Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина     Медицина Медицина

Біохімічні механізми впливу свинцю на клітини крові щурів

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТВАРИН УААН Першин Оксана Іванівна УДК 546.48:577.12:611.018.51 Біохімічні механізми впливу свинцю на клітини крові щурів 03.00.04 – біохімія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Львів-2008 Дисертацією є рукопис Робота виконана у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького МОЗ України, Інституті біології тварин УААН Науковий керівник: доктор біологічних наук, професор Воробець Зіновій Дмитрович, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, завідувач кафедри медичної біології Офіційні опоненти:доктор біологічних наук, професор, академік УААН Снітинський Володимир Васильович, Львівський національний аграрний університет, завідувач кафедри біології та екології, ректор доктор біологічних наук, професор, член-кор. НАН України, Костерін Сергій Олексійович, Інститут біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України, завідувач відділу біохімії м’язів, заступник директора з наукової роботи Захист відбудеться „2” липня 2008 р. о 1000 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.368.01 в Інституті біології тварин УААН (79034, м. Львів. вул В.Стуса, 38). З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту біології тварин УААН за адресою: 79034, м. Львів, вул. В.Стуса, 38.Автореферат розісланий „ 31 ” травня 2008 р.Вчений секретар спеціалізованої вченої ради О. І. Віщур ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Свинець – важкий метал, поширений у земній корі в усьому світі. Завдяки доступності покладів, високій щільності, пластичності, ковкості, стійкості до корозії та дешевизні цей елемент здавна використовується в господарській діяльності людини і є одним із технічно важливих металів, з яким невід’ємно пов’язане сучасне промислове виробництво (Губский Ю.І. та ін., 1989; Lewis R.L., 1997; adakavukare A., 2000; eedlema H.L., 2004). Як відомо, попит промисловості на цей метал значно зріс в останні десятиріччя, що призвело до нераціонального використання природних ресурсів, значного забруднення довкілля сполуками свинцю ( adakavukare A., 2000; vo S orch H. e al., 2003). Cвинець присутній у ґрунті та воді в концентраціях, які значно вищі від гранично допустимих (Алексеев Ю.В., 1987; Greger M., 1999). Несприятлива екологічна ситуація збільшує ризик надходження Pb2 в організм тварин і людини, існує небезпека забруднення цим важким металом продуктів харчування. Впродовж століть відомо, що свинець шкідливо впливає на здоров’я людини, а результати наукових досліджень свідчать про те, що свинець є металом з високою кумулятивною токсичністю. В організмі тварин і людини свинець чинить шкідливий вплив, насамперед на нервову, статеву, сечовидільну системи (Ado aylo V. ., O eiza P.I., 1999; Adhikari .e al., 2001; eedlema H.L., 2004; Vazquez A., Pe a de Or iz S., 2004; Gidlow D.A., 2004). Свинець, як і інші важкі метали, є антагоністом кальцію, який є внутрішньоклітинним месенджером і прямо чи опосередковано практично усі клітинні функції (Ворбець З.Д.та ін., 2007; Костерін С.О

