Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина

Аліментарна реабілітація хворих, що перенесли інфаркт міокарда, в санаторно-курортних закладах

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. О.О.БОГОМОЛЬЦЯ Пономаренко Владислав Іванович УДК 616.127.-005.8-036.8/838-085.838 Аліментарна реабілітація хворих, що перенесли інфаркт міокарда, в санаторно-курортних закладах 14.02.01- Гігієна, медичні науки Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук Київ - 1999 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Дніпропетровській державній медичній академії Міністерства охорони здоров'я України Науковий консультант: Ванханен Володимир Вiльямович, професор, доктор медичних наук, професор кафедри гігієни і екології з курсом гігієни харчування Дніпропетровської державної медичної академії Офіційні опоненти: Ципріян Віктор Iванович, доктор медичних наук, профе-сор, завідуючий кафедрою гігієни харчування Національ-ного медичного університету ім. О. О. Богомольця Козярин Іван Петрович, доктор медичних наук, професор, завідуючий кафедрою гігієни харчування дітей та підлітків Київської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України Карпенко Петро Олександрович, доктор медичних наук, професор, Головний дієтолог МОЗ України, керівник клініки Інституту екогігієни і токсикології ім. Л.І.Медведя Провідна організація: Український науковий гігієнічний центр МОЗ України Захист відбудеться &quo ; 20 &quo ; травня 1999 р. о 13.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.003.01 “Гігієна” в На-ціональному медичному університеті ім. О.О.Богомольця МОЗ України за адресою: 252057, Київ - 57, пр. Перемоги, 34, гігієнічний корпус, аудиторія № 2. З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця за адресою: 252057, Київ - 57, вул. Зоологічна, 3 Автореферат разіслано “ 19 ” квітня 1999 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради доктор медичних наук, професор О.П.Яворовський ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Існування понад 20 років системи етапного лікування ІМ свідчить про значну соціальну, медичну і економічну ефективність впровадження раннього санаторно-курортного лікування (Бобров В. А. і співавт., 1995, Iванов Є. М., Ендакова Е. А., 1996, Ванханен В. В. і співавт., 1998). Його важливим складовим елементом є адекватна дiєтотерапiя, яка не тільки безпосередньо потенціює гомеостатичний потенціал оздоровчих заходів, але і оптимiзує сприятливий вплив на організм специфічних курортних чинників (Абрамов В. В. і співавт., 1997, Гордiєнко В. С., 1997). Без організації харчування, яке б сприяло корекції порушених функцій, органічно доповнювало комплекс лікувальних впливів, ефективність медичної реабілітації буде значно нижче очікуванної (Ванханен В. В. і співавт., 1997, Передерій В.Г., 1998, Rudel L.L. e al., 1995, hompso G. R., 1995). Вивченням основних тенденцій розвитку нутріціологiї з питань опрацювання концептуальної схеми харчування хворих на ІМ установлена наявність значної кількості різнопланових робіт, що стосуються сучасних підходів до побудови антиатеросклеротичної дієти (Аронов Д. М. і співавт., 1996, Погожева А. В. і співавт.,

