Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Циклічні коливання і кризи в економіці

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

1. Причини і механізм циклічних коливань. 2. Причини економічної кризи в Україні. 3. Структурні кризи в економіці. Циклічні коливання в економіці були відомі давно, але до початку XIX ст. вони мали здебільшого сезонний характер, що було зумовлено переважанням сільського господарства та особливостями сільськогосподарського виробництва, відсутністю сформованого суспільного ха­рактеру виробництва у кожній окремій країні та інши­ми факторами. З 1825р. циклічні коливання в економі­ці відбуваються постійно, через певний проміжок часу. Лише у XX ст. у розвинутих країнах Заходу мали міс­це 12 циклічних криз. З часу першої такої кризи в еко­номічній теорії з'явилося до 200 концепцій причин її ви­никнення та сутності. Але ця проблема залишається нерозв'язаною і сьогодні, хоч стає дедалі актуальнішою, оскільки економічна криза вперше за декілька останніх десятиріч вразила і народне господарство України. 1. Причини і механізм циклічних коливань. Причини циклічності в розвитку економіки. З 1825 р. капіталістична система господарства з певною періодич­ністю переживає кризи, які виявляються у надвиробниц­тві товарів і неможливості їх реалізації, що спричиняє спад виробництва, зростання армії безробітних, погіршення життєвого рівня населення тощо. З цього часу представники різних напрямів і шкіл політичної еконо­мії, а згодом економічної науки намагаються з'ясувати причини циклічного характеру виробництва і насамперед криз, виробити рекомендації для їх усунення. Серед численних спроб розкрити причини цих явищ можна виділити поверхові та наукові. У першому випад­ку циклічність пояснювали появою плям на Сонці, рит­мом рухів Венери та ін. Науковий підхід до з'ясування причин циклічності та криз застосували представники класичної школи полі­тичної економії. Д. Рікардо такою причиною вважав не­справедливість у розподілі багатства. Французький еко­номіст Ж.-Б. Сей стверджував, що пропозиція породжує власний попит, і кризи в усій економіці неможливі. Во­ни можуть відбуватися лише в окремих регіонах або на окремих ринках товарів. Цю думку не поділяв англійсь­кий економіст Т.Мальтус. Він зазначав, що попит має тенденцію постійно відставати від пропозиції, оскільки робітники на свою зарплату купують лише частину про­дукції, на іншу частину пред'являють попит власники капіталу (на величину їх витрат), а та частка, яка забез­печує отримання прибутку, не знаходить збуту. Для її ре­алізації потрібні «треті особи» — землевласники, армія, духовенство та ін. Якщо доходів цих осіб недостатньо, може виникнути криза надвиробництва. Дещо подібної думки дотримувався і швейцарський економіст С. де Сісмонді, але «третіми особами» він вва­жав дрібних товаровиробників (селян, ремісників). Крім того, вчений пояснював кризи недоспоживанням народ­них мас, невідповідністю між виробництвом і спожи­ванням. Уперше системний науковий аналіз економічного ци­клу і насамперед кризи (як основного його елемента) зро­бив К. Маркс. Водночас він піддав конструктивній кри­тиці погляди своїх попередників на цю проблему. Економічний цикл — рух виробництва від початку попереднього до початку наступного чергового спаду.

