Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Ринкова конкуренція: значення та види

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

УНІВЕРСИТЕТ „КРОК” Факультет Коледж Кафедра економічної теорії КУРСОВА РОБОТА на тему: „Ринкова конкуренція: значення та види” студентки ІІ курсу, групи БС - 4 Гарафонова Олена Сергіївна (підпис студента) Керівник курсової роботи: Асистент Ткаченко Наталія Олександрівна (резолюція „До захисту”) (дата) (підпис) Київ – 2007 ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. Основні положення теорії досконалої і недосконалої конкуренції 1.1 Класичне трактування досконалої конкуренції 1.2 Теорія недосконалої конкуренції 1.3 Олігополістична конкуренція 1.4 Теорія монополістичної конкуренції РОЗДІЛ 2. Антимонопольна політика в сучасному законодавстві України ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ ВИСНОВОК СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ВСТУП У повсякденному житті ми все частіше зустрі­чаємо слова: &quo ;конкуренція&quo ;, &quo ;конкуренто­спроможність&quo ;, &quo ;конкурентна боротьба&quo ;, &quo ;конку­рентний ринок&quo ;. Цим термінам інколи надаються різні значення, але всі вони можуть бути зведені до двох понять - &quo ;конкурентна боротьба&quo ; й &quo ;конкурентний ринок&quo ;. Перше стосується способів поведінки окремих фірм на ринку, друге - ринкових структур і охоплює всі аспекти ринку будь-яких товарів, які впливають на поведінку й діяльність фірм (кількість фірм на ринку, технологію виробництва, типи товарів, що продаються і т.д.). Конкурентність ринку визначається тими межами, в рамках яких окремі фірми здатні впливати на ринок, тобто на умови реалізації своєї продукції, насамперед на ціни. Чим менше окремі фірми впливають на ринок, де вони реалізують свою продукцію тим більш конкурентним вважається ринок. Найвищий ступінь конкурентності ринку досягається тоді, коли окрема фірма на нього не впливає зовсім. Це можливо лише в разі, коли на ринку товарів діє так багато фірм, що кожна з них зокрема ніяк не може вплинути на ціну товару, й сприймає її як таку, що визначається ринковим попитом і пропозицією. Такий ринок називається досконало конкурентним. А фірми, що діють в умовах досконало конкурентного ринку, не ведуть між собою конкурентної боро­тьби. Якщо ж окремі фірми мають можливість впливати на умови реалізації своєї продукції (в першу чергу на ціни), то вони ведуть між собою конкурентну боротьбу, але ринок, де ця можливість реалізується, досконало конкурентним уже не вважається. Отже, конкуренція - категорія явно суперечлива. З одного боку існує твердження, що без конкуренції ринку не буває, а з іншого, - цілком конкурентним є той ринок, на якому учасники (фірми) не ведуть між собою конкурентної боротьби. І далі, якщо конкурентна боротьба існує, такий ринок не вважається досконало конкурентним. Більш того, чим сильніша конкуренція, тим повніше формуються умови для її обмеження. Але ринок рухається вже не до цілком конкурентного, а до монопольного. Ця суперечливість конкуренції виступає передумовою найпротилежніших оцінок її ролі в економіці. Одні економісти стверджують, що конкуренція - це велике благо (між іншим, ця точка зору є характерною для сучасних українських реформаторів), інші наполягають на тому, що конкуренція, протиста­вляючи суб'єктів ринку і породжуючи монополію, - велике зло для економіки.

