Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература

Розвиток реклами в Західній Європі і США до ХХ століття

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РЕФЕРАТ з дисципліни Історія графічного дизайну Тема роботи: Розвиток реклами в Західній Європі і США до ХХ ст. Перевірила: доцент Храмова-Баранова О.Л. Виконала: студентка групи ДЗ-51 Гродзь А.С. Черкаси 2006 ЗМІСТ РОБОТИ Титульний лист Зміст роботи Вступ Основна частина Висновки Посилання на використану літературу ВСТУП “Споживач перебуває у постійній облозі. Його вкрай залякано. Його безжально лупцює телебачення, запекло атакує преса, бере приступом радіо, спантеличує щитова реклама. Дуже важко примусити його запам’ятати будь-що, зате забуває він легко і швидко”. Р.Рівз В найбільш загальному плані Європейський регіон можна поділити на дві великі частини: Західна Європа та Центральна та Східна Європа. Така диференціація пов(язана зі ступенем розвику, характеристикою економічних систем та економічної політики, що проводиться урядами країн цих субрегіонів. В сучасній літературі країни першої групи відносять до країн з ринковою економікою, країни другої групи характеризують як постсоціалістичні, а частіше - країни з перехідною економікою. Внаслідок збільшення розриву в темпах розвитку і успішності економічних реформ в країнах з перехідною економікою відбувся процес дезінтеграції колишніх партнерів по Раді Економічної взаємодопомоги і утворення угрупувань країн, що відрізняються як за географічним положенням, так і за рівнем розвитку економіки. В економічній літературі закріпилося розмежування колишніх соціальстичних країн Європи як субрегіон Центральної та Східної Європи і країни колишнього СРСР. З другої підгрупи в першу чергу нас цікавлять ті країни колишнього СРСР, які відносяться до Європейського регіону (Росія має специфічний статус. За статистичними звітами ООН її відносять до країн регіону ЦСЄ, за звітами ж МФО – це центрально- азіатська країна) Україна, Білорусь, Молдова. Стан і ступінь розвитку економік країн Західної та Центральної та Східної Європи встановлюються не лише географічними та економічними умовами, а й моделями соціально-економічного розвитку, що покладені в основу економічних програм і економічною політикою цих країн. Ці моделі розрізняються за ступенем застосування державних та ринкових важелів. Бурхливий розвиток реклами, її технічних засобів і носіїв дали можливість англійському вченому докторові С.Джонсону у 1760 році написати: «Рекламний бізнес є зараз таким близьким до вивершення, що дуже важко вказати якісь шляхи для його поліпшення». Крім того, в цей період відбулось суворе правове регламентування рекламної діяльності. У 1752 p. англійський парламент прийняв закон, який визначав, що предметом об`яв і публічних звернень мають бути тільки надійні речі — від товарів до репутації фірм або особистостей. Особливо інтенсивно розвивається рекламний бізнес у ХІХ ст. Очікується, що до кінця XІX ст. витрати на рекламування товарів, послуг, організаційних одиниць тощо становитимуть майже 1 трлн. дол. США. Реклама стала мистецтвом, виокремилась у самосійну галузь, де знайшли собі робочі місця десятки мільйонів людей.