1994, Самсонов М.А. і співавт., 1997, Bol o -Smi h C., 1996, Camero J. А., 1995 та ін.). Конкретне лiмiтування фізіолого-гігієнічних вимог, що пред'являються до неї, передбачено, в основному, для організації стаціонарного лікувального або домашнього дієтичного харчування (Губа М. І., Смолянський Б. Л., 1988, Губергриць А. Я., Лiневський Ю. В., 1989, Смолянський Б. Л., Абрамова Ж. І., 1993, Столмакова Г. I. і співавт., 1991 та ін.). Безпосередня екстраполяція їх регламентів на санаторні алiментарні програми, як і реалізація абстрактних, іноді надмірно оберігаючих схем призначення харчування, з урахуванням медико-біологічної специфіки осіб, що проходять санаторно-курортну реабілітацію, не доцільні (Карпенко П.А., 1996, Колесник Е. О. та співавт., 1997). При обґрунтуванні вимог до дiєтотерапii необхідно в кожному конкретному випадку чітко визначити мету і завдання, що обумовлюють її досягнення і представляються першорядними (Конишев В. А., Василевська Л. С., 1992). Аналіз опублікованих нормативно-інформаційних матеріалів, що стосуються санаторного харчування контрольного контингенту, показав, що в основному вони, або використовують дані більш ніж 14-річної давності (у розвинених країнах, в зв'язку з удосконаленням теоретико-методичної бази, ревізія проводиться кожні 5 років) і, відповідно, не адаптовані в повному обсязі до особливостей сучасного санаторного етапу реабілітації, або носять у ряді випадків загальний декларативний характер (не містять контрольних нормативів по всьому спектру нормуючих &quo ;Нормами фізіологічних потреб.&quo ; (1991 г.) харчових речовин адекватні рекомендації про шляхи оптимального практичного задоволення потреб хворих на ІМ в мікронутрiєнтах з урахуванням як гомеостазу організму, так і фінансово-технічних можливостей харчоблоків оздоровниць і т. п.), що не робить можливим адекватне впровадження всього спектра наукових основ нутріціологii, повноцінне регламентування алiментарних програм (Бабов К. Д. і співавт., 1996, Слiдзевська I. К. та спiвавт., 1997, Новосад А. М. і співавт., 1984, Хомазюк І. Н. і співавт., 1997 та ін.). Відкритими залишаються питання, що пов'язані з методологічними передумовами до складання алгоритму дiєтотерапii у відділеннях реабілітації (біологічні аспекти її призначення, фоновий харчовий статус осіб, що надходять, фактичний стан вторинної алiментарної профілактики); єдиною базисною унiфікованою дієтою, включаючи її кінцеву ланку - середньодобовий продуктовий набір і орієнтовне семиденне меню; застосуванням спеціальних харчових продуктів або біологічно активних добавок. Відсутні роботи, виконані в режимі натурного експерименту, які стосуються вивчення потреб в енергії і харчових речовинах хворих на ІМ на етапі санаторної реабілітації, а також чітко віддиференційовані за різними рівнями (органiзменним, системним, органо-тканинним, клітинно-субклітинним, молекулярно-генетичним) моделі харчування, які пропонуються різними авторами, що дозволяє зробити висновки про відсутність апробованих за індикаторними маркерами гігієнічних принципів харчування осіб групи спостереження.