Мета дослідження – дослідження сутності конкуренції як категорії ринкової економіки. Завдання роботи – вивчити різновиди, форми, економічні закони та умови виникнення конкуренції. Об`єкт дослідження – конкуренція та її види. Актуальність роботи – сучасна ринкова економіка являє собою складний організм, що складається з різноманітних виробничих, комерційних, фінансових та інформаційних структур, які взаємодіють на тлі розгалуженої системи правових норм, і об’єднуються єдиним поняттям - ринок. Створення конкурентного середовища й подолання монополізму у наш час є одним з найважливіших напрямів економічної реформи в Україні. РОЗДІЛ 1. Основні положення теорії досконвлої і недосконалої конкуренції 1.1 Класичне трактування досконалої конкуренції Історичні межі досконалої конкуренції простягаються з XVI ст. до початку XX ст., тобто вони збігаються з епохою вільного капіталізму та існуванням ринку чистої конкуренції. Суть конкуренції проявляється в тому, що вона, з одного бо­ку, створює такі умови, за яких покупець на ринку має безліч можливостей для придбання товарів, а продавець - для їх реалізації. З іншого боку, в обміні беруть участь дві сторони, кожна з яких ставить свій інтерес вище інтересу партнера. В результаті і продавець, і покупець при укладенні угоди повинні йти на взаєм­ний компроміс при визначенні ціни, інакше угода не відбудеться, а кожен з них понесе збитки. Неодмінною умовою конкуренції є незалежність суб'єктів рин­кових відносин від певних &quo ;вищих&quo ; і зовнішніх&quo ; сил. Ця незалеж­ність проявляється, по-перше, в можливості самостійно приймати рішення про виробництво або купівлю товарів чи послуг; по-друге, у свободі вибору ринкових партнерів. У процесі конкуренції господарюючі суб'єкти як би взаємно контролюють один одного, причому здійснюють це переважно краще найретельнішого держа­вного органу. Конкуренція також є важливим інструментом регулювання пропорцій суспільного виробництва в умовах ринку. В силу своєї суперечливої природи конкуренція несе в собі одночасно як позитивні так і негативні наслідки й дії. Позитивні наслідки конкуренції З одного боку, вона виступає як зовнішня примусова сила, що спонукає її учасників у процесі дбання про свої власні мікрогоспо-дарські інтереси сприяти суспільному прогресу. Проте, як будь-який суспільний процес, конкуренція має й нега­тивні наслідки. Тому переоцінювати її можливості в реальній підпри­ємницькій діяльності не слід. Більш того, враховуючи, що негативні наслідки конкуренції органічно властиві ринковому механізму, заснованому на приватній власності (стихія, анархія), необхідно в конкурентній стратегії постійно передбачати локалізацію цих наслід­ків. Негативні наслідки конкуренції Створює умови для безробіття, інфляції та банкрутства окремих підприємців Веде до збільшення диференціації доходів і створює умови для їх несправедливого розподілу Сприяс виникненню економічних криз Виступає важливим фактором монополізації економіки Досконала конкуренція, або ринок чистої конкуренції, виникає, якщо виконуються такі умови: 1) велика кількість малих за розміром фірм, жодна з яких не має значної частки на ринку.

