Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Промышленность и Производство Промышленность и Производство     Техника Техника

Розрахунок теплової частини ТЕЦ

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

ДодатокЗадача № 1. (№ 1, стор. 45). Газ – повітря з початковою температурою 1 = 27(С стискається в одноступеневому поршневому компресорі від тиску р1 = 0,1 МПа до тиску р2. Стиск може відбуватися по ізотермі, адіабаті та політропі з покажчиком політропи . Визначити для кожного з трьох процесів стиску кінцеву температуру газу 2, відведену від газу теплоту Q, кВт, та теоретичну потужність компресора, якщо його паропродуктивність G. Подати зведену таблицю. Дані, необхідні для розв’язку задачі, вибрати з таблиці 13. Розрахунок вести без врахування залежності теплоємності від температури. № варіанту 1, (С G, кг/год р1, МПа Р2, МПа 48 27 1,33 700 0,1 0,95 2, Q, – ? Розв’язок: 1). Ізотермічний процес. 1 = 2 = 27(C; (U = 0;Вт. 2). Адіабатичний процес. ; Зведена таблиця: Процес Т2, К q (U l (S пр, кВт кДж/кг Ізотерм. 300 193,836 0 –193,836 –0,65 –37,69 Адіабат. 570,78 0 194,29 –272 0 –52,9 Політроп. 524,46 –96,6 161,05 –259,63 –0,24 –50,5 Задача №2, (№4, стор. 47). Визначити поверхню нагріву рекуперативного газоповітряного теплообмінника при прямоточній та протиточній схемах руху теплоносіїв, якщо об’ємна витрата повітря, що нагрівається при нормальних умовах Vн, середній коефіцієнт теплопередачі від продуктів згоряння до повітря К, початкові і кінцеві температури продуктів згоряння та повітря відповідно '1, ''1, '2, ''2. дані необхідні для вирішення задачі, вибрати з табл. 16. № варіанту VH, м3/год K, Вт/(м2(К) '1(C ''1(C '2(C ''2(C 48 9000 26 700 500 10 400 Розв’язок: Поверхня нагріву, м2: Теплоємність повітря: Срп = 1,03 кДж/кг; Потік тепла від газу до повітря:Q = Cpп(mп(( п = 1,03(1,93((400 – 10) = 775,281 кВт; Середня логарифмічна різниця температур: а). Протиток: Задача № 3. (№1, стор. 48). Задано паливо та паропродуктивність котельного агрегату D. Визначити склад робочої маси палива та його найменшу теплоту згоряння, спосіб спалення палива, тип топки, значення коефіцієнта надлишку повітря в топці (т та на виході з котлоагрегату (ух по величині присоса повітря по газовому тракту (((); знайти необхідну кількість повітря для згоряння 1 кг (1 м3) палива і об’єми продуктів згоряння при (ух, а також ентальпію газів при заданній температурі ух. Вихідні дані, необхідні для розв’язку задачі, прийняти з табл. 17. Вказівка. Елементарний склад і нижча теплота згоряння палива, а також рекомендації щодо вибору топки і коефіцієнта надлишку повітря в топці приведені в додатках 5–8 методичних вказівок. № варіанту Вид палива D, т/год (( ух, (C 48 Челябінське вугілля Б3 160 0,15 130 (буре) Розв’язок: WP = 18; AP = 29,5; SP = 1; CP = 37,3; HP = 2,8; P = 0,9; OP = 10,5; =13,9 МДж/кг. Тип топки – шахтно–млинова. Коефіцієнт надлишку повітря в топці: (Т = 1,25. Коефіцієнт надлишку повітря за котлом:( = (Т (( = 1,25 0,15 = 1,4. Теоретична кількість повітря:V0 = 0,089(CP 0,265(HP 0,033((SP – OP) = = 0,089(37,3 0,265(2,8 0,033((1 – 10,5) = 3,75 м3/кг; Об’єм надлишкового повітря:(V = (( – 1)(V0 = (1,4 – 1)(3,75 = 1,5 м3/кг; Теоретичний об’єм трьохатомних газів:VRO2 = 0,0186((CP 0,375(SP) = 0,0186((37,3 0,375(1) = 0,701 м3/кг; Теоретичний об’єм двохатомних газів:VR2 = 0,79(V0 0,008( P = 0,79(3,75 0,008(0,9 = 2,97 м3/кг; Дійсний об’єм сухих газів:Vсг = VRO2 VR2 (V = 0,701 2,97 1,5 = 5,171 м3/кг; Теоретичний об’єм водяної пари:VH2O = 0,0124((9(HP WP) 0,0161( V0 = = 0,0124((9(2,8 18) 0,0161(3,75 = 0,596 м3/кг; Загальний об’єм газів:(V = Vсг VH2O = 5,171 0,596 = 5,767 м3/кг; Ентальпія газів:Iух = ( ух = (VRO2(CRO2 VR2(CR2 VH2O(CH2O (V(CB)( ух.