Ре­кламний бізнес є джерелом мільярдних прибутків. Коли в економічно розвинутих країнах четвертою владою називають пресу, то п`ятою — рекламу. Вона формує світосприймання і впливає на психіку. Вона стала частиною громадської думки, визначаючи сві­домість людини так само, як визначає її батьківський дім, школа тощо. Вона стала дуже впливовою і справді дійовою. Людина по­чала вимагати від життя такого самого бурхливого темпу, який вона знаходить у рекламі. Реклама змусила повірити, що той, хто створює цікаву рекламу, той і виготовляє якісні товари. Вона заслуговує на визнання з боку читачів газет, тому що 80 % вартості газети покриває реклама, а тільки 20 % сплачують читачі. Однак найважливішим є те, що рек­лама — це єдиний елемент маркетингу, який починається з нама­гання зрозуміти споживача і задовольнити його інтереси. У XІX ст. споживачами реклами як послуги стали домогосподар­ки, лікарі, державні службовці, продавці, підприємства (промислові, оптової та роздрібної торгівлі), державні та некомерційні установи й організації. Усе це породило появу найрізноманітніших видів рек­лами, включаючи рекламу в масштабі країни, місцеву, споживацьку, промислову, рекламу послуг (побутових, юридичних, банківських тощо), зрівняльну, спільну (торгово-промислову), пропагандистсь­ку, зустрічну тощо. Така спеціалізація дає змогу кожному знайти своє джерело інформації, скоротити час на його пошуки. Тим самим підвищується ефективність використання часу споживача, бо «час — це гроші». Для того щоб зрозуміти споживача, дізнатись про його запити і потреби, а потім задовольнити їх, у XІX ст. було створено нову га­лузь діяльності — рекламне дослідження ринку. Деякі дослідні компанії в економічно розвинутих країнах спеці­алізуються на аналізі ефективності реклами, її впливу на відповідну аудиторію і надають замовникам інформацію, необхідну для успіш­ного проведення рекламних кампаній. Інші займаються аналізом те­ле-, радіо-, друкованої реклами й визначенням цільових груп читачів (глядачів, слухачів). Виконуються також послуги з планування ви­користання засобів масової інформації, аналізу тиражів газет, жур­налів, галузевих і комерційних засобів масової інформації. Нову форму аналізу ринку, який базується на проведенні вибір­кових вимірювань, використовують у США дослідні об`єднання під назвою «Інформаційні послуги». Ці об`єднання аналізують поведін­ку покупців, застосовуючи сучасну обчислювальну техніку, і дають рекомендації фірмам і організаціям для розробки ними стратегії по­ведінки на ринках збуту. Саме вимоги інформації й реклами привели у XX ст. до значних змін у засобах масової інформації. У 1922 р. новим засобом реклами стало радіо. Тридцяті-сорокові були «золотими роками» радіо. В економічно розвинутих країнах радіо багато років тримало увагу мільйонів слухачів, транслюючи рекламні оголошення. З появою телебачення (перед другою світовою війною) радіо ві­дійшло на другий план. Але в шістдесятих роках воно знову знайш­ло своє місце, ставши джерелом передачі інформації для тих, хто знаходиться поза домом. Нове життя радіо забезпечувалось уведен­ням різних новинок: радіошоу, програми новин зі скритою формою реклами, музичні програми «хард-рок» з рекламою для молоді і лю­дей середнього віку, спеціалізація радіостанцій на обслуговуванні конкретних груп населення.

Зрозуміло, що все це було б неможли­вим без винайдення транзисторів, які зменшили радіоприймачі до розмірів пачки сигарет і дали змогу людям носити їх у кишені. Від­так радіо стало чудовим засобом передачі інформації на місцевому рівні і локальні рекламні фірми справді віддають на радіо, за дани­ми американських спеціалістів, понад 60 % своєї реклами. З 1948 р. починається ера реклами на телебаченні. Поява ка­бельного телебачення, платних телевізійних програм і відеозаписів обіцяє тривале життя реклами на телебаченні. З`явилася можливість робити рекламні передачі за інтересами. Нині глядачі вже не звер­тають уваги на рекламні вставки загального характеру. Їх може за­цікавити тільки ін4юрмативна, розважальна або необхідна побуто­ва реклама. Щоб вплинути на глядача сьогодні, треба мати зовсім інші підходи до тестування реклами. Очікуються нові відкриття в супутниковому зв`язку, що дасть унікальну перспективу опанува­ти світову аудиторію з використанням сучасних технічних засобів типу I er e . Реклама покликала до своїх лав найталановитіших людей, висо­кокласних професіоналів, творців власних оригінальних стилів. Во­на стала частиною культури суспільства. Реклама впливає на кіно, літературу і театр. Кінець-кінцем, саме реклама творить менталітет країни. Під впливом реклами змінюються характери людей, їхні ба­жання, їхнє мислення, прискорюється темп життя всього суспільства. Різні групи населення обмінюються результатами своєї праці за допомогою реклами. Вони ніби ведуть між собою переговори обра­зами, символами, стилями, які не мають, на перший погляд, суворої логіки та системності, але впроваджують у свідомість і підсвідо­мість свою власну (на жаль, частіше за все неправдиву) картину життя. У США вже зараз реклама є невід`ємним елементом «амери­канського стилю життя», що підтримується величезним науково-технічним і виробничним потенціалом. Це вже породжує невдово­лення найбільш далекоглядної частини американського суспільства, яка розуміє, що справжні людські цінності вимірюються не тільки рахунком у банку, престижним авто й розкішним будинком. Але як би там не було, реклама сприяє створенню певного рівня життя, якого намагаються досягти. Це теж здобуток столітнього рекламно­го бізнесу в США. Реклама в США — щось на зразок «візуального повітря», яким дихають постійно, не помічаючи його. Але будь-які зміни в рекламі негайно впливають на її споживачів. Через той величезний вплив, який має нині реклама на людей, вона може бути й небезпечною. Тому було створено міжнародну правову базу рекламної діяльності, яка має гарантувати благоприс­тойність, чесність і правдивість реклами. Міжнародний кодекс рек­ламної практики зобов`язує робити рекламу з почуттям відповідаль­ності перед суспільством на принципах добросовісної конкуренції, що властива комерції цивілізованих країн, а також не підривати громадської довіри до реклами. В Україні тільки-но починає розвиватися рекламний бізнес. Це зв`язано з тим, що Україна як самостійна країна також лише почала процес становлення. Початком розвитку рекламного бізнесу в Україні можна вважати прийняття у 1996 році закону «Про рекламу».

