Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Оцінка толерантністідо ризиків та система лімітів у банку. План зниження ризику втрати інфраструктури банку на випадок техногенних катастроф (на прикладі АКБ "Укрсиббанк")

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

КОНТРОЛЬНА РОБОТА Оцінка толерантністідо ризиків та система лімітів у банку. План зниження ризику втрати інфраструктури банку на випадок техногенних катастроф (на прикладі АКБ «Укрсиббанк») ЗМІСТ Вступ 1 ТОЛЕРАНТНІСТЬ БАНКУ ДО РИЗИКІВ ТА СИСТЕМА ЛІМІТІВ У БАНКУ 1.1 Сутність та класифікація банківських ризиків 1.2 Процес управління банківськими ризиками 1.3 Методи управління банківськими ризиками 1.4 Практика толерантності та лімітування банківських ризиків в АКІБ «Укрсиббанк» 2 ПЛАН БАНКУ НА ВИПАДОК ТЕХНОГЕННИХ КАТАСТРОФ 2.1 Основні чинники небезпеки в техногенній сфері для діяльності банку та нормативні вимоги для організації захисту від надзвичайних ситуацій у техногенній сфері 2.2 Основні джерела техногенних загроз в діяльності банку та план організаційно-технічних заходів по мінімізації наслідків техногенних катастроф СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ Вступ Ризик (з точки зору банку) - це потенційна можливість недоотримання доходів або зменшення ринкової вартості капіталу банку внаслідок несприятливого впливу зовнішніх або внутрішніх факторів. Такі збитки можуть бути прямими (втрата доходів або капіталу) чи непрямими (накладення обмежень на здатність організації досягати своїх бізнес-цілей). Зазначені обмеження стримують здатність банку здійснювати свою поточну діяльність або використовувати можливості для розширення бізнесу . Ризик (з точки зору Національного банку) - це ймовірність того, що події, очікувані або неочікувані, можуть мати негативний вплив на капітал та/або надходження банку; Толерантність до ризику (визначення рівня допустимого ризику) - це визначення того рівня ризику, на який банк погоджується йти для досягнення мети його діяльності та виконання його стратегічних завдань. Рівень допусти-мого ризику звичайно визначається у внутрішніх положеннях та планах банку, які затверджуються відповідно до принципів корпоративного управління. ТОЛЕРАНТНІСТЬ БАНКУ ДО РИЗИКІВ ТА СИСТЕМА ЛІМІТІВ У БАНКУ 1.1 Сутність та класифікація банківських ризиків В економічній літературі та практиці термін &quo ;ризик&quo ; вживають досить часто і залежно від контексту в це поняття вкладається різний зміст, оскільки визначення ризику багатогранне. У найширшому розумінні ризиком називають невизначеність щодо здійснення тієї чи іншої події в майбутньому. У сучасній банківській практиці процес управління ризиками розглядається як ключовий напрям менеджменту. Велика увага приділяється вивченню ризикових сфер і основних видів ризиків, пошуку ефективних методів їх оцінювання, контролю та моніторингу, а також створенню відповідних систем управління . Ризик вимірюється ймовірністю того, що очікувана подія не відбудеться і не призведе до небажаних наслідків. У банківській справі, як і в інших видах бізнесу, ризик пов'язують передусім з фінансовими втратами, що виникають у разі реалізації певних ризиків. Оскільки повністю уникнути ризиків неможливо, ними можна і потрібно свідомо керувати, пам'ятаючи про те, що всі види ризи-ків взаємопов'язані і їхній рівень постійно змінюється під впливом динамічного оточення. Безсумнівно, що ризик є ймовірна категорія, і в цьому змісті найбільше обґрунтовано з наукових позицій характеризувати і виміряти його як імовірність виникнення визначеного рівня втрат .

