Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Джерела і основні риси права в україні першої половини 19 віку, та початок 20 в.

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

КРИМСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЭКОНОМІКИ ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА. Реферат на тему: “ ДЖЕРЕЛА І ОСНОВНІ РИСИ ПРАВА В УКРАЇНІ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ 19 ВІКУ, ТА ПОЧАТОК 20 В.” Виконував – Карпов С.А. Преревырив – Лютий А. Д. ПЛАН:1. КОДИФІКАЦІЯ ПРАВА. 2. СУД І ПРОЦЕС 2.1 СУДИ В УКРАЇНІ ПІСЛЯ СУДОВОЇ РЕФОРМИ 1864 РОКУ. 3. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО. 4. КРИМІНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО. 5. АДМІНІСТРАТИВНЕ ЗАКОНОДАВСТВО. 6. ВИСНОВОК. 7. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ. 1. КОДИФІКАЦІЯ ПРАВА. Правовим актам України поталанило більше, ніж дер­жавним інститутам. Якщо останні були повністю Ліквідо­вані в кінці XVIII ст., то III Статут Великого князівства Литовського, магдебурзьке і місцеве звичаєве право про­довжували діяти в Полтавській, Волинській, Київській і Подільській губерніях. У той же час царизм намагається поширити на українській землі загальноросійське законодавство. Для цього була використана кодифікація права, що розпочалася в Російській імперії на початку XIX ст. Загальне керівництво кодифікаційними роботами здій­снював тоді М.Сперанський. Українську кодифікаційну комісію очолив граф П.Завадський. Використання III Ста­туту 1588 року було підтримано виданням у Петербурзі в 1810 році на російській моді покажчика до нього під на­звою &quo ;Ручной словарь, или краткое содержание польских й литовских законов, служащих руководством в судебньых тяжбах всякого рода, собранных для употребления в присутственных местах и литовских провинций&quo ;. В 1811 році було над­руковано текст III Статуту на російській і польській мо­вах. Той факт, що переклад здійснювався по польському виданню 1786 року, говорив, що в Російській імперії не знали або не хотіли знати походження Статуту як пам'ят­ки права литовського, українського і білоруського народів і аж ніяк не польського. Цей текст Статуту і був діючим джерелом права до розповсюдження на Україну законів російської імперії. Що ж до джерел магдебурзького пра­ва, то їхня доля була вирішена указами Сенату про припи­нення дії цього права в Україні, за винятком Києва, в 1827 році, а через вісім років і в Києві. Визначена урядом програма роботи кодифікаційної ко­місії (&quo ;Комиссии составления законов&quo ;) передбачала коди­фікацію загальноімперського і місцевого права. Офіційним приводом для кодифікації місцевого права була необхід­ність систематизації норм, що діяли в Україні. Рішення цієї проблеми було покладено на три експе­диції кодифікаційної комісії. Перша експедиція працю­вала над кодифікацією основ права Російської імперії в цілому; друга — над кодифікацією права окремих місце­востей; третя — редагувала розроблені проекти кодексів. Над кодифікацією права України в складі другої екс­педиції з 1804 по 1808 рік працювали дві групи. Перша, яку очолював А. Повстанський, розробляла право Право­бережжя (Волинської, Київської і Подільської губерній) друга, під керівництвом Ф. Давидовича, — Лівобережжя (Полтавської і Чернігівської губерній). Задачами кодифі­кації було приведення місцевих норм у відповідність із загальвоімперським законодавством, а також складання зводів (статутів) для лівобережних і правобережних гу­берній, в яких зберігались би тільки ті відмінності, небхід-ність яких визначалась місцевими особливостями.

