Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Биология Биология

Життя в межах внутрішніх водойм

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Міністерство освіти і науки України Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка Заочне відділення Кафедра загальної біології КУРСОВА РОБОТА ЖИТТЯ В МЕЖАХ ВНУТРІШНІХ ВОДОЙМ Чернігів – 2007 ЗМІСТВступ Розділ 1. Характеристика видової та структурної різноманітності внутрішніх водойм 1.1 Характеристика популяції водних організмів (гідробіонтів) 1.2 Статевовікова структура організмів водойми 1.3 Внутрішньо-популяційна різноякісність 1.4 Внутрішньо-популяційні взаємини гідробіонтів Розділ 2. Внутрішньо-водоймні процеси між організмами 2.1 Чисельність та біомаса організмів водойми 2.2 Регуляція чисельності організмів у водоймі 2.3 Функціональні та інформаційні зв'язки водних організмів 2.4 Щільність популяції організмів у водоймі Висновки Список використаних джерел Вступ Водні об'єкти, розташовані серед суходільних масивів, називають континентальними, або внутрішніми. Вони поділяються на водойми, або водні об'єкти уповільненого стоку, і водотоки — водні об'єкти прискореного стоку. Водойми уповільненого стоку — це озера, стави, болота, калюжі. Водотоки — річки і канали. Континентальні водойми характеризуються більшим різноманіттям умов середовища в порівнянні з морськими. Це і визначає характер їх екологічної зональності. Якщо в озерах така зональність виявляється чітко, то у річках, для яких характерним є інтенсивне перемішування води, вертикальна екологічна зональність нечітка. Досить багата видова різноманітність організмів внутрішніх водойм. Внутрішню водойму можна розглядати як свого роду екосистему, в якій відбуваються процеси життєдіяльності та безпосередньої взаємодії між водними організмами. Видова різноманітність водойми характеризується наявністю як нижчих рослинних та тваринних організмів0 так і вищих гідробіонтів. Ця тема досить цікава для вивчення. Метою даної роботи є: характеристика життя та основних процесів життєдіяльності в межах внутрішньої водойми. Досягнення поставленої мети вимагає вирішення певних завдань. Завданнями роботи є: охарактеризувати видову та структурну різноманітності внутрішніх водойм; розглянути протікання процесів життєдіяльності організмів у внутрішніх водоймах. Розділ 1. Характеристика видової та структурної різноманітності внутрішніх водойм 1.1 Характеристика популяції водних організмів (гідробіонтів) Популяція гідробіонтів — це сукупність морфологічно і генетично схожих гідробіонтів одного виду, які протягом тривалого часу заселяють певну акваторію. У різних ділянках гідросфери умови середовища дуже різноманітні, тому кожен вид рослин, тварин та мікроорганізмів пристосовується до умов конкретних водойм, виходячи з своїх адаптивних можливостей, і утворює групи організмів одного виду, які становлять єдине функціональне ціле — популяцію. Акваторії, де живуть окремі види, можуть істотно відрізнятись за умовами існування, і тому внутрішньовидові групи гідробіонтів утворюють ізольовані популяції, які не контактують між собою, а, отже, і не схрещуються. У процесі тривалого просторового роз'єднання виникають об'єднання гідробіонтів одного виду із схожими морфо-фізіологічними характеристиками, відповідним генофондом і єдиним життєвим циклом.