Обсяг виробництва чи реа­лізації не може істотно впливати на весь ринок (на пропози­цію товару, на зміни ціни та ін.). Продавці діють незалежно один від одного. Кожен має можливість вибрати необхідний обсяг виробництва. Ніхто не може впливати на його вибір. Таке становище на ринку не дає змоги продавцям контролю­вати ціни, діє принцип «слідуй за ціною», чи «бери існуючу ціну». Велика кількість продавців не дає їм можливості всту­пати у зговір між собою щодо цін; 2) вироблюваний та продажний товар є однорідним, тоб­то не має істотної диференціації; 3) вхід та вихід з даної галузі виробництва здійснюється повільно, без будь-яких законодавчих, технологічних та фінансових перешкод. Це дозволяє підприємцю вибрати найефективнішу галузь виробництва, а також здійснювати своєрідний «конкурентний тиск» в обраній галузі; 4) покупці та продавці мають потрібну інформацію про різні сторони підприємницької діяльності (виробничі ресур­си, витрати, необхідна технологія виробництва, джерела фінансування, ціни та ін.). За наявності цих умов в економічному житті пануватиме досконала конкуренція, яка є первинною формою зв'язку в ринковій економіці. Ця економічна ситуація є умовою дії всіх ринкових функцій, без всебічного втручання держави, бо досконала конкуренція забезпечує самоналагодження економічної сис­теми та стан її рівноваги. В умовах досконалої конкуренції широко використовуються різні методи нецивілізованої кон­куренції та механізм внутрішньогалузевої та міжгалузевої конкуренції. Однак ринок чистої конкуренції є ідеальною або абстрактною моделлю економіки, бо в чистому вигляді нині такі умови ніде не існують. Але окремі риси ринку чистої конкуренції діють у деяких галузях виробництва. Знання цього ринку дає змогу пізнати економічні закономірності реального суспільного життя. Конкуруючі суб'єкти поводять себе на ринку по-різному, виходячи з конкретних умов і тих завдань, які вони перед собою ставлять можна виділити три основних типи конкурентної поведынки. Креативний тип конкурентної поведінки передбачає забезпе­ченні переваг суперникам шляхом введення якихось нових компо­нентів ринкових відносин (нова продукція, нові технології або нові формїЯ організації виробництва і т. д.). Суттєвою ознакою креативної конкуренції є прагнення ринкових контрагентів до зміни існуючоъ структури попиту і пропозиції. Пристосувальна конкурентна поведінка - це упередження дій конкуренцыъ у галузі модернізації виробництва. Вона застосовуєть­ся тоді, коли підприємець не впевнений у своїх інноваційних можливостях. Гарантуюча конкурентна політика покликана забезпечити стабілізацію на тривалу перспективу досягнутхтих позицій на ринку за рахунок підвищення якості продукції, зічміни її асортименту, надання додаткових послуг, пов'язаних з гарантійним обслугову­ванням. Цей тип конкурентної поведінки застосовується, як правило, тоді, коли підприємець не має можливості суттєво змінювати виробничу й комерційну програми і має слабку іннова­ційну базу. Названі типи конкурентної поведінки в різ­номанітних формах застосоовуються залежно від обраних методів конкурентного суперництва.

Почему бы нам не послать на этот раз на него своего делегата? Это могло бы иметь большой эффект и большое значение в виду все крепнувшей франко-русской политической дружбы. Почему бы русскому студенту не быть одним из пионеров такого сближения двух государств? Французские студенты напирали на это, на политический эффект от приезда делегата от нас. Об этой стороне вопроса я вовсе не думал. Зато я думал о возможных последствиях этого для наших землячеств. Если на таком Съезде, на съезде всего мира, да {107} еще в момент русско-французского сближения, наряду со всеми другими будет представитель русских "землячеств", то это сможет укрепить у нас их положение. Как можно будет после этого их запрещать и карать за одно участие в них? Я за месяц моей жизни в Париже так привык к французской свободе, что мне в голову не приходило, что на это в России могут посмотреть совершенно иначе. Поэтому я, не раздумывая, с радостью согласился на их предложение. Для начала можно было сейчас же поставить Парижскую Ассоциацию - в официальную связь с нашими землячествами, объединенными в Москве, в Центральной Кассе, т. е. в такую же связь, которая на Парижском Междустуденческом съезде - была установлена со всеми студенческими организациями мира, как для обмена изданиями, так для того, чтобы иметь всюду своих корреспондентов, которые могли бы извещать о событиях и т. д

1. Форми співучасті та види співучасників у злочині

2. Ринкова пропозиція та її еластичність

3. Конкуренция и рынок, виды конкуренции

4. Характеристика конкуренции и ее видов

5. Поняття та види адміністративного примусу

6. Поняття та види слідів у трасології
7. Принципи та види попередження злочинності
8. Вибори та види виборчих систем

9. Інфікованість мікроміцетами і пневмоцистами нижніх дихальних шляхів хворих на хронічні неспецифічні захворювання легень (клінічне значення та обґрунтування лікування)

10. Память. Ее значение и виды

11. Еволюція грошових систем та види грошей

12. Сутність та види інвестицій. Поняття левериджа і його види

13. Право лісокористування, поняття та види

14. Конкуренция и ее виды

15. Криза в умовах ринкової економіки та основні чинники її виникнення

16. Конкуренція: сутність, форми та її значення в становленні ринкових відносин

Игра с прищепками "Зайка".
Собираем яркий и красочный сюжет, проговаривая каждое действие. Малыш будет все повторять за вами, что в результате приведет к
365 руб
Раздел: Прочие
Глобус Земли политический, диаметр 420 мм.
Политический глобус Земли. Диаметр: 420 мм. Масштаб: 1:30000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Цвет дуги может
1981 руб
Раздел: Глобусы
Магическая кружка-мешалка, черная.
Оригинальная кружка с двойными металлическими стенками (нержавеющая сталь). Сохраняет напиток горячим в течение дольшего времени (в
554 руб
Раздел: Кружки