Підсумком роботи групи А. Повстанського був проект під назвою &quo ;Свод местных законов губерний й областей, присоединенных от Польши&quo ;. Група Ф. Давидовича підготувала &quo ;Собрание гражданских законов, действующих в Малороссии&quo ; (&quo ;Собрание малороссийских прав&quo ;). Ці проекти буди результатом першого етапу роботи експедиції. Вони містили діючі в Україні норми. Майже все &quo ;Собрание малороссяйских прав&quo ; споряджено покаж­чиком джерел. Із 1255 статей 515 мають посилання на III Статут, 457— на Саксонське зерцало, 224 -- на хельмс ьке, 58— на магдебурзьке право, всі інші на правовий зви­чай. Фактично &quo ;Собрание малороссийских прав&quo ; —де перший проект цивільного кодексу України. В ньому ми бачимо норми Права, які діяли в Полтавській і Чернігівській губерніях на початку XIX ст. Проект складався з 3 частин, 5 книг, 42 розділів, 1377 параграфів (статей). Його не було офіційно затверджено, але він широко використовувався практиками. У 1809 році кодифікаційну комісію було поділено на 6 відділів. Останньому (шостому) було доручено складання зводів законів для українських губерній. З початком росій­сько-французької війни кодифікаційні роботи були при­зупинені. У 1826 році Комісія складання законів була перетворе­на в другий відділ царської канцелярії, і роботу з кодифі­кації права було поновлено. Керівництво кодифікаційни­ми роботами було знову покладено на М. Сперанського. Результатом кодифікаційних робіт стало підготовлене в 1830 році &quo ;Повне зібрання законів Російської імперії&quo ; і &quo ;Звід законів Російської імперії&quo ; (1833 року). В той же час в 1830—1833 роках спеціальною групою у складі другого відділу під керівництвом І. Даниловича було підготовлено &quo ;Звід місцевих законів західних губерній&quo ; (Правобережжя України і Білоруси). У 1838 році проект Зводу було затверджено Державною радою. По змісту це був збірник матеріального і процесуального права, який складався з трьох частин. Перша частина була зосередже­на в двох книгах і мала 196 статей, в яких розглядалися, головним чином, питання правоздатності осіб різних станів. Друга частина в складі п'яти книг включала 947 статей і мала регулювати право власності зобов'язувальне і сімей­не право. Третя частина складалася з трьох книг і вклю­чала 896 статей. Вони визначали порядок проведення ци­вільного судового процесу. Аналіз проекту Зводу показує, що законодавець нама­гається витіснити місцеве законодавство нормами загальнопросійського права. Звід побудовано таким чином, щоо російське законодавство виступає в ньому джерелом права, яке регулює найбільш важливі суспільні відносини, а місце­ве право — як таке, що регулює окремі правовідносини. Ця мета досягається шляхом повної ідентичності системи законів Російської імперії і &quo ;Зводу місцевих законів за­хідних губерній&quo ;. Після затвердження Звід планувався до введення в дію на Правобережній Україні, але на цей час перемагає тенденція єдиного для всієї імперії законодав­ства, в якому не було місця для місцевихзаконів. У 1840 — 1841 роках на Україну розповсюджується загальноросійське цивільне і кримінальне законодавство.

В Правобережній Україні місцеве право було скасоване беззастережно. В Полтавській і Чернігівській губерніях указом від 15 квітня 1842 року вводиться загальноімперське законодавство з судочинства. При підготовці другого видання Зводу законів Російської імперіїв 1842 році в 10-й том було внесено ряд норм з &quo ;Зводу місцевих законів західних губерній&quo ; (голов­ним чином, це були норми III Статуту 1588 року) для їхньо­го застосування в Полтавській і Чернігівській губерніях. Таких норм налічувалося 53 з 3979. Вони регулювали спадкові і сімейні відносини. 2. СУД І ПРОЦЕС На початку XIX ст. судова система в Україні не була єдиною. В Слободсько-Українській, Херсонській, Катерино­славській і Таврійській губерніях судова система була при­ведена у відповідність з судовою системою Росії. До скла­ду судової системи в цих губерніях входили губернські суди (палата кримінального і палата цивільного суду), які були другою і апеляційною інстанцією для судів нижчого рівня. Над становими були совісні і придворні суди, які були ство­рені на рівні губерній. Голови палат цивільного і кримінального суду призна­чалися. Палата кримінального суду розглядала в першій інстанції справи про посадові злочини, пожежі, порубки лісу і інше. Палата цивільного суду — справи про нерухоме майно в різних губерніях, спори про власність у містах. Совісні суди розглядали &quo ;колдовські&quo ; справи і справи про злочини божевільних та неповнолітніх, а із цивільних справ — майнові суперечки між родичами. Рішення со­вісного суду не мали примусової сили і були розраховані на виконання на основі примирення сторін. Придворні суди не були обов'язковими для кожної губернії. Вони розгля­дали кримінальні і цивільні справи осіб, станову належність яких було важко визначити, а також справи чиновників і військовослужбовців, що тимчасово знаходилися в тому чи іншому місті в справах служби. Необхідність і склад цьо­го суду визначалися губернатором. Судами першої інстанції були земські суди в повітах (для дворян і селян), а в містах — магістрати і ратуші (для купців і міщан). В Одесі в 1808 році був створений комер­ційний суд. Земські суди розглядали цивільні і кримінальні спра­ви, проводили слідство і здійснювали виконання рішень та вироків. У правобережних губерніях, а також Полтавській і Чер­нігівській структура судової системи була іншою. Так, судо­ву систему в Волинській, Київській і Подільській губер­ніях очолював Головний суд, який являвся апеляційною інстанцією для нижче стоячих судів — повітових, підков морських, магістратських і ратушних судів. Він складав­ся з двох департаментів — цивільних і кримінальних справ. Департаменти проводили як роздільні засідання, так і об'єднані. На вироки і рішення Головного суду апе­ляції та скарги подавались у Сенат. Повітовий суд був становим судом для дворян і селян. До його складу вхо­дили голова (суддя), два підсудки (асесори), нотарь (писар). У розпорядженні повітового суду знаходилося четверо воз­них, у компетенцію яких входили за дорученням суду роз­гляд справ про потрави, порубки лісу, оцінка і стягнення нанесених збитків.

