Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Розвиток зв’язного мовлення молодших школярів при вивченні теми "Прислівник"

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Міністерство освіти і науки України Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Кафедра рідної мови та методики її викладання ДИПЛОМНА РОБОТА Розвиток зв’язного мовлення молодших школярів при вивченні теми «Прислівник» Підготувала студентка 32 групи факультету підготовки вчителів початкових класів Пелехата Наталія Богданівна Науковий керівник кандидат філологічних наук, доцент Лушпинська лілія Павлівна Тернопіль-2009 Зміст Вступ Розділ І. Розвиток зв’язного мовлення молодших школярів як методична проблема 1.1 Сутність і структура зв’язного мовлення молодших школярів 1.2 Реалізація принципу розвитку мовлення на уроках української мови в початковій школі 1.3 Програмові вимоги до вивчення теми «Прислівник» у початкових класах Розділ ІІ. Дослідно-експериментальна робота з розвитку мовлення молодших школярів при вивченні прислівника 2.1 Методичне забезпечення вивчення прислівника в початковій школі 2.2 Відбір вправ з розвитку мовлення учнів при вивченні теми «Прислівник» 2.3 Експериментальна перевірка ефективності розвитку мовлення школярів при вивченні теми «Прислівник» Висновки Список використаної літератури Додаток Вступ Відродження національної школи і реформування освіти в Україні є вимогою часу. Цей процес зумовлений змінами у суспільно-політичному житті і засвідчений Законом про освіту, Державною національною програмою “Освіта” (Україна ХХІ століття), концепцією мовної освіти. Із зміною соціально-політичних функцій української мови на сучасному етапі, наданням їй на конституційному рівні статусу державної спостерігається переорієнтація мети навчання мови в освітніх закладах України. У проекті Державного освітнього стандарту з української мови (початкова ланка) визначено мету її навчання, яка полягає насамперед у „формуванні в учнів уміння будувати висловлювання в межах доступних для них тем і типів текстів. Зміст і процес навчання при цьому мають будуватися на основі комунікативно-діяльнісного підходу” , який передбачає розвиток зв’язного мовлення молодших школярів як основоположний принцип початкового навчання. Формування умінь і навичок зв’язного мовлення – одна з основних проблем сучасної методики навчання мови, оскільки „відсутність належної кореляції між теоретичними знаннями і практичними мовленнєвими вміннями позначається на кількісних і якісних характеристиках мовлення, породжує різного типу мовленнєві помилки й недоліки” . З метою запобігання їм, окрім опанування теорії мови, школярів необхідно вчити „орієнтуватися в конкретній мовленнєвій ситуації, відповідно до цього добирати зміст та мовні засоби для вираження думки, володіти правилами мовленнєвої поведінки в різних умовах спілкування” . Помітний внесок у дослідження семантичних і граматичних функцій та семантико-стилістичних властивостей частин мови зробили І.Ф. Буслаєв, В.В. Виноградов, О.Х. Востоков, М.І. Греч, М.В. Ломоносов, О.П. Павловський, О.М. Пєшковський, В.К. Тредіаковський, П.Ф. Фортунатов, Л.В. Щерба, О.К. Безпояско, І.Р. Вихованець, К.Г

