Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Облік основних засобів

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Вступ В даний час усі підприємства незалежно від їхнього виду, форм власності і підпорядкованості ведуть бухгалтерський облік майна і господарських операцій відповідно до чинного законодавства. Виробничо-господарська діяльність підприємства забезпечується не тільки за рахунок використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, але і за рахунок основних фондів. Невід'ємною частиною господарських засобів підприємства є основні засоби. Відмінною рисою основних засобів є їхнє багатократне використання в процесі виробництва, зберігання початкового зовнішнього вигляду протягом тривалого періоду. Під впливом виробничого процесу і зовнішнього середовища вони зношуються поступово і переносять свою початкову вартість на витрати виробництва протягом нормативного терміна служби шляхом нарахування зносу (амортизації) по встановлених нормах. Вартість виробничих потужностей адекватна функціональній (виробничій) корисності предметів протягом усього терміна їхньої експлуатації (тобто періоду, протягом якого майно, що відноситься до основних засобів, здатне виконувати функції, що приносять прибуток його власнику). Основні засоби беруть участь у процесі виробництва тривалий період (протягом багатьох виробничих циклів), зберігаючи початкову форму і властивості, але поступово зношуються і переносять свою вартість на виготовлений продукт. Відповідно до принципів бухгалтерського обліку вартість виробничих потужностей повинна рівномірно розподілятися протягом гаданого терміна їхньої експлуатації шляхом розподілу (списання) на звітні періоди, протягом котрих ці потужності будуть мати продуктивну корисність (спроможність). Цей процес називається амортизацією основних засобів. Оцінка вартості активів за останній час широко обговорюється. Не було вирішене питання про те, яким методом краще оцінювати вартість активів: на основі минулих витрат або на основі ринкової вартості. Експерти і спеціалісти в області здійснювали тиск на користь переходу на облік ринкової вартості. Банки ж продовжують застосовувати метод оцінки по минулих витратах, що відбиває неторговий характер більшості видів їхньої діяльності. Метою дослідження є удосконалення методики бухгалтерського обліку й формування облікової політики щодо операцій з основними засобами. Об'єктом дослідження є існуюча система бухгалтерського обліку та порядок формування облікової політики стосовно основних засобів. Предметом дослідження є питання методики бухгалтерського обліку операцій з руху, відновлення, поліпшення й амортизації основних засобів і формування облікової політики щодо них. В процесі написання курсової роботи застосовувалися як загальнонаукові, так і специфічні методи пізнання. У роботі використовувалися: методи логічного аналізу, індукції і дедукції (при уточненні економічної сутності основних засобів, при визначенні принципу облікової політики), евристичний метод експертної оцінки і контрольних питань (при дослідженні стану обліку основних засобів на підприємствах), метод порівняльного аналізу (при встановленні переваг і недоліків різних способів оцінки основних засобів), метод системного вивчення господарських процесів (при розробці напрямів удосконалення форм первинних документів з руху основних засобів), економіко-статистичні методи обробки інформації: середні величини, динамічні ряди, кореляційно-регресійний аналіз (при побудові моделей встановлення вартісного ліміту основних засобів та визначення суттєвого розміру витрат на їх відновлення), метод експертних оцінок (при розробці методики встановлення способів амортизації основних засобів).