17. Поняття процесуальних строків, їх види та значення

18. Конкуренция и её экономическая роль. Виды конкуренции

19. Виды рыночной конкуренции

20. Значение и роль туризма в физическом воспитании, виды простейших туристических соревнований

21. Роль та значення державного казначейства у процесі виконання державного бюджету

22. Виды конкуренции : сравнительный анализ
23. Понятие конкуренции, ее виды и методы
24. Сущность и виды конкуренции

25. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства

26. Поняття, види та принципи страхування

27. Види комерційних банків, крітерії їх класифікації та особливості побудови і функціонування

28. Вклады населения: сущность, виды, значение

29. Види інструктажів, вимоги санітарії та біологічна дія іонізуючого випромінювання

30. Види ксерофітів природної та штучної флори

31. Значення дикорослих плодів та ягід у житті людини

32. Види, форми та методи внутрішнього банківського контролю

Маркеры для доски, 8 цветов, футляр.
8 разноцветных маркеров для рисования на демонстрационных досках.
358 руб
Раздел: Для досок
Брелок с кольцом "Lord of the Rings" Wearable One Ring.
Брелок с тем самым Кольцом из известного произведения жанра фэнтези романа-эпопеи "Властелин Колец" английского писателя Дж. Р.
1590 руб
Раздел: Металлические брелоки
Подгузники Merries (S), 4-8 кг, экономичная упаковка, 82 штуки.
Большая экономичная упаковка мягких и тонких подгузников. Подгузники пропускают воздух, позволяя коже малыша дышать. Внутренняя
1374 руб
Раздел: 6-10 кг

33. Номенклатура дел виды, роль и значение

34. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

35. Нормативно–правовые акты, их виды и значения

36. Підряд та його види

37. Понятие и виды недобросовестной конкуренции (на примере законодательства европейских стран)

38. Понятие, виды и значение документов в расследовании
39. Поняття права природокористування та його види
40. Поняття, види, структура, тлумачення та завдання закону про кримінальну відповідальність

41. Право водокористування та його види

42. Розкриття суті видів та форм цивільно-правової відповідальності

43. Категорія виду та часу в англійській та українській мовах

44. Китайська стіна, шовковий шлях та їх історичне значення

45. Види та порядок проведення вейвлет-аналізу

46. Комутаційні системи: принцип роботи, види та їх розрахунок

47. Романтизм та його значення в мистецтві

48. Особливості та значення поеми Вергілія "Енеїда" в літературному процесі

Дорожная косметичка, 21x15x12 см, арт. 82629.
Стильная косметичка выполненная из современных полимерных материалов, станет отличным современным подарком и займет достойное место среди
324 руб
Раздел: Дорожные наборы
Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: розовый).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные
Карандаши цветов "Color Emotion", трехгранные, 36 цветов.
Карандаши цветные, трехгранные. Количество цветов: 36. Материал корпуса: липа.
692 руб
Раздел: Более 24 цветов

49. Види попиту. Поняття товару та його суть

50. Значення маркетингу в підвищенні ефективності роботи підприємства в умовах ринкової економіки

51. Діагностичне значення аналізу хвилі р методом електрокардіографії високого підсилення у хворих на пароксизмальну та персистуючу форми фібриляції передсердь

52. Механізм та біологічне значення запалення

53. Прогностичне значення клінічних, клініко-лабораторних та нейровізуальних характеристик ішемічного інсульту

54. Види захворювань нирок та фізична реабілітація
55. Виділення та характеристика білкових чинників, що зв’язують інсулін в крові людей, хворих на цукровий діабет
56. Зародження та функціонування спеціальних місій, як особливого виду дипломатичних відносин

