Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Проблема праворозуміння (Проблема правопонимания)

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

Вступ Проблемі розуміння права завжди приділялось багато уваги. Спроби дати змістовну відповідь на питання “що таке право?” прослідковуються з глибокої давнини і не припиняються і досі. Право – це надзвичайно складне соціальне явище, оскільки воно відображає ще більш складніші економічні, політичні і соціальні відносини. Напротязі всієї історії розвитку юридичної науки різні мислителі прагнули з’ясувати, що являє собою право, яка його природа і суть. Поняття права – найважливіший компонент правознавства. Від вірного його розкриття залежать правильна постановка наукових досліджень, а також загальна орієнтація юридичної практики. Поняття права – це не застигла категорія, а категорія, що розвивається, в якій відображаються і історичні традиції, і суспільна ситуація сучасної епохи. Ціллю роботи являється розгляд еволюції правових ідей різних мислителів, починаючи з найдавніших часів, розгляд і аналіз основних концепцій права, з’ясування причин, через які існує таке багатоманіття розуміння сутності і соціальної природи права і не існує єдиного його розуміння. І. Праворозуміння в історичній еволюції Правові вчення в спеціальному смислі цього поняття з’явились лише в ході досить тривалого існування ранньокласових суспільств і держав. В теоретико-пізнавальному плані генезис правових вчень (теорій) відбувався в руслі поступової раціоналізації початкових міфічних уявлень. Однією з найбільш ранніх відповідей на питання “що таке право?” була: “право – це веління, заповіді божества, які вказують людям, як вони повинні жити, щоб виконати волю божества, що вони повинні робити і чого повинні уникати”. Так думало в давнину багато людей і так було у багатьох народів. Наприклад, первинним правом для євреїв були 10 заповідей, вручених Моісею самим Богом. В таких древніх правових кодексах інших народів, як “Закони вавілонського царя Хаммурапі” чи “Закони Ману” індусів право також розглядається як заповіді божества. Право розумілось як нелюдське явище. Критика цієї відповіді з боку вчених така: земні справи і явища потрібно пояснювати земними ж справами, а не втручати сюди божу волю і робити її відповідальною за багато земних підлостей. Наприклад, дикун щиро вірить в те, що бог йому наказує вбивати всіх чужинців і заколювати дружин на могилах чоловіків. Сучасний християнин не може вважати подібні заповіді божественними. Отже, визначення права як заповідей божества в корені антинаукове. З середини І тисячоліття до н.е. розуміння права змінюється. Право починає тлумачитись як офіційний закон держави, тобто як веління і обов’язкові правила, які видаються чи визнаються державою. Нове у цьому розумінні те, що право вводиться у поняття держави. З’являється два права: право як веління Бога і як веління держави. У Аристотеля право уособлює собою політичну справедливість і служить нормою політичних відносин між людьми. “Поняття справедливості, - відмічає він, - пов’язане з уявленнями про державу, так як право, яке служить критерієм справедливості, є регулюючою нормою політичного спілкування”. Аристотель ділить право на природне і умовне (волевстановлене).