Особливу актуальність, у зв'язку з екологічною ситуацією в Україні, набуває опрацювання базових аліментарних впливів, які чинять не тільки лікувально-профілактичну, але й детоксикуючу дію (Вихованець Т. А., Черенков В. М., 1997, Трахтенберг І. М., 1997). На фоні відсутності належної наукової організаційно-методичної основи, що забезпечує всебічне нормування санаторної дiєтотерапiї післяiнфарктних хворих, виявляється ще один недолік, що притаманний харчуванню практично всіх організованих колективів (Карпенко П.О., 1996, Кононова I. I., 1996), - орієнтація добового меню не на фізіологічні потреби, а на фінансові витрати. Це призводить до частих небажаних змін хімічного складу раціонів і зменшення асортименту набору продуктів, пов'язаних з динамікою цін. Враховуючи вищезазначене, проблема, що вирішується цією роботою, має особливу важливість і актуальність як у теоретичному, так і прикладному планах, забезпечуючи одержання нових, обгрунтованих в реальних умовах, наукових даних і, на їх базі, створення системи вторинної алiментарної профілактики &quo ;епідемії ХХ століття&quo ; - ІМ на ключовому етапі реабілітації ѕ санаторно-курортному. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу виконано згідно з рішеннями Правління ЗАТ “Укрпрофоздоровниця” № П4-7 від 14.11.95р., № П2-5 від 05.08.1998 р., програмою науково-дослідної роботи Дніпропетровської державної медичної академії за темою “Розробити комплексний підхід до організації харчування в сучасних умовах в спеціалізованих санаторних відділеннях ” (номер держреєстрації 0196У004673), планами Української проблемної комісії “Гігієна харчування” та проблемної комісії Дніпропетровської державної медичної академії “Гігієна харчування, клінічна дієтологія і гастроентерологія ” по обґрунтуванню фізіолого-гігієнічних вимог до харчування і аліментарної профілактики (первинної та вторинної) неінфекційних захворювань у різних біосоціальних популяціях населення. Мета і завдання дослідження. Мета дослідження - гігієнічне обґрунтування вимог до аліментарної реабілітації хворих, що перенесли інфаркт міокарда, в сучасних санаторно-курортних закладах. Завдання дослідження: 1) розробити методологічні основи концепції організації харчування хворих, що перенесли інфаркт міокарда, в сучасних санаторно-курортних закладах, дати кількісну і якісну характеристику біологічним факторам, що впливають на харчові потреби контингенту спостереження; 2) вивчити фоновий (при надходженні на реабілітацію) харчовий статус хворих та стан фактичного санаторного харчування хворих на інфаркт міокарда; 3) обґрунтувати рекомендовані адекватно-профілактичні рівні споживання енергії та нутрієнтів контрольної біосоціальної популяції; 4) розробити адаптовані до фізіологічних потреб осіб, що оздоровлю­ються, добовий продуктовий набір та універсальне орієнтовне семиденне меню; визначити вимоги до режиму харчування у відділеннях реабілітації санаторно-курортних закладів; 5) обґрунтувати наукові підходи до застосування біологічно активних добавок до санаторних харчових раціонів післяінфарктних хворих та провести натурне обґрунтування парадигми нутріцевтичної та парафармацевтичної оптимізації реабілітаційної ефективності дієтотерапії осіб групи спостереження; 6) вивчити медичну ефективність розроблених гігієнічних вимог до тематичних аліментарних програм.

У греческих авторов название о. Иерна по неверной аналогии с латинским hiberna (зимовка) превратилось в «Ибернию». 95 Остров Мэн в Ирландском море. Античные авторы ошибочно перенесли название Мона и на о. Англси. 96 Это название встречается только у Цезаря. Комментаторы помещают Бакенский Лес в верховьях pp. Везер и Заале (левый приток Эльбы), отождествляя с хр. Тюрингенский Лес. Упоминаемые впервые Цезарем германцы-херуски жили тогда, вероятно, между Везером и Эльбой, близ 52` с. ш. 97 Ордовики и силуры кельтские племена, населявшие пограничные области Уэльса. 98 Корнелий Тацит. Жизнь и нравы Юлия Агриколы. Гл. 5. Цифры в скобках означают главы из указанного труда. 99 Летом 84Pг. Британию действительно обошли с севера германские моряки-дезертиры, бежавшие на родину через Ирландское море к Фризскому берегу из западной британской гавани на трех быстроходных судах, экипаж которых они составляли. 100 Сохранилась копия карты, составленная около 365Pг. Касторием, вероятно римлянином. Она известна под названием «Пейтингерова таблица» по имени опубликовавшего ее немецкого гуманиста XVIPв. К. Пейтингера. 101 В интинерариях давались названия станций и расстояния между ними, точно измеренные в римских провинциях по миллиариям. 102 Кельты-винделики жили на северных склонах Ретийских Альп и на возвышенностях между ними и верхним Дунаем. 103 Напомним, что, по Цезарю, Маас «принимает в себя один из рукавов Рейна и образует с ним остров батавов». 104 Озеро Диона Кассия это Флево других латинских авторов

1. Використання низькочастотного ультразвуку та магніолазерної терапії в реабілітації хворих на остеоартроз

2. Комплексна медико-психологічна реабілітація дітей, які постраждали від надзвичайних ситуацій, на санаторно-курортному етапі

