Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина

Клінічна оцінка аналізу видихуваного газу у підлітків із гастродуоденальною патологією

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ КУЩ ЄВГЕНІЯ ГЕННАДІЇВНА УДК 612.231:616.34-053.6 Клінічна оцінка аналізу видихуваного газу у підлітків із гастродуоденальною патологією 14.01.10 – педіатрія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Харків - 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків Академії медичних наук України» Науковий керiвник: доктор медичних наук, професор, заслужений дiяч науки i технiки України Коренєв Микола Михайлович, керівник відділення педіатрії та реабілітації ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків АМН України», директор інституту. Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор Ручко Анатолій Федорович, Харківський національний медичний університет; МОЗ України, професор кафедри факультетської педіатрії доктор медичних наук, професор Крючко Тетяна Олександрівна, ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», завідувач кафедри госпітальної педіатрії та дитячих інфекційних хвороб. Захист дисертації відбудеться «4» червня 2008 р. о 12.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.609.02 при Харківській медичній академії післядипломної освіти (61176, м. Харків, вул. Корчагінців, 58). З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Харківської медичної академії післядипломної освіти (61176, м. Харків, вул. Корчагінців, 58). Автореферат розісланий «3» травня 2008 року Вчений секретар спеціалізованої вченої ради, кандидат медичних наук, доцент В.М. Савво ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Патологія верхніх відділів шлунково-кишкового тракту (ШКТ) є однією з найвагоміших у педіатрії та гастроентерології (Коренєв М.М., 2007, Бєлоусов Ю.В., 2007, Лук’янова О.М., Денісова М.Ф. та співав., 2000). Найпоширенішими ураженнями органів ШКТ є хронічні запальні захворювання органів гастродуоденальної зони (ГДЗ) (58-72%), до яких відносяться хронічний гастрит (ХГ), хронічний гастродуоденіт (ХГД), виразкова хвороба (ВХ) шлунка та дуоденальна виразка (ДВ). Верифікація діагнозу ГДП на даний час неможлива без використання цілого ряду інвазивних методів дослідження – ендоскопії, рН-метрії, гістологічного аналізу біоптату слизової оболонки (СО) шлунка та дванадцятипалої кишки (ДПК) та ін. (Бєлоусов Ю.В., 2007, Пархоменко Л.К., 2004, Казак С.С., 2006). Ці діагностичні підходи мають високу собівартість, трудомісткі та, насамперед, є інвазивними для пацієнта й супроводжуються рядом ризиків (Солодчий В.А., 2006). В сучасній гастроентерології бракує неінвазивних методів діагностики, які були б безпечні для пацієнтів, спрощували існуючий діагностичний алгоритм та надавали додаткову інформацію за рахунок можливості моніторингу та повторного застосування (Передерій В.Г. та співав., 2003). Особливо це стосується педіатричної практики, де потреба в неінвазивних діагностичних методах є найбільшою (Назарова Е.В., 2006; Баранов А.А., 2002). Проблема аналізу видихуваного газу (ВГ) людини придбала останнім часом особливий інтерес у зв'язку з пошуками нових можливостей у медичній діагностиці (Ama A.,

