Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

История История     История История

Національне відродження Чехії

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

Вступ Розділ І. Чеське національне відродження: передумови, цілі, розвиток, досягнення І.1 Соціально-економічні, національно-культурні чинники активізації чеського національного руху І.2 Початок національного відродження. Діяльність &quo ;пробуджувачів&quo ; І.3 Друга хвиля чеського національного відродження І.4 Культурно-просвітнє товариство Чеська Матиця І.5 Політичні погляди діячів чеського національного відродження Розділ ІІ. Найвідоміші діячі чеського національного відродження Висновки Список використаної літератури Вступ Актуальність дослідження. Національно-визвольна боротьба чеського народу відіграла важливу роль в історії Чехії, у її подальшому розвитку. Впродовж останніх років, у зв’язку із утворенням незалежної Чехії, зростає науковий інтерес та кількість публікацій, присвячених окремим аспектам суспільних процесів у чеських землях. Актуальним дане дослідження є тому, що етновідроджувальні процеси ХІХ століття проходили у чехів на широкому історичному тлі пробудження народів Європи, революційного піднесення, національного відродження і державотворення в Європі. Саме впродовж періоду 1815-1870 рр. були закладені підвалини довготривалого збереження національно-культурної специфіки чеського населення, а також виникли міцні взаємозв'язки чехів із іншими слов'янськими етноспільнотами і країнами, в тому числі українсько-чеські. Актуальність дослідження визначається ще й тим, що для України Чехія є близьким сусідом, що зумовлює необхідність поглибленого дослідження її історичного минулого. Актуальність дослідження посилюється відсутністю праць, присвячених комплексному аналізові чеського національного руху останніх десятиліть XVIII ст. — ХІХ ст. Об'єктом вивчення у курсовій роботі є культурно-національний рух чеського населення, як чільний фактор їх національного відродження кінця XVIII ст. — ХІХ ст. Предметом наукового аналізу в даному дослідженні є всі активні складові чинники процесу культурного відродження та прискорення національного самоусвідомлення чеської спільноти в XVIII — ХІХ ст.: діяльність інтелектуально-духовної еліти — національних лідерів та культурних, освітніх і наукових діячів з-поміж чеського населення, заснування і культурно-просвітницька діяльність “Матиці Чеської”, соціальне становище і градація, політична активність, вплив міжслов'янських зв'язків на національну консолідацію чехів та розвиток співробітництва з іншими слов'янськими народами і державами того часу. Метою даного курсового дослідженняє висвітлення перебігу, закономірностей і специфіки культурно-національного розвитку і цілісного процесу національного відродження Чехії в останні десятиліття XVIII ст. — ХІХ ст. У дослідженні наведене теоретичне узагальнення і нове вирішення проблем, що виявляється в необхідності розкрити ряд наступних наукових завдань: аргументовано, логічно і взаємозв'язано викласти історію чеського населення в контексті загальноєвропейського історичного процесу, еволюції слов'янських народів; теоретично обґрунтувати новий підхід до понять “культурно-національний рух” та “національне відродження” чеського населення, як процесів становлення і зростання рівня національної свідомості, зміни етнічної ментальності: національної ідентифікації, культурної, ідейної, політичної і організаційної консолідації національної групи; розкрити характерні риси і специфіку чеського національного пробудження кінця XVIII — початку ХІХ століття на тлі аналогічних загальноєвропейських процесів; виділити соціально-економічні, національно-культурні чинники активізації чеського руху; показати значення культурно-національної діяльності провідних лідерів — “пробуджувачів” чехів; оцінити роль “Чеської матиці” в культурно-просвітницькій роботі та консолідації чеської етноспільноти.