Згодом прийшли скфи (Магог)P не у VIII столтт до н. е., як вважа багато хто, а в XV (за Гомером, за 1000 р. до нашестя Даря в Припонтиду). Вони забезпечили розквт Аратти. Затим з Мд (Мала Азя) прийшли сармати (Мадай)P найближч ваш предки. Через Припонтиду пройшли також галли й онйц (Яван). ¶онйц корнний народ антично Грец, а галли пшли в Захдну ґвропу, в Малу Азю  Палестину. Звдси укранська Галичина, французька Галля, нмецьке мсто Галле, спанська Галця, малоазатська Галатея, палестинська Галлея (батьквщина ¶суса Христа) звучать однаково. ¶. нарешт, на земл Магога (Скф) з'являються Тувал  Тирас (Рош). Разом з цими народами фгуру Мешех. Прям предки пвденних русв (укранцв)P народ Тувал (Фувал) прийшов на земл Украни в ¶ столтт н. е. з Галле батьквщини ¶суса Христа. Землякв ¶суса апостол Андрй називав «братами Божо Матер». Це вони зробили великий хрест  встановили його на тому мсц, де тепер височить арка возз'днання Украни з Росю. Саме тут Первозванний виголосив знаменит слова: «Чи бачите гори ц? Поврте мен, на них возся Благодать Божа

1. Внесок греків у розвиток торгового судноплавства в Азовському морі (друга половина ХIХ - початок ХХ століття)

2. Розвиток науки на Харківщині у ХХ столітті

3. Українські благодійники та меценати кінця ХІХ – початку ХХ століття

4. Електронний журнал в системі інформаційних ресурсів бібліотеки: друга половина ХХ – початок ХХІ століття

5. Загальноосвітня школа України в контексті суспільно-політичного життя 20-х – початку 30-х рр. ХХ століття

6. Культурне життя в Україні у другій половині 40-х - на початку 50-х років ХХ століття
7. Наука і техніка ХХ століття
8. Підготовка культурно-освітніх працівників в Україні в 60-70-і роки ХХ століття

9. Селянські податки на Україні в ХІХ – поч. ХХ століття

10. Чехословаччина у 30- х рр. ХХ століття

11. Бітлз і їх роль у розвитку молодіжної культури ХХ століття

12. Українське кіно початку ХХ століття

13. Українська жіноча проза кінця ХХ століття: світоглядні моделі й особливості художнього стилю

14. Американські вчені ХХ століття в галузі трудових відносин і управління персоналом

15. Традиції та новаторство у зарубіжній музичній культурі ХХ століття

16. Творці опитувань другої половини ХХ століття

Табурет-подставка детский с ручкой.
На прочный табурет малыш сможет не только сесть, но и встать. Табурет удобно использовать как подставку, легко переносить за ручку.
390 руб
Раздел: Стульчики
Набор цветных карандашей "Noris Club", акварельные, 24 цвета, с кистью.
Детские цветные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное белое
573 руб
Раздел: Акварельные
Одноразовые туалетные покрытия на унитаз (235 штук).
Средство личной гигиены, необходимое в местах общественного пользования. Незаменимы при использовании в туалетных комнатах: детских и
396 руб
Раздел: Сиденья, крышки для унитаза