Інформаційною базою для написання курсової роботи є законодавчі та нормативні документи України, праці вітчизняних і закордонних вчених з питань обліку основних засобів, спеціалізовані періодичні видання, первинні документи, облікові регістри та форми звітності досліджуваних підприємств. 1. Теоретичні основи обліку основних засобів Законодавчо-нормативні аспекти обліку основних засобів Організація бухгалтерського обліку на підприємствах регламентується рядом законодавчих актів. Важливим актом є Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні». Цей закон визначає правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні. Згідно даного документу бухгалтерський облік є обов’язковим видом обліку, який ведеться підприємствами, так як фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку. Питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві, відповідальність за правильність його ведення несе власник або уповноважений орган, який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів. В зв’язку з реформуванням системи бухгалтерського обліку Міністерством фінансів України було затверджено План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операції підприємств і організацій. Для обліку основних засобів у Плані передбачено рахунок 10 (активний, балансовий) «Основні засоби» і ряд субрахунків: 100 – «Інвестиційна нерухомість» 101 – «Земельні ділянки» 102 – «Капітальні витрати на поліпшення земель» 103 – «Будинки та споруди» 104 – «Машини та обладнання» 105 – «Транспортні засоби» 106 – «Інструменти, прилади та інвентар» 107 – «Тварини» 108 – «Багаторічні насадження» 109 – «Інші основні засоби» Основні засоби – це матеріальні активи, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він більше одного року), які підприємство утримує із метою використання їх у процесі виробництва або поставки товарів, надання послуг, надання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій. Крім цього затверджено інструкцію про застосування плану рахунків. Вона спрямована на забезпечення єдності відображення однорідних за змістом господарських операцій на відповідних синтетичних рахунках і субрахунках. В інструкції наведено коротку характеристику і призначення синтетичних рахунків і субрахунків, типову схему реєстрації та групування інформації про господарські операції. Значна роль відводиться П(С) БО. Для обліку основних засобів передбачений П(С) БО №7 «Основні засоби». Це положення визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби та інші необоротні матеріальні активи, а також розкриття інформації про них у фінансовій звітності. 1.2 Методика обліку основних засобів Одиницею обліку основних засобів є об’єкт основних засобів. Об’єкт Основних засобів – закінчений пристрій з усіма пристосуваннями та приладдям до нього; окремий конструктивно – відокремлений предмет, що призначений для виконання певних самостійних функцій.

Основні засоби, як і всі активи мають критерії, які і визначають приналежність до них. До цих критеріїв можна віднести: Матеріальна форма; Критерій призначення Термін корисного використання Критерій вартості (кожне підприємство передбачає в наказі про облікову політику підприємства). Основні засоби зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю, до неї входять наступні витрати: Суми, що сплачують постачальникам та підрядникам; Реєстраційні збори; Суми ввізного мита; Суми не прямих податків у зв’язку придбанням за умови, якщо вони не відшкодовуються з бюджету; Витрати зі страхування ризиків доставки; Витрати на монтаж, установку, налагодження устаткування; Інші витрати, які пов’язані з доведенням об’єкту основних засобів до стану придатного для використання. Фінансові витрати не включаються до первісної вартості об’єктів основних засобів придбаних повністю, або частково за рахунок запозичень, за винятком фінансових витрат, які включаються до собівартості кваліфікаційних активів, відповідно до П(С) БО №31. Визначення первісної вартості об’єктів основних засобів залежить від способів надходження: Придбання, або створення; Безоплатне отримання; Внески до статутного капіталу; Обмін на подібні та не подібні активи. Згідно з Планом рахунків та інструкцією до нього для обліку формування первісної вартості об’єктів основних засобів призначений рахунок 15 – активний, балансовий, тому формування, збільшення первісної вартості об’єктів основних засобів відображається по дебету 15 рахунка; За Кредитом 15 рахунка – введення об’єктів основних засобів в експлуатацію. Сальдо 15 рахунка відображає вартість об’єктів основних засобів, які не введені в експлуатацію. Введення в експлуатацію об'єктів основних засобів в обов'язковому порядку повинне супроводжуватися оформленням облікової документації, передбаченої наказом Мінстату України від 29 грудня 1995 року №352 «Про затвердження типових форм первинного обліку» (Додаток 4). До таких типових форм відносяться: 03–1 «Акт прийому-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів»; 03–6 «Інвентарна картка обліку основних засобів (заповнюється в одному екземплярі на підставі «Акту (накладної) прийому-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів» (форма №03–1), технічної й іншої документації); 03–7 «Реєстр інвентарних карток по обліку основних засобів» (застосовується для реєстрації інвентарних карток обліку основних засобів (форма №03–6); 03–8 «Картка обліку руху основних засобів»; 03–9 «Інвентарний список основних засобів» (застосовується для пооб’єктного обліку основних засобів за місцем їх перебування (експлуатації) по матеріально відповідальних особах). Для обліку основних засобів передбачений П(С) БО №7 «Основні засоби». Це положення визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби та інші необоротні матеріальні активи, а також розкриття інформації про них у фінансовій звітності. Крім цього Стандарт 7 пропонує п’ять методів амортизації, а також дозволяє застосовувати норми і методи нарахування амортизації, передбачені податковим законодавством.