Об’ємна теплоємність сухих газів, водяної пари та повітря при ух = 130(C, кДж/(м3(гр): CRO2 = 1,8; CR2 = 1,3; CH2O = 1,52; CB=1,3. Iух = (0,701(1,8 2,97(1,3 0,596(1,52 1,5(1,3)(130 = 1037,2 кДж/кг. Задача №4. (№2, стор. 46). Водяний пар з початковим тиском р1 = 3 МПа та ступенем сухості х1 = 0,95 надходить в пароперегрівач, де його температура підвищується на ( ; після перегрівача пар ізотропно розширюється в турбіні до тиску р2. Визначити (по hs – діаграмі) кількість теплоти (на 1 кг пара), підведеної до нього в пароперегрівачі, роботу циклу Ренкіна та ступінь сухості пара х2 в кінці розширення. Визначити також термічний ККД циклу. Визначити роботу циклу і кінцеву ступінь сухості, якщо після пароперегрівача пар дроселюється до тиску р1’. Дані, необхідні для вирішення задачі, вибрати з таблиці 14. ( , (C p2, кПа p1’, МПа 235 3,0 0,50 Розв’язок:і0 = 2635 кДж/кг; 1’ = 140(C; пп = 1’ ( = 140 235 = 375(C; iпп = 3240 кДж/кг; (qпп = iпп – i0 = 3240 – 2635 = 605 кДж/кг; x2 = 0,912; iK = 2340 кДж/кг; l = iпп – iK = 3240 – 2340 = 900 кДж/кг; K’ = 24(C; iK’ = CPB( K’ = 4,2(24 = 100,8 кДж/кг; q = iпп – iK’ = 3240 – 100,8 = 3139,2 кДж/кг; (у = l /q = 900 /3139,2 = 0,29. Pдр = 0,5 МПа; iKдр = 2300 кДж/кг; х2др = 0,9. lдр = iпп – iКдр = 3240 – 2300 = 940 кДж/кг. Задача № 5. (№4, стор. 50). Визначити діаметр циліндру і ход поршня чотирьохтактного .ДВЗ по відомим значенням ефективної потужності, середнього індикаторного тиску, механічного ККД, кількості обертів двигуна і відношення. Розрахувати годинну і ефективну питому витрату палива, якщо індикаторний ККД двигуна , а нижча теплота згоряння МДж/кг. Вихідні дані, необхідні для розв’язку задачі, наведені в таблиці. № варіанту e, кВт , об/хв pi, кПа z (i (м S/D 48 100 2100 600 4 0,38 0,81 0,95 Розв’язок: Робочий об’єм циліндра: де Ефективна питома витрата палива: Задача № 6. (№3, стор. 47). По горизонтально розташованій металевій трубі зі швидкістю ( тече вода, яка має температуру в. зовні труба охолоджується оточуючим повітрям, температура якого пов, тиск 0,1 МПа. Визначити коефіцієнти тепловіддачі (1 і (2 відповідно від води до стінки труби та від стінки труби до повітря; коефіцієнт теплопередачі та тепловий потік q1, віднесений до 1 м труби довжини труби, якщо внутрішній діаметр труби дорівнює d1, а зовнішній – d2. Дані, необхідні для розв’язку задачі, вибрати з таблиці 15. № варіанту в, (С (, м/с воз, (С d1, мм d2, мм 48 200 0,42 18 190 210 Розв’язок: Лінійний тепловий потік: – коефіцієнт теплопередачі, для циліндричної стінки:; . Критерій Прандтля Для знаходження (1 знайдемо добуток Gr(Pr. Для повітря з = 18(С: Pr = 0,7; V = 13,6(10–6 м2/с;( = 2,46(10–2 Вт/(м(град). ; ( = 1/ ; ( ( В – ПОВ = 120 – 18 = 102(C; Gr(Pr = 0,7(127,5(106 = 89,25(106; (Gr(Pr) ( 109; u = 0,5((Gr(Pr)0,25((Pr /Prст)0,25 = 0,5((89,25(106)0,25((0,7 /1,05)0,25 = 52,5. 102 = 416,364 Вт/м. Задача № 7. Із ємності при температурі Т = 470 К і тиску р1 = 30 бар витікає 1 кг кисню через сопло, яке звужується, в середовище із тиском р2 = 20 бар. Визначити швидкість витікання і масову витрату кисню (кг/с), якщо площа вихідного сопла f = 30 мм.