Популяція — надорганізмена біологічна система, здатна до саморегулювання. Вона обирає оптимальні умови існування, в яких найбільш ефективно можна використати природні кормові ресурси та їх енергію. При зміні умов існування популяція пристосовується до них, відповідно змінюючи інтенсивність розмноження, структуру та функціональну активність, і протягом тривалого часу може зберігати свою цілісність і відносну просторову самостійність. Після зарегулювання стоку Дніпра і створення водосховищ відбулись зміни у видовому складі і чисельності безхребетних: популяції окремих гідробіонтів південного фауністичного комплексу поширилися далеко на північ, а чисельність видів північного походження, навпаки, почала знижуватися від верхніх у каскаді до нижче розташованих водосховищ. У каскаді водосховищ утворились популяції представників каспійської фауни, які до того часу не піднімались Дніпром вище Дніпровсько-Бузького лиману. Цьому сприяла також їх інтродукція вченими-гідробіологами (Ю. М. Марковський, Я. Я. Цееб), яка проводилась з метою збагачення кормової бази риб. Через 20—ЗО років після вселення нових видів зоопланктону масового розвитку у водосховищах набули гіллястовусі ракоподібні — Cercopagis pe goi, Podo evad e rigo a, Cor igerius maeo icus, веслоногі — He erocope caspia. Представники каспійської пелагічної фауни вперше були виявлені у складі зоопланктону після утворення Каховського водосховища, а вже з середини 70—80-х pp. вони поширилися по всіх дніпровських водосховищах. Тих гіллястовусих та веслоногих ракоподібних дніпровських водосховищ, які походять від представників каспійської пелагічної фауни, можна розглядати як їх прісноводні популяції, що адаптувались до нових екологічних умов. Після створення каскаду водосховищ відбулись значні зміни у видовому складі та чисельності окремих груп бентос-них організмів. Одну з провідних груп бентосу Дніпра становлять молюски, серед них домінують представники каспійської фауни — дрейсена бузька та дрейсена річкова. Перша з них до створення водосховищ була, поширена в пониззі Дніпра та в Дніпровсько-Бузькому лимані. В останні десятиріччя значно зросла популяція дрейсени бузької, яка почала витісняти навіть дрейсену річкову. Причому в профундальній частині водосховищ колонії (друзи) дрейсени на 99—100 % формуються за рахунок дрейсени бузької, а в літоралі 15—20 % припадає на дрейсену річкову. В окремих біотопах біомаса дрейсени бузької досягає 5—8 кг/м2. У складі макрозообентосу дніпровських водосховищ значно зросла чисельність вищих ракоподібних родини гамарид (бокоплавів) — представників каспійського фауністичного комплексу. Вони мешкають у мілководній зоні, займаючи досить вузьку (не більше 0,5—1,0 м завширшки) смугу піщаних пляжів. Чисельність популяції бокоплава Po ogammarus maeo icus, який був інтродукований у водосховища, досягає 100—150 тис. екз./ м2 при біомасі 150—200 г/м2. Наведені приклади свідчать про те, що у водосховищах сформувалися популяції тих видів риб та безхребетних, які до їх утворення були поширені в зовсім інших умовах водного середовища (солонуваті води, більш швидка течія води тощо).

Часто буває важко окреслити межі поширення популяцій у водоймах, коли мова йде про планктонні або нейстонні організми. Течія води та її вітрове перемішування можуть істотно впливати на просторове поширення гідробіонтів по акваторії. Саме цим пояснюється та обставина, що у багатьох видів планктонних організмів відсутні локально зосереджені популяції, а отже не виявляється і їх географічна мінливість. Інколи можна спостерігати у водоймах тимчасові невеликі скупчення гідробіонтів одного виду, але вони не відрізняються від інших особин того ж виду, які розселені по всій водоймі і лише іноді концентруються в одному місці. До них можуть приєднуватися інші представники водяної фауни. Такі угруповання гідробіонтів отримали назву псевдопопуляцій. На відміну від них справжні популяції є сукупністю особин, які протягом тривалого часу населюють певну акваторію, вільно схрещуються між собою (панміксія) та достатньо ізольовані від інших подібних груп гідробіонтів. Пристосовуючись до умов середовища водойм різних типів (прісні або солоні озера, водосховища, водойми-охолоджувачі), гідробіонти одного й того ж виду можуть утворювати окремі популяції, які відрізняються своїми морфо-фізіологічними і генетичними ознаками. Такі види отримали назву поліморфних, або політипових. Ті ж види, які не розпадаються на відокремлені групи (популяції), називають мономорфними, або монотиповими. Чим більший біологічний поліморфізм, чим більш різноманітні особини входять до складу популяції, тим легше вони пристосовуються до змін умов середовища. Як надорганізмена біологічна система популяція складається з сукупності організмів, що формують її структуру, просторове поширення та особливості функціонування. У структурно-еволюційному ряді популяція виступає як форма існування виду, а її основна роль полягає в забезпеченні сталого функціонування виду в конкретних умовах середовища. У природному середовищі популяція будь-якого виду існує непоодиноко: поряд з нею живуть популяції інших гідробіонтів, з якими вона перебуває в трофічних та інших взаєминах — синергічних чи антагоністичних. У складі екосистеми популяція виступає як функціональна підсистема з характерним для неї обміном речовин, пов'язаним з певним положенням в філогенетичній системі. Важливими кількісними характеристиками популяції є її щільність (або чисельність) та біомаса (кількість організмів та їх маса, що припадає на одиницю площі чи об'єму води). Більш повну характеристику популяції можна отримати при врахуванні ще й кількісних показників утилізованої ними енергії. 1.2 Статевовікова структура організмів водойми Важливим показником популяції є її віковий склад, зокрема, наявність молодих, нездатних до розмноження особин (прегенеративна група), статевозрілих, здатних до розмноження (генеративна група), і старша вікова група, вже нездатних до відтворення організмів (постгенеративна група). Якщо умови існування популяції сприятливі і вона має достатню кормову базу, то чисельність молодих особин у ній завжди висока, що свідчить про її зростання. Якщо ж чисельність молоді низька, то це є першою ознакою того, що популяція старіє, а її чисельність і біомаса будуть неухильно знижуватись.