2005, Marczi ., 2002). ВГ людини містить понад 500 летючих органічних і неорганічних компонентів, які відбивають індивідуальний метаболічний профіль людини, а його компоненти змінюються при різних патологічних станах. В сучасній гастроентерології також застосовується ряд дихальних тестів (ДТ), переважно для діагностики хелікобактерної інфекції (ХІ) (Ricci C., 2007; ummala S., 2007; Hi o B., 2004; Кошля В.И., 2005; Корниенко Е.А., 2005; Салтанова С.Д., 2005; Губергриц Н.Б., 2004; Передерій В.Г., 2000). Всі вони мають уреазну природу та визначають бактерію Helicobac er pylori (HP) за рівнем продуктів розщеплення сечовини – аміаку і міченого вуглекислого газу (13СО2) в ВГ досліджуваного (Pa hak R., 2004). Слід зауважити, що крім НР в природі існує багато інших бактерій, які також синтезують уреазу, але зазвичай не виживають в агресивній кислій екосистемі шлунка (Bra di G., 2006). Втім, нещодавні дослідження встановили, що у хворих із низькою кислотністю шлункового соку спостерігається посилений ріст уреазопродуцентів нехелікобактерного походження (Bra di G., 2006). СО ротової порожнинини та глотки також можуть бути контаміновані умовнопатогенними уреазопродукуючими бактеріями (Hoshi K., 2002). Це призводить до появи хибнопозитивних результатів уреазних ДТ ( urgalieva Z.Z., 2006; Hoshi K., 2002; Bra di G., 2006; Machado R.S., 2006). В зв’язку з цим виникає потреба в розробці нових ДТ для діагностики інфекції HР за неуреазними продуктами її життєдіяльності. Передумовою для проведення даного дослідження стало відкриття вітчизняними вченими ефекту газової чутливості органічних сполук – похідних солей 7,7,8,8-тетрацианохінодиметану ( C Q), які за своєю природою є органічними провідниками. Пілотні випробовування показали відмінності відгуку нових сенсорів у хворих з виразковою хворобою порівняно зі здоровими добровольцями (Kamarchuk G.V., 2005, 2006). Це зумовило наш інтерес до проведення подальшої роботи в цьому напрямку. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана в межах науково-дослідної роботи Державної Установи «Інститут Охорони здоров’я дітей та підлітків АМН України» – «Розробити спосіб неінвазивної діагностики хронічного гастродуоденіту та виразкової хвороби у підлітків з використанням нових газочутливих сенсорів» (№ державної реєстрації 0106U001171) та підтримана Академією наук Австрії в рамках програми «Er s March gra ». Мета дослідження. Вдосконалення методів неінвазивної діагностики захворювань травної системи у підлітків на основі вивчення параметрів видихуваного газу за допомогою нових газочутливих сенсорів. Задачі дослідження: 1. Дати клініко-інструментальну характеристику хронічної гастродуоденальної патології у підлітків, що досліджувалися. 2. Охарактеризувати відгук сенсорів у підлітків із деструктивними та запальними формами хронічних захворювань органів гастродуоденальної зони з урахуванням інфікування Нelicobac er pylori. 3. Дослідити реакцію сенсорів на дію видихуваного газу підлітків із хронічною гастродуоденальною патологією при різному стані кислотоутворюючої функції шлунка.

4. Визначити вплив супутньої патології гепатобіліарної системи та ліпідного обміну на результати дихального тесту у підлітків із хронічними захворюваннями органів гастродуоденальної зони. Об’єкт дослідження: хронічні гастродуоденальні захворювання. Предмет дослідження: видихуваний газ підлітків із хронічними гастродуоденальними захворюваннями; клінічні, біохімічні, морфо-функціональні особливості цієї патології. Методи дослідження: дихальний тест з використанням нових газочутливих сенсорів на основі солей C Q; клініко-анамнестичне дослідження; інструментальні методи дослідження – фіброезофагогастродуоденоскопія (ФГДС) з прицільною біопсією СО шлунка та ДПК для дослідження стану СО шлунка та ДПК; базальна внутрішньопорожнинна рН-метрія для дослідження кислотності шлункового соку; ехосонографія органів черевної порожнини та динамічна гепатобілісцинтіграфія для уточнення функціонального стану печінки, жовчного міхура та жовчновивідних шляхів; морфологічне дослідження біоптатів із використанням комплексу гістологічних, гістохімічних, імуногістохімічних методик з визначенням ступеня запалення, активності запального процесу, ступеня мікробної колонизації НР; біохімічні методи – визначення рівнів печінкових трансаміназ, лужної фосфатази, білірубіну та його фракцій в сироватці крові для оцінки функціонального стану печінки; визначення рівнів загального холестерину (ЗХ), холестерину ліпопротеїдів високої щільності (ХСЛПВЩ) та тригліцеридів (ТГ) в сироватці крові для уточнення стану ліпідного спектру крові; імунологічні методи дослідження – визначення специфічних антихелікобактерних антитіл класу IgG в сироватці крові; визначення специфічного фрагменту ДНК НР в калі методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) для визначення інфікування НР. Наукова новизна отриманих результатів. Уперше встановлено, що криві відгуку сенсорів на основі похідних солей C Q мають характерні особливості у підлітків із хронічною гастродуоденальною патологією порівняно із практично здоровими їх однолітками, а тому можуть бути застосовані в якості нового дихального тесту. Виявлено відмінності результатів дихального тесту у підлітків із ХГДП, інфікованих НР, порівняно із НР-негативними хворими. Цей ефект має переважно неуреазне походження. Причому, у хворих із хелікобактерною інфекцією довжина часу релаксації 2 відрізняється при різному стані СО шлунка та ДПК (деструктивні чи запальні зміни), а у неінфікованих хворих значення 2 не залежать від форми ГДП. В роботі вперше запропонована ідея визначення хелікобактерної інфекції за неуреазними продуктами її життєдіяльності, яка реалізована за допомогою сенсорного підходу. Встановлено, що параметр відгуку сенсорів Max1/Max2 (співвідношення амплітуд експозиційного Max1 до релаксаційного Max2 максимумів) змінюється при різному стані базальної інтрагастральної кислотності у підлітків із ГДП. Цей результат є основою для розробки нового методу визначення рівня кислотоутворюючої функції шлунка за продуктами дихання підлітків. Продемонстровано, що нові сенсори є перспективними високотехнологічними пристроями, які можуть бути використані для розробки нових методів неінвазивної діагностики на основі аналізу видихуваного газу людини.