. Городенська, І.К. Кучеренко, І.І. Мєщанінов, В.М. Русанівський, О.П. Суник, О.О. Шахматов та ін. Вчені вказували на надзвичайну різноманітність частин мови за семантикою і граматичними функціями та властивостями, їх активну участь у формуванні різноаспектних висловлювань. Проте здебільшого в центрі досліджень (А.П. Каніщенко, Н.І. Лазаренко, Т.М. Сокольницька, Л.Б. Попова, І.Л. Холковська, І.О. Шаповалова та ін.) знаходилися найбільш вживані частини мови, тоді як у мовленні школярів активно вживаються і прислівники, виражаючи різноманітні відношення між предметами, надаючи висловлюванням відповідних виражально-експресивних відтінків. Школа покликана озброїти учнів навичками зв'язного мовлення. Це завдання усвідомлювалось і усвідомлюється багатьма методистами. Предметом їхньої зацікавленості став „процес породження і сприймання висловлювань” . Тож вони шукають засоби і шляхи, як розвивати мовлення, збагатити словниковий запас учнів у процесі побудови словосполучень, речень, цілого тексту. Як відомо, знання з граматики „збагачують мовлення в морфологічному й синтаксичному аспектах, велике значення мають для упорядкування мовлення, усунення мовленнєвих недоліків, які порушують граматичні норми літературної мови” , дидактів , уміння формуються на основі знань, зокрема вміння зв’язного мовлення потребують відповідних знань теорії мови. Водночас аналіз шкільної програми , навчально-методичної літератури для 1-4 класів , недоліки існуючої практики переконують, що методика ознайомлення учнів початкових класів з прислівником як важливим засобом удосконалення їхніх умінь зв’язного мовлення розроблена недостатньо. Таким чином, важлива роль прислівників у здійсненні акту спілкування, потреба удосконалення змісту і методів навчання рідної мови у початковій школі, недостатня науково-методична розробленість проблеми розвитку зв’язного мовлення молодших школярів засобами прислівника визначили актуальність теми та її вибір. Об'єктом дослідження є процес формування мовленнєвих умінь молодших школярів у курсі початкового вивчення рідної мови. Предметом дослідження є методика використання у початковому навчанні мови прислівників як засобу розвитку зв’язного мовлення учнів. Мета дослідження полягає у створенні науково обґрунтованої методики розвитку зв’язного мовлення молодших школярів за допомогою прислівників, спрямованої на забезпечення якісних характеристик мовлення, та її експериментальній перевірці. Гіпотеза дослідження: зв’язне мовлення молодших школярів, його граматична правильність, структура, синтаксичний лад як окремих речень, так і зв'язних висловлювань поліпшаться в результаті цілеспрямованої роботи з прислівником за умов: а) педагогічно організованого і відповідно мотивованого засвоєння учнями елементарних теоретичних відомостей про мову і мовлення, зокрема про граматичний лад мовлення і роль у ньому прислівників; б) цілеспрямованого застосування спеціально розробленої системи роботи з розвитку зв’язного мовлення за допомогою прислівників, яка ґрунтується на лінгвістичних, дидактичних та психологічних засадах.

Мета й гіпотеза дослідження потребували розв'язання таких завдань: з'ясувати ступінь розробки досліджуваної проблеми в лінгвометодичній та психолого-педагогічній літературі; дослідити стан засвоєння молодшими школярами поняття „прислівник” у практиці шкільного навчання; обґрунтувати психолого-педагогічні та методичні передумови формування у молодших школярів умінь використовувати прислівники у мовленні; розробити зміст експериментальної методики розвитку зв’язного мовлення за допомогою прислівників, визначивши її місце в загальній системі навчання мови й мовлення; довести педагогічну доцільність та ефективність системи роботи з прислівником в процесі розвитку зв’язного мовлення, екпериментально перевіривши її в практиці початкового навчання. Методи дослідження. У роботі використовувались теоретичні і практичні методи наукового дослідження. Теоретичні: вивчення й аналіз психолого-педагогічної, лінгвістичної та лінгводидактичної літератури в розрізі досліджуваної проблеми; аналіз навчальних програм, шкільних підручників з рідної мови та методичних посібників; розробка змісту й методики розвитку зв’язного мовлення молодших школярів за допомогою прислівників; аналіз і синтез результатів експерименту. Емпіричні: спостереження за навчально-виховним процесом, бесіди з учителями й учнями з метою діагностування рівня сформованості умінь зв’язного мовлення молодших школярів, анкетування вчителів, вивчення результатів мовленнєвої діяльності учнів. Структура дослідження. Дипломна робота складається зі вступу, двох розділів, які включають шість параграфів, висновків, списку використаної літератури, додатків. Розділ І. Розвиток зв’язного мовлення молодших школярів як методична проблема 1.1 Сутність і структура зв’язного мовлення молодших школярів Основним завданням вивчення рідної мови є розвиток мовлення. Розвиток мовлення – основний розділ програми з рідної мови, провідний принцип її опанування. Як зазначається у програмі, &quo ;розвиток мовлення — це принцип у роботі з читання, граматики і правопису. Робота над правильною вимовою, чіткістю і виразністю усного мовлення, над збагаченням словника, правильним і точним вживанням слова, над словосполученням, зв'язним (контекстним) мовленням, над орфографічно грамотним письмом має стати основою кожного уроку&quo ; . Розвиток мовлення не тільки принцип, але й складова частина змісту навчального курсу української мови, а також уроків читання і граматики. Розвиток зв'язного мовлення на уроках мови – це „вся робота, що проводиться вчителем спеціально і у зв’язку із вивченням шкільного курсу для того, щоб учні оволоділи мовними нормами, а також висловлювали свої думки в усній і писемній формі, користуючись потрібними мовними засобами у відповідності до мети, змісту і умов спілкування” . За умови спеціально організованого систематичного навчання молодші школярі не тільки вчаться правильно розмовляти, але й самостійно розв'язувати і творити мовленнєві завдання, правильно висловлювати думки залежно від мети, місця, обставин спілкування.