3. Психотерапія у комплексному лікуванні розладів адаптації у хворих з гострим інфарктом міокарду

4. Багатофакторна система реабілітації, прогнозування інвалідності і комплексної профілактики інфаркту міокарду

5. Комплексне лікування та реабілітація хворих на хронічний бронхіт на тлі повторних ангін із застосуванням імунокоригуючих препаратів

6. Медична реабілітація хворих із застарілими переломами та переломовивихами дистального відділу кісток передпліччя
7. Фізична реабілітація хворих на гіпертонічну хворобу
8. Зміни структурно-функціональних властивостей кісткової тканини у дітей із хронічним пієлонефритом та їхня корекція на різних етапах реабілітації

9. Кишкова непрохідність пухлинного генезу, як проблема невідкладної хірургії (патогенез, діагностика, клініка, лікування, хірургічна реабілітація)

10. Комплексна реабілітація репродуктивної функції у жінок з трубно-перитонеальною формою безпліддя

11. Комплексна фізична реабілітація учнів 13-15 років з церебральним паралічем другої групи важкості захворювання

12. Лікувальна фізична культура в комплексній реабілітації при захворюванні невриту лицьового нерва

13. Ліпідний профіль та якість життя хворих на хронічну хворобу нирок V стадії, які лікуються програмним гемодіалізом

14. Масаж як засіб фізичної реабілітації при різновидах сколіозу у дорослих і дітей з порушенням опорно-рухового апарату

15. Особливості використання механотерапевтичних апаратів у реабілітації

16. Перитоніт після кесарева розтину: прогнозування, профілактика і реабілітація пацієнток

Глобус ландшафтный, диаметр 320 мм.
Глобус для занятий по географии на подставке. Компактен и нагляден. Дает представление о строении поверхности Земли. На глобусе нанесено
880 руб
Раздел: Глобусы
Мусоровоз.
Мусоровоз выглядит совсем как настоящий. В наборе имеется мусорный бак, который автомобиль может загрузить в контейнер. Сверху открывается
985 руб
Раздел: Прочее
Муфта для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка + кнопки), серая.
Муфта на ручку коляски очень легко одевается и защищает Ваши руки от холода. Ткань муфты водоотталкивающая, она утеплена мехом и небольшим
489 руб
Раздел: Муфты на ручку

17. Реабілітаційна установа або реабілітаційний заклад

18. Фізична реабілітація дітей молодшого шкільного віку з церебральним паралічем, ускладненим сколіозом

19. Фізична реабілітація при вадах серця

20. Фізична реабілітація при інсульті на лікарняному етапі

21. Фізична реабілітація при ішемічній хворобі серця на лікарняному етапі

22. Види захворювань нирок та фізична реабілітація
23. Організація реабілітаційної роботи в школах соціальної реабілітації
24. Методологічні аспекти реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи - концепція "Тандем"

25. Психофізіологічна реабілітація

26. Організаційні аспекти медико-соціальної реабілітації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячих інтернатних закладах

27. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

28. Анализ операций умножения и деления в конкретной модели АЛУ

29. Ал-фараби

30. Крива IS. Сутнiсть, графiчна побудова. Фактори, що впливають на кут нахилу кривоi IS

31. Алая буква. Готорн Натаниэль

32. Аль Капоне

Заварочный чайник "Mayer & Boch", 1,5 л.
Заварочный чайник изготовлен из термостойкого стекла, фильтр выполнены из нержавеющей стали. Изделия из стекла не впитывают запахи,
427 руб
Раздел: Чайники заварочные
Набор детской складной мебели Ника "Фиксики. Азбука".
Это безопасная, удобная мебель, которая компактно складывается и экономит пространство Вашей квартиры. Углы стола и стула мягко
1451 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Набор цветных карандашей Stilnovo, 24 цвета.
Гексагональные цветные деревянные карандаши с серебряным нанесением по ребру грани. Есть место для нанесения имени. Яркие модные цвета.
448 руб
Раздел: 13-24 цвета

