Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Управління персоналом в соціальній сфері

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ 1.1 Історія дослідження специфіки управління персоналом організації соціальної сфери 1.2 Методи, принципи дослідження 1.3 Уточнення основних понять дослідження РОЗДІЛ 2 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНІЗАЦІЙ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ 2.1 Організація соціальної сфери: суть, функції, специфіка 2.2 Зміст, напрями та методи управління персоналом в організації 2.3 Специфіка управління персоналом організації соціальної сфери РОЗДІЛ 3 ПРАКСІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ СПЕЦИФІКИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ 3.1 Сучасні проблеми управління персоналом організації соціальної сфери 3.2 Оптимізація управління персоналом організації соціальної сфери ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ ВСТУП Ефективність економіки будь-якого суспільства в першу чергу визначається якістю наявних трудових ресурсів та способом їх включення у виробництво, адже основною продуктивною силою є люди з їхніми здібностями та можливостями. Якісне відтворення людських ресурсів, формування трудового потенціалу та раціональне його використання - все це залежить від управління людськими ресурсами на всіх рівнях. Відоме гасло „Кадри вирішують все&quo ; в умовах демократизації суспільства й ринкової економіки набуває неабиякого значення. Розвиток ринкових відносин та зростання економіки в Україні зумовлює активізацію діяльності підприємств соціальної сфери, специфіку їх функціонування. Тому підприємствам для того, щоб вижити, необхідно правильно визначати свою стратегію та тактику поведінки і систематично проводити управління трудовим колективом. Таким чином, актуальність теми специфіки управління персоналом організації соціальної сфери обумовлена тим, що процеси трансформації, в які залучена організація, неможливі без зміни вимог до співробітників і в першу чергу до самого персоналу управління. Ці зміни повинні стосуватися інноваційних здібностей, здібностей до вирішення конфліктів, уміння створювати згуртовану команду та організовувати групову роботу. У зв'язку з цим необхідно переглянути існуючі методи управління персоналом, що зумовлює актуальність теми дослідження. Теоретичні основи змісту підбору персоналу постійно знаходилися в центрі уваги економічної науки. Суттєвий внесок у з'ясування даної проблеми зробили: О.А. Бугуцький, А.С. Гальчинський, С.Д. Драгомарецький, Т.П. Завгородня, Т.М. Кир'ян, А.М. Колот, О.Є. Кузьмін, Г.Т. Куліков, Н.Т. Кучеренко, В.Д. Лагутін, Т.В. Ландіна, М.Й. Малік, В.М. Новіков, Н.О. Павловська, В.М. Пинзеник, С.Ф. Покропивний, Т.Г. Самборська, Л.В. Соколова, І.В. Сорока, К.А. Тітова, О.А. Турецький, О.М. Уманський та ін. Проблемна ситуація полягає у тому, що перехід до ринкових відносин, особливості становлення ринку в Україні, складні тенденції в реалізації методів і засобів державного регулювання в економіці перехідного періоду обумовили необхідність пильної уваги до теорії і практики економічних методів управління персоналом організації. Механізм управління трудовими ресурсами в Україні сформувався в умовах екстенсивного розвитку суспільства, на основі незмінної технічної бази, високої частки ручної праці та низького рівня її продуктивності.

В умовах ринкової економіки, підвищення рівня індустріалізації та інтелектуалізації праці виникла необхідність пошуку нових форм і методів управління людськими ресурсами, оскільки суб'єктом і об'єктом управління виступають люди. Об'єктом дослідження виступає організація соціальної сфери. Предметом дослідження є процес формування та реалізації управління персоналом в організації соціальної сфери. Основна гіпотеза полягає у тому, що належність організації до соціальної сфери зумовлює специфіку управління її персоналом. Допоміжні гіпотези: - головним об'єктом управління в організації соціальної сфери є її співробітники - персонал; - успішна діяльність організації безпосередньо залежить від ефективності управління її персоналом. Метою курсової роботи є дослідження специфіки управління персоналом організації соціальної сфери та розробка пропозицій щодо його удосконалення. Для досягнення даної мети під час написання роботи треба вирішити ряд завдань: проаналізувати історію дослідження специфіки управління персоналом організації соціальної сфери; визначити методи та принципи дослідження; окреслити основні поняття; проаналізувати специфіку функціонування організації соціальної сфери; розкрити зміст, напрями та методи управління персоналом в організації; обґрунтувати специфіку управління персоналом організацій соціальної сфери; окреслити сучасні проблеми управління персоналом організацій соціальної сфери; надати рекомендації щодо управління персоналом організацій соціальної сфери. Теоретико-методологічну основу дослідження склали принципи наукової організації праці в організації соціальної сфери, а також праці вітчизняних та зарубіжних вчених. В процесі дослідження використані традиційні способи та засоби економічного аналізу (табличного, порівняння, групування, графічний), обробка матеріалів з використанням персональних ЕОМ. РОЗДІЛ 1 МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ 1.1 Історія дослідження специфіки управління персоналом організації соціальної сфери Для більш повного розуміння ефективності управління персоналом підприємств соціальної сфери необхідно знати, яким він був у минулому, тобто враховувати накопичений досвід в галузі організаційного менеджменту. Управління людьми — головна задача менеджменту організації. Воно завжди ґрунтується на сукупності основних теоретичних та емпіричних передумов, що формують парадигму, на базі якої будується система управління організації . В теорії та практиці менеджменту відбулася зміна ряду парадигм. При різноманітності точок зору на визначення кількості парадигм та їх періодизації найчастіше зустрічається виділення чотирьох концепцій кадрових функцій в організаціях, що розвивалися у рамках трьох парадигм. Ці концепції можуть бути представлені таким чином: - використання трудових ресурсів (кінець XIX ст. — 60-ті pp. XX ст.); - управління персоналом (початок розвитку припадає на 20-ті pp. XX ст.); - управління людськими ресурсами (початок розвитку — 50-ті pp. XX ст.); - управління людиною (з 60-х pp. XX ст. і дотепер) . Основні положення концепцій у контексті парадигм подано в табл.