. та ін., 2008; Костюк П. Г. та ін., 2006). Потенційний ризик, зв’язаний з свинцем, посилюється тим, що свинець акумулюється як у навколишньому середовищі, так і в кістковій тканині організму з подальшим вивільненням у кров за певних фізіологічних умов. Вивчення токсичності свинцю в організмі людини і тварин являє собою складну проблему, яка зумовлена відмінностями в розмірах досліджуваних популяцій, віці, статі, стані здоров’я, що створює труднощі в порівнянні результатів. Водночас існують розбіжності в результатах унаслідок різниці в застосованих в експериментальних дослідженнях дозах токсиканта, немає й спільної думки як щодо токсичних ефектів дії високих рівнів свинцю на організм, так і щодо довготривалого впливу цього елемента в малих концентраціях (Adler L., Muller D., 1999; eedlema H.L., 2004). Тому необхідні систематичні дослідження, які б дали змогу глибоко вивчити проблему забруднення свинцем компонентів природного середовища та живих організмів з метою пошуку шляхів запобігання, профілактики та лікування інтоксикації організму катіонами свинцю. Важливу проблему становить дослідження корекції порушень метаболізму, що виявляються в клітинах крові внаслідок надходження в організм сполук цього важкого металу. Відомо, що іони важких металів, у тому числі й свинцю, активують процеси утворення активних форм кисню в різних типах клітин, провокуючи розвиток в організмі оксидативного стресу (Снітинський В.В. та ін., 2006; Hsu P.C. e al., 1997; Ado aylo V. ., O eiza P.I., 1999; Zha g J.e al., 2004; Ba dhu H.K. e al., 2006; Wa g J.e al., 2006). Тому важливу роль у запобіганні зумовлених катіонами свинцю токсичних ефектів відіграють антиоксиданти. До сполук із високою біологічною активністю належить вітамін Е, що часто застосовується для профілактики та корекції багатьох патологічних станів, в основі яких лежить оксидативний стрес (Pa ra R.C.e al., 2001; Robi so I.e al., 2006; Die rich M.e al., 2006; Cerece o H., Lopez G.V., 2007). Проте сьогодні в літературних джерелах практично відсутні дані щодо застосування вітаміну Е для корекції порушень у клітинах периферичної крові (еритроцити, лімфоцити), які виникають за умов гострої інтоксикації організму катіонами свинцю, що зумовлює актуальність досліджень у даному напрямку. Зв’язок з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є фрагментом наукових досліджень лабораторії імунології Інституту біології тварин УААН ДНТП 02.01. ДР № 0101U003438 „Вивчити механізми дії імунотропних засобів на імуногенез у тварин та розробити способи підвищення імунної функції організму” й частиною науково-дослідної роботи кафедри медичної біології Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького на тему “Регуляторна роль іонів кальцію у функціонуванні глутатіонової антиоксидантної системи клітин” (шифр теми ІН.07.00.0001.04), де дисертант вивчала особливості впливу свинцю на клітини крові щурів. Мета і завдання дослідження. Метою роботи було з’ясувати біохімічні аспекти впливу Pb2 на гемопоез і метаболічні процеси в еритроцитах і лімфоцитах крові білих щурів за парентерального введення ацетату свинцю та з’ясувати можливість корекції метаболічних порушень у досліджуваних клітинах введенням вітаміну Е.

Для досягнення мети потрібно було вирішити такі завдання: Дослідити вплив Pb2 на інтенсивність еритро- і лімфопоезу через аналіз вмісту еритроцитів і лімфоцитів у крові щурів, яким вводили ацетат свинцю та на кисень-транспортну функцію еритроцитів визначенням концентрації гемоглобіну та його спорідненості з киснем; Вивчити вплив Pb2 на показники енергетичного метаболізму в еритроцитах і лімфоцитах щурів визначенням у клітинах тварин піруваткіназної, лактатдегідрогеназної, глюкозо-6-фосфатдегідрогеназної (а в лімфоцитах – ще й ізоцитратдегідрогеназної) активності та концентрацій продуктів гліколізу (лактат, 2,3-дифосфогліцерат); Вивчити вплив Pb2 на показники процесів пероксидного окиснення ліпідів (ПОЛ) та стан антиоксидантної системи в еритроцитах і лімфоцитах визначенням концентрацій продуктів ПОЛ та супероксиддисмутазної, глутатіонпероксидазної і глутатіонредуктазної активності в клітинах; З’ясувати можливості корекції метаболічних порушень у процесах ПОЛ та функціональній активності антиоксидантної системи в клітинах крові введенням вітаміну Е (α-токоферолу ацетат). Об’єкт дослідження: процеси гемопоезу, функціональна активність еритроцитів і лімфоцитів в організмі тварин за умов інтоксикації Pb2 і корекція метаболічних порушень вітаміном Е. Предмет дослідження: показники інтенсивності еритро- і лімфопоезу, активність ферментів енергетичного метаболізму, ПОЛ та стан антиоксидантної системи в еритроцитах і лімфоцитах білих щурів. Методи дослідженя: Для досягнення поставленої мети використовували методи клінічної гематології (підрахунок еритроцитів та лейкоцитів, визначення гематокриту, концентрації гемоглобіну), препаративної біохімії (одержання еритроцитів і лімфоцитів з гепаринізованої крові), цитологічні (кількість клітин крові), морфологічні (визначення відносного вмісту популяцій гранулоцитів і лімфоцитів), спектрофотометрії (вимірювання спорідненості гемоглобіну до кисню, визначення концентрації лактату, дифосфогліцерату, гідропероксидів ліпідів, малонового діальдегіду, вмісту загального білка, визначення активності ферментів енергетичного обміну та ферментів антиоксидантної системи), статистичного аналізу. Наукова новизна одержаних результатів. У роботі вперше проаналізовано біохімічні ефекти свинцю в двох різних за морфологічною будовою і функціями типах клітин – еритроцитах і лімфоцитах за умов парентерального введення щурам ацетату свинцю дозою 10 мг/кг маси. Вони полягають у пригніченні активності піруваткінази, лактатдегідрогенази, глюкозо-6-фосфатдегідрогенази у лімфоцитах, а також пригніченні в еритроцитах та лімфоцитах крові активності ферментів антиоксидантної системи (супероксиддисмутази, глутатіонпероксидази і глутатіонредуктази). З’ясовано особливості метаболічної відповіді цих клітин на одноразове надходження високої дози свинцю. Виявлено порушення процесів еритропоезу та лімфопоезу. Зокрема, зменшення відносного вмісту молодих еритроцитів, збільшенні кількості старих еритроцитів, зниження концентрації гемоглобіну та збільшення паличкоядерних нейтрофільних гранулоцитів. Показано, що процеси ПОЛ – найбільш чутлива до дії свинцю (за умов його одноразового парентерального введення) ланка метаболізму як в еритроцитах, так і в лімфоцитах тварин.