З часу першої економічної кризи 1825 р. відбувся 21 цикл. Кожний цикл складається з чотирьох основних фаз: криза, депресія, пожвавлення і піднесення. Основ­ною з них є криза, тому з'ясування причин її виникнен­ня розкриває найважливішу причину циклічності еконо­міки. Оскільки криза має багатоаспектний характер (криза надвиробництва, платіжна, фінансова, валютна тощо), то її виникнення спричинене певним комплексом внутрішніх суперечностей. Найглибиннішою з них є еко­номічна суперечність між суспільним характером виробництва та капіталістичною формою привласнення його результатів. З часу виникнення капіталістичного способу вироб­ництва (початок XVI ст.) і виробництво, і привласнення мали приватний характер. Протягом приблизно двох сто­літь приватне виробництво перетворилося на суспільне. Матеріальною основою цього процесу був розвиток вели­кої машинної індустрії. Посилення суспільного характеру виробництва знайшло свій вияв у розвитку і поглибленні суспільного поділу праці, всередині галузей народного господарства (особлива форма поділу праці), посиленні зв'язків між підприємствами і галузями промисловості, у зростанні розмірів підприємств, кількості зайнятих на них, збільшенні питомої ваги крупних підприємств у кожній галузі тощо. Розвиток великої машинної індустрії дав змогу значно збільшити обсяг випуску продукції. Але протягом цього періоду від процесу постійно зро­стаючого суспільного виробництва дедалі більше відста­вала форма привласнення. Як і 200 років тому, вона за­лишалася приватною, тобто більшу кількість створених благ привласнювали окремі капіталісти. Це зумовило пе­реростання суперечності між суспільним характером виробництва і капіталістичною формою привласнення у конфлікт, який вимагав розв'язання. Частково цей кон­флікт був розв'язаний під час першої економічної кризи. Конкретною формою вияву цієї глибинної суперечнос­ті було протиріччя між зростаючими масштабами вироб­ництва і відносним звуженням платоспроможного попи­ту населення. Оскільки у той період не існувало держав­ного регулювання заробітної плати, не було встановлено її мінімального рівня, кожен капіталіст намагався знизи­ти заробітну плату до мінімуму, а тому зменшувався пла­тоспроможний попит населення в умовах неконтрольованого масового виробництва товарів на невідомий ринок. Так виникла криза надвиробництва, її посилила диспро­порційність розвитку економіки. Криза виявляється в нагромадженні товарних мас у гуртовій торгівлі. Підприємці, продавши товари торго­вельним капіталістам, вважають їх реалізованими і про­довжують виробництво у тих самих масштабах. Але з ча­сом масштаби товарообміну скорочуються, торгівля пере­стає закуповувати нові партії товарів, що призводить до спаду виробництва, банкрутств підприємств, зростання безробіття, а отже, до ще більшого зменшення платоспроможного попиту. Торговельний капітал з метою реаліза­ції товарів знижує ціни, що в умовах різкого скорочення виробництва сприяє встановленню ринкової рівноваги (відповідності попиту і пропозиції). Кризовий спад при­пиняється, й економіка входить у фазу депресії (немає ні спаду, ні піднесення).

Криза виникала кожні 10-11 ро­ків. Матеріальною основою такої періодичності було ма­сове оновлення основного капіталу. Перша економічна криза підштовхнула процес еволю­ції власності. Тому не випадково саме в 30-ті роки почи­нають виникати акціонерні компанії — колективна фор­ма капіталістичної власності. Але процес еволюції еконо­мічної власності відставав від темпів та масштабів усус­пільнення виробництва і праці, що призводило врешті-решт до виникнення нової кризи, початку економічного циклу. Так коротко характеризував причину циклів і криз К. Маркс. Видатний український економіст М. Туган-Барановський не погоджувався з таким обґрунтуванням. Він роз­глядав концепцію криз К. Маркса лише як теорію ринку і давав при цьому високу оцінку концепції Ж.-Б. Сея, який причину промислових криз вбачав не в порушеннях у кожній із сфер суспільного відтворення (безпосередньо­му виробництві, розподілі, обміні й споживанні), а в не­правильному розподілі національного виробництва зага­лом, обмеженості продуктивних сил суспільства. Підтри­муючи тезу Ж.-Б. Сея, М. Туган-Барановський також стверджував, що попит на товари створюється самим ви­робництвом. Конкретизуючи своє розуміння причин ви­никнення криз у промисловості, він наголошував, що ці кризи спричинені непропорційним нагромадженням та розвитком галузей і окремих підприємств. Основною причиною циклічних коливань називав диспропорції між рухом заощаджень та інвестицій у галузях, що виробля­ють засоби виробництва, а також недосконалість регулю­ючої ролі ринкового механізму у сфері нагромадження й використання суспільного капіталу. Щоб забезпечити постійне зростання виробництва, необхідно, на його дум­ку, здійснювати раціональне регулювання інвестицій. З погляду сучасної теорії криз у теорії М. Туган-Барановського є багато раціонального. Зокрема заслуговує на увагу його думка про диспропорційність розвитку між га­лузями, між рухом заощаджень та інвестицій як причини промислових криз, про зростаючу можливість виробничо­го споживання в реалізації суспільного продукту та ін. Водночас викликає сумнів його думка про незалеж­ність зростання виробництва від розмірів особистого споживання, про автоматичну залежність попиту від вироб­ництва. Надто аморфним є й пояснення промислових криз нерівномірністю розподілу національного виробниц­тва. Викликає подив і те, що причини цього глибинного явища він не пов'язує з відносинами власності та ін. Виходячи із сказаного, найлогічнішою є наведена ви­ще думка К. Маркса щодо основної причини економічних криз в умовах капіталізму. Форми вияву цієї суперечнос­ті — диспропорція між рухом заощаджень та інвестицій, непропорційність між нагромадженнями та розвитком окремих галузей і підприємств, суперечності між вироб­ництвом і споживанням