Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Гражданское право Гражданское право

Принципи цивільного процесуального права

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Цивільний процес Реферат на тему: Принципи цивільного процесуального права Київ - 2000 Зміст 1. Поняття принципів і їх значення3 2. Принципи, які закріплені Конституцією України5 3. Міжгалузеві принципи9 4. Принципи, закріплені законодавством про судочинство12 Список використаної літератури15 1. Поняття принципів і їх значення Принципи цивільного процесуального права закріплюються в нормах права. Визначення в законодавстві принципів як загальних засад права (ст. 11 ЦПК) вплинуло на формування їх поняття в науці цивільного процесу. Вони розглядаються як основні (або правові) засади організації і діяльності суду, основні положення даної галузі права, які відображають її специфіку і зміст, або засади побудови процесу в цілому і всієї системи цивільних процесуальних дій і відносин відповідно до завдань правосуддя; як основні ідеї, поло­ження, керівні засади з питань здійснення правосуддя в цивільних справах, закріплені в нормах права; як правові погляди народу на завдання і засоби діяльності суду по розгляду і вирішенню цивіль­них справ; як обумовлені базисом суспільства і виражені в змісті цивільного процесуального права суспільно-політичні, норматив­но-керівні основи (засади) даної галузі права, які становлять її якісні особливості і виявляють демократизм, специфічні властиво­сті процесуального права і відображають перспективи його розвит­ку. Значення принципів цивільного процесуального права полягає в тому, що в них відображені найбільш характерні демок­ратичні риси і загальна спрямованість права та його найважливіших інститутів, у зв'язку з чим вони дають можливість пізнати суть цієї галузі права, її суспільний характер у цілому, а також окремих інститутів. Виконання завдань цивільного судочинства і його ефектив­ність перебуває в прямій залежності від правильного застосування судами в справі норм матеріального і процесуального права, для чого необхідне пізнання їх змісту, регламентованих ними правил, їх спрямованості, місця в системі права, їх зв'язку з іншими норма­ми і юридичних принципів, які в них відтворюються. Принципи сприяють правильному пізнанню і застосуванню норм цивільного процесуального права, виступають основою для законодавчої пра­ктики, для підготовки, розроблення і прийняття відповідних їм за змістом правових норм і їх удосконалення. Принципи цивільного процесуального права тісно взаємопо­в'язані між собою і в сукупності становлять систему. Цивільний процес базується на загальноправових, міжгалузевих та галузевих принципах. 2. Принципи, які закріплені Конституцією України 1. Законність. Відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції органи дер­жавної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Судді при здійсненні правосуддя підкоряються лише закону (ст. 129 Ко­нституції). Основними засадами судочинства є законність (п. 1 ст. 129 Конституції). Громадяни зобов'язані неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей (ч.