Розв’язок: Співвідношення тисків: Швидкість витікання: Задача №8. (№3, стор. 44). Визначити для парової конденсаційної турбіни витрату пари D, кількість циркуляційної води в конденсаторі G(), а також кратність охолодження, якщо відомі початкові параметри пари Р1 та 1, тиск у конденсаторі Р2=4кПа. Відносний внутрішній ККд турбіни (оі=0,76, потужність турбіни т, початкова температура циркуляційної води в. температуру вихідної води прийняти на 3°С нижче температури насиченої пари в конденсаторі. № варіанту 1, (С (оі в, (С Р1, Мпа Рк=Р2, кПа т, МВт 48 380 0,76 14 7 4 6 Розв’язок: к=f(Pк=4 кПа;x=1)=30°С Рдр=0,7(Р1=0,7(7=4,МПа Наявний теплоперепад:Н=Н0((оі=1135(0,76=862,6 З IS діаграми: х2=0,872 Потужність турбіни: Витрату охолоджуючої води знайдемо з рівняння теплового балансу конденсатора: Задача №9. Між двома поверхнями встановлено екран, коефіцієнти випромінювання поверхонь С1=С2, а температури поверхонь 1 та 2. Визначити променевий теплообмін до і після встановлення екрану, якщо Секр= С1=С2. № варіанту С1 Т1,°К Т1,°К 48 4,8 600 300 Розв’язок: Теплообмін між поверхнями до встановлення екрана: — коефіцієнт випромінювання абсолютно чорного тіла. Теплообмін між поверхнями після встановлення екрана:

Труды по изучению тепловой радиации. Изобрел устройство для измерения теплового излучения (т. н. оптическая скамья Меллони). Изучал поглощение лучистого тепла различными телами. МЕЛЛОНЫ (Mellon) - финансовая семейная группа США, сложившийся в кон. 19 в. Вместе с богатейшими семьями США Питкерн и Хейц, а также инвестиционным банком "Ферст Бостон корпорейшен" контролируют корпорации "Алюминум компани оф Америка", "Галф ойл", "Вестингауз электрик" и др. Кредитно-финансовый центр "Меллон нэшнл банк траст". МЕЛНГАЙЛИС Эмилис (1874-1954) - латышский композитор и фольклорист, народный артист Латвии (1945). Мастер латышской хоровой песни. Балет "Майя" (1926), записи и хоровые обработки народных песен. В 1926-38 главный дирижер латышских праздников песни. Профессор Латвийской консерватории (с 1944). МЕЛО... (от греч. melos - песнь - мелодия), часть сложных слов, означающая: относящийся к музыке, пению, напр. мелодекламация. МЕЛОВАЯ СИСТЕМА (ПЕРИОД) (мел) - третья (самая верхняя) система мезозойской эратемы, соответствующая самому позднему периоду мезозойской эры геологической истории. Начало 132-137 млн. лет назад, продолжительность 66 млн. лет

1. Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)

2. Приборы для регистрации электрических, акустических и тепловых сигналов организма человека

3. Особенности производственной программы, способов и режимов тепловой обработки, технологии приготовления блюд ресторана с немецкой кухней

4. Определить себестоимость 1 Гкал тепловой энергии на проектируемой промышленной котельной и установить влияние на ее себестоимость выбранного вида топлива

5. Тепловой расчёт турбины ПТ-25-90/11

6. Расчет тепловой схемы с паровыми котлами
7. Расчет тепловой схемы ПТУ К-500-65 (3000 (Часть пояснительной к диплому)
8. Модель теплового состояния аппарата сепарации

9. Тепловой двигатель

10. Тепловой расчет паровой турбины Т-100-130

11. Тепловой двигатель с внешним подводом теплоты

12. Тепловой и динамический расчет двигателей внутреннего сгорания

13. Комплексное моделирование электрических и тепловых характеристик линейного стабилизатора напряжений

14. Розрахунки й оптимізація характеристик систем електрозв’язку. (Расчёты и оптимизация характеристик систем электросвязи)

15. Тепловые процессы (из конспекта лекций 2000г.)