Так само, як  будьяка нша доктрина, нацоналзм ма власну нтелектуальну сторю. У нацоналзм  сво бачення стор, культури, економки, соцального устрою, релгйних взамин тощо. Та обставина, що не сну нацоналстичного «Манфесту Комунстично парт», не позбавля нацоналзм права на звання доктрини. Згадамо ще одне уявлення про нацоналзм, яке протягом тривалого часу давало змогу девальвувати його як доктрину на ринку деологчних «цнних паперв». У найзагальншому вигляд воно формулювалося так: нацоналзм не ма економчно програми. Лише в останн десятилття це твердження було пддане серйознй ревз (Г. Джонсон, Р. Шпорлюк, Л. @рнфелд). Узагальнюючи основн риси «полтеконом нацоналзму», вдомий економст, професор Лондонсько школи економки Г. Джонсон навв схему, за якою ма розвиватися нацоналстична економчна полтика. Вона матиме два напрями: перший з них безпосередньо вдповдатиме за створення нацонального валового продукту (Джонсон не використову цього термна), регулювання соцальних вдносин тощо

1. Банківське право України: Нормативно-правове регулювання та особливості

2. Право України другої половини XVII-XVIII ст.

3. Українська культура першої половини ХІХ століття

4. Українські землі у складі Литви і Польщі (XIV – перша половина XVII ст.)

5. Модернізм. Основні течії першої половини XX століття

6. Гражданское законодательство России в 1 половине 19 века
7. Кодификация Русского Права в первой половине XIX века
8. Основные политические права и свободы граждан

9. Экономическое развитие Тобольской губернии в первой половине 19 века

10. Внешняя политика России во второй половине 19 века

11. Развитие Дальнего Востока во второй половине 19 века

12. Історія держави та права України

13. Русская культура, наука и образование в первой половине 19 века

14. Древнее общество: основные институты права

15. Цивільне право України

16. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

Каталка-трактор с педалями "Turbo-2" с полуприцепом.
Педальная каталка-трактор «Turbo-2» c полуприцепом приводится в движение при помощи цепного механизма. На мини-тракторе установлена
4394 руб
Раздел: Каталки
Стиральный порошок KAO "Attack Bio EX", 1 кг.
Стиральный био-порошок KAO "Attack Bio EX" признан Международным Авторитетным Советом США по хлопку в качестве выдающегося
620 руб
Раздел: Стиральные порошки
Шкатулка "Мишка", 7x10 см.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Регулярно удалять
332 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные

17. Судебная реформа и контрреформа во второй половине 19-го века

18. Экономическое развитие России во 2-ой половине 19 в.