МАРГГРАФ (Marggraf) Андреас Сигизмунд (1709-82) - немецкий химик, иностранный почетный член Петербургской АН (1776). Исследовал состав солей и минералов с помощью микроскопа, обнаружил кристаллы сахара в корнях свеклы (1747). МАРГИАНА (Мургаш - Маршана), историческая область в Ср. Азии, по течению р. Мургаб. Называется также Мервом по г. Мерв. В средние века вошла в Хорасан. МАРГИЛАН - город в Узбекистане, Ферганская обл. Железнодорожная станция. 125 тыс. жителей (1991). Шелковый комбинат, фирма "Атлас"; экспериментальный механический завод и др. Традиционный центр ручного ткачества, вышивки, резьбы по дереву и ганчу. Мемориальный музей Ю. Ахунбабаева. Известен с 10 в. МАРГИНАЛЬНЫЙ (от франц. marginal - побочный - на полях), незначительный, несущественный, второстепенный; промежуточный. МАРГРЕТЕ I - см. Маргарита Датская. МАРГРЕТЕ II (Margrethe) (р. 1940) - королева Дании с 1972. Дочь короля Фредерика IX. МАРГУЛЕС (Margules) Макс (1856-1920) - австрийский метеоролог. Основные труды по динамической метеорологии (условия устойчивости поверхности раздела 2 воздушных масс в атмосфере, происхождение энергии циклонов)

1. Інвентаризація основних засобів і облік її результатів, складання аудиторського висновку

2. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

3. Облік основних засобів

4. Облік основних засобів

5. Облік основних засобів та руху грошових коштів

6. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві
7. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів
8. Аудит основних засобів

9. Контроль та ревізія використання основних засобів

10. Амортизація основних засобів

11. Аудит основних засобів на підприємстві харчової промисловості

12. Особливості аналізу та ефективності використання основних засобів підприємства

13. Аналіз виробничих основних засобів

14. Основні засоби підприємства

15. Облік операцій основних господарських процесів

16. Баланс, рахунки і подвійний запис як основні методичні прийоми бухгалтерського обліку

Детская машинка "ВИХРЬ".
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки
Джип-каталка "4х4", голубой.
Каталка со звуковым сигналом. Автомобиль оснащен крюком с веревкой, за который его может везти сам водитель или родители. Если веревка не
1731 руб
Раздел: Каталки
Грызунок на прищепке "Машинка".
Грызунок сделан из безопасного пищевого силикона, он выполняет роль прорезывателя для зубов. Бусины грызунка достаточно мягкие и очень
380 руб
Раздел: Силиконовые

17. Основні фармакологічні ефекти кумаринів місного засобу - водного екстракту з трави буркуну

18. Разработка основных разделов проекта производства работ

19. Основные звездные характеристики. Рождение звезд

20. Основные проблемы генетики и механизм воспроизводства жизни

21. Основные принципы создания группировок войск для сражения, принятия решения командованием и организации управления

22. Основные проблемы и перспективы развития и размещения отраслей агропромышленного комплекса в Донецком экономическом районе
23. Эфиопы: основные этнографические особенности
24. Мировое хозяйство-основные черты и проблемы развития