33. Дорога к алым парусам

34. Исследование систем управление на примере ООО «Алена»

35. Соціал-демократична концепція держави та влади

36. Анализ операций умножения и деления в конкретной модели АЛУ

37. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

38. Проект фотокомплексу для зйомки індивідуального портрету в умовах павільйону на чорно-білі малоформатні матеріали. Річний об
39. Природно-ресурсний потенціал, його суть та структура
40. Імітаційна модель взаємодії підприємства з ринком

41. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи

42. Ал-Афгани

43. Али-Паша

44. Аль-Кинди

45. Аль-Фараби Абу-Наср Ибн Мухаммед

46. Ахундов Мирза-Фетх-Али

47. Аль-Вазан Аль-Хасан Ибн Мохаммед

48. Саудовская Аравия, Королевство Саудовская Аравия (Аль-Мамляка аль-Арабия ас-Саудия)

Детская каталка "Вихрь", фиолетовая.
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки
Деревянный конструктор "Изба" (39 деталей).
Деревянный конструктор "Изба" понравится всем любителям конструирования и моделирования. Ребенку предлагается самостоятельно
442 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Швабра "York. Salsa", с рукояткой.
Сменную насадку Вы замените быстро и без особых хлопот. На конце черенка - пластиковый подвес-держатель. Черенок пластиковый, насадка -
452 руб
Раздел: Швабры и наборы

49. Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю

50. І свічки миpної не ваpта та кpаїна, що в боpотьбі її не засвітила

51. Наближене обчислення визначених інтегралів, що не беруться через елементарні функції /Укр./

52. Натаниель Готорн. Алая буква

53. Производство красителя «Кислотный Алый»

54. Екзистенціалістська естетика
55. Кредитування підприємств на фоні фінансової кризи 2008–2009 рр. (на матеріалах ПАТ КБ "Приватбанк")
56. Оцінка фінансового стану позичальника – проблеми та шляхи розвитку (на базі матеріалів АКБ "Приватбанк")

57. Правове регулювання гарантійних операцій банків. Документи, що регулюють використання гарантій в міжнародних операціях

58. Аналіз банком кредитоспроможності позичальника на базі матеріалів АКБ "Приватбанк"

59. Депозитні операції банків на фінансовому ринку України (за матеріалами АТЗТ "АК ПРОМІНВЕСТБАНК")

60. Негативні фактори, що впливають на населення України

61. Фактори, що визначають еволюцію людини

62. Деревина та деревні матеріали

63. Захворювання травного тракту. Грибкові захворювання кролів та захворювання, що спричиняють комахи

64. Облік матеріалів і малоцінних та швидкозношувальних предметів

Машина-каталка "Авторалли", цвет: розовый.
Игрушка выполнена в интересном дизайне: внешне она очень напоминает автомобиль BMW, но оформлена в ярком розовом цвете. Толокар снабжен
1073 руб
Раздел: Каталки
Кружка фарфоровая "Парижские улочки", 500 мл.
Кружка. Объем: 500 мл. Материал: костяной фарфор. В ассортименте, без возможности выбора.
470 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца
Сушилка для посуды двухуровневая BE-7216 "Webber".
Размеры: 43х24х38,5 см. Двухуровневая настольная сушилка для посуды. Хромированная нержавеющая сталь. Пластиковый поддон. Держатель для
1064 руб
Раздел: Настольные

65. Аналіз фінансової звітності та прогнозування економічного потенціалу ТОВ "Агрофірма "Колос" та СТОВ "Степове"

66. Формування та використання природоресурсного та трудового потенціалу Луганського регіону

67. Промисловий потенціал Харківської області

68. Економічна оцінка природно-ресурсного потенціалу України

69. Боротьба зі злочинами, що вчиняються співробітниками Органів Внутрішніх Справ та їх профілактика

70. Захист прав громадян при встановленні фактів, що мають юридичне значення
71. Обставини, що виключають злочинність діяння у Франції
72. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

73. Судова влада та органи, що її здійснюють

74. Вищі спеціалізовані суди. Верховний суд України

75. Лінгвістичний аналіз засобів характеристики опису місця дії (на матеріалі короткого оповідання кінця ХІХ ст.)