Однак мало хто знає, що тисячі жидів, включаючи Анну та її батька Отто Франк, "пережили" Освенцім. На фото: Звільнення дітей в Освенцімі, січень 1945. Діти не виглядають виснаженими. Ця 15-річна дівчинка та її батько були депортовані з Голландії в Освенцім у вересні 1944 року. Через кілька тижнів, через наступ Радянської армії, Анна разом із багатьма іншими жидами була евакуйована в табір Берген-Бельзен, де вона і померла від висипного тифу в березні 1945 року. Її батько захворів на висипний тиф в Освенцімі і був направлений на лікування в табірну лікарню. Він був одним з тисяч хворих і ослаблених жидів, залишеним там німцями, коли вони залишили табір в січні 1945 року, незадовго до його захоплення радянськими військами. Він помер у Швейцарії в 1980 році. Якби німці планували вбити Анну Франк і її батька, то вони б не пережили Освенцім. Їх доля, хоч і трагічна, не може бути узгоджена з історією винищення. Пропаганда союзників Історії про умертвіння газами в Освенцімі значною мірою засновані на усних заявах колишніх жидів-в'язнів, які самі особисто не бачили свідоцтв винищення. Їх твердження цілком зрозумілі, оскільки чутки про умертвіння газами в Освенцімі були широко поширені

1. Клініко-імунохімічна оцінка ефекту захисту мозку при тяжкій черепно-мозковій травмі

2. Економічна оцінка кредитного процесу

3. Економічна оцінка природно-ресурсного потенціалу України

4. Використання ділової гри на тему "Економічна оцінка родючості ґрунтів та врожайності с/г культур"

5. Гідроекологічна оцінка річки Рось

6. Екологічна оцінка стану водних ресурсів басейну річки Устя Рівненської області
7. Еколого-економічна оцінка природоохоронної діяльності підприємства СП "Шахта ім. В.І. Леніна"
8. Економічна оцінка екологічних збитків

9. Розрахунок й оцінка фінансової стійкості підприємства

10. Агресивна поведінка підлітків

11. Особливості клінічного перебігу та механізми формування функціональної диспепсії у підлітків

12. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

13. Оцінка кредитоспроможності клієнта комерційного банку

14. Клініко – патогенетична оцінка, прогноз і корекція реакцій систем адаптації на ендогенну інтоксикацію у хворих на менінгоенцефаліт

15. Аналітична маркетингова оцінка ринку горілки

16. Аналіз та оцінка розвитку ділової кар’єри менеджера

Коллекция "Качели".
Игрушка выполнена в традиционной для коллекции мебели и домиков цветовой гамме. Качели станут прекрасным дополнением к кукольной мебели
346 руб
Раздел: Прочие
Ручка перьевая "Golden Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный/золото.
Перьевая ручка Golden Prestige. Цвет корпуса: черный/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
410 руб
Раздел: VIP-ручки
Матрас-кокон "Зевушка".
«Зевушка» - это удобная постель для деток в возрасте до 6 месяцев, в которой они быстрее засыпают, лучше спят и проще адаптируются к
5200 руб
Раздел: Матрацы до 120 см

17. Геоінформаційні системи як системи вивчення, аналізу та оцінки впливу екологічних факторів на навколишнє середовище

18. Економічна сутність вивчення аналізу статистики зовнішньої торгівлі

19. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

20. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")

21. Оцінка ділових якостей працівників і менеджерів фірми

22. Геоекономічне позиціювання і Україна: національні інтереси в контексті сучасного класифікаційного аналізу
23. ІС фінансового аналізу
24. Оцінка природних ресурсів

25. Експертна оцінка доцільності і ефективності ручних внутріматкових втручань в родах і ранньому післяродовому періоді