Тимошенко - «Ангел Хранитель. Полтичний портрет». (Луцьк: Всник, 2002) та «Юля. Полтичний портрет Ю.В. Тимошенко» (Луцьк: Надстиря, 2005). Вн теж абсолютно розчарований у свой герон, а що чоловк писав! Порвнював звичайного авантюриста  пдступного провокатора з ангелом-охоронцем вс Украни. Розчарування  зневра охоплюють чи не всх, кому доводиться близько спвпрацювати з Ю. Тимошенко. Чому? Причин, мабуть, багато, але головними з них  нещирсть та неправда - якост, через як будь-яка справа не може бути мцною  надйною. XII. ¶нкубатор полтично шпани ¶з написаного у роздл «Вони свтла  справедливост» напрошуться висновок: у парламентському списку «Блоку Юл Тимошенко» бльшу його половину становлять представники великого бзнесу. Депутатський мандат да м доступ до важелв державного управлння  бюджетного фнансування. Вмло використовуючи депутатський статус та адмнстративн механзми, вони не лише захищають належний м бзнес, а й суттво збльшують сво каптали. ¶нш питання цкавлять бзнесменв менше всього

1. Лімфоцитопосередковані механізми за умов хронічної гіперімунокомплексемії та вплив на них корвітину в експерименті

2. Біологічні ритми серцево-судинної системи: механізми вікових змін та можливі шляхи їх корекції

3. Вплив трансплантації культур клітин підшлункової залози і стовбурових клітин на патогенез експериментального цукрового діабету

4. Вплив N-стеароїлетаноламіну на ліпідний склад злоякісних та умовно нормальних клітин

5. Механўзми двигуна (Детали двигателя)

6. Основні механізми кривошипних машин
7. Іонні механізми потенціалу дії. Методи фіксації
8. Механізми ведучих мостів колісних тракторів

9. Основні права та свободи людини, механізми та методи їх захисту

10. Дослідження антивірусної активності 6-азацитидину та амізону в модельній системі: цитомегаловірус - культура клітин фібробластів легень ембріона людини

11. Застосування флуренізиду в комплексному лікуванні виразкової хвороби: вплив на клініко-лабораторні показники і варіабельність серцевого ритму

12. Механізми дії блокаторів н2-гістамінових і м1-холінергічних рецепторів у лімфоцитах периферичної крові

13. Механізми розвитку венозного повнокров’я в аденогіпофізі при порушенні пульсового тиску у печеристих синусах

14. Молекулярні механізми перенесення сигналів регуляторів функції кори надниркових залоз

15. Окисно-відновні процеси в статевих клітинах бугаїв і корів, способи оцінювання якості та підвищення запліднюваності

16. Репродукція клітин.

Швабра для пола, с отжимом.
Швабра может использоваться для мытья пола, стен и окон. Пригодна для чистки ковров. Моющая губка - 27 см. Ручка - телескопическая, длина
331 руб
Раздел: Швабры и наборы
Игра "Городки".
Игра в городки заключается в выбивании фигур, построенных из пяти городков, с ограниченной площадки, называемой "городом",
378 руб
Раздел: Городки
Конструктор "Цветной", 65 деталей.
Конструктор - это игра развивающая кругозор, знакомящая с различными формами и цветами, а также развивающая воображение Вашего ребёнка.
584 руб
Раздел: Деревянные конструкторы

17. Передаточні механізми

18. Інтеракційні механізми соціалізації учнів середньої школи України

19. Механізми повороту та ходовий пристрій одноковшових екскаваторів з гідроприводом