17. Філософія ХХ століття

18. Наукова культура у вітчизняній філософії другої половини ХХ століття

19. Економіка України на початку ХХІ століття

20. Розвиток психології в Сполучених Штатах на рубежі ХІХ-ХХ століть

21. Загальна соціально-економічна характеристика країн Західної Європи

22. Державно-правовий розвиток Німеччини другої половини XIX століття
23. Культура Японії на межі ХІХ-ХХ століть
24. Соціально–політичне становище в Західній Україні 1945-1950 роки

25. Дизайн у Японії в ХІХ – ХХ століттях

26. Європа XIX століття

27. Історичний процес як розвиток культур. Основні підходи до вивчення культур в XIX - початку XX століття

28. Міжнародне становище країн Африки у 80-90-і роки ХХ столітті

29. Морально-етичне виховання школярів (на прикладі педагогічної спадщини та діяльності західноукраїнських композиторів другої половини ХІХ століття)

30. Социологические школы в США ХХ века. Идейные направления и представители

31. Фізкультура та спорт Харківщини у ХХ столітті

32. Боротьба Русі з агресією Заходу на початку XIII століття

Коврик придверный, разноцветный (40x60 см).
Коврик придверный. Основа: резина. Размеры: 400x600 мм.
328 руб
Раздел: Коврики придверные
Игра-баланс "Лягушонок".
Это развивающая и увлекательная игра-баланс для детей в возрасте от 3-х лет. Такие игрушки развивают у детей мелкую моторику рук,
345 руб
Раздел: Игры на ловкость
Стиральный порошок "Аист", автомат, 4000 г.
Бесфосфатный стиральный порошок. Предназначен для стирки изделий из х/б, льняных, синтетических и смесовых тканей в стиральных машинах
453 руб
Раздел: Стиральные порошки

33. Національно-визвольна боротьба у середині XVII століття

34. Польська шляхта другої половини XIX століття

35. Становище Чорногорії на початок XX століття

36. Трагедії XX століття

37. Українська культура першої половини ХІХ століття

38. Українське студентство Cхідної Галичини у середині 70-х років ХІХ століття: пошуки нових шляхів розвитку та зміни національно-політичного обличчя
39. Внутрішня і зовнішня торгівля. Торгівельні компанії XVI-XVII століття
40. Еволюція сфери гостинності міста Києва другої половини XIX - початку XX століття в контексті розвитку українського туризму

41. Культура України в ХІV–першій половині ХVІІ століття

42. Основні форми існування етносу в історії української культури ХІV-ХVІІІ століття

43. Українська культура у другій половині ХVII–XVIII століття

44. Вклади культури і мистецтва XX століття у світову цивілізацію

45. Романтизм як стильова течія української літератури першої половини 19 століття

46. Українська література 19 століття

47. ХІХ століття – золотий фонд світового мистецтва

48. Історія української літератури XIX століття: Євген Гребінка

Копилка "Банкомат", синяя.
Забавная электронная игрушка - копилка выполнена в виде банкомата. Распознаёт номинал Российских монет. Широкий набор функций. Размеры
1919 руб
Раздел: Копилки
Тетрадь на резинке "Study Up", В5, 120 листов, клетка, фиолетовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: фиолетовый.
442 руб
Раздел: Прочие
Мебель для кукол "Гостиная Конфетти".
Комплектация: 2 кресла, 1 диван, 1 торшер, 1 стол. Материал: пластик. Подходит для кукол 30 см. Цвет мебели может отличаться от
662 руб
Раздел: Гостинные

49. Міграція робочої сили як фактор розвитку світової економіки XXI століття

50. Наукова психологія XIX століття

51. Українська культура. Архітектура Росії XVIII-XIX століття

52. Соціально-економічний розвиток Західно-Українських земель у складі Австро-Угорщини у ХІХ столітті

53. Оружие массового поражения: фактор национальной безопасности или средство устрашения (На примере отношений США и России в ХХ веке)

54. Основные этапы становления государства всеобщего благоденствия в США в ХХ веке
55. Лицарство в історії західної і центральної Європи
56. Реформація в Європі і її подальший вплив на розвиток європейської історії

57. Соціально-економічний розвиток Чехії та Словаччини у XVIII столітті

58. Головні теми жіночої західноукраїнської літератури 30-х років ХХ сторіччя

59. Інтереси СРСР та США на Близькому Сході в 80-ті роки ХХ ст.