1.1.(див. Додатки). Кардинальна зміна парадигм — від економічної до організаційної — відбулася на Заході на початку XX ст. В Україні ці зміни почалися наприкінці 60-х pp. минулого століття і досі тривають, тому в країні ще має місце бюрократичне організаційне мислення. Щодо третьої системи, яка в даний час одержала найбільше поширення в економічно розвинутих зарубіжних країнах, слід зазначити, що в Україні поки вона існує в теоретичному аспекті. Зміст гуманістичної парадигми полягає у тому, що людина — головний суб'єкт організації та особливий об'єкт управління, член „організації-родини” (філософія японського менеджменту), що не може розглядатися як ресурс, а функція менеджменту полягає в «управлінні людською істотою». Відповідно до цього підходу організація існує для людини, а не навпаки. У рамках цього розробляються стратегії управління організацією, будуються структури, системи та внутрішньо-організаційні відносини. Як основний чинник, що впливає на людей, розглядається організаційна культура, яка формується, виходячи з філософії організації, та розрізняється залежно від особливостей управління. Організаційна культура, яка включає морально-психологічний клімат в організації, виходить на перше місце в сукупності факторів, що і визначають «якість трудового життя». Прогресивний досвід японського менеджменту продемонстрував життєздатність даної парадигми як на великих підприємствах, так і в малому бізнесі, що особливо важливо для України, де становлення ринкових відносин триває . Кадрова служба сучасної організації у країнах з ринковою економікою спирається на дослідницьку базу, консультативну допомогу, управлінську інфраструктуру. Як правило, розробка стратегії кадрової роботи, формування системи управління персоналом здійснюються вищим керівництвом організації. Одна з найбільш централізованих кадрових служб — в американських фірмах; ступінь її централізації поступається тільки фінансовій та правовим службам. На підставі викладеного вище слід зазначити, що ряд дослідників виділяє дві позиції людини в суспільному виробництві : - людина як ресурс виробничої системи (трудовий, людський) — важливий елемент процесу виробництва та управління; - людина як особистість з потребами, мотивами, цінностями і відносинами — головний суб'єкт управління. Якщо розглядати персонал з позиції теорії підсистем, то можна виділити такі групи: - економічні — основними є проблеми виробництва, обміну, розподілу і споживання матеріальних благ, а персонал розглядається як елемент виробництва; - соціальні — основними є питання відносин людей, соціальні групи, а персонал розглядається як головна система, що складається з неповторних особистостей. При узагальненні всіх перерахованих підходів можна зробити висновок, що усі вони являють собою чотири вказані вище концепції, які можна зобразити у вигляді квадрата (рис. 1.1). РЕСУРС Рис. 1.1 Класифікація концепцій управління персоналом Сучасні підприємства змушені адаптуватися до ринкових відносин та конкуренції. Тому чинники, що визначають успіх на ринку, одночасно є чинниками виживання організації.