Зокрема у застосуванн масового терору  репресй, як  засобом большевицького володння, вйна накида вужч меж, нж мирний час. Пд цим оглядом большевицька система ма цлком протилежне становище, нж держави, що збергають яксь правн норми. У тих державах вонний час виправду, а то й вимага бльшого обмеження громадянських прав та гостршого трактування виконности обов'язкв  норм, диктованих вонними обставинами. Тому в державах з справжнм правопорядком внутршня система пд час вйни  значно твердша, нж у мирний час. А большевицький режим засадничо не респектуе жодних прав  свобд громадянина, не пдчиняться жодним правним нормам, хоч сам х встановля. Вн тракту вс длянки  вс справи внутршнього життя опанованих ним кран цлком довльно, пдпорядковуючи всх  все свом бажанням, свому розумнню доцльности. Большевизм не потребу жодних виправдань для свого безправ'я, насильства, тотального терору  визиску, застосову х однаково як пд час вйни, так  пд час миру. Властиво цла внутршня система пд большевиками  перманетною вонною системою

1. Проблема інвестування єкономіки України за рахунок внутрішніх резервів

2. Внутрішній аудит організації

3. Зовнішній та внутрішній аудит

4. Адміністративний нагляд органів внутрішніх справ у сфері забезпечення громадського порядку і громадської безпеки

5. Особливості інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ та шляхи його оптимізації

6. Помаранчева революція в Україні: зовнішні та внутрішні аспекти
7. Заочна форма навчання у вищих закладах освіти Міністерства внутрішніх справ України
8. Діагностика та формування у співробітників органів внутрішніх справ мотивації професійного самовдосконалення

9. Гігієнічні особливості впливу внутрішньошкільних факторів на якість життя та здоров’я молодших школярів

10. Безопасность жизнедеятельности (Безпека життєдіяльності)

11. Огляд життя Александра Довженко

12. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

13. Меж двух зол

14. Життя та діяльність митрополита Петра Могили

15. Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення

16. Перлз Ф. Внутри и вне помойного ведра

Чехол-книжка универсальный для телефона, белый, 14x6,7 см.
Хотите, чтобы любимый телефон был в безопасности, но не знаете, какой чехол выбрать под Вашу модель? С универсальным чехлом-книжкой
307 руб
Раздел: Прочие, универсальные
Шкатулка-фолиант "Рим", 17x11x5 см.
Материал: MDF, текстиль. Регулярно вытирать пыль сухой мягкой тканью. Размер: 17x11x5 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
388 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Закаточная машинка «Лес».
Машинка закаточная с полуавтоматическим перемещением закаточного ролика предназначена для домашнего консервирования и герметичной укупорки
541 руб
Раздел: Консервирование

17. Духовне життя та ставлення до людини в Єгипті прадавніх часів

18. Життя і творчість Івана Франка

19. Маркетингові комунікації у внутрішньому середовищі підприємств

20. Здоровий спосіб життя

21. 3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках

22. Конфликты, возникающие внутри организации
23. Життя і наукова діяльність Чарльза Дарвіна
24. Рослина в житті людини