1 ст. 68 Конституції). Принцип законності визначається, по-перше, тим, що суд у своїй діяльності при вирішенні справ повинен правильно застосо­вувати норми матеріального права до конкретних правовідносин. По-друге, здійснення правосуддя неможливе без додержання норм процесуального права. Вся діяльність суду підпорядкована чинному цивільному процесуальному законодавству і здійснюється у визна­ченому ним цивільному процесуальному порядку. Прийняте судом рішення по справі має бути законним і обгрунтованим (ст. 202 ЦПК). Гарантіями принципу законності є нагляд вищестоящих судів, право осіб, які беруть участь у справі, на оскарження судових рішень і ухвал, дія санкцій захисту і відповідальності. 2. Гуманізм. 3. Здійснення правосудця виключно судами. Правосуддя в цивіль­них справах виступає однією з форм державної діяльності — судової влади, яка здійснюється судами шляхом розгляду і вирішення циві­льних справ у встановленому законом порядку. Конституція Укра­їни (ст. 124) визначила, що правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Делегування функцій судів, а також привласнен­ня цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускається. Юрисдикція судів поширюється на всі правовідноси­ни, що виникають у державі. Правосуддя здійснюється Конституційним Судом та судами загальної юрисдикції — територіальними і спеціальними. Створен­ня надзвичайних та особливих судів не допускається (ст. 125 Кон­ституції). Цей принцип означає недопущенність втручання в здійснення правосуддя органів законодавчої і викона­вчої влади як у формі вирішення і перевирішення судових справ, так і у формі впливу на суддів. Але захист цивільних прав здійснюється також в адміністрати­вному і громадському порядку (ст. б Цивільного кодексу). Суд загальної юрисдикції в системі органів, які здійснюють захист цивільних прав, посідає окреме місце і має пріоритет. Він проявляється в перевазі над іншими формами, зокрема: а) суд приймає завершальне рішення по спору, якщо такий спір був розглянутий у попередньому позасудовому порядку (трудові спори, спори з договору перевезення з транспортною організацією та ін. (п. 2 ст. 136 ЦПК); б) суд перевіряє законність рішень товариського і третейського суду при розгляді питання про видачу виконавчого листа для примусового їх виконання (ст. 18 Положення про третей­ський суд); суд перевіряє законність і обгрунтованість рішень і постанов державних органів і посадових осіб, які були прийняті з державних, адміністративних, податкових та інших правовідносин у галузі управління (розділ III, підрозділ Б ЦПК); при об'єднанні кількох зв'язаних між собою вимог, з яких одні підвідомчі судові, а інші — арбітражному судові, всі вимоги підлягають розглядові у суді (ст. 26 ЦПК); тільки органові судового виконання надано право вживати заходів державного примусу, спрямованих на реалізацію суб'єктивних прав і виконання обов'язків, визначених рішеннями третейського і товариського суду, Комісії по трудових спорах адмі­ністративних органів та ін. (ст. 348 ЦПК). 4. Принципи територіальності і спеціалізації побудови системи су­дів загальної юрисдикції проголошені ст.

125 Конституції України. Територіальними судами загальної юрисдикції відповідно до ст. 20 Закону України «Про судоустрій» виступають: Верховний Суд Ук­раїни, Верховний Суд Автономної Республіки Крим, обласні, Киї­вський і Севастопольський міські суди, міжобласний суд, міжра­йонні (окружні), районні (міські) суди та військові суди регіонів, Військово-Морських Сил і гарнізонів. Спеціалізованими судами будуть арбітражні суди, які здійсню­ють правосуддя в господарських відносинах (ст. 1 Закону України «Про арбітражний суд»). В Україні діють Вищий арбітражний суд України, арбітражний суд Автономної Республіки Крим, арбітражні суди областей, міст Києва і Севастополя (ст. 5). 5. Принцип участі народу безпосередньо у здійсненні правосуддя через народних засідателів і присяжних, закріплений ст. 124 Консти­туції України, в цивільному процесуальному праві не реалізований. Розгляд цивільних справ у порядку цивільного судочинства прова­диться професійними суддями (статті 16, 124-1 ЦПК), тоді як залу­чення народних засідателів до здійснення правосуддя надавало б судові України народного характеру, свідчило б про його демокра­тизм, було б надійною гарантією встановлення об'єктивної істини у справі і правильного вирішення справ, забезпечувало б закон­ність, переконливість, обгрунтованість і виховне значення судових рішень. Участь засідателів посилює довір'я до суду суспільства, є од­ним з інститутів оплоту свободи особи і пріоритету права, є тим демократичним ідеалом, при якому громадянин бере участь у здій­сненні судової влади, яка не повинна цілком повністю перебувати в руках професіоналів, незалежно від їх кваліфікації і ступеню усвідомленої відповідальності. 6. Принципи виборності і призначуваності суддів визначений ст. 128 Конституції, за якою перше призначення на посаду професій­ного судді строком на п'ять років здійснюється Президентом Укра­їни. Всі інші судді судів загальної юрисдикції обираються Верхов­ною Радою України безстрокове, в порядку, встановленому зако­ном. 7. Принцип колегіальності і одноособовості розгляду цивільних справ відтворений в ч. 2 ст. 129 Конституції, за якою судочинство провадиться суддею одноособове, колегією суддів чи судом прися­жних. Відповідно до ст. 124-1 ЦПК суддя одноособове розглядає всі цивільні справи, підвідомчі судові. В колегіальному складі суду розглядаються справи по спорах про визначення місця проживання і відібрання дитини, встановлення батьківства, виселення, у разі скасування рішення; постановленого одноособове суддею. Колегіально розглядається також справа, якщо в ній об'єднані вимоги, частина яких підлягає колегіальному розгляду. Суд касаційної або наглядної інстанції при скасуванні рішення може направити на новий розгляд у колегіальному складі суду будь-яку іншу справу у зв'язку з її складністю. Колегіальний розгляд цивільних справ провадиться в складі трьох суддів. У такому ж складі здійснюється розгляд справ у касаційному порядку, а в порядку нагляду — у складі не менше трьох суддів; у президії обласного, Київського міського судів — у складі більшості членів президії; у Пленумі Верховного Суду Укра­їни — за наявності не менше двох третин складу Пленуму.