19. Реферат по делопроизводству с вопросами: Подготовка документов к архивному хранению, Правила оформления реквизитов №№16, 19, 20, 22, Контракты (договоры)

20. Аграрне право України

21. Внешняя политика России во второй половине 19 века

22. Адміністративне право України
23. Державне право України
24. Звільнення від покарання та його відбування за Кримінальним правом України

25. Кримінальне право України

26. Основи адміністративного права України

27. Основи цивільного права України

28. Основные черты права Нового времени

29. Поняття злочину у кримінальному праві України

30. Поняття, функції та система трудового права України

31. Предмет та методологія інформаційного права України

32. Спадковий договір в цивільному праві України

Рюкзачок дошкольный "Щенячий патруль", 23х19х8 см.
Легкий и компактный дошкольный рюкзачок - это красивый и удобный аксессуар для вашего ребенка. В его внутреннем отделении на молнии легко
693 руб
Раздел: Без наполнения
Набор посуды "Щенячий патруль", 3 предмета.
Посуда подходит для мытья в посудомоечной машине и использования в микроволновой печи. Яркая посуда с любимыми героями порадует малыша и
578 руб
Раздел: Наборы для кормления
Кукла-балерина.
Кукла-балерина "Принцессы Диснея" очень любит танцевать! Поэтому она нарядилась в специальный костюм с пышной юбочкой-пачкой,
541 руб
Раздел: Куклы-модели, современные

33. Архівні фонди НАН України як джерело з вивчення розвитку української академічної історичної науки (1944–1956)

34. Держава і право України в період перебудови соціалізму

35. Італійська культура (кінець ХVІІІ – перша половина ХІХ ст.)

36. Российское государство в первой половине 19 века

37. Дитяча література Німеччини періоду Середньовіччя, епохи Відродження, кінця XVIII – першої половини XIX ст

38. Основні риси та якості педагога в сучасній школі
39. Основные положения, правила и оценка соответствия однородной продукции
40. Джерела екологічного права

41. Закон як джерело екологічного права

42. Хранение товаров и других предметов, ввезенных на таможенную территорию Украины, под таможенным контролем (укр.)/ Зберљгання товарљв та љнших предметљв, ввезених на митну територљю УкраЪни, пљд митним контролем

43. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

44. Вугільна промисловість України і Польщі: сучасний стан та перспективи

45. Правові відносини між батьками та дітьми

46. Соціальні стани в Україні у складі Литви та Польщі

47. Українізація: її суть та наслідки

48. Фактори відставання України у психологічному та історичному планах

Набор подарочный для новорождённого "Моя малышка".
Запечатлите мимолетные мгновения жизни Вашего ребенка с помощью необычного набора для новорождённого «Моя малышка». Рамка для
850 руб
Раздел: Прочие
Набор керамической посуды Disney "Холодное сердце. Эльза", 3 предмета (в подарочной упаковке).
Предметы набора оформлены красочными изображениями мультгероинями. Набор, несомненно, привлечет внимание вашего ребенка и не позволит ему
472 руб
Раздел: Наборы для кормления
Подставка для колец "Слоник", арт. 62258.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка с покрытием золотой краской), стекло. Товар не подлежит
365 руб
Раздел: Подставки для украшений

49. Українські легенди про походження та характеристичні особливості деяких народностей

50. Українські космогонічні легенди та перекази про квіти і хлібні злаки

51. Українські космогонічні легенди та перекази про хрін, часник та тютюн

52. Антифеодальні виступи селян в Україні у другій половині XVI – першій половині XVII ст

53. Національно-духовне відродження України у першій половині XIX ст.

54. Соціально-економічний розвиток українських земель наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.
55. Україна в першій половині 1950-х років
56. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ - у першій половині ХІХ ст.