Строго говорячи, при всебічній оцінці ризику варто було б установлювати для кожного абсолютного чи відносного значення величини можливих втрат відповідну імовірність виникнення такої величини. Побудова кривої імовірностей (чи таблиці) покликана бути вихідною стадією оцінки ризику. Але стосовно до підприємництва це найчастіше надзвичайно складна задача. Тому практично приходиться обмежуватися спрощеними підходами, оцінюючи ризик по одному чи декільком показникам, що представляють узагальнені характеристики, найбільш важливі для судження про прийнятність ризику. Розглянемо деякі з головних показників ризику. З цією метою спочатку виділимо визначені області чи зони ризику в залежності від величини втрат (рис. 1.1) . Рис.1.1. - Схема зон ризику Область, у якій втрати не очікуються, назвемо безризиковою зоною, їй відповідають нульові втрати (перевищення прибутку). Під зоною припустимого ризику будемо розуміти область, у межах якої даний вид підприємницької діяльності зберігає свою економічну доцільність, тобто втрати мають місце, але вони менше очікуваного прибутку. Границя зони припустимого ризику відповідає рівню втрат, рівному розрахунковому прибутку від підприємницької діяльності. Наступну більш небезпечну область будемо називати зоною критичного ризику. Це область, яка характеризується можливістю втрат, що перевищують величину очікуваного прибутку, аж до величини повного розрахункового виторгу від підприємництва, що представляє суму витрат і прибутку. Інакше кажучи, зона критичного ризику характеризується небезпекою втрат, що свідомо перевищують очікуваний прибуток і в максимумі можуть привести до втрати всіх коштів, що невідшкодовуються, вкладених у справу. В останньому випадку не тільки не одержується від угоди ніякого доходу, але угода приносить збитки в сумі всіх марних витрат. Крім критичного, доцільно розглянути ще більш серйозний - катастро-фічний ризик. Зона катастрофічного ризику представляє область втрат, що по своїй величині перевершують критичний рівень і в максимумі можуть досягати величини, рівній майновому стану підприємства. Катастрофічний ризик здатний привести до краху, банкрутства, закриттю і розпродажу майна підприємства. У цілому банківська сфера характеризується вищою ризиковістю порів-няно з іншими видами діяльності. Ця особливість зумовлена специфікою тих функцій, які виконує кожний комерційний банк. Банки мають багато партнерів, клієнтів, позичальників, фінансовий стан яких безпосередньо впливає на їхнє становище. Діяльність банку дуже різноманітна і включає операції залучення коштів, випуск і купівлю цінних паперів, видачу кредитів, факторинг, лізинг, забезпечення клієнтів готівкою та ін. Здійснення кожної банківської операції пов'язане з можливістю реалізації кількох ризиків. Через те, що банк одночасно здійснює і активні, і пасивні операції, виникають додаткові ризики, такі як ри-зик незбалансованої ліквідності, ризик розриву в строках залучення та розмі-щення коштів, валютний ризик. Це спонукає до пошуку особливих підходів до обмеження їхнього впливу, які одержали назву &quo ;управління активами і пасива-ми банку&quo ; .

Діяльність операційних підрозділів, обов'язковість застосуван-ня високотехнологічних інформаційних і телекомунікаційних систем, необхід-ність постійного контролю, реалізація функцій маркетингової служби супро-воджуються низкою функціональних банківських ризиків, яких можуть уник-нути інші суб'єкти підприємницької діяльності. Банк наражається на низку зов-нішніх щодо нього ризиків, причому деякі з них, такі як ризик невідповідності умовам держрегулювання, мають першочергове значення в діяльності банку. Незважаючи на те, що банківська діяльність супроводжується численни-ми ризиками, саме банки покликані уособлювати надійність і безпеку. Оскільки банкіри працюють здебільшого з чужими грошима, то мають намагатися зни-зити ризиковість своєї діяльності навіть більше, ніж інші підприємці. Отже, уп-равління ризиками розглядається як один із важливих напрямів фінансового менеджменту в банку Таблиця 1.1 Сукупність факторів ризику банку Зовнішні фактори ризику Внутрішні фактори ризику 1. ПОЛІТИЧНІ: зміна законодавства; заборона на здійснення банківсь-кої діяльності або окремих банківсь-ких операцій; заборона на здійснення діяльнос-ті на міжнародних фінансових рин-ках та міжнародних платежів; заборона на економічні відноси-ни з конкретною іноземною держа-вою; установлення державної монопо-лії на здійснення банківської діяль-ності або окремих її видів; істотне обмеження або втрата незалежності центрального банку; 2. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ: інфляція; дефляція; платіжна криза; зміна правил валютного регулю-вання зміна політики рефінансування центрального банку; зміна податкового законодавства; кримінальні фактори; соціально-демографічна криза або зміна соціально-демографічної ситуації в країні; 3. РЕГІОНАЛЬНО-ГАЛУЗЕВІ: - галузеві кризи; - екологічні кризи в регіоні; - погіршення фінансового стану підприємств регіону; - посилення конкуренції серед суб’єктів фінансового ринку; - нерозвиненість інфраструктури в регіоні. 1. ФІНАНСОВІ: - втрата ліквідності; - неплатоспроможність; - банкрутство; - зниження доходності операцій; - втрата фінансової незалежності; - погрішення фінансового стану клієнтів чи партнерів; - підвищення вартості ресурсів; 2. ОРГАНІЗАЦІЙНІ: - недостатнє кадрове забезпечення; - низький рівень професіоналізму; - недосконалість систем прийняття управлінських рішень; - неадекватна організаційна структура банку; - недостатній контроль; 3. ФУНКЦІОНАЛЬНІ: - операційна діяльність; - технологічні збої; - інноваційна діяльність; - недосконалі системи безпеки; - недостатня або недостовірна інформація; - юридичні помилки; - неправильно обрана стратегія розвитку; - недиверсифікована клієнтська база банку; - концентрація кредитного портфелю; Банківські ризики поділяють на зовнішні та внутрішні (табл.1.2). До зов-нішніх належать ризики, які виникають у зовнішньому щодо банку середовищі і безпосередньо не залежать від його діяльності. Це політичні, правові, соціаль-ні та загальноекономічні ризики, що виникають у разі загострення економічної кризи в країні, політичної нестабільності, війни, заборони на платежі за кордон, консолідації боргів, запровадження ембарго, скасування імпортних ліцензій, стихійного лиха (пожежі, повені, землетруси), приватизації, націоналізації, неа-декватного правового регулювання та ін.