Структура лекции По своей структуре лекции могут отличаться одна от другой. Все зависит от содержания и характера излагаемого материала, но существует общий структурный каркас, применимый к любой лекции. Прежде всего это сообщение плана лекции и строгое ему следование. В план включаются наименования основных узловых вопросов лекции, которые могут послужить для составления экзаменационных билетов. Полезно напомнить содержание предыдущей лекции, связать его с новым материалом, определить место и назначение в дисциплине, в системе других наук. При раскрытии темы можно применять индуктивный метод: примеры, факты, подводящие к научным выводам; можно также использовать метод дедукции: разъяснение общих положений с последующим показом возможности их приложения на конкретных примерах. По каждому из анализируемых положений следует делать вывод, выделяя его повторением и интонацией. В конце лекции полезно подвести итог услышанному. Традиционная вузовская лекция обычно называется информационной, имея несколько разновидностей. Вводная лекция

1. Формування мовленнєвої комунікації молодших школярів на уроках розвитку зв’язного мовлення

2. Розвиток мовленнєвої діяльності молодших школярів на уроках читання

3. Розвиток мовлення молодших школярів

4. Методика складання "Звіту про фінансові результати"

5. Організація продуктивної самостійної діяльності молодших школярів у навчальному процесі сучасної початкової школи

6. Розвиток у молодших школярів уявлень про портретний жанр на уроках образотворчого мистецтва в початкових класах
7. Розвиток мовленнєвої культури учнів
8. Використання елементів стилізації форм рослинного і тваринного світу у розвитку навичок декоративно-орнаментального малювання учнів початкових класів

9. Методика вивчення прикметника в початковій школі

10. Мовленнєва комунікація майбутніх вчителів початкових класів

11. Формування комунікативно-мовленнєвих умінь під час вивчення лексики

12. Формування лексико-фразеологічних норм в усному і писемному мовленні майбутніх учителів початкових класів

13. Шляхи розвитку уявлень про декоративно-прикладне мистецтво у початкових класах

14. Особливості методики корекції порушення постави молодших школярів засобами фізичних вправ

15. Вплив спеціальних вправ на рівень фізичної підготовленості школярів молодшого шкільного віку

16. Методика формування ігрової діяльності у молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва

Полка на ванну.
Материал: полипропилен. Размер: 300x70x680 мм. Максимальная нагрузка: 80 кг. В ассортименте без возможности выбора.
469 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Антимоскитная сетка "Лето" для дверного проема, 2.1x1.0 м.
Антимоскитная сетка предназначена для размещения на дверном проеме у Вас дома или на даче. Сетка выполнена в виде занавесок, оснащена
579 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Доска пробковая, с алюминиевой рамой, 60x45 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления, алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками.
681 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички

17. Методика формування у молодших школярів навичок живопису у процесі малювання натюрморту

18. Особливості методики ознайомлення молодших школярів з видами і жанрами образотворчого мистецтва

19. Педагогічні основи розвитку процесів запам’ятовування у молодших школярів

20. Психолого-педагогічні основи розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів на прикладі уроків курсу "Я і Україна"

21. Система інтегрованих уроків, як засіб розумового розвитку молодших школярів

22. Формування культури мовлення молодших школярів на уроках рідної мови
23. Фразеологізми як засіб образного мовлення молодших школярів
24. Шляхи формування потреби у молодших школярів до регулярних занять фізичними вправами