Природне право – те, яке скрізь має однакове значення і не залежить від визнання чи невизнання його. Під умовним правом в концепції Аристотеля розуміється все те, що пізніше почне визначатися як позитивне право. До умовного права він відносить закони і всезагальні угоди. Причому він говорить про писані і неписані закони. Під неписаним законом, який також відноситься до умовного (позитивного) права, маються на увазі правові звичаї (звичаєве право). Епікур вважав, що дії людей, діяльність державної влади і самі закони повинні відповідати природним (в даному місці, в даний час і при даних обставинах) уявленням про справедливість. Така концепція змінюваної справедливості – в її співвідношенні з законом – містить в собі ідею природного права із змінюваним (в залежності від місця, часу і обставин) змістом, яким є спільна користь взаємного спілкування. Великий вклад у розвиток поняття права внесли представники природної школи права – Г.Гроцій, Т.Гоббс, Д.Локк, Ш.Л.Монтеск’є. Г.Гроцій суттєвого значення надавав запропонованому ще Аристотелем поділу права на природне і волевстановлене. Природне право визначається ним як “припис здорового глузду”. Згідно цьому припису та чи інші дія – в залежності від її відповідності чи суперечності розумній природі людини – визнається або морально ганебною, або морально необхідною. Природне право, таким чином, виступає в якості основи і критерію для розрізнення належного (дозволеного) і неналежного (недозволеного) по самій своїй природі, а не в силу якогось волевстановленого припису (дозволу чи заборони). Природне право, згідно з Гроцієм, це і є “право у власному смислі слова”, і “воно заключається в тому, щоб надавати іншим те, що їм вже належить, і виконувати покладені на нас по відношенню до них обов’язки”. Джерелом цього права є не чиясь вигода, інтерес чи воля, а сама розумна природа людини як соціальної істоти, якій притаманне прагнення до спокійного спілкування. Право в більш широкому розумінні (тобто форми волевстановленого права) є правом у кінцевому рахунку постільки, поскільки не суперечить розумній людській природі і природному праву. Правове вчення Томаса Гоббса основане на певному уявленні про природу людини. Він вважає, що всі люди створені рівними у відношенні фізичних і розумових здібностей і кожен має однакове з іншими “право на все”. Але в умовах “війни всіх проти всіх” мати “право на все” – значить фактично не мати права ні нащо. Таке становище Гоббс називає “природним станом роду людського”. Природний розум підказує людям, на яких умовах вони можуть здійснити процес подолання природного стану. Ці умови (їх і виражають приписи природного розуму) і є природними законами. Всі природні закони можна сформулювати одним правилом: не роби іншому того, чого не хотів би, щоб було зроблено по відношенню до тебе. Але всі природні закони не обов’язкові до виконання. Перетворити їх в безумовний імператив поведінки може тільки сила. Для Гоббса природний закон є свобода що-небудь робити чи не робити, а позитивний закон – припис робити чи не робити чогось. Абсолютна влада держави – ось, на думку Гоббса, гарант миру і реалізації природних законів.

Вона змушує індивіда виконувати їх, видаючи громадянські закони. Якщо природні закони зв’язані з розумом, то громадянські – спираються на силу. Всякі свавільні вигадки законодавців не можуть бути громадянськими законами, бо останні є ті ж природні закони, тільки підкріплені авторитетом і могутністю держави. Їх не можна ні відміняти, ні змінювати простим волевиявленням держави. Ставлячи громадянські закони в таку сувору залежність від природних, Т.Гоббс хотів, мабуть, направити діяльність держави на забезпечення розвитку нових, буржуазних суспільних відносин. Дж.Локк повністю поділяв ідеї природного права, суспільного договору. Будуючи державу добровільно, люди точно відміряють той об’єм повноважень, який вони потім передають державі. Але право на життя і володіння майном, свободу і рівність людина не відчужує нікому і ні при яких обставинах. Це і є природними правами людини. Ці невідчужувані цінності – кінцеві межі влади і дії держави, переступати які їй заборонено. Ш.Л.Монтеск’є закони природи (природні закони) трактує як закони, які витікають лише з будови нашого їства. До природних законів, за якими людина жила у природному (досуспільному) стані, він відносить наступні властивості людської природи: прагнення до миру, до добування собі їжі, до відносин з людьми на основі взаємного прохання, бажання жити в суспільстві. Позитивний (людський) закон передбачає об’єктивний характер справедливості і справедливих відносин. Справедливість передує позитивному закону, а не вперше ним створюється. В філософії права Г.В.Ф.Гегеля поняття “право” вживається у наступних основних значеннях: І) право як свобода (“ідея права”), ІІ) право як певна ступінь і форма свободи (“особливе право”), ІІІ) право як закон (“позитивне право”). На ступені об’єктивного духу, де весь розвиток визначається ідеєю свободи, “свобода” і “право” виражають єдиний смисл. Система права як царство здійсненої свободи представляє собою ієрархію “особливих прав”. На горі ієрархії “особливих прав” стоїть право держави. Право як закон (позитивне право) є одним з “особливих прав”. Гегель пише: “Те, що є право в собі, покладено у своєму наявному бутті, тобто визначене для усвідомлення думкою, і визначене як те, що є право і вважається правом, що відоме як закон; право є взагалі, завдяки цьому визначенню, позитивне право”. Те, що є право, лише стаючи законом, набуває не лише форми своєї всезагальності, але і своєї справжньої визначеності. Гегель визнає, що зміст права може бути викривленим в процесі законодавства; не все, дане у формі закону, є право, оскільки лише закономірне у позитивному праві законне і правомірне. Грунтом для права є духовне, і його вихідною точкою – воля. Свобода є таке ж основне визначення волі, як вага – основне визначення тіла. Воля без свободи – порожнє місце. Оскільки право стосується свободи, самого достойного і священного в людині, то вона, оскільки воно для неї обов’язкове, повинна знати його. Філософсько-правове вчення Гегеля справило помітний вплив на наступну історію правової думки. Ідея свободи є стрижнем праворозуміння Ф.А.Хайєка. На його думку, індивідуальний розум недосконалий і обмежений в своїх можливостях.