Совет директоров Банка долгое время упорствовал в нежелании осознать всю тонкость позиции, занимаемой Банком в той системе, которая, в результате продолжительной серии манипуляций правительства, сделала Банк контролирующим элементом в кредитной структуре страны. Именно природу этой роли Банка анализировал Бэйджхот в своем труде "Lombard Street". Глядя на Закон 1844 г. с сегодняшних позиций и, таким образом, зная о последующем развитии событий в банковской сфере, в частности, о процессах слияния в последней четверти XIX в., невозможно не заметить ненормальность того положения, в которое Закон поставил провинциальные эмиссионные банки. Поскольку им было запрещено приобретение, путем ли прямой покупки или в результате слияния, права эмиссии других эмиссионных банков, это приводило к консервации мелких банков даже в тех ситуациях, когда их объединение было экономически целесообразным. Так происходило потому, что прибыль в случае сохранения за собой эмиссионных прав могла перевешивать выгоды объединения в более крупный концерн

1. Використання ділової гри на тему "Економічна оцінка родючості ґрунтів та врожайності с/г культур"

2. Клінічна оцінка та корекція змін концентрації мікроелементів у крові хворих на гломерулонефрит

3. Оцінка стану міської системи м. Рівного

4. Оцінка та прогнозування конкурентноспроможності ЗАТ "ПриватБанк"

5. Оцінка фінансового стану позичальника – проблеми та шляхи розвитку (на базі матеріалів АКБ "Приватбанк")

6. Харчова цінність та оцінка якості зерна
7. Суть нематеріальних активів, їх класифікація та оцінка
8. Рекреаційні ресурси, їхня характеристика та оцінка

9. Передатні функції імпульсних автоматичних систем та оцінка їх якості

10. Вибір маркетингової стратегії та оцінка її ефективності

11. Визначення та оцінка цільових ринків підприємства: проблеми сегментації та позиціювання

12. Цінова політика фірми та її оцінка

13. Гігієнічна оцінка третинного очищення стічних вод у біологічних ставах з вищою водяною рослинністю

14. Клініко-лабораторна оцінка та обґрунтування застосування нового силіконового підкладочного матеріалу для зубних протезів

15. Світові макроекономічні порівняння і оцінка місця України в них

16. Навчально-виховний процес у загальноосвітній школі та особливості вивчення теми "Міжнародна валютна система. Міжнародні гроші"

Ящик почтовый с замком, коричневый.
Ящик почтовый с замком. Материал: пластик. Длина: 385 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 80 мм.
490 руб
Раздел: Прочее
Настольная игра "Запретный Остров. Приключения для смелых!".
Запретный остров – это семейная кооперативная игра, в которой игроки действуют совместно против игры. Вашей команде дерзких искателей
1215 руб
Раздел: Карточные игры
Лоток на 3 отделения, черный.
Применяется для сортировки и временного хранения документов, писем, счетов и другой документации. Неразборный. Количество секций:
352 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

17. Оцінка формоутворення торцевих фрез профільної схеми різання та розширення області їх застосування