25. Життя і творчий шлях Рея Бредбері

26. Дослідження зовнішнє-економічного ринку чорних металів

27. Філосовський мотив сенсу людського життя в дpамі-феєpії Лесі Укpаїнки "Лісова пісня"

28. Життєвий і творчий шлях поета Артюра Рембо

29. Взаємодія людини і суспільства із природним середовищем, їх життя: сучасний стан, перспективи

30. До питання етики сімейного життя

31. Морис Метерлинк. Там, внутри

32. Противоречия внутри христианского мировоззрения

Кружка-хамелеон "Кран с монетками".
Хотите по-настоящему регулировать денежные потоки? Налейте в чашку-хамелеон горячий напиток, и из крана на рисунке «польются» золотые
390 руб
Раздел: Кружки
Стол детский "Малыш".
Компактный пластиковый стол «Малыш» непременно станет неотъемлемым атрибутом в комнате вашего ребенка. Теперь у малыша будет отдельный
673 руб
Раздел: Столики
Соковарка ВЕ-08/1 "Webber", 8 л.
Кастрюля для воды: 24х11,5 см; 5 л. Контейнер для фруктов: 26х16см; 8 л. Контейнер для сока с силиконовой трубкой: 26х16 см; 8 л. Толщина
2673 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки

33. Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)

34. Глобальні проблеми забезпечення життєдіяльності та якості життя людини

35. Здоровий спосіб життя

36. Основні поняття, визначення та терміни безпеки життєдіяльності

37. Комахи прісних водойм

38. Еволюція життя на Землі
39. Життєві форми організмів
40. Життєдіяльність організму

41. Значення дикорослих плодів та ягід у житті людини

42. Умови життя рослин і біологічні особливості росту та розвитку сільськогосподарських культур

43. Внутрішньогосподарський контроль Промінвестбанку

44. Возникновение, развитие государства и правоотношения внутри него

45. Свобода та межі підприємницької діяльності

46. Цивільно-правова охорона особистого життя фізичної особи

47. Національно-культурний компонент семантики порівнянь на прикладі ЛСП "Зовнішність людини" в німецькій і українській мовах

48. Використання інтерфейсу Centronics для керування зовнішніми пристроями

Мягкая игрушка "Груффало".
Ой, мама, это груффало! Оно меня понюфало! Как этот страшный зверь сумел сюда попасть? Какие острые клыки, чудовищная пасть! Ножищи как
865 руб
Раздел: Персонажи мультфильмов, сказок
Шарики, 100 шт.
Диаметр: 8 и 6 см.
787 руб
Раздел: Шары для бассейна
Светильник "Совенок", 16,5 см.
Фигурка декоративная - светильник. Высота: 16,5 см. Материал: полимерный.
676 руб
Раздел: Необычные светильники

49. Проектування інформаційної системи. Життєвий цикл ІС

50. Спряження зовнішніх пристроїв з ПК за допомогою шин та ISA та PCI

51. Етапи політичного розвитку Київської Русі. Особливості її суспільно-політичного життя та культури

52. Етнополітика та її особливості в різні періоди життя українського народу

53. Життя і творчість Майкла Фарадея

54. Життя українського селянства в роки нацистської окупації 1941-1944 рр
55. Зовнішня та внутрішня політика Філіпа IV Красивого
56. Культура Японії на межі ХІХ-ХХ століть

57. Місце зовнішніх міграцій населення в Донбасі у відновленні і формуванні його трудових ресурсів у 1943 - 1951 роки

58. Особливості козацького життя та діяльності

59. Першопочатки людського життя на території України

60. Производственное кооперирование внутри общины в дореволюционной России

61. Суспільно-політичне життя в пореволюційному Ірані (1979-2000рр.).