Хронологічні рамки курсової роботи охоплюють період з кінця XVIII ст. — до кінця ХІХ століття. Методи дослідження обрані автором, виходячи із мети, об'єкту та предмету даної роботи. Конкретно-історичний характер дослідження — вивчення процесу культурно-національного відродження чеського населення у динаміці та хронологічних рамках (кін. XVIII — кін. ХІХ ст.) і в певному історичному просторі зумовили поєднання історичного і логічного методів та базування на принципі історизму, як найголовнішому у науковому пізнанні. Для вивчення проблеми чеського національного відродження, крім ряду загальнонаукових, автором застосовані спеціальні науково-історичні методи — історико-генетичний — для висвітлення передумов і джерел національного відродження; історико-порівняльний — для компаративного аналізу чеського і загальнослов'янського відродження у ХІХ ст.; історико-системний підхід — для теоретичного узагальнення цілісності чеських національно-відроджувальних процесів і обґрунтування їх місця і ролі в історичному розвитку Чехії, Європи і європейського слов'янства. Наукова новизна даної курсової роботи полягає в наступному: Здійснений комплексний і системний конкретно-історичний аналіз процесу національного відродження Чехії в кінці XVIII — ХІХ столітті, що сприятиме розвитку історії Чехії в Україні. Комплексний історичний аналіз еволюції культурно-національного руху чехів кінця XVIII- ХІХ ст. у роботі поєднано із розглядом конкретних питань, більшість з яких вітчизняною історіографією не висвітлені або досліджувалися фрагментарно, а саме: етноісторія спільноти впродовж попередніх століть, чинники піднесення чеського руху на початку ХІХ ст., просвітницьке та організаційне подвижництво духовних лідерів чехів, заснування “Матиці Чеської” та значення її діяльності для чеського національного самоусвідомлення. Теоретичне значення: Аналіз чеського національного відродження кінця XVIII—ХІХ століття має водночас серйозне теоретичне значення для об'єктивного розуміння історії, сучасності та перспектив розвитку системи міжнаціональних відносин в Україні. Практичне значення одержаних результатів. Вивчення процесу етнічного відродження і культурно-національного руху чехів представляє теоретичний і практичний інтерес з погляду ґрунтовного дослідження історії слов'ян українською історичною наукою та викладання курсів слов'янознавства, країнознавства й історії держав Центральної Європи, історії і теорії культури у вищих, середніх спеціальних та загальноосвітніх учбових закладах України, а також для підготовки підручників, навчальних і методичних посібників та навчальних програм. Структура курсової роботи обумовлена предметом, метою і основними науковими завданнями дослідження. Курсова робота побудована за проблемно-хронологічним принципом і складається із вступу, двох розділів, висновків, списку джерел і літератури (всього 30 найменувань). Розділ І. Чеське національне відродження: передумови, цілі, розвиток, досягнення І.1 Соціально-економічні, національно-культурні чинники активізації чеського національного руху В XVIII ст., у період освіченого абсолютизму, розпочалося зміцнення місцевого патріотизму і були закладені основи відродження чеських націй.