18. Сучасна оцінка та перспективи розвитку оздоровчої рекреації в Запорізькій області

19. Розрахунок й оцінка фінансової стійкості підприємства

20. Якісна і кількісна оцінка податкових ризиків у сфері справляння податків (ПДВ)

21. Еколого-економічна оцінка природоохоронної діяльності підприємства СП "Шахта ім. В.І. Леніна"

22. Законодавче забезпечення інноваційної діяльності в Україні: аналіз та оцінка
23. Побудова споживчої функції. Оцінка параметрів системи економетричних рівнянь
24. Iнвестицiйнi ризики та iх оцiнка

25. Оцінка ділових якостей працівників і менеджерів фірми

26. Оцінка природних ресурсів

27. Експертна оцінка доцільності і ефективності ручних внутріматкових втручань в родах і ранньому післяродовому періоді

28. Кредитний ризик та методи управління ними

29. Оцінка кредитоспроможності клієнта комерційного банку

30. Оцінка майна з метою страхування

31. Економічна оцінка кредитного процесу

32. Санітарна оцінка підприємств громадського харчування

Счеты "Математика".
Благодаря такой интересной игрушке ребёнок очень быстро научится считать! Игрушка состоит из основания, таблички с примерами и 10-ти дуг с
819 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Подарочная расчёска для волос "Полина".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Мягкий пол, универсальный, 60x60 см, бежево-коричневый.
Мягкое модульное универсальное покрытие, предназначенное для дома, детских игровых зон, торговых центров, спортивных залов и площадок
1043 руб
Раздел: Прочие

33. Оцінка обстановки на підприємствах легкої промисловості у надзвичайних ситуаціях

34. Експертна оцінка земель

35. Порівняльна оцінка ефективності підгодівлі курей-несучок преміксами різного виробництва

36. Аудиторський ризик та його визначення

37. Оцінка точності при параметричному методі врівноваження

38. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі
39. Поняття та система господарського законодавства
40. Поняття, загальна характеристика та система злочинів проти довкілля

41. Поняття, функції та система трудового права України

42. Система міжнародного приватного права

43. Паралельне іменування метафоричної основи. Описовий та антонімічний переклад.

44. Інформаційні технології багатокритеріального експертного оцінювання альтернатив у соціальних системах

45. Структура й оцінка економічної інформації

46. Царські маніфести 1905 року та система виборів до Державної Думи

47. Оцінка результату і похибки прямих вимірювань

48. Аналітична маркетингова оцінка ринку квітів

Дозатор для жидкого мыла сенсорный "Dettol (Детол)" + картридж "Зеленый чай и имбирь".
Дозатор для жидкого мыла Dettоl (сенсорный + кaртридж) представляет собой автоматическую сенсорную систему, обеспечивающую вакуумное
462 руб
Раздел: Настольные
Таблетки для посудомоечных машин "Paclan Brileo. Classic", 110 штук.
Таблетки обладают отличным моющим действием за счет входящих в состав "умных" энзимов (амилазы и протеазы). Отлично моют посуду,
690 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Конструктор 3 в 1 "Лесные сказки", 35 деталей.
Игровые наборы-конструкторы из дерева серии «Сказки» познакомят детей с героями детских сказок, подарят много часов увлекательных
479 руб
Раздел: Деревянные конструкторы

49. Види розподілу ймовірностей й оцінка його параметрів

50. Клініко – патогенетична оцінка, прогноз і корекція реакцій систем адаптації на ендогенну інтоксикацію у хворих на менінгоенцефаліт

51. Променеві ознаки захворювань печінки та жовчного міхура

52. Аналітична маркетингова оцінка ринку горілки

53. Підготовка висококваліфікованих спеціалістів у сфері міжнародних відносин

54. Аналіз і оцінка комерційної діяльності ПП РТА "Рубін"
55. Оцінка доцільності отримання патенту
56. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства

57. Оцінка майбутньої і теперішньої вартості грошових потоків під час проведення стратегічного аналізу

58. Оцінка стану менеджменту в організації

59. Теоретичний аналіз ризику та ризикованої ситуації

60. Політичні рішення та їх місце у вирішенні суспільних проблем

61. Соціологія шлюбу та сім’ї

62. Оцінка ефективності використання рухомого складу

63. Економічна оцінка пасиву балансу підприємства

64. Критична оцінка теорії і практики фінансово-господарського контролю в історичному аспекті