62. Суспільно-політичне та культурне життя України

63. Внутрішня політика Людовіка IX Святого

64. Життя і творчість Олександра Архипенка

Фоторамка пластиковая "Poster gold", 50x70 см.
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 50х70 см. Вставка: пластик.
568 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Детские подгузники-трусики Genki L 9-14кг, 30 шт.
Трусики Genki - это одноразовые гипоаллергенные трусики, изготовленные из мягкого и гладкого хлопка. Они подходят для чувствительной кожи,
703 руб
Раздел: Обычные
Мешковина упаковочная "Gamma" (цвет: натуральный), 100х106 см, арт. М006Д.
Джутовая ткань отличается хорошими антистатическими свойствами, обладает превосходными теплоизоляционными качествами, хорошо пропускает
301 руб
Раздел: Однотонная, голография

65. Життя та творчість Брейгеля - художника епохи Відродження

66. Автобіографізм роману "Життя Девіда Коперфілда" Ч. Діккенса

67. Життєвий і творчий шлях Лесі Українки

68. Життєвий і творчий шлях Т.Г.Шевченка

69. Життєвий та творчий шлях М. Хвильового

70. Життєвий та творчий шлях О. Уайльда
71. Життя і творчість Михайла Коцюбинського
72. Життя та творча діяльність Остапа Вишні

73. Життя та творчість Олеся Гончара

74. Проблема обрядовірства в житті та творчості Т. Шевченка

75. Своєрідність композиції "Порівняльних життєписів" Плутарха

76. Межа романтизму і реалізму

77. Аналіз та способи підвищення конкурентоспроможності товарів на внутрішньому та зовнішньому ринках (на даних підприємства ресторану "Тернопіль" готельного комплексу "Тернопіль-готель" м. Тернополя)

78. Міжнародне маркетингове середовище і його складові частини. Порівняльна характеристика прямого і непрямого експорту як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

79. Дослідження життєвого циклу товарів на прикладі продуктів компанії Danone

80. Життєвий цикл товару та маркетингова діяльність фірми

Френч-пресс, 600 мл.
Френч-пресс Rosenberg изготовлен из высококачественной нержавеющей стали и термостойкого стекла. Удобная ненагревающаяся ручка.
383 руб
Раздел: Френч-прессы
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х22,5 сантиметров, бежевая.
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 22,5 см.
340 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Чайник "Birds", 1050 мл.
Чайник. Размер: 21,5x12x17 см. Объем: 1050 мл. Материал: керамика.
389 руб
Раздел: Чайники заварочные

81. Антибіотики у нашому житті

82. Діагностично-прогностичні аспекти матково-плацентарно-плодових взаємовідносин при внутрішньоутробному інфікуванні плода, профілактичне лікування

83. Ліпідний профіль та якість життя хворих на хронічну хворобу нирок V стадії, які лікуються програмним гемодіалізом

84. Тканини внутрішнього середовища: кров та лімфа

85. Внутрішньоутробна гіпоксія. Асфіксія новонароджених. Респіраторний дистрес-синдром. Гемолітична хвороба новонароджених. Затримка внутрішньоутробного розвитку

86. Вплив валового внутрішнього продукту на світові ціни
87. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок
88. Коригування зовнішніх дисбалансів платіжного балансу (на прикладі розвинутих країн)

89. Життєвий цикл організації

90. Основи внутрішньо-фірмового управління нововведеннями: стратегія і структура

91. Соціальна інфраструктура в системі життєзабезпечення міста

92. Фактори внутрішнього та зовнішнього середовища фармацевтичного підприємства

93. Тоні Айомі. Життя і творчість

94. Искорка музыки Рахманинова внутри нас

95. Вплив темпераменту на успішність навчальної діяльності молодшого школяра

96. Проект "Інноваційна вища освіта. Реалізація методології проектування техніки в межах НТУУ "КПІ"

Ручка перьевая "Golden Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус хром/золото.
Перьевая ручка Golden Prestige. Цвет корпуса: хром/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий. К данной ручке подходят
410 руб
Раздел: VIP-ручки
Поильник-непроливайка "Малыши и малышки", со сменным носиком (с 4 месяцев), 150 мл.
Поильник-непроливайка "Малыши и малышки" идеально подойдет в качестве первого поильника для Вашего Малыша. Силиконовый носик
393 руб
Раздел: Поильники, непроливайки
Чехол стеганый сменный "Нордтекс" (для подушки 50х70 см), на молнии.
Материал: полиэстер. Размер подушки: 50х70 см.
321 руб
Раздел: Прочее

97. Формування здорового способу життя молодших школярів

98. Вибори та їх роль у політичному житті України

99. Місце і роль політики та політології як науки в житті суспільства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.