20. Механізми трансферу технологій на національному та міжнародному рівнях

21. Вплив нейроендокринних факторів на клініко-етологічні особливості бронхіальної астми у дітей

22. Метаболічні особливості фізіології та біохімії водоростей
23. Біохімічні основи стомлення
24. Гепатогенні ерозивно-виразкові ураження шлунка: клініко-біохімічне, імунологічне та мікробіологічне обґрунтування лікування

25. Гострий інфаркт міокарда, ускладнений гострою лівошлуночковою недостатністю: клініко-патогенетичні та хронобіологічні детермінанти, результати тривалого спостереження та медикаментозної корекції

26. Інфікованість мікроміцетами і пневмоцистами нижніх дихальних шляхів хворих на хронічні неспецифічні захворювання легень (клінічне значення та обґрунтування лікування)

27. Клініко-морфологічні зіставлення і прогноз у хворих з різними морфологічними варіантами вовчакового гломерулонефриту

28. Клініко-параклінічні прояви енцефалопатій різного ґенезу (рання диференціальна діагностика)

29. Клініко-психопатологічні та психологічні особистості мотивації агресивної поведінки при розладах особистості

30. Клінічні особливості, лікування та запобігання розладів місцевого і загального характеру при застосуванні зубних протезів на основі сплавів металів

31. Оксифільноклітинний рак щитоподібної залози: клініки, діагностика, лікування, прогноз

32. Семіотика урологічних хвороб. Клініко-лабораторні, інструментально-ендоскопічні, рентгенологічні та ультразвукові методи обстеження в урології

Мольберт "Ника растущий", со счетами (светофор).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1902 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Цветные счетные палочки Кюизенера.
Возраст: 3 - 7 лет. Каждая палочка – это число, выраженное цветом и величиной. С математической точки зрения палочки это множество, на
399 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Ростомер говорящий "Теремок".
Дети так быстро растут! Следить за их ростом поможет говорящий ростомер «Теремок» от Азбукварика. Нужно только повесить его на
482 руб
Раздел: Ростомеры

33. Вимушені механічні й електромагнітні коливання

34. Біохімічні фактори витривалості

35. Психофізіологічні і біохімічні фактори швидкості

36. Билеты для сдачи устного экзамена по биологии в 9 кл

37. Формулы и шпоры 10-11 кл. (информатика, геометрия, тригонометрия ...) (Шпаргалка)

38. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України
39. Вплив мотивацii на продуктивнiсть пам`ятi пiдлiткiв
40. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

41. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

42. Реформи Солона і Клісфена, тиранія Пісістрата

43. Контрольна по зовнішньоекономічній діяльності

44. Тина Тернер - Королева рока

45. Показникові та логарифмічні рівняння, нерівності та їх системи в шкільному курсі математики

46. Вплив самоточних захворювань на психіку людини

47. Варіаційні принципи механіки

48. Закони збереження в механіці

Фонтан декоративный с подсветкой "У колодца", 17,5x13x25,5 см.
Фонтан декоративный с подсветкой. Размер: 17,5x13x25,5 см. Водяная помпа. Напряжение: 220V-240V. Мощность 2,5W. Провод: 135 см.
1288 руб
Раздел: Фонтаны декоративные
Точилка электрическая "Power TX", 2 отверстия.
Настольная точилка для чернографитовых и цветных карандашей. Прочный пластиковый корпус. Съёмный контейнер для стружки. Работает на 4
523 руб
Раздел: Точилки
Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: оранжевый).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные

49. Фінансовий механізм регулювання ринкових відносин

50. Екологічні проблеми розвитку і розміщення продуктивних сил Карпатського економічного району

51. Вплив російської кризи на економіку України

52. Кредитна система комерційних банків в налагоджені платіжного і розрахункового механізму в Україні

53. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

54. Удосконалення механізмуу ефективного використання основних фондів підприємств промисловості на прикладі тернопільської області
55. Вільні економічні зони в Україні та міжнародний досвід їх створення
56. Зародження класичної буржуазної політекономії у Франції. Економічні погляди П. Буагільбера; Подальша вульгаризація буржуазної політекономії Економічні погляди Сеніора, Кері; Макроекономічна модель Ке

57. Основні макроекономічні показники

58. Порівняльний аналіз механізмів рефінансування комерційних банків

59. Тернер Тина (Tina Turner)

60. Вплив малих доз радiацii

61. Геохимия свинца

62. Вплив християнства на культуру в Київській Русі

63. Архаїзми та старослов’янізми і їх моделююча роль у експресіоністичній стильовій структурі “Палімпсестів” В.Стуса