Підйом продуктивних сил (з кінця XVIII ст. — у чеських землях) прискорив розкладання феодального ладу, створив більш сприятливі умови для капіталістичного підприємництва. Цьому певною мірою сприяла ліквідація особистої залежності селян (в 1781 р. — у чеських землях). На початку ХІХ ст. у чеських землях починається промисловий переворот; підсилюється процес формування нових класів — промислової буржуазії (переважно німецької), фабричного й сільськогосподарського. пролетаріату. Перехід від феодалізму до капіталізму супроводжувався процесом формування чеської нації, що проходив в умовах національного гноблення чеського народу, і підйомом національного руху, боротьбою проти насильницької германізації й мад’яризації, за розвиток рідної мови, літератури, науки й мистецтва. Три перші чверті XVIII сторіччя були найважчим часом для чеської народності, для мови й для літератури. Із самого початку XVIII сторіччя й до Йосифа II (1780 р.) не вийшло чеською мовою ні однієї значної книги. Здавалося, що література має загинути внаслідок недоліку внутрішніх сил. Це давало імператору Йосифу II привід до повного усунення чеської мови із суспільної взагалі й зокрема із шкільного життя. Чеська мова була не в ході навіть серед напівонімеченої аристократії й інтелігенції, а граматична школа того часу (так звані неологісти), в особі Поля (помер в 1790 р.), Максимиліана Шишека (1748-1798) і Вацлава Роси (помер в 1689 р.) і ін., видавала керування, з яких можна було зробити висновок про крайню вбогість і необробленість мови. Вирішивши зробити німецьку мову мовою загальноавстрійською, Йосиф ІІ розпорядився ввести її як викладацьку мову в усі вищі й середні, а почасти й у нижчі навчальні заклади Чехії. Це викликало реакцію, що послужила початком відродження народності, мови й літератури. Таке відродження не було раптовим; його, проти власної волі, підготовляла ще Марія-Терезія. Прагнучи до централізації, але зустрічаючи відсіч із боку шляхти й аристократії, Марія-Терезія намагалася заручитися розташуванням простого народу. Так, за її наказом, був зроблений повний переклад Священного Писання на чеську мову й у тисячах екземплярів розданий народу; були засновані кафедри чеської мови у військовій академії й у віденському університеті; нові підручники були перекладені на чеську мову. Перемога Габсбургів означала знищення всіх опозиційних сил і поставила під сумнів саме існування чеських націй. Релігійні й політичні переслідування змусили багатьох представників дворянства, духовенства й інших верхніх прошарків суспільства емігрувати, а їхніми маєтками заволоділи прихильники Габсбургів, у тому числі іноземці: німці, іспанці й італійці. Чехія, Моравія й Чеська Сілезія стали по суті провінціями Габсбурзької монархії, але все-таки зберегли національна самосвідомість. І.2 Початок національного відродження. Діяльність «пробуджувачів» Період кінця XVIII — першої половини ХІХ ст. одержав у чеській і чехословацькій історіографії назву &quo ;Національного відродження&quo ;, а представники чеської інтелігенції, що зіграли вирішальну роль у становленні національної самосвідомості й створенні національної культури, — &quo ;пробуджувачів&quo ;.

Чи не парадокс? Чи не грко усвдомлювати це? А можливо, мав рацю наш спльний друг Лев Миколайович Гумльов можливо, ваша наця вмира вд старост (врнше, вмерла ще минулого столття, коли ви стали малоросами)? За його теорю, строк життя народу 1,5 тисяч рокв,  ваш народ, отже, мав уже трич вмерти. Де ваш початок у славетнй Припонтид чи в королвськй Польщ? Я старий, скоро помру, тому дозволю соб торкнутися найделкатншого питання. Знате, яка думка мене непокоть протягом 60 рокв вивчення вашо крани? Думка така: чому  навщо ви укранц? P?! PТак-так, навщо вам бути укранцями? Гадаю, вдродження нацонально самосвдомост змусить вас змнити м'я В Укран я ставив це питання рзним людям. Спочатку вони дивувались, от так, як ви Але, вислухавши мене  подумавши, погоджувались. Справд, Украна називалася Руссю  до,  псля монголв. Вона ядро, серце велико Рус вд Уралу до Всли  вд Блого до Чорного моря. Але саме у ядра, у серця, й забрали м'я Русь, залишивши його за окранами Московю  Блорусю

1. Національно-духовне відродження України у першій половині XIX ст.

2. Основні етапи українського національного відродження

3. Українське національне відродження ХІХ ст.

4. Національно-культурне відродження українців Донбасу в 1989-2009 рр.

5. Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..)

6. Національна політика СРСР в роки перебудови
7. Українська національна революція 1649-1657рр
8. Вимірювання національного обсягу виробництва і доходу

9. Національне багатство, прибуток

10. Генеза української національної мови

11. Романтичний ідеал національного визволення та свободи в pанній ліpиці Павла Тичини

12. Аналіз сучасних релігійних течій в світовій і національній практиці

13. Національна депозитарна система в Україні

14. Національний банк України

15. Національний Банк України

16. Роль Національного банку України в обслуговуванні зовнішнього боргу

Компрессор автомобильный DC-20.
Автокомпрессор — это электрическое устройство, предназначенное для накачивания шин на колесах. В отличие от механического насоса, при
1581 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные
Горка детская (большая).
Предназначена для игры на свежем воздухе или в игровой комнате. Игрушка выполнена из качественного материала. Цвета яркие и
5278 руб
Раздел: Горки
Набор детской складной мебели "Маленькая принцесса".
Комплект складной. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
1795 руб
Раздел: Наборы детской мебели