25. Основные этапы формирования политической карты мира

26. Основные вопросы реструктуризации государственного долга РФ

27. Основные задачи сферы государственного регулирования

28. Основні методи боротьби з інфляцією

29. Правоохранительную деятельность и основные задачи адвокатуры

30. Задачи сводки и основное ее содержание

31. Засоби захисту права власностi

32. Основные направления внешней политики республики Беларусь

Набор цветных карандашей Stilnovo, 24 цвета.
Гексагональные цветные деревянные карандаши с серебряным нанесением по ребру грани. Есть место для нанесения имени. Яркие модные цвета.
448 руб
Раздел: 13-24 цвета
Учимся читать по слогам. 40 карточек-пазлов. Митченко Ю.
В наборе 40 двухсторонних карточек-пазлов, разработанных для детей, которые уже знакомы с алфавитом. Эта развивающая игра поможет ребенку
389 руб
Раздел: Алфавит, азбука
Глобус Земли физико-политический, рельефный, с подсветкой, 320 мм.
Глобус Земли физико-политический, рельефный, с подсветкой, питание от сети. Диаметр: 32 см. Материал: пластмасса. Крым в составе РФ.
1452 руб
Раздел: Глобусы

33. Формирование советской культуры: основные направления

34. Парламент Великобритании и его основные характеристики. Функции палат

35. Конституционные гарантии основных прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации

36. Конституция - основной закон государства

37. Основные права и свободы Российских граждан

38. Конституция – основной закон государства. Основы конституционного строя
39. Конституция, как Основной Закон РФ
40. ООН: история создания и основные направления деятельности

41. Нормативно правовые акты федеральных органов государственной власти как основные источники регулирования муниципальной службы в РФ

42. Налоговое право как основной институт финансового права

43. Правовое государство. Понятие и основные черты. Правовой статус товарной и фондовой биржи

44. Основные понятия в римском праве (шпаргалка)

45. Правовое государство - сущность и основные черты

46. Понятие, классификация и содержание основных функций государства

47. Основные правовые системы современности

48. Основные правовые системы современного мира

Игра настольная "Кто в яйце".
В набор входят: - 4 лукошка для яиц разных цветов; - 4 набора фишек в соответствии с цветом лукошка; - 24 половинки яиц с изображениями
605 руб
Раздел: Прочие
Матрешка 5 в 1 (Д-282).
Игрушка из натуральной древесины. Матрешки: 5 в 1. Игрушка расписана цветными красками. Цель игры: развитие мелкой моторики, координации
435 руб
Раздел: Матрешки
Набор цветных карандашей "Noris Club", акварельные, 36 цветов, с кистью.
Детские цветные акварельные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное
859 руб
Раздел: Акварельные

49. Основные концепции правопонимания

50. Основные правовые семьи мира

51. Основные лексические и грамматические различия между британским и американским вариантом английского языка

52. Русский авангард. Основные направления и мастера

53. Основные достижения русской культуры XIX века: романтизм в России; корни русского романтизма; русская национальная музыкальная школа и живопись во второй половине XIX века

54. Основной 60 летний ритм развития культуры ХХ века 1923-1983 гг.
55. Книга как основное средство документной коммуникации
56. Основные праздники Великобритании и США

57. Бальзак: структура и основные идеи "Человеческой комедии"

58. Основные мотивы лирики в творчестве А. А. Фета

59. Основные этапы жизни И.П. Павлова

60. Основные сражения Великой Отечественной войны

61. Основные понятия. Типы цивилизаций

62. Основные тенденции развития Российской империи в начале ХХ века

63. Основные черты развития первобытнообщинного, рабовладельческого и феодального способов производства

64. 17 век в России, основные факты

Шкатулка ювелирная "Moretto", 18x13x10 см (2 яруса).
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: MDF. Размер: 18x13x10 см. 2 яруса. Товар не подлежит обязательной сертификации.
1445 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Табурет "Плетенка" складной (малый).
Табурет, сделанный из пластмассы высокого качества. Ширина: 310 мм. Длина: 270 мм. Высота: 275 мм. Размеры сидения: длина - 230 мм, ширина
321 руб
Раздел: Стульчики
Кукла Нэни, в розовом жакете.
Испанская компания Magic Baby представляет серию кукол Нэни (Nany), которые подарят ребенку бесчисленные часы радости и детства! Это
2566 руб
Раздел: Классические куклы