16. Прямой цикл Карно. Тепловая изоляция

Табурет "Плетенка" складной (большой).
Табурет, сделанный из пластмассы высокого качества. Ширина: 310 мм. Длина: 270 мм. Высота: 445 мм. Размеры сидения: длина - 230 мм, ширина
450 руб
Раздел: Стульчики
Шкатулка-фолиант "Книга Соломона", 21x13x5 см.
Шкатулка-фолиант выполнена в виде старой книги. Обложка шкатулки выполнена из кожзаменителя. Такая шкатулка послужит оригинальным, а
677 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Кресло детское мягкое "Мяу-Мяу".
Кресло-игрушка "Мяу-Мяу" (Кошечка) - яркое и оригинальное кресло для детской комнаты, выполненное с использованием вышивальной
1442 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

17. Тепловые явления

18. Тепловые явления: холод из угля

19. Тепловые двигатели и их применение

20. Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку

21. Расчет стационарного теплового поля в двумерной пластине

22. О некоторых методах получения тепловой и электрической энергии
23. Полупроводниковый преобразователь тепловой энергии окружающей среды
24. Прямой цикл Карно и тепловая изоляция

25. Проблемное обучение в преподавании темы физики 8 класса "Тепловые явления"

26. Тепловой расчет блока электростанции

27. Поверочный тепловой расчет котла Е-25-24 225 ГМ

28. Тепловой двигатель с внешним подводом теплоты

29. Тепловой двигатель.

30. Потери электрической и тепловой энергии при транспортировке

31. Розрахунок строкiв одержання, погашення банківського кредиту

32. Исследование загрязнения приземного слоя воздуха г.Москвы от вредных выбросов тепловых электрических станций

Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: зеленый).
Облегченный трехколесный велосипед с родительской ручкой, для малышей от 2 до 4 лет. Удобный, маневренный, отличная модель для получения
2500 руб
Раздел: Трехколесные
Настольная игра "Упрямый Шарик".
Любимый игровой автомат теперь у вас дома! Упрямый Шарик - игра, знакомая многим с детства: нужно провести шарик по долгому и тернистому
976 руб
Раздел: Игры на ловкость
Игра настольная "Ктояжка".
Развлекательная настольная игра-угадайка для компании «Ктояжка» очень простая на первый взгляд, но тем не менее она требует от всех
328 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение

33. Земля, как тепловая машина (климатический фактор)

34. Розрахунки чеками

35. Грошові розрахунки в господарському обороті України

36. Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення

37. Розрахунок раціонів кормів

38. Вступна частина промови
39. Тепловой расчет реактора
40. Прямой цикл Карно и тепловая изоляция

41. Очистка охлаждающей воды на тепловых и атомных электростанциях

42. Проблема тепловой смерти Вселенной

43. Складові частини (сектори) ринку позикових капіталів. Поняття банківської ліквідності

44. Банківські гарантії та ризики. Міжнародні розрахунки

45. Розрахунок блискавкозахисту виробничих приміщень

46. Методи розрахунку засобів захисту від небезпечних та шкідливих виробничих факторів

47. Благоустрій та озеленення центральної частини м. Миколаєва

48. Розрахунок кормової бази великої рогатої худоби

Накладка на унитаз "Disney. Тачки" (красная).
Унитазная накладка подходит всем стандартным туалетам. Благодаря прорезиненным краям накладка не скользит, что гарантирует безопасность
406 руб
Раздел: Сиденья
Садовый домик.
Прекрасная развивающая и обучающая игрушка для Вашего малыша. Развивает логику, моторику рук, а также восприятие цвета и формы. Размеры
308 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Набор "Стучалка", 6 гвоздиков.
Игрушка стучалка имеет вид скамейки, в которой забиты шесть разноцветных гвоздей. Все части набора деревянные, что не дает малышу
409 руб
Раздел: Стучалки, гвозди-перевертыши

49. Обґрунтування технічних регулювань та розрахунок технологічних, конструктивних і енергетичних показників роботи жатки зернозбирального комбайна

50. Облік активної частини балансу підприємства

51. Аналіз конструкцій ходової частини сучасних гусеничних машин

52. Матеріальна частина артилерії

53. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

54. Гідрологічні та водогосподарські розрахунки
55. Вибір способу збирання породи й розрахунок продуктивності збирального встаткування
56. Наступність і перспективність у вивченні частин мови в початкових класах (дослідження)

57. Дієслово як центральна частина мови

58. Розрахунок диференційної сиcтеми в MatLab

59. Автоматизированная система изучения тепловых режимов устройств ЭВС

60. Оценка теплового режима ИМС. Расчет надежности полупроводниковых ИМС по внезапным отказам