17. Аудиторська перевірка Національного банку України

18. Національна депозитарна система України

19. Національний Аудиторський Офіс Великобританії (НАО): функції та стратегія діяльності

20. Поняття національного доходу та його використання

21. Національно-культурний компонент семантики порівнянь на прикладі ЛСП "Зовнішність людини" в німецькій і українській мовах

22. Розробка системи керування та актуалізації інформації web-сайту національного оператора енергоринку
23. Етнічна консолідація й національно-духовне піднесення української народності у XV-першій половині XVII ст.
24. Культурно-національний рух на українських землях у ХVІ-ХVІІ ст.

25. Національні і політичні проблеми України у творчості М. Костомарова

26. Національно-визвольна боротьба у середині XVII століття

27. Національно-визвольна війна українського народу проти Речі Посполитої в середині ХVII ст.

28. Отаманщина, як явище у період української національно-визвольної революції 1917-1920 років

29. Політизація національного руху студентської молоді україни в роки першої російської революції

30. Сільські ради національних меншин в Україні в 20-ті роки ХХ ст.

31. Українське студентство Cхідної Галичини у середині 70-х років ХІХ століття: пошуки нових шляхів розвитку та зміни національно-політичного обличчя

32. Формування українського національного руху

Мольберт "Ника растущий", со счетами (синий).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1790 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Шкатулка РТО, 35.5х25.5х20 см (арт. 3678-RT-60).
1937 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Швабра-вертушка "Торнадо Хенди".
Швабра для пола "Торнадо" обладает крутящейся насадкой из микрофибры, обеспечивающей отличное впитывание грязи и жидкости во
1385 руб
Раздел: Швабры и наборы

33. Українська національна кухня

34. Методологічні засади розуміння національної культури

35. Робота довідково-бібліографічного відділу бібліотеки Національного університету водного господарства і природокористування

36. Українські поети–лауреати Національної премії ім. Т.Г. Шевченка

37. Взаємодія національних правових систем як принцип міжнародного приватного права

38. Національне та міжнародне нормативно-правове забезпечення міжнародних угод
39. Конкурентоспроможність національної економіки
40. Національна свідомість і гідність. Патріотизм: як ми його розуміємо

41. Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти

42. Твори українського народного мистецтва як чинник формування національно-культурної свідомості молодших школярів

43. Урок з формування національної свідомості "Охорона природи України"

44. Формування національної свідомості учнів у десятому класі в курсі вітчизняної історії

45. Етнонаціональні відносини й національна політика

46. Національні інтереси України та альтернативи стратегії безпеки розвитку

47. Українська національна ідея

48. Національно-культурні товариства угорців Закарпаття

Стиральный порошок Attack "BioEX", концентрированный, 0,9 кг.
Концентрированный стиральный порошок Attack "BioEX" подходит для стирки белого, цветного, темного и черного белья. Запасной блок
342 руб
Раздел: Стиральные порошки
Звуковой плакат "Говорящая азбука".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
849 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Наушники "Philips SHE3550", черные.
Маленькие громкие динамики наушников-вкладышей "Philips SHE3550" обеспечивают плотное прилегание и чистый звук с мощными басами.
803 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки

49. Збереження національних культур в епоху глобалізації

50. Національні системи класифікації готелів

51. Національна депозитарна система

52. Національні парки світу. Біловезька пуща. Білорусія

53. Баланси народного господарства і система національних рахунків

54. Інституційні чинники розвитку національної економіки
55. Малий бізнес України в розвиткові національної економіки
56. Національне відтворення

57. Національні інтереси України і стратегічні орієнтири розвитку національної економіки