65. Основные положения консервативной модели общественного развития России

66. Основные компоненты систем управления документооборотом. Фрейм: его структура и понятие

67. Телекоммуникационные компьютерные сети: эволюция и основные принципы построения

68. Системный блок (основные компоненты)

69. Внешние устройства ПК. Функциональные возможности. Основные характеристики. Обмен информацией

70. Основные устройства компьютера
71. Классификация и техническая реализация основных устройств ЭВМ
72. Операционная система MS DOS. Обзор версий MS DOS. Основные составные части MS DOS. Начальная загрузка MS DOS

73. Основные принципы просесса инсталляции приложений в ОС Windows

74. Организация изучения основных алгоритмических конструкций в среде Лого Миры

75. Основные понятия дифференциального исчисления и история их развития (Бакалавр)

76. Число как основное понятие математики

77. Трансплантация органов и тканей. Определение понятия пластической хирургии. Современная терминология в трансплантологии. Основные виды пересадки кожи. Причины отторжения трансплантантов. Профилактика осложнений. Реплантация. Имплантация

78. Пищеварительный тракт и его основные функции

79. Основные методы обследования больного

80. Становление и современное состояние криминологии. Основные этапы ее развития

Обучающая игра "Сложи узор".
Обучающая игра "Сложи Узор" состоит из 16 одинаковых кубиков. Все 6 граней каждого кубика окрашены по-разному в 4 цвета. Это
513 руб
Раздел: Кубики (10 и более штук)
Мельница "Молинеро" для специй, четырёхуровневая.
Мельница «Молинеро» полностью механическая, не требует подзарядки от электросети или от батареек. Вы можете не только перемалывать, но и
620 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Пустышки силиконовые Avent "Ночная", розовый (6-18 месяцев), 2 штуки.
Симметричные мягкие ортодонтические соски пустышек Avent от Philips учитывают естественное строение и развитие неба, зубов и десен
660 руб
Раздел: 6-18 месяцев

81. История сыскного дела в России: Основные периоды правового регулирования

82. Основные понятия, предмет и система дисциплины "Правоохранительные органы"

83. Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ: система и структура, основные полномочия

84. Основной курс биологии 8 класс

85. Основные экологические проблемы на современном этапе. Экологическое состояние атмосферного воздуха в Белгородской области

86. Человек как творческий экологический фактор. Основные направления и результаты антропогенных изменений в окружающей среде. Компенсационные механизмы и возможности среды в этих условиях
87. Основные виды обучения
88. Содержание экологического образования и его основные компоненты

89. Основные лексические и грамматические различия между британским и американским вариантом английского языка

90. Основные направления реформирования образования на современном этапе

91. Характеристика основных групп веществ пищевых продуктов

92. Основные задачи, принципы и направления внешней политики Республики Казахстан

93. Национальная политика: проблемы, противоречия. Основные пути национально-государственного строительства

94. Основные механические характеристики материалов

95. Основное производство НЛМК

96. Основные формы организации научного знания

Вакуумные пакеты с вешалкой 3 штуки: 70х105 см (2 штуки), 70х145 см (1 штука).
Характеристики: - уменьшают объём мягких предметов в 3-4 раза; - надежно защищают вещи от моли, грязи и сырости; - очень износоустойчивы и
529 руб
Раздел: Вакуумные пакеты
Набор "My Little Pony", 3 предмета.
Набор посуды в подарочной упаковке. Кружка 250 мл. Салатник 13 см. Тарелка 19,5 см.
578 руб
Раздел: Наборы для кормления
Логическая игра "Лабиринт".
781 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки

97. Автоматизация технологических процессов основных химических производств

98. Основные стороны процесса общения и их характеристика

99. Основные понятия в теории функциональных систем Анохина

100. Основные особенности речи делового человека


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.