26. Оцінка обеззаражування води закритих джерел водопостачання

27. Методи статистичного аналізу показників кредитних ресурсів та їх використання

28. Оцінка кредитоспроможності потенційного позичальника

29. Оцінка та прогнозування конкурентноспроможності ЗАТ "ПриватБанк"

30. Оцінка толерантністідо ризиків та система лімітів у банку. План зниження ризику втрати інфраструктури банку на випадок техногенних катастроф (на прикладі АКБ "Укрсиббанк")

31. Оцінка фінансового стану позичальника – проблеми та шляхи розвитку (на базі матеріалів АКБ "Приватбанк")

32. Оцінка обстановки на підприємствах легкої промисловості у надзвичайних ситуаціях

Подставка для бумажных полотенец "Mayer & Boch", 32 см.
Высота: 32 см. Материал: дерево (бамбук).
387 руб
Раздел: Крючки, держатели для полотенец, доски для записок
Кресло детское "Бюрократ" (цвет: розовый/белый, арт. CH-W797/PK/TW-13A).
Регулировка высоты (газлифт). Пружинно-винтовой механизм качания спинки. Эргономичная спинка (сетка). Ограничение по весу: 120 кг.
5264 руб
Раздел: Стульчики
Средство от садовых муравьев "Муравьин", 300 грамм.
Препарат для эффективного уничтожения всех типов муравьев в домах, на садовых участках, на террасах. Без запаха! Препарат разрешен для
337 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых

33. Експертна оцінка земель

34. Порівняльна оцінка ефективності підгодівлі курей-несучок преміксами різного виробництва

35. Вибуття запасів: оцінка та відображення в обліку

36. Суть нематеріальних активів, їх класифікація та оцінка

37. Оцінка протидефляційної стійкості ґрунтового покриву південного степу України

38. Оцінка точності при параметричному методі врівноваження
39. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства
40. Структура й оцінка економічної інформації

41. Оцінка результату вимірювання і його погрішності по нормованим метрологічним характеристикам засобів вимірювальної техніки

42. Передатні функції імпульсних автоматичних систем та оцінка їх якості

43. Види та порядок проведення вейвлет-аналізу

44. Вибір маркетингової стратегії та оцінка її ефективності

45. Оцінка ефективності організації системи розподілу продукції на ЖКУВП "Біатрон-3"

46. Збутовадіяльність ЗАТ "Оболонь" та оцінка її ефективності

47. Діагностичне значення аналізу хвилі р методом електрокардіографії високого підсилення у хворих на пароксизмальну та персистуючу форми фібриляції передсердь

48. Характеристика й оцінка функціонального стану системи зовнішнього дихання

Чайник заварочный "Лавандовый букет", 950 мл.
Заварочный чайник поможет вам в приготовлении вкусного и ароматного чая, а также станет украшением вашей кухни. Материал: доломит. Объем: 950 мл.
427 руб
Раздел: Чайники заварочные
Крем детский "Weleda" питательный, для тела (с календулой), 75 мл.
Этот мягкий крем увлажняет кожу ребенка и делает ее бархатистой. Полезный для кожи ланолин и органическое миндальное масло защищают, а
520 руб
Раздел: Крем детский
Игра "Падающая башня".
В комплект игры входят 54 бруска из неокрашенного дерева. Размер бруска: 14х25х75 мм. Высота башни около 33 см. Возраст: 7+.
480 руб
Раздел: Игры на ловкость

49. Світові макроекономічні порівняння і оцінка місця України в них

50. Оцінка доцільності отримання патенту

51. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства

52. Оцінка персоналу

53. Літературознавчі основи аналізу художніх творів

54. Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу геополітичних планів і перспектив головних провідних країн світу–Росії та США
55. Відносини між людьми як предмет терапевтичного аналізу
56. Культура як предмет етносоціологічного аналізу

57. Вдосконалення системи матеріально-технічного постачання процесу технічного обслуговування на основі аналізу надійності парку ПС авіакомпанії

58. Оцінка ефективності використання рухомого складу

59. Сучасна оцінка та перспективи розвитку оздоровчої рекреації в Запорізькій області

60. Валютні ризики: методи аналізу і управління

61. Критична оцінка теорії і практики фінансово-господарського контролю в історичному аспекті