58. Сутність впливу глобалізації на стратегії розвитку національних економік

59. Українські національні моральні цінності та їх місце у діловому спілкуванні

60. Національні меншини на Рівненщині

61. Чехия

62. Викинги : жизнь, быт, культура, связь с русской нацией

63. Сегодня студенты, завтра - интеллектуальный потенциал нации - какой? (взгляд самой молодёжи)

64. А.П. Чехов и его произведения: "Унтер Пришибей", "Палата N6", "Дом с мезонином"

Шторка антимоскитная ТД7-002.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
372 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Пеленки одноразовые впитывающие BabyMil "Эконом" (60х40 см, 30 штук).
Пеленка разработана специально для малышей. Изделие изготовлено из допущенных Роспотребнадзором материалов. Оно позволяет коже
350 руб
Раздел: Пелёнки
Шкатулка РТО, 31x31x19 см (арт. 3658-RT-70).
Шкатулки РТО — стильный аксессуар и для рукодельницы, и для филателиста, и для всех, кому приходится на время прятать, используемые в
1500 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия

65. Чехов Антон Павлович

66. А.П.Чехов "Устрицы"

67. Антон Павлович Чехов

68. Чехия в период правления Карла I (IV)

69. Организация Объединенных Наций

70. Складання логічних схем з метою проектування комбінаційних пристроїв
71. Наркомания в России: угроза нации
72. Структура рынка Чехии, география экспорта и импорта

73. Организация Объединенных Наций

74. “Оруженосцы нации”: вермахт и части особого назначения СС (1934-1939 гг.)

75. Класс, нация и общественная политика в русской революции 1917 года

76. Чехов:Человек в футляре

77. Чехов:Дядя Ваня

78. Чехов: Три сестры

79. Чехов: Дама с собачкой

80. А.П.Чехов: "Вишневый сад"

Комплект детского постельного белья "Пираты".
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое
Терка для моркови "по-корейски" Regent "Linea Presto".
Терка для нарезки моркови "по-корейски". Материал: нержавеющая сталь, пластик. Размер: 32,7x12,5x2,5 см.
377 руб
Раздел: Тёрки, мультитёрки
Карандаши цветные "Triangle", 12 цветов.
В наборе: 12 цветов. Ударопрочный грифель. Пластиковый корпус треугольной формы. Заточенный наконечник. Диаметр корпуса: 10 мм. Длина: 140
357 руб
Раздел: 7-12 цветов

81. Народность, нация и проблема национальных культур

82. Епоха Відродження, її гуманістичний зміст

83. Концепция личности в драматургии. Чехов и Горький

84. А. П. Чехов — обличитель мещанства и пошлости

85. А.П. Чехов “Шуточка”

86. А.П. Чехов
87. Антон Павлович Чехов и его произведения
88. Мучитель наш Чехов

89. Горький и Чехов

90. Организация объединенных наций (ООН)

91. Организация Объединенных Наций (ООН)

92. Права націй

93. Складання логічних схем з метою проектування комбінаційних пристроїв

94. Армяне - нация третьего тысячелетия

95. Нация, её признаки и свойства

96. Н.А. Бердяев о нации, национальном сознании и государстве (социально-философские аспекты)

Игрушка-прорезыватель силиконовый Happy Baby "Silicone teether".
Особенности: фактурная поверхность массирует дёсны; проникает в труднодоступные места ротовой полости; развивает мелкую моторику; шумовой
559 руб
Раздел: Силиконовые
Рамка пластиковая со стеклом 30x30, арт. ST31-S.
Пластиковая рамка со стеклом универсальна и для фотографий, и для картин. Она не испортится со временем и отлично подойдет для обрамления
309 руб
Раздел: Прочие
Штамп самонаборный "Printer С20-Set", 38x14 мм, синий.
Размер оттиска: 38х14 мм. 4 строк текста, без рамки. Касса шрифта с пинцетом для набора в комплекте. В комплекте: сменная подушка,
492 руб
Раздел: Штемпельная продукция, губочницы

97. Проблема повышения безопасности в рамках деятельности организации объединённых наций

98. А.П. Чехов и его место в русской литературе

99. Антон Павлович Чехов


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.