационно-технических и социально-экономических мероприятий по улучшению использования трудовых ресурсов и фонда заработной платы

62. Исследование основных фондов предприятия

63. Оптимизация использования основных фондов

64. Статистическое изучение основных фондов предприятия

Мольберт "Ника растущий", со счетами (светофор).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1902 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Цветные счетные палочки Кюизенера.
Возраст: 3 - 7 лет. Каждая палочка – это число, выраженное цветом и величиной. С математической точки зрения палочки это множество, на
399 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Ростомер говорящий "Теремок".
Дети так быстро растут! Следить за их ростом поможет говорящий ростомер «Теремок» от Азбукварика. Нужно только повесить его на
482 руб
Раздел: Ростомеры

65. Основные фонды

66. Генезис капитализма в Мексике. Реферат по истории экономики

67. Организация обслуживания номерного фонда (индустрия туризма)

68. История Алмазного Фонда

69. Реферат по книге Н. Цеда Дух самурая - дух Японии

70. Реферат по теме “Человек на войне”
71. Реферат по биографии Виктора Гюго
72. Реферат - Физиология (Транспорт веществ через биологические мембраны)

73. Международный Валютный Фонд и его отношения с Россией и Кыргызстаном

74. США и Канада в АТР: набор рефератов

75. Алмазный фонд России

76. Учет начисления налогов и платежей в не бюджетные фонды

77. Постановка на учёт в государственных внебюджетных фондах

78. Негосударственные пенсионные фонды в системе пенсионного обеспечения России

79. Инвестиционные фонды и компании

80. Как написать хороший реферат?

Детский стиральный порошок "Умка" (2400 г).
Индивидуальная рецептура разработана специально для серии УМКА, утверждены Органами Сертификации РФ и прошли тестирование на
320 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Набор дошкольника №2 (в коробке).
Этот набор станет замечательным подарком для Вашего малыша. Набор включает в себя пластиковую парту, которая станет для ребенка прекрасным
2326 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Перчатки Paclan, латексные, 100 штук, размер L.
Основная составляющая перчаток – натуральный латекс. Высокие барьерные качества. Высокие тактильные качестваМожно использоваться для мытья
433 руб
Раздел: Перчатки

81. Сборник рефератов о конфликтах

82. Сборник рефератов о конфликтах

83. Страховой фонд

84. Реферат кондитерское изделие

85. Реферат по экскурсоведению

86. Бюджетно-финансовая система Пенсионного фонда России
87. Внебюджетные фонды
88. Внебюджетные фонды в РФ

89. Международный валютный фонд - российский аспект

90. Формирование и использование денежных фондов предприятия

91. Виды и масштабы воздействий нефтедобывающей промышленности на лесной фонд Ханты-Мансийского автономного округа

92. Понятие и состав лесного фонда

93. Перспективы развития природно-заповедного фонда в степной зоне Северной Евразии: новые формы заповедных резерватов

94. Секьюритизация и инвестиционные фонды

95. Западные инвестиционные фонды в России

96. Основные фонды в нефтегазовой промышленности

Сумка - термоконтейнер Lubby для бутылочки (твердая), 22,5 см.
Сумка-термоконтейнер идеально подходит для прогулок и поездок. Сумка способна поддерживать температуру питания в бутылочке в течение
342 руб
Раздел: Подогреватели, термоконтейнеры
Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: оранжевый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы
Набор для творчества "Топиарий. Нежность".
Набор для творчества поможет вам освоить новый вид прикладного творчества - создания топиария. Топиарий - это декоративное деревце,
359 руб
Раздел: Поделки по созданию предметов из пластика, полимеров, стекла

97. Оборотные фонды

98. Налоги в дорожные фонды

99. Налоговые льготы для инвестиционных фондов. Факторы привлечения инвесторов

100. Управляющий инвестиционным фондом


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.