57. Культура України в ХІV–першій половині ХVІІ століття

58. Шпаргалки по истории отечественного гос и права 18-19 века

59. Конституционные гарантии основных прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации

60. Основные права и свободы Российских граждан

61. Понятие, сущность и содержание основных прав, свобод и обязанностей граждан России

62. Налоговое право как основной институт финансового права

63. Основные понятия в римском праве (шпаргалка)

64. Идеи правого государства и его основные признаки

Рюкзак для старших классов "Фантазия", 41x32x14 см.
Рюкзак "Фантазия" предназначен для учениц старших классов и студенток. Поклонницам нежной гаммы цветов придется по вкусу броский
621 руб
Раздел: Без наполнения
Мобиль на детскую кроватку "Music Bed Bell" (свет, звук).
Погремушка станет отличным помощником, она позволит привлечь внимание ребенка. Мобиль на детскую кроватку Music Bed Bell - это отличное
1475 руб
Раздел: Мобили
Швабра отжимная "Хозяюшка Мила", KF-08.
Отжимные швабры с PVA насадками подходят для влажной уборки и мытья полов из любых материалов: ламинат, паркет, линолеум, керамическая
371 руб
Раздел: Швабры и наборы

65. Основные достижения русской культуры XIX века: романтизм в России; корни русского романтизма; русская национальная музыкальная школа и живопись во второй половине XIX века

66. Изучение основных правил работы с радиоизмерительными приборами (№23)

67. Основные теории происхождения государства и права

68. Функции и формы статистической таблицы. Основные элементы и правила построения

69. 1. Римский гражданский процесс: понятие, формы, основные черты, вещи в римском праве. Классификация вещей

70. Основные правила грамматики русского языка
71. Основні засади зовнішньоекономічної політики України
72. Основні напрямки зовнішньої політики України

73. Основные принципы международного права

74. Имплементация норм Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод и судебной практики

75. Основные права, свободы и обязанности граждан

76. Практика Конституционного Суда РФ в области защиты основных прав и свобод человека

77. Основные положения о праве

78. Загальні питання права власності у відносинах з іноземцями за законодавством України

79. Основні теорії походження держави і права

80. Интернет маркетинг: основные правила

Подарочный набор "Покер", арт. 42449.
Подарочный набор "Покер" безусловно будет тем самым неизбитым презентом, произведённым из дерева. Регулярно удалять пыль сухой,
1292 руб
Раздел: VIP-игровые наборы
Клей универсальный UHU "Twist&Glue", 90 мл, арт. 38850.
Склеивает металл, бумагу, дерево, текстиль, стекло, керамику, пробку, большинство пластиков и кожу. Не подходит для ремонта кожаной
350 руб
Раздел: Универсальный
Набор детской складной мебели Ника "Хочу все знать".
В комплект входит стол и стул с мягким сиденьем. Материалы: металл окрашенный, цветная ламинированная ДСП, пластмасса. Для детей от 3 до 7
1270 руб
Раздел: Наборы детской мебели

81. Молодіжні рухи в україні 19-20 сторіччя

82. Основные понятия и принципы права

83. Основные понятия трудового права

84. Основные правила игры в пул

85. Философия права в России во второй половине XIX - начала XX века

86. Право собственности на землю в США в 19 веке
87. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі
88. Основные права, свободы и обязанности человека и гражданина в РФ.

89. Основные черты феодального уголовного права и процесса по "Каролине"

90. Ответы на основные экзаменационные билеты по курсу банковское право

91. Общие изменения в гражданском праве с конца 19 в.

92. Основные способы защиты гражданских прав

93. Виникнення перших українських молодіжних організацій у діаспорі

94. Основні джерела небезпеки для розподілених інформаційних систем

95. Аграрне право - юридичні аспекти в Україні

96. Развитие права в России (вторая половина ХVI-ХVII в.)

Сиденье в ванну раздвижное (дерево).
Сиденье в ванну раздвижное, пятиреечное, закрепленное к каркасу, регулируется по ширине ванны. Предохраняйте деревянную часть изделия от
752 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Контейнер для аптечки "Домашний доктор", 10 л.
Контейнер выполнен из прозрачного пластика. Для удобства переноски сверху имеется ручка. Внутрь вставляется цветной вкладыш с одним
324 руб
Раздел: 5-10 литров
Кроватка для кукол, деревянная.
Если ваша дочка мечтает собрать для любимой куколки целый мебельный гарнитур, то начинать необходимо с покупки именно этой реалистичной
401 руб
Раздел: Спальни, кроватки

97. Философия права в России во второй половине XIX - начала XX века

98. Основные понятия страхового права

99. Аналіз фінансово-господарської діяльності ЗАТ "Перший український міжнародний банк" (ЗАТ "ПУМБ")


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.