Як от масакра, влаштована Олександром Суворовим у передмст Варшави в 1794 p., коли загинуло близько двадцяти тисяч цивльного населення. Скльки поколнь радянських людей були вихован на герозм  приклад вонного геня Олександpa Васильовича, який перейшов через Альпи, що мало хто з укранцв, народжених у СРСР, ма критичний погляд на цього полководця з власне укрансько перспективи, а не з позиц, виховано радянською/росйською пропагандою. Приклад з Суворовим один з низки багатьох, як наводить дослдниця у свой книжц, поступово пдважуючи оту виховану десятилттями пропаганди «гомогеннсть» у сприйнятт стор  право кожного на сво, дистанцйоване вд офцйно пропаганди бачення загальновдомих осб та подй. Одним з важливих моментв, який вигдно вирзня книжку Томпсон серед нших праць, присвячених росйському колоналзму,  увага авторки до явища нацоналзму, яке часто-густо було Aнороване або нтерпретоване однозначно попередниками. Вона, на вдмну вд нших дослдникв нацоналзму, розрзня нацоналзм аAресивний  нацоналзм захисний

1. Цивільні процесуальні правовідносини

2. Метод цивільного права

3. Особливості цивільного права

4. Предмет, метод цивільного права

5. Суб’єкти цивільного права

6. Цінні папери як об’єкти цивільного права
7. Юридичні особи як суб’єкти цивільного права
8. Устав ООН и принцип уважения и соблюдения прав человека

9. Завдання та джерела нотаріального процесуального права

10. Підходи до визначення поняття "стадії цивільного процесу" в Україні та РФ

11. Предмет, метод, система, принципы и источники трудового права

12. Принципы и задачи уголовного права

13. Роль прокурора у вирішенні судом цивільного позову у кримінальній справі

14. Взаємодія національних правових систем як принцип міжнародного приватного права

15. Опалення та вентиляція цивільного будинку

16. Принципы гражданского процессуального права

Детские подгузники-трусики Genki L 9-14кг, 30 шт.
Трусики Genki - это одноразовые гипоаллергенные трусики, изготовленные из мягкого и гладкого хлопка. Они подходят для чувствительной кожи,
703 руб
Раздел: Обычные
Мешковина упаковочная "Gamma" (цвет: натуральный), 100х106 см, арт. М006Д.
Джутовая ткань отличается хорошими антистатическими свойствами, обладает превосходными теплоизоляционными качествами, хорошо пропускает
301 руб
Раздел: Однотонная, голография
Говорящий плакат "Веселые уроки".
Играй и учись с котёнком Тошей! Нажимай на картинки – изучай цифры, формы и цвета, знакомься с животными, слушай песенки мультяшек
445 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