57. Менеджмент та конкуренція

58. Сутність, види та канали комунікацій

59. Види ділових заходів, їх підготовка та проведення

60. Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах

61. Види позакласної та позашкільної роботи з образотворчого мистецтва у початкових класах

62. Гра як метод навчання. Її пізнавальне та виховне значення

63. Роль та значення рухливих ігор у розвитку фізичних здібностей дошкільника з інтелектуальними порушеннями

64. Випробування відцентрового насоса з використанням витратомірів та лічильників рідини різних видів

Сушилка для белья напольная складная, 181х54х95 см, серая.
Сушилка для белья напольная складная. Размеры: 181x54x95 см. Цвет каркаса: серая. Размер в раскрытом виде: 181х95х54 см.
733 руб
Раздел: Сушилки напольные
8 цветных смывающихся фломастеров для малышей.
336 руб
Раздел: 7-12 цветов
Универсальная вкладка для дорожных горшков (мятный).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
664 руб
Раздел: Горшки обычные

65. Умовивід та його види

66. Виды виз, их значение и содержание

67. Нетрадиційні та екстремальні види туризму в Криму

68. Громадянський фінансовий контроль та його значення

69. Небанківські фінансово-кредитні установи, їх види та особливості функціонування

70. Види грошей. Кредитні гроші. Кредитна система України. Функції та операції Центрального банку
71. Визначення, види та структура процентних ставок. Основні види ризиків
72. Платежі за забруднення, їх види та критерії нарахування

73. Значення водосховищ для різних видів господарств

74. Конкуренция, её виды, место и роль в современном хозяйственном механизме

75. Механізм та результати конкуренції промислових капіталів

76. Науково-технічний прогрес та його значення в економіці і суспільстві

77. Основні види інвестицій та шляхи їх залучення в економіку України

78. Система цін та особливості вітчизняного ціноутворення в ринкових умовах

79. Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки

80. Моделювання поведінки споживача на ринку товарів та ринковий попит

Шторка антимоскитная, бежевая.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
352 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Трос буксировочный "Stels", 10 тонн, 2 крюка (сумка на молнии).
Тросы буксировочные изготовлены из морозоустойчивого авиационного капрона. Не подвержены воздействию окружающей среды (резкому изменению
388 руб
Раздел: Буксировочные тросы
Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: голубой).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы

81. Общие виды работ, выполняемых на воздушных судах

82. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

83. Значение сна и сновидений. Предупреждение нарушений сна

84. Методологическое значение сравнительного метода в зоологических исследованиях

85. Кораллы. Разнообразие и значение

86. Виды стихийных бедствий и методы борьбы с ними
87. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір
88. Значение газа и перспективы развития газовой отрасли в Казахстане

89. Виды и характеристика федеральных налогов

90. Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение

91. Налоговая система государства, налоги и их виды

92. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

93. Правонарушения и преступления. Понятия и виды

94. Управление природными ресурсами и в области охраны окружающей среды, как вид управления в экономической сфере

95. Виды договоров и их классификация в гражданском праве

96. Гражданско-правовой договор: формы, виды, особенности заключения, изменения и расторжения

Мешок для обуви "Space".
Мешок для обуви с увеличенными габаритами со светоотражающими элементами. Мешок изготовлен из износо- и морозостойкого водоотталкивающего
380 руб
Раздел: Сумки для обуви
Карандаши цветные "Kores", 50 цветов.
Ударопрочные цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
954 руб
Раздел: Более 24 цветов
Музыкальная карусель на кроватку "Наш тёплый дом. Саванна" с проектором (цвет: розовый).
Изготовлено из высококачественного пластика. 2 уровня громкости. Режимы с вращением и без. Звуки природы, спокойные колыбельные мелодии
1719 руб
Раздел: Мобили

97. Договор купли-продажи, договор имущественного найма, понятие и виды договора перевозки грузов

98. Исковая давность и ее гражданско-правовое значение

99. Содержание договора и подразделение его на виды (Контрольная)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.