Иными словами, герменевтический круг приобретает онтологический характер. Во-вторых, в новом свете предстает так называемая проблема историзма. "Историзмом", начиная с рубежа XIX - XX вв., называли исторический позитивизм - бессистемное накопление исторических фактов, не задающееся вопросом об их значимости. По сути, проблема историзма - это проблема релятивизма. Хайдеггер ищет решения этой проблемы через понятие "историчности" (Geschichtlichkeit). Историю, заключенную в этом понятии, Хайдеггер предлагает мыслить не как (завершенное) прошлое, а как (незавершенное) движение, в котором мы сами находимся. Продумывание историчности в качестве сущностной черты человеческого существования и должно способствовать преодолению "историзма". Человек существует исторически в той мере, в какой он не просто "предоставлен" своим историческим условиям, а в той, в какой он определенным образом относится к этим условиям. Соответственно он относится и к своим собственным возможностям. Это отношение к исторически определенному миру как пространству возможностей развертывается в понимании

1. Экологическая проблема как глобальная проблема современности

2. Комунальні проблеми. Сутність проблеми вивезення сміття та її правове підґрунтя

3. Глобальные проблемы человечества и проблема ценности научно-исследовательского прогресса

4. Ожиріння як медико-соціальна проблема

5. Соціально-психологічні методи управління й проблеми їхнього використання

6. Проблема внеземных цивилизаций
7. Проблема Великого Молчания Внеземных Цивилизаций
8. Проблемы антропогенного воздействия на биосферу

9. Основные проблемы генетики и механизм воспроизводства жизни

10. Проблемы обеспечения продовольствием и перенаселение Земли

11. Глобальна продовольча проблема

12. Основные проблемы и перспективы развития и размещения отраслей агропромышленного комплекса в Донецком экономическом районе

13. Проблема занятости трудовых ресурсов, их численность. Центральный экономический район.

14. Проблемы Аральского моря

15. Проблемы размещения производительных сил. Карпатский регион

16. Продовольственная проблема мира

Глобус "Двойная карта" диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, может использоваться в
1141 руб
Раздел: Глобусы
Сетка москитная белая.
Сетка москитная препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
372 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Ручка-стилус шариковая сувенирная "Никита".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а именная надпись
415 руб
Раздел: Металлические ручки

17. Индия. Проблемы и пути их решения

18. Социально-экономические проблемы угольной промышленности

19. Демографические проблемы Китая

20. Глобальные проблемы здоровья человечества

21. Мировое хозяйство-основные черты и проблемы развития

22. Некоторые проблемы современных гидрологических исследований на Алтае
23. Государственный бюджет, проблемы его формирования
24. Государственный бюджет России, проблемы преодоления его дефицита

25. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

26. Проблемы и перспективы развития денежной системы России

27. Проблемы налогообложения в Российской экономике

28. Проблемы реформирования налоговой системы в России

29. Проблемы формирования бюджета Ханты-Мансийского Автономного Округа

30. Государственный долг России: проблемы и решения

31. Проблема ограничения административных деликтов от преступления

32. Правовое положение центрального банка Российской Федерации (Банка России): проблемы правового статуса

Бумага чертежная, А2, 594x420 мм, 100 листов.
Плотность: 200 г/м2, ГОСТ 597-73.
1687 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Микроскоп для смартфона "Kakadu".
Микроскоп для смартфона прекрасное дополнения для Вашего гаджета. Увеличение в 30 раз! Подходит практически ко всем смартфонам (толщина
383 руб
Раздел: Прочее
Деревянная игрушка "Набор для обучения".
Отличная игрушка для малыша. Способствует развитию мелкой моторики, логического мышления, координации движений.
749 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

33. Проблемы защиты авторского права в сфере web-журналистики Рунета

34. Особенности и проблемы правового регулирования договора строительного подряда

35. Проблемы Церкви и религиозного сознания в России во второй половине ХIХ - начале ХХ веков

36. Проблема Курильских островов в отношениях СССР/России и Японии во второй половине XX-нач. XXI вв.

37. Бюджетный дефицит и профицит. Проблемы балансирования государственного бюджета на Украине

38. Актуальные проблемы Украины в 2003-2004годах
39. Выборы: декларации и действительность (Некоторые проблемы избирательного права в современной России)
40. Основные проблемы совершенствования государственного аппарата РФ по оценкам российских и зарубежных аналитиков

41. Современные проблемы юрисдикционного иммунитета государства и его собственности в международном частном праве

42. Проблемы укрепления самостоятельности местного самоуправления в РФ

43. Актуальные проблемы возмещения экспортного налога на добавленную стоимость

44. Проблемы разграничения административных деликтов от преступлений /Украина/

45. Проблема пользования нелицензионными товарами

46. Проблема происхождения права

47. Проблемы страхования автотранспорта в России

48. Проблемы сочетания представительного и прямого правления

Ящик с ключевым замком, синий.
Размер (ВхШхГ) - 90х240х300 мм. Надежный корпус с удобной ручкой. Съемный лоток из ударопрочного пластика с 9 отделениями. Изготовлен из
1424 руб
Раздел: Прочее
Тортница с защелками.
Колпак тортовницы крепится к дну защелками. Сверху полиэтиленовая ручка, которая при необходимости вытягивается. Все это позволяет
333 руб
Раздел: Хлебницы
Планшетик "Умная сказочка".
Говорящий планшет "Умная сказочка" от бренда "Азбукварик" представляет собой интересный девайс, который поможет малышу
445 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры

49. Проблемы законности в Российской Федерации

50. Договоры в сфере найма труда: проблемы отраслевого разграничения

51. Региональные проблемы экологической безопасности на полуострове Ямал

52. Проблемы молодежи (Young people’s problems)

53. Синтаксические функции герундия в испанском языке. Проблема атрибутивного герундия

54. Проблема интерпретации мифа в аттической трагедии
55. Проблема смерти в культуре Древнего Египта и её отражение в храмовой архитектуре и живописи
56. История изучения проблемы культуры, предмет культурологии

57. Проблема воздействия телевизионной рекламы на процесс инкультурации в современном российском обществе

58. Проблемы теории культуры в отечественной философии (А. Ф. Лосев, М. К. Мамардашвили)

59. О некоторых проблемах современной английской лексикографии

60. Нравственные проблемы общества в современной литературе (Русские люди в рассказах В.М. Шукшина)

61. Проблема автора в "Слове о полку Игореве"

62. Проблема истории в художественных произведениях А.С. Пушкина

63. Проблема человека в эпоху раннего итальянского гуманизма

64. Актуальные проблемы отцов и детей (по роману "Отцы и дети" Тургенева И.С.)