17. Основные принципы международного публичного права

18. Происхождение права, теории происхождения права, понятие признаки, виды, функции, принципы

19. Принципы арбитражного процессуального права: общая характеристика

20. Международное налоговое право: понятие, основные принципы

21. Принципы права

22. Принципы международного права
23. Принципы гражданского процессуального права (проблемы и перспективы)
24. Принцип права. Правовая доктрина

25. Цивільне право України

26. Отрасли, субъекты и принципы международного права

27. Основные понятия и принципы права

28. Цивільне і шлюбно-сімейне право за “Руською Правдою”

29. Принципы гражданско-процессуального права Украины

30. Реализация конституционного принципа свободы совести в России (на материалах Аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ)

31. Особисті немайнові права за новим Цивільним кодексом

32. Управленческие принципы – источник конституционного права

Гибкий трек "Большое путешествие", 317 деталей.
Гибкий трек "Большое путешествие" от бренда 1Toy состоит из 317 деталей, в том числе лифта, 2 машинок, пещеры и перекрестка.
2695 руб
Раздел: Треки без запуска
Контейнер универсальный, 4 выдвижные секции, большой.
Может использоваться как бокс для канцелярских или любых иных офисных принадлежностей, а также строительных мелочей и пр. Легко
1084 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Шарики, 100 шт.
Наборы выдувных шариков для сухих бассейнов. Шарики имеют диаметр 6 см, в один набор пакуются шарики четырех красочных цветов. Технология
733 руб
Раздел: Шары для бассейна

33. Страхові правовідносини та страхування цивільної відповідальності

34. Загальновизнані принципи та норми міжнародного права та їх відображення в кримінальному процесі України

35. Засоби цивільно-правового захисту права власності

36. Основные принципы избирательного права

37. Охрана прав несовершеннолетних и принцип гуманизма

38. Понятие и основные принципы экологического права
39. Понятие, принципы и источники международного экологического права
40. Поняття та підстави представництва у цивільному праві України

41. Поняття, елементи і особливості цивільних правовідносин

42. Право власності в цивільному праві

43. Правовий статус юридичних осіб нафтогазового комплексу України (цивільно-правові аспекти)

44. Предмет, метод и принципы семейного права

45. Представництво в цивільному праві

46. Принцип диспозитивности в граданском процессуальном праве

47. Принцип змагальності в цивільному процесі

48. Принципи міжнародного екологічного права

Похвальный лист, с пометкой "Министерство образования и науки Российской Федерации", 200 штук.
Формат: А4. Ориентация: горизонтальная. Бумага: мелованная матовая, плотностью 140 г/м2. В упаковке: 200 штук.
1024 руб
Раздел: Похвальные листы
Сменный фильтр "Барьер-6" (2 штуки).
Сменная кассета Барьер-6 «для жесткой воды» благодаря повышенному содержанию ионообменной смолы более эффективно снижает
461 руб
Раздел: Фильтры для воды
Караоке песенки В. Шаинского.
Какая игрушка превратит любой день в праздник? Конечно, удивительный микрофон-караоке! Подпевая любимым мультяшкам, малыши смогут
301 руб
Раздел: Микрофоны

49. Принципы гражданского права Республики Беларусь, их реализация в нормотворческой и правоприменительной деятельности

50. Принципы европейского договорного права: общая характеристика

51. Принципы и общие правила конституционного судопроизводства

52. Принципы международного права и их характеристика

53. Принципы права (вопросы теории и методологии)

54. Принципы российского права
55. Принципы трудового права
56. Принципы хозяйственного процессуального права

57. Самозахист у цивільному праві

58. Спадкування у римському цивільному праві

59. Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким за законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб

60. Цивільне право

61. Юридичні особи як суб’єкти цивільних прав

62. Принципы международного права

63. Методы и принципы таможенного права

64. Реактивные двигатели, устройство, принцип работы

Карандаши восковые, 24 цветов, выкручивающийся стержень.
Восковые карандаши отличаются необыкновенной яркостью и стойкостью цвета, легко смешиваются, создавая огромное количество оттенков. Очень
367 руб
Раздел: Восковые
Полка для ванной (сиденье) (голубой).
Материал: пластик. Длина: 680 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 40 мм. Выдерживает вес до 100 кг.
451 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Доска разделочная Regent прямоугольная с ручкой, 30x20x1,2 см.
Разделочная доска отвечает за комфорт приготовления и заметно экономит время, затраченное на готовку блюда. Изделие Bosco сделано из
353 руб
Раздел: Деревянные

65. Основные принципы создания группировок войск для сражения, принятия решения командованием и организации управления

66. ГО Правила поведения и действия населения в очагах поражения

67. Классификация коллективных средств защиты и правила поведения людей в убежищах

68. Принцип налогообложения /Украина/

69. Актуальные вопросы государственного контроля соблюдения законодательства о защите прав потребителей

70. Инвестиционное право РФ (Шпаргалка)
71. АДВОКАТЫ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
72. Граждане как субъекты административного права

73. Административное право (Контрольная)

74. Административное Право Республики Казахстан

75. Граждане, как субъекты административного права

76. Соотношение административного права со смежными отраслями права

77. Административное право РБ

78. Граждане как субъекты международного права

79. Административная ответственность за нарушение порядка государственного управления и правил охраны здоровья. Органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях

80. Административно-правовой статус гражданина как субъекта административного права

Логическая игра Bondibon "Замок загадок".
Построить красивый рыцарский замок – это мечта любого мальчишки! А если постройка замка – это не только интересная игра, но и
1585 руб
Раздел: Игры логические
Средство для прочистки канализационных труб "Потхан", 600 грамм.
Кондиционированное высокоэффективное средство для удаление засоров и неприятных запахов в канализационных трубах. Гранулированное. Вес: 600 грамм.
609 руб
Раздел: Для сантехники
Рюкзак для старших классов "Регги", 41x32x14 см.
Рюкзак для старших классов, студентов, молодежи. 1 основное отделение, 1 дополнительный карман. Материал: водоотталкивающая ткань. Широкие
621 руб
Раздел: Без наполнения

81. Административно-процессуальное право РФ

82. Природа и система административного права

83. Роль арбитража в судебной защите прав предпринимателей

84. Шпаргалки для госэкзамена по теории государства и права

85. Банковское право

86. Учебник по банковскому праву
87. Новые принципы осуществления валютного регулирования и валютного контроля в РФ
88. Гражданское право

89. Гражданское право - сделки

90. Шпоры по гражданскому праву (Шпаргалка)

91. Авторское право

92. Авторское право

93. Вещи как объекты гражданских прав (Контрольная)

94. Виды договоров и их классификация в гражданском праве

95. Гражданское общество и право по Гегелю

96. Гражданское право (Контрольная)

Настольная игра "Пакля-Рвакля".
"Пакля Рвакля" – это самая поэтическая настольная игра. Для игры в нее нужна только колода карт с симпатичными
418 руб
Раздел: Прочие
Степлер пластиковый №24 "Debut", на 20 листов, черный.
Материал корпуса: пластик. Размер скоб: №24. Количество листов: 20. Цвет: черный.
331 руб
Раздел: Степлеры, скобы
Набор цветных карандашей Trio, 18 цветов, утолщенные.
В наборе 18 цветных утолщенных карандашей, пластиковый футляр. Карандаши утолщенной трехгранной формы особенно удобны для детской руки,
783 руб
Раздел: 13-24 цвета

97. Гражданское право (Контрольная)

98. Гражданское право (Шпаргалка)

99. Гражданское право РФ


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.