25. Виховання в сім’ї як першооснова інтелектуального розвитку особистості молодшого школяра

26. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

27. Історія розвитку усного та писемного мовлення. Кирилиця й Українська абетка

28. Методика та техніка складання річного фінансового звіту

29. Методика підготовки основних звітних форм

30. Історія розвитку методики орфоепії

31. Гігієнічні особливості впливу внутрішньошкільних факторів на якість життя та здоров’я молодших школярів

32. Аналіз диференційованого підходу у навчанні математики молодших школярів у педагогічному досвіді

Руль музыкальный "Вперёд!".
Чтобы игрушка превратилась в мини-синтезатор достаточно включить поворотники. Кроме того, руль обучит ребенка видам транспорта. На кнопках
665 руб
Раздел: Рули
Коллекция "Гардероб".
Кукольный гардероб для одежды кукол. У гардероба две распашные дверцы, нижний ящик с откидной крышкой, внутренние полочки, перекладина для
362 руб
Раздел: Гардеробные, прихожие
Коробка подарочная "Прованс".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки

33. Бесіда, як форма організації позакласної виховної роботи з молодшими школярами

34. Види трудової діяльності молодших школярів

35. Використання дитячої літератури для формування екологічної культури молодших школярів

36. Використання засобів педагогічного малювання у процесі удосконалення навичок образотворчої діяльності молодших школярів

37. Вплив темпераменту на успішність навчальної діяльності молодшого школяра

38. Історичні джерела й аспекти розвитку методики навчання природознавству
39. Методика активізації пізнавального процесу школярів до фізичної культури
40. Музично-ритмічне виховання молодших школярів

41. Патріотичне виховання молодших школярів на уроках трудового навчання

42. Позаурочна робота з трудового навчання та її роль у трудовій підготовці молодших школярів

43. Робота над удосконаленням орфоепічних навичок молодших школярів

44. Розвиток пізнавального інтересу молодших школярів у процесі вивчення курсу "Я і Україна" в 3-4 класах

45. Розвиток творчого мислення молодших школярів в процесі навчання

46. Роль естетичного виховання у формуванні підростаючої особистості молодшого школяра

47. Самостійна учбова діяльність молодших школярів

48. Система роботи з розвитку мовлення в першокласників

Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: красный).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы
Подарочная расчёска для волос "Алиса".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Фоторамка С31-011 "Alparaisa" на 5 фотографий, 51,5x34,5x2 см (белый).
Размеры рамки: 51,5х34,5x2 cм. Размеры фото: - 15х10 см, 3 штуки, - 10х15 см, 2 штуки. Фоторамка-коллаж для 5-ти фотографий. Материал:
642 руб
Раздел: Мультирамки

49. Стимулювання навчальної діяльності молодших школярів

50. Теоретичні основи формування ціннісних орієнтацій молодших школярів

51. Фізичне виховання молодших школярів у напрямку родина-школа

52. Формування в молодших школярів знань про людину на уроках природознавства

53. Формування геометричних понять у молодших школярів

54. Формування екологічної культури молодших школярів
55. Формування здорового способу життя молодших школярів
56. Формування мотивів природоохоронної діяльності у молодших школярів

57. Формування патріотичних почуттів молодших школярів у позаурочній діяльності

58. Формування системи композиційних закономірностей у молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва

59. Формування у молодших школярів граматичних понять роду, числа і відмінка іменників

60. Формування у молодших школярів комунікативних умінь і навичок на уроках рідної мови

61. Формування у молодших школярів навичок естетичного сприймання у процесі використання творів живопису

62. Формування у молодших школярів організаційних умінь і навичок

63. Формування у молодших школярів читацьких інтересів у процесі роботи з дитячою художньою книжкою

64. Формування читацьких інтересів молодшого школяра на основі використання ілюстрованого матеріалу