Отже, мператив нацоналзму, його корен, слд шукати не стльки в людськй природ, психц, як залишаються майже незмнними протягом тисячолть, скльки в особливих структурних потребах ндустрального суспльства. Нацоналзм, як полтичний принцип  як рух, не  наслдком ан деологчних збочень, ан емоцйних крайнощв. Це зовншнй вияв глибоких структурних змн у вдносинах мж суспльством (polity)  культурою, змн, яких неможливо уникнути. Нацоналзм викону необхдну для подальшого розвитку суспльства функцю, вн забезпечу «загальне поширення високо культури в суспльств, в якому до цього часу нижч культури панували в житт бльшост, а часом й усього населення. Це означа повсюдне поширення культивовано школами й наукою мови, пристосовано для потреб чткого й зрозумлого сплкування у сферах бюрократ  технолог [управлння й виробництва]. [Нацоналзм] це побудова анонмного, деперсонфкованого суспльства, де атомзован ндивди можуть заступати один одного  тримаються разом передусм завдяки спльнй культур

1. Організація структури управління маркетингом соціальної служби

2. Управління праці і соціального захисту населення

3. Системний підхід до управління персоналом фірми

4. Американські вчені ХХ століття в галузі трудових відносин і управління персоналом

5. Аналіз системи управління персоналом ВАТ "Рівненська кондитерська фабрика"

6. Заохочення працівників як метод управління персоналом
7. Методологія системи управління персоналом
8. Організація управління персоналом підприємства

9. Принципи управління персоналом

10. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")

11. Управління персоналом

12. Управління персоналом

13. Формування системи управління персоналом у Луганському обласному медичному училищі

14. Вдосконалення системи управління персоналом організації (за матеріалами ЗАТ "Страхова група "ТАС" Криворізька філія)

15. Взаємозв’язок економіки і соціальної сфери

16. Методи прийняття рішень у сфері управління нематеріальних активів

Гель "Meine Liebe" для стирки шерстяных, шелковых и деликатных тканей, 800 миллилитров.
Концентрированный гель "Meine Liebe" идеально подходит для изделий из шерсти, шелка, кашемира, в том числе состоящих из
315 руб
Раздел: Гели, концентраты
Помпа для воды "HotFrost", A6, механическая.
Цвет корпуса: синий/серый. Тип установки: на бутыль. Тип помпы: механический. Тип крана: кнопка на корпусе. Количество кранов: 1. Материал
357 руб
Раздел: Прочее
Набор для изготовления мягкой игрушки "Собачка".
Домашняя студия мягкой игрушки. Полностью готовые детали кроя и синтепоновый наполнитель. Разложите все детали кроя и определите их
422 руб
Раздел: Игрушки

17. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

18. Соціально-психологічні методи управління й проблеми їхнього використання

19. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

20. Державне управління в сфері охорони здоров’я

21. Державне управління і контроль у сфері поводження з відходами виробництва та споживання

22. Державне управління у сфері регулювання відносин, що виникають у зв’язку із надзвичайними екологічними ситуаціями
23. Законодавство в сфері соціальної роботи з дітьми сиротами
24. Поняття та види державних службовців. Управління в сфері іноземних справ

25. Сутність і сфера міжгалузевого управління

26. Ожиріння як медико-соціальна проблема

27. Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління

28. Сучасне розуміння держави як соціального партнера

29. Діяльність соціального педагога дозвіллєвої сфери

30. Практична сфера соціальної роботи

31. Сутність соціального контролю у сфері праці

32. Управління спеціальними проектами

Чехол на лобовое стекло всепогодный (арт. TD 0334).
Каждое зимнее утро встречаете со скребком и щеткой, тихо ненавидя вечную ледяную корку и «сугробы» на лобовом стекле?
402 руб
Раздел: Прочее
Пазл "Новогодний праздник", 600 элементов.
Пазл может понравиться детям и взрослым, его можно собирать и всей семьей. При сборке пазла открывается замечательная картина. В комплект
303 руб
Раздел: Пазлы (400-999 элементов)
Настольная игра "Большая стирка".
"Большая стирка" – забавная настольная игра про дружный поиск парных носков для интернациональных друзей. Помогает развивать
357 руб
Раздел: Карточные игры

33. Соціальне становище Запорізького краю

34. Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві

35. Ділові взаємовідносини в апараті управління

36. Методи управління підприємством

37. Рішення в системі управління

38. Управління затратами
39. Управління контрактною діяльністю на підприємстві
40. Характеристика сутності та змісту класичної школи управління