60. Авиаракетно-космическая промышленность США

61. Внешняя разведка США /CIA/

62. Экономико-географическая характеристика Юга США

63. Место США в мировом капиталистическом хозяйстве

64. США: современный уровень социально-экономического развития. Характеристика современного состояния, анализ причин, перспективы развития

Стержень для роллеров, синие чернила, F.
Стержень для роллера Parker с чернилами синего цвета, толщина линии — 0,5 мм, длина стержня — 112 мм, длина шарика — 0,8 мм. Цвет чернил:
343 руб
Раздел: Стержни для ручек
Маркер выделитель текста Edding "E-345/6S", 6 цветов 1-5 мм.
Для выделения слов или текста в книгах, брошюрах, письмах и т.п. Практически для любой бумаги для копирования и факсов. Высокая
361 руб
Раздел: Текстовыделители
Кружка-хамелеон "Чеширский кот".
Вам нравятся необычные вещи? Любите удивляться и удивлять всех вокруг? Кружка-хамелеон "Чеширский кот" будет поднимать
304 руб
Раздел: Кружки

65. Анализ экономики США

66. Важнейшие промышленные и финансовые центры США, крупнейшие корпорации

67. Финансовые посредники федерального правительства США

68. Формирование государственного строя США

69. Общественно - политическое и социально - экономическое положение Китая в 20-х - 30-х годах ХХ века

70. Гражданская война в США 1861-1865гг. – Кавалерия конфедерации
71. Великая депрессия в США
72. Политическое развитие Италии во второй половине ХХ века

73. Послевоенное развитие США (1945-1990гг.)

74. Проблема рабства в США

75. Россия на рубеже ХIХ-ХХ веков

76. Правовая система России во 2-й половине XlX - начале ХХ вв. Судебная реформа

77. Речной флот СССР в 60-80е годы ХХ века

78. Альтернативы развития событий в годы революций начала ХХ века в России

79. Бюджетный процесс в США

80. Личные (гражданские) (права и свободы в конституциях США и Испании /сравнительный анализ/)

Карандаши акварельные "Mondeluz", 36 цветов.
Стержни карандашей изготовлены из прессованной акварели. Это позволяет рисовать ими как простыми карандашами, после чего смоченной в воде
692 руб
Раздел: Акварельные
Изограф, 0,1 мм.
Чертежный прибор для черчения и рисования на бумаге, ватмане и чертежной пленке. Изограф имеет резервуар для чернил, который легко
1584 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Защита для обуви.
Если ваш ребенок любит кататься на каталках, то защита для обуви это для вас. Защита для обуви одевается прямо на детскую обувь и защищает
590 руб
Раздел: Каталки

81. Организация налоговых органов и контроль за уплатой налогов в США и Германии

82. Структура государственных органов США по Конституции 1787 года

83. Конституцiя США та реальнi права громадян

84. Взаимодействие Конгресса и Президента в США

85. Страхование в США

86. Институт президенства в США
87. Основные праздники Великобритании и США
88. Переход от "персонального" журнализма к "новому" в 80х-90х годах XIX веках в капиталистической прессе США

89. Сервировка стола

90. Основной 60 летний ритм развития культуры ХХ века 1923-1983 гг.

91. Правила сервировки стола

92. Основные праздники Великобритании и США

93. Гражданская война в произведениях русских писателей ХХ века

94. Музыка ХХ века. Мадонна

95. Президент США Ж. Кеннеди (1961-63)

96. Ужесточение конфронтации между СССР и США в первой половине 80-х годов

Таблетки для посудомоечной машины "Clean&Fresh", 5 in1 (giga).
Таблетки для посудомоечной машины «Clean&Fresh» – чистота и свежесть Вашей посуды в каждой таблетке! Великолепно очищает посуду
1122 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Антипригарный чехол для гладильной доски "Paterra", размер L-XL, 146x55 см.
Эффект двустороннего глажения. Чехол имеет хлопковую основу с особой антипригарной пропиткой из силикона, которая исключает пригорание
891 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски
Игровой надувной цилиндр "Gymex".
Игровой надувной цилиндр GYMEX – очень полезная игрушка для физического развития малыша! Состоит он из трёх прозрачных надувных секций,
419 руб
Раздел: Батуты, надувные центры

97. Оборона Киева 1941р. Трагедія армії Південно-Західного фронту. Генерал-полковник М. П. Кирпонос

98. История США XX века

99. Гражданская война в США в 1861-1865


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.