Стержень для шариковых ручек "Quink Flow", синий, толщина линии M.
Стержень для шариковых ручек. Цвет чернил: синий. Толщина линии письма: M.
343 руб
Раздел: Стержни для ручек
Таз алюминиевый для варенья, 34 см.
Легкая, прочная и практичная посуда, изготовлена из пищевого алюминия, имеет высокую стойкость к коррозии, равномерно нагревается за
525 руб
Раздел: 10 литров и менее
Сковорода чугунная, блинная 2504, 23 см.
Диаметр: 23 см. Высота: 2 см. Чугунная сковорода с деревянной ручкой. Обладает высокой теплопроводностью, несравнимой износостойкостью,
520 руб
Раздел: Сковороды чугунные

65. Засоби стимулювання навчальної активності молодших школярів

66. Диференційований підхід у процесі навчання молодших школярів розв’язувати текстові задачі

67. Збагачення словникового запасу молодших школярів під час засвоєння граматико-орфографічних знань

68. Зміст правового виховання молодших школярів

69. Виховання молодших школярів на засадах християнської моралі

70. Виховання організованості молодших школярів на уроках фізичної культури
71. Вікові особливості молодших школярів та їх врахування у забезпеченні пізнавальної активності
72. Мотивація в структурі учбової діяльності молодших школярів

73. Особливості діагностики і корекції затримки психічного розвитку в молодшому шкільному віці

74. Особливості розвитку мовлення в дошкільному віці

75. Прояви агресивності молодших школярів

76. Психодіагностика творчих здібностей молодших школярів

77. Розвивальні ігри молодших школярів

78. Розвиток психомоторики у дітей молодшого шкільного віку з порушенням мовлення

79. Ефективність застосування комплексних вправ при підготовці зв’язуючого гравця у волейболі

80. Методика виконання силових вправ, тренування гнучкості

Пресс для формирования котлет с начинкой "От шефа" 3 в 1.
Мечтаете примерить на себя роль настоящего шеф-повара? Хотите, чтобы Ваши блюда искренне хвалили? С прессом для формирования котлет
328 руб
Раздел: Прочее
Подставка для колец "Кошка", 12 см.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка с покрытием золотой краской), стекло. Высота: 12 см. Товар не
365 руб
Раздел: Подставки для украшений
Ручка перьевая "Velvet Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус хром/золото.
Перьевая ручка "Velvet Prestige". Цвет корпуса: хром/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий. Пишущий узел: 0,8 мм.
404 руб
Раздел: Металлические ручки

81. Методика розвитку витривалості легкоатлетів

82. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

83. Цикл-метод обучения. (Методика преподавания эстонского языка)

84. "Хлопки, хлопушки, удары" в народном танце, методика изучения

85. Методика исправления речевых недостатков у актёров

86. Методика преподавания русского языка с учетом регионального компонента
87. Теория и методика русского языка (экзаменационные билеты)
88. Розвиток процесів памiяті в молодшому шкільному віці

89. Шпаргалки по геометрии, алгебре, педагогике, методике математики (ИГПИ)

90. Пропись цифр. Методика прописи цифр

91. Преступность и методика ее изучения

92. Практикум по криминалистической тактике и методике расследования отдельных видов преступлений

93. Методика преподавания темы: "Использование электронных таблиц для финансовых и других расчетов" в 10 классе

94. Роль народного декоративно-прикладного мистецтва в естетичному розвитку учнiв (WinWord 7.0 На укр. яз)

95. Методика организации внеклассной работы по сохранению и укреплению здоровья школьников

96. Методика преподавания географии (конспекты уроков)

Планшетик "Умный светофор".
Правила дорожного движения важно знать всем детям. Теперь их можно учить с новым планшетиком от Азбукварика «Умный светофор»! В планшетике
406 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Пеленка непромокаемая "Наша мама" детская (70х100 см).
Непромокаемая пеленка предназначена для использования: в кроватке, в коляске, на пеленальных столиках, в кровати родителей. Пеленка в
323 руб
Раздел: Пелёнки
Микрофон "Пой со мной! Песенки Владимира Шаинского".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 любимых песенок, включая «Пусть бегут неуклюже»,
314 руб
Раздел: Микрофоны

97. Научные основы школьного курса химии. методика изучения растворов

98. Методика изучения и использования во внеклассной работе истории населённых пунктов Белгородской области (На примере посёлка Прохоровка)

99. Методика изучения черчения слушателями факультета довузовской подготовки


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.