41. Соціальні групи

42. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки

43. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

44. Управління фінансами України

45. Організаційна система управління природокористуванням України

46. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

47. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

48. Бухгалтерський облік в системі управління господарською діяльністю

Ниблер с подкручивающейся ручкой Happy Baby "Nibbler twist" (lime).
Отличный помощник малышу. Необходим для того, чтобы ребенок мог есть любимые фрукты или овощи без риска подавиться. Подкручивающий
499 руб
Раздел: Ниблеры
Рюкзак для старших классов "Сладости", 41x32x14 см.
Рюкзак для старших классов, студентов, молодежи. 1 основное отделение, 1 дополнительный карман. Материал: водоотталкивающая ткань. Широкие
621 руб
Раздел: Без наполнения
Карандаши цветные "Jumbo. MAXI", 12 цветов.
Высококачественные карандаши. Яркая упаковка с изображениями лошадей обязательно понравится детям. Легко затачивается. Очень мягкий
374 руб
Раздел: 7-12 цветов

49. Право як спеціальне соціальне явище

50. Соціальні проблеми у ЗМІ

51. Державне управління природокористуванням і природоохороною в Україні

52. Антивоєнні оповідання Г.Белля в соціально-історичному та літературному контексті

53. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

54. Психологічний та соціальний портрет людини масової культури
55. Кредитний ризик та методи управління ними
56. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств

57. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

58. Соціальне та особисте страхування

59. Теоретичні основи фінансового управління діяльності комерційних банків

60. Активні операції та управління ними в ЗАТ КБ "ПриватБанк"

61. Державна політика соціального страхування

62. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

63. Управління капіталом в сільськогосподарських підприємствах

64. Управління ризиками

Ростомер говорящий "Ферма".
Новинка от Азбукварика – говорящий плакат-ростомер! Повесьте его на стену на нужной высоте – узнайте, как растёт ваш малыш. Кнопки на
482 руб
Раздел: Ростомеры
Рюкзачок дошкольный "Щенячий патруль", 23х19х8 см.
Легкий и компактный дошкольный рюкзачок - это красивый и удобный аксессуар для вашего ребенка. В его внутреннем отделении на молнии легко
693 руб
Раздел: Без наполнения
Набор посуды "Щенячий патруль", 3 предмета.
Посуда подходит для мытья в посудомоечной машине и использования в микроволновой печи. Яркая посуда с любимыми героями порадует малыша и
578 руб
Раздел: Наборы для кормления

65. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

66. Соціальна інфраструктура України

67. Соціально-економічний розвиток Австрії та Швейцарії

68. Розвиток соціальної географії в СРСР

69. Історія соціально-економічної географії світу

70. Демократія як соціальне явище
71. Державне управління і контроль у галузі вивчення використання та охорони надр
72. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

73. Пенсійне право як складова права соціального забезпечення

74. Поняття державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища

75. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення

76. Принципи державного управління в галузі охорони навколишнього середовища

77. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

78. Соціальна держава

79. Соціальна обумовленість державної служби

80. Соціальна цінність права

Набор для проведения раскопок "Dino Excavation. Динозавры".
Набор "Трицератопс и Брахиозавр" из серии Dino Excavation создан специально для детей, интересующихся палеонтологией. В
373 руб
Раздел: Археологические опыты
Рюкзак для старших классов "Совы", черный, 41x32x14 см.
Рюкзак для старших классов, студентов, молодежи. 1 основное отделение, 1 дополнительный карман. Материал: водоотталкивающая ткань. Широкие
621 руб
Раздел: Без наполнения
Шкатулка музыкальная "Рояль", 15x16x18 см, арт. 24801.
Состав: пластик, элементы металла. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Мелодия
802 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные

81. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

82. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності

83. Структура державного управління

84. Суть та принципи соціальної держави

85. Теоретико-методичні засади удосконалення механізму управління працевлаштуванням незайнятих громадян у державній службі зайнятості України

86. Територіальна автономія в Україні. Соціально–культурні права і свободи громадян України
87. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства
88. Форми державного управління

89. Функції управління в аграрному праві

90. Види пенсій: трудові, соціальні, за вислугу років

91. Мова як символ соціальної солідарності

92. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві

93. Оптимальне управління діяльністю авіакопанії засобами гетерогенних комп’ютерних мереж

94. Системи управління базами даних

95. Стандарти автоматизованих систем управління в банку

96. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

Головоломка "Шар-лабиринт 100 шагов-мини".
Это самый маленький из шаров-лабиринтов. Диаметр шара 11,3 см, при этом сам лабиринт насчитывает 100 шагов. Это мини-версия оригинального
365 руб
Раздел: Головоломки
Ежедневник недатированный "Русские художники. Петров-Водкин".
Ежедневник в твердом переплете - стильный аксессуар делового человека, ценящего практичные и качественные вещи. Недатированность страниц
321 руб
Раздел: Ежедневники недатированные
Полка для специй или домашней аптечки.
Удобная полка для хранения специй и лекарств легко собирается и регулируется в соответствии с размерами вашей кухни или ванны. Удобная
704 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи

97. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

98. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.

99. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.

100. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.