62. Основи фінансового аналізу

63. Оцінка фінансового стану підприємства

64. Оцінка фінансового стану підприємства для можливості надання кредиту

Домик для кукол "Коттедж Конфетти".
Игрушка собирается ребёнком с помощью взрослого и предназначена для игры с куклами высотой до 30 см. В наборе: стена с окнами - 8 штук,
4433 руб
Раздел: Для мини-кукол и мини-пупсов
Защитные шторки для автомобиля на присосках Chicco Safe "Паравозик", с сумкой в комплекте, 2.
Предназначены для автомобиля, они защитят вашего малыша от солнечных лучей и перегрева. Крепятся к стеклу присосками. Рисунок в виде
880 руб
Раздел: Прочее
Магнит "FIFA 2018. Забивака с флагом".
Магнит с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: ПВХ.
301 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры

65. Фінансова оцінка ефективності інвестиційних проектів

66. Якісна і кількісна оцінка податкових ризиків у сфері справляння податків (ПДВ)

67. Передумови створення фізико–хімічного аналізу

68. Оцінка стану міської системи м. Києва

69. Оцінка ступені забруднення за біологічними показниками

70. Вартість інвестиційного капіталу, оцінка інвестиційних якостей акцій
71. Інструментарій проектного аналізу
72. Історія та тенденції розвитку економічного аналізу

73. Науково-практичні основи аналізу банкрутства підприємства та шляхи його подолання

74. Основи проектного аналізу та його використання на практиці

75. Побудова моделі для аналізу та прогнозу поквартального випуску продукції компанії

76. Теорія економічного аналізу

77. Методи визначення функції витрат та аналізу ризиків. Метод Монте-Карло

78. Інформаційна система для аналізу фінансової стійкості

79. Методи фінансового аналізу та його спеціальні прийоми

80. Конкурентоспроможність національної економіки і валютний курс: оцінка впливу, прогнозування динаміки

Рамка пластиковая со стеклом 30x30, арт. ST31-S.
Пластиковая рамка со стеклом универсальна и для фотографий, и для картин. Она не испортится со временем и отлично подойдет для обрамления
309 руб
Раздел: Прочие
Штамп самонаборный "Printer С20-Set", 38x14 мм, синий.
Размер оттиска: 38х14 мм. 4 строк текста, без рамки. Касса шрифта с пинцетом для набора в комплекте. В комплекте: сменная подушка,
492 руб
Раздел: Штемпельная продукция, губочницы
Кошелёк "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (чёрный, алфавит).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
799 руб
Раздел: Косметички, кошельки

81. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

82. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

83. Економічна ефективність рослинницьких галузей та шляхи її підвищення

84. Аналіз програмного забезпечення підприємства

85. Інформаційно-аналітичні методи і моделі підтримки прийняття маркетингових рішень

86. Аналіз диференційованого підходу у навчанні математики молодших школярів у педагогічному досвіді
87. Аналіз розвивальної функції підручників для початкової школи
88. Аналіз активів підприємства

89. Аналіз діяльності підприємства

90. Клініко-морфологічна діагностика та розповсюдження лейкозу великої рогатої худоби у СВК "Ружинський" Ружинського району Житомирської області

91. Історіографічна традиція Школи Анналів. Друге і третє покоління істориків

92. Клініко-морфологічна та функціональна характеристика стану гепатобіліарної системи у хворих з синдромом холестазу та його етіопатогенетична корекція

93. Клініко-морфологічна характеристика періоду ремісії хронічних гастритів та гастродуоденітів у дітей та оптимізація профілактики їх рецидивів

94. Клініко-параклінічна характеристика та стан забезпечення макро- та мікроелементами у хворих з пароксизмальними станами при хронічних порушеннях мозкового кровообігу

95. Клінічна ефективність застосування біоінертних незнімних зубних протезів із титану

96. Клінічна характеристика та терапія сексуальних порушень при параноїдній шизофренії

Рюкзак для старших классов, студентов и молодежи "Старлайт", 30 литров, 46x34x18 см.
Рюкзак для старших классов, студентов и молодежи. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни
1102 руб
Раздел: Без наполнения
Мягкий пол универсальный, зеленый, 60x60 см (4 детали).
4 детали - 1,5 кв.м. Пол идет в комплекте с кромками.
1080 руб
Раздел: Прочие
Рулетка для пропуска "Chrome Quadro", с карабином, 80 см.
Квадратная рулетка для бейджей из хромированного металла. С укреплённым металлическим зажимом на обратной стороне. Комбинируется со всеми
508 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

97. Особливості клініко-функціональних порушень нервової системи при гострих отруєннях рудниковим газом у гірників та їх лікування

98. Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності інструментального цеха оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків)

99. Билеты для сдачи устного экзамена по биологии в 9 кл


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.