64. Екологічні аспекти геологічної діяльності людини

Крем для младенцев "Weleda" для защиты кожи в области пеленания (с календулой), 75 мл.
Крем для младенцев для защиты кожи в области пеленания от WELEDA с экстрактом Календулы лекарственной и Ромашки аптечной эффективно
476 руб
Раздел: Крем детский
Набор текстовыделителей "Frixion Light", 3 цвета, 1-3 мм.
Набор текстовыделителей в прозрачной упаковке. Заправлены термочувствительными чернилами, которые при необходимости можно удалить.
304 руб
Раздел: Текстовыделители
Релаксант-капельки "Спираль большая Эврика".
Отлично смотрится на рабочем столе. Успокаивает и помогает восстановить моральное равновесие. Температурный режим эксплуатации: от 0 °C до
343 руб
Раздел: Антистрессы

65. Екологічні наслідки гірничо - видобувної діяльності людини

66. Антропогенний вплив на біосферу

67. Клімат Криворіжжя

68. Авторитет батьків та їх вплив на формування особистості дитини

69. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

70. Метеорологічні дослідження
71. Механізм забезпечення кредитування банками України та шляхи удосконалення на прикладі ЗАТ КБ "ПриватБанк"
72. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств

73. Організація дистанційного обслуговування клієнтів банківськими установами

74. Оцінка кредитоспроможності клієнта комерційного банку

75. Іпотечне кредитування як механізм залучення фінансових ресурсів для підприємницької діяльності

76. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

77. Шкідливий вплив паління на травну систему людини

78. Вплив мобільного телефону на організм людини

79. Гігієнічні норми житла

80. Економічні і законодавчі питання охорони праці

Подставка для колец "Лебедь", 10 см, арт. 62240.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка, с покрытием из серебра 0,7 микрон). Размер: 10 см. Товар не
494 руб
Раздел: Подставки для украшений
8 толстых карандашей для малышей.
Диаметр карандаша: 1 см. Длина карандаша: 13 см.
501 руб
Раздел: 7-12 цветов
Игра-головоломка "Дядюшкина ферма".
В головоломке Дядюшкина ферма (Funny Farm) игроки попробуют управиться с целым фермерским хозяйством, разместив гостей и обитателей фермы
1241 руб
Раздел: Головоломки

81. Метеорологічні природні надзвичайні ситуації, причини винекнення, наслідки, методи захисту

82. Вплив характеру людини на його особисту безпеку

83. Морфологічні та фізіологічні особливості зорового аналізатора

84. Тропічні рослини

85. Концепція атомізму й елементарні частки. Пізнання речовин і хімічні системи

86. Людина: біологія й соціологічні проблеми
87. Біологічні ритми
88. Вплив елементарних еволюційних факторів на генофонди людських популяцій

89. Вплив тривалості фотоперіоду на нітратний обмін у рослин різних фотоперіодичних груп

90. Екологічні завантаження

91. Екологічні особливості родини складноцвітних (Ромашка)

92. Генетично модифіковані організми

93. Анатомо-фізіологічні особливості кролів

94. Вплив прийомів догляду на ріст, продуктивність та урожайність кукурудзи на зерно

95. Впровадження механічних засобів годівлі на рибницькому підприємстві ЗАТ "Блакитна Нива"

96. Епізоотологічні особливості грипу птахів в Україні

Деревянная игрушка "Металлофон".
Каждая нота на металлофоне имеет свой цвет. Ударяя по разным пластинкам палочкой, ребенок извлекает разные звуки, складывает их в ритмы и
339 руб
Раздел: Ксилофоны, металлофоны
Глобус Земли, физико-политический, рельефный с подсветкой, 250 мм.
Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, работает от сети. На карту глобуса нанесены страны мира, названия городов и другая
908 руб
Раздел: Глобусы
Средство для умягчения воды Calgon "2 в 1" (1,6 кг).
Эффективно смягчает воду и предотвращает образование накипи, защищая все важные детали вашей стиральной машины. С Calgon ваша стиральная
573 руб
Раздел: Для очистки стиральных машин

97. Інженерний менеджмент у формуванні та зайнятості механізаторських кадрів агропромислового комплексу

98. Клініко-морфологічна діагностика та розповсюдження лейкозу великої рогатої худоби у СВК "Ружинський" Ружинського району Житомирської області

99. Розробка комплексної механізації вирощування озимої пшениці


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.