Доска магнитно-маркерная, 90x120 см.
Размер: 90х120 см. Для письма маркерами и крепления листов при помощи магнитов. Перед началом работы удалить защитную пленку. Возможность
2107 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Соковарка алюминиевая (6 литров).
Легкая, прочная и практичная посуда, изготовлена из пищевого алюминия, имеет высокую стойкость к коррозии, равномерно нагревается за
1494 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки
Настольная игра "Эрудит. Сила магнита".
"Эрудит" - игра, проверенная временем! В игру Эрудит с удовольствием и азартом играют и взрослые и дети. На протяжении многих
1076 руб
Раздел: Игры на магнитах

65. Оцінка фінансового стану підприємства

66. Система місцевого самоврядування Франції

67. Визначення, види та структура процентних ставок. Основні види ризиків

68. Гідроекологічна оцінка річки Рось

69. Екологічна оцінка стану водних ресурсів басейну річки Устя Рівненської області

70. Оцінка сучасної екологічної ситуації у світі
71. Вартість інвестиційного капіталу, оцінка інвестиційних якостей акцій
72. Ефективність використання і відтворення основних засобів: оцінка і шляхи підвищення

73. Форми та системи оплати праці та їх удосконалення

74. Сучасні етичні концепції та їх місце в розробці культурних стратегій спілкування

75. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")

76. Модель фінансової діяльності комерційного банку та її застосування на прикладі АКБ "Правекс-банк"

77. Інструменти підтримки платоспроможності та ліквідності комерційного банку (на прикладі АКБ "Приватбанк")

78. Орієнтування на місцевості, план і карта у методиці викладання географії в допоміжній школі

79. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

80. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

Крышка силиконовая "Невыкипайка", 29 см (арт. TK 0081).
Приспособление предназначено для предохранения готовящихся продуктов от выкипания. Заменяет пароварку. Предотвращает беспорядок на
383 руб
Раздел: Прочее
Автокресло Еду-еду "KS-513 Lux" с вкладышем (цвет: черный/серый, 9-36 кг).
Для всех родителей очень важно обеспечить безопасность и комфорт во время поездки своему ребенку. В этом нам поможет детское автокресло
2977 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)
Швабра "МОП" с отжимной ручкой, 118 см.
Для влажной уборки. Материал: металлическая трубка, пластик, микрофибра. Цвет в ассортименте без возможности выбора.
347 руб
Раздел: Швабры и наборы

81. Монетарний режим таргетування грошових агрегатів: сутність та зміст, переваги, недоліки. Федеральна резервна система США

82. Формування, ріст і розвиток мітохондрій в гаметогенезі та ранньому ембріогенезі хребетних

83. Мікропроцесорна система та її функціонування

84. Властивості кальційактивованих та АТФ–індукованих калієвих струмів мембрани міоцитів taenia caeci морської свинки

85. Мікропроцесорні системи керування автотранспортного засобу та їх структура

86. Геоінформаційні системи як системи вивчення, аналізу та оцінки впливу екологічних факторів на навколишнє середовище
87. Міграційні процеси та зміни етнічного складу населення України наприкінці XVIII - початку XX ст.
88. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

89. Библия в системе поэтики Ф.М. Достоевского "Братья Карамазовы"

90. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

91. Определение и управление валютными рисками предприятием внешнеэкономической деятельности на примере ООО "Корпорация "Агросинтез" (Визначення та керування валютними ризиками підприємством ЗЕД на прикладі ТОВ “Корпорація “Агросинтез”)

92. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

93. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

94. М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.

95. Система образов в романе М.Ю. Лермонтова Герой нашего времени

96. Система образов в романе М.Ю. Лермонтова Герой нашего времени

Карандаши цветные "Kores", 24 цвета, с точилкой.
Цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Шестигранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт. Мягкий грифель.
396 руб
Раздел: 13-24 цвета
Мешок для обуви "Kitten", 1 отделение, светоотражающая полоса.
Удобный мешок для обуви со светоотражающей полосой и карманом на молнии. Размер: 370х470 мм. Материал: полиэстер.
400 руб
Раздел: Сумки для обуви
Чехол с поролоном, антипригарный, для гладильной доски (тефлон).
Чехол для гладильной доски антипригарный. Размер чехла: 129х48 см. Максимальный размер доски: 125х40 см. Рисунок ткани в ассортименте без
364 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски

97. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

98. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

99. Сутність та зміст сучасного менеджменту


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.