61. Розрахунок електронних схем

62. Розрахунок керованого випрямляча за схемою з нульовим виводом

63. Розрахунок радіоприймального пристрою цифрової системи передачі інформації

64. Розрахунок технічних параметрів радіолокаційної станції (РЛС)

Качели подвесные детские.
Изготовлены из полипропилена. Для детей старше 3 лет, весом до 25 кг. Перед использованием необходимо убедиться в надежном закреплении
452 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Табурет "Плетенка" складной (большой).
Табурет, сделанный из пластмассы высокого качества. Ширина: 310 мм. Длина: 270 мм. Высота: 445 мм. Размеры сидения: длина - 230 мм, ширина
450 руб
Раздел: Стульчики
Шкатулка-фолиант "Книга Соломона", 21x13x5 см.
Шкатулка-фолиант выполнена в виде старой книги. Обложка шкатулки выполнена из кожзаменителя. Такая шкатулка послужит оригинальным, а
677 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные

65. Розрахунок трьохфазного мостового випрямляча

66. Тепловые и механические характеристики электронных средств

67. Комутаційні системи: принцип роботи, види та їх розрахунок

68. Тепловая обработка пищевых продуктов

69. Дослідження збіжності рішень для диференціальних рівнянь у частинних похідних, отриманих методом сіток

70. Розрахунок типових задач з математичної статистики
71. Сыпи у детей. Тепловой удар
72. Вексель та його функції у міжнародних розрахунках

73. Роль банків у міжнародних розрахунках

74. Методика розрахунку ефективності управління на ПП "Туроператор"

75. Аналіз програми та підручників з української мови щодо вивчення частин мови в початковій школі

76. Розвиток комунікативно-мовленнєвих умінь молодших школярів при вивченні частин мови у 3 класі

77. Проектування потокової лінії механічної обробки деталі і розрахунок її техніко-економічних показників

78. Розрахунки допусків і посадок

79. Розрахунок багатокорпусної випарної установки

80. Розрахунок вугільної шихти для коксування

Коврик-пазл "Винни".
Коврик выполнен из экологически безопасного полимерного материала, обладающего большой плотностью, высоким сопротивлением нагрузкам на
837 руб
Раздел: Прочие
Трикотажная пеленка кокон для девочки "Bambola".
Состав: интерлок, хлопок 100%. Возраст: 0-3 месяца.
421 руб
Раздел: Пелёнки
Модульный массажный коврик "Орто-пазл. Море».
Необычный набор Орто-пазлов Микс «Море» включает 8 модулей, выполненных под различный морской рельеф. В комплекте коврики, предназначенные
1377 руб
Раздел: Коврики

81. Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли

82. Розрахунок роботи автоматичного обладнання

83. Розрахунок систем теплопостачання

84. Розрахунок та проектування автоматичної лінії для обробки деталі "водило"

85. Тепловое и холодильное оборудование супермаркетов

86. Тепловой и конструктивный расчет секционного водо-водяного подогревателя теплосети
87. Тепловой расчет кожухотрубного и пластинчатого теплообменника
88. Тепловой расчет котла-утилизатора П-83

89. Термодинамічні розрахунки ймовірності протікання твердофазних реакцій у процесах спікання металургійної сировини

90. Экономические преимущества применения тепловых гидродинамических насосов

91. Розрахунок та визначення взаємозамінності нарізних сполучень

92. Вибір і розрахунок технічних параметрів гладкої циліндричної сполуки

93. Концепция свойств нервной системы Б.М. Теплова и В.Д. Небылицына

94. Улучшение теплового и гидравлического режима системы теплоснабжения п. Победа г. Хабаровска

95. Розрахунок рами методом переміщень

96. Розрахунок двошарнірної арки методом сил

Набор детской посуды "Холодное сердце. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из высококачественной
526 руб
Раздел: Наборы для кормления
Аптечка "Скорая помощь" большая.
Аптечка необходима в каждом доме. Высота аптечки позволяет хранить не только таблетки, но и пузырьки с жидкостью в вертикальном положении.
310 руб
Раздел: Прочее
Сетка москитная, 1х30 метров, в рулоне, белая.
Полиэстеровая мелкоячеистая сетка в рулоне. Предназначена для защиты помещения от насекомых. Свободно пропускает воздух, обеспечивая
1131 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

97. Розрахунок системи вентиляції для тваринницьких приміщень

98. Вивчення особливостей теплового розширення води

99. Влияние схем включения подогревателей энергоблока на тепловую эффективность подогрева


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.