76. Опис когнітивно-комунікативного потенціалу еліптичного речення сучасної англійської мови

77. Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові

78. Текстовий потенціал українських прийменників

79. Когнітивно-комунікативний потенціал еліптичного речення в сучасній англійській мові

80. Використання краєзнавчого матеріалу як мотиваційного засобу у навчанні французької мови

Подарочная расчёска для волос "Дашенька".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Средство для мытья посуды Finish "Power Powder", (лимон), порошкообразное, 2,5 кг.
Порошок предназначен для мытья посуды в посудомоечных машинах. Он имеет в составе компонент "Stain Soaker" с эффектом
666 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Сушилка для белья напольная складная СБ-1Б, металлическая.
Сушилка для белья классическая для любых помещений. Напольная, складная. Длина сушильного полотна 18 метров. Цвет каркаса:
662 руб
Раздел: Сушилки напольные

81. Автоматизована інформаційна система надходження матеріалів

82. Особенности арифметико-логических устройств (АЛУ) с двоично-десятичными кодами (ДДК) при вычислении операций умножения и деления и поиск путей их ускорения

83. Характеристика веб-браузерів. Загальновживані норми оформлення текстового матеріалу

84. Архівні матеріали ЦДАГО України та ЦДАВО України з проблеми діяльності інституту червоної професури у 20-30-ті роки ХХ ст

85. Великі географічні відкриття XV-XVII ст. Їх значення для людства і становлення епохи колоніалізму

86. Індустріалізація економіки в другій половині XIX ст.
87. Польський соціалістичний рух на Правобережній Україні (ІІ пол. ХІХ-поч. ХХ ст.)
88. Соціалізм в історії України

89. Форсована індустріалізація в Україні: мета, планування, методи проведення, джерела, наслідки

90. Арифметико-логическое устройство (АЛУ). Регистр PSW

91. Мікропроцесорний АЦП порозрядного врівноваження із ваговою надлишковістю, що калібрується

92. Товарознавча характеристика споживчих властивостей кави на матеріалах ТОВ "Чумацький шлях"

93. Мова як засіб і матеріал формування та становлення особистості людини

94. Особливості трактування міфологічних образів у трагедіях Расіна (на матеріалі трагедії "Андромаха")

95. Суб’єктивізм та об’єктивізм в творчості Клода Сімона на матеріалі роману "Дорога Фландрії"

96. Методика вивчення ліричного твору в школі (на матеріалах лірики Г. Гейне)

Игра настольная "Шакал".
Стратегическая игра для 2-4 игроков, главная задача которой — найти клад на острове и доставить его на свой корабль. Секрет механики
1290 руб
Раздел: Классические игры
Спиннер трехлучевой "Цветомузыка", с bluetooth (белый).
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
465 руб
Раздел: Спиннеры
Набор из 100 шариков.
Набор цветных шариков это веселая забава для вашего малыша. Он с удовольствием будет резвиться в манеже или бассейне с ними. Эта игрушка
962 руб
Раздел: Шары для бассейна

97. Обґрунтування проекту підвищення ефективності комерційної діяльності фірми (на матеріалах торгово-посередницького приватного підприємства "Монолит Пласт")

98. Особливості експертизи кисломолочних сирів, порядок та правила перепуску їх через митний кордон України (за матеріалами магазину "Вибір" м. Рівне)

99. Товарознавча експертиза якості жіночого шкіряного взуття вітчизняного виробництва на матеріалах магазину "Каблучок" м. Полтави


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.