Ручка-стилус шариковая сувенирная "Максим".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а именная надпись
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Коляска-трость Everflo "Simple blue".
Коляска-трость - идеальный вариант для путешествий и поездок в общественном транспорте. Характеристики: - Стальная рама. - Одно положение
1300 руб
Раздел: Коляски-трость
Фляжка сувенирная "На здоровье!", 270 мл.
Фляжка сувенирная. Объём: 270 мл. Материал: металл.
408 руб
Раздел: Фляжки сувенирные

65. И.И.Крылов на Кавказских Минеральных Водах. Изучение проблемы

66. Проблема "героя времени"

67. Проблемы социальной защиты в произведениях художественной литературы 20-30 годов XX века

68. Проблема выражения авторской позиции в комедии А. С. Грибоедова "Горе от ума"

69. Проблемы постановки рук (теоретическое обоснование)

70. Актуальные проблемы предыстории ВОВ
71. Новейшая история США (Политика, Экономика, Культура, Международные отношения, Социальные проблемы etc.)
72. Экономическая реформа в Болгарии и проблемы ее интеграции в мировую экономику

73. Антигитлеровская коалиция: военно-политические проблемы и отражение их в современной и советской историографии

74. Египет как дар Нила. Проблема общины

75. Проблема интерпретации мифа в аттической трагедии

76. Проблемы использования и пути развития интернет-компьютерных технологий в России

77. Кибернетика и сознание. Проблемы искусственного интеллекта

78. Философские проблемы математики

79. Вирусы и бактерии. Проблемы СПИДа

80. Генетика и проблемы человека

Глобус Земли "Двойная карта", рельефный, с подсветкой, 420 мм.
Рельефный глобус с физической и политической картой мира станет незаменимым атрибутом обучения не только школьника, но и студента. На
2642 руб
Раздел: Глобусы
Точилка механическая, металлический корпус.
Механическая точилка имеет прозрачный контейнер. Удобная и безопасная точилка оснащена механизмом, позволяющим крепить ее к столу. Нож из
1097 руб
Раздел: Точилки
Сушилка для белья напольная складная, 181х54х95 см, серая.
Сушилка для белья напольная складная. Размеры: 181x54x95 см. Цвет каркаса: серая. Размер в раскрытом виде: 181х95х54 см.
733 руб
Раздел: Сушилки напольные

81. Проблемы заболевания щитовидной железы в Хакасии

82. Детский церебральный паралич как проблема невропатологии и специальной педагогики

83. Некоторые проблемы преступности на государственных границах РФ /по данным 1994-95 гг./

84. Криминологические проблемы предупреждения корыстно-насильственных преступлений

85. Проблемы совершенствования борьбы с терроризмом в современных условиях

86. Проблема смертной казни
87. Проблемы квалификации преступлений
88. Экологические проблемы государств Средней Азии и Казахстана

89. Влияние деятельности человека на биосферу. Проблемы городских отходов

90. Проблемы загрязнения Мирового океана

91. Проблемы биосферы

92. Проблема опустынивания

93. Экологические проблемы развития промышленного производства

94. Проблемы мирового океана

95. Проблема существования человечества в свете теории Вернадского о ноосфере

96. Глобальные экологические проблемы

Трикотажная пеленка кокон для девочки "Bambola".
Состав: интерлок, хлопок 100%. Возраст: 0-3 месяца.
421 руб
Раздел: Пелёнки
Модульный массажный коврик "Орто-пазл. Море».
Необычный набор Орто-пазлов Микс «Море» включает 8 модулей, выполненных под различный морской рельеф. В комплекте коврики, предназначенные
1377 руб
Раздел: Коврики
Настольная игра "Макроскоп".
Интереснее, чем микроскоп. Многообразнее, чем калейдоскоп. Перед вами удивительный прибор, внутри которого спрятаны картинки, но вам видна
1390 руб
Раздел: Прочие

97. Психологическая проблема в области экологии

98. Экологические проблемы озер в России

99. Экологические проблемы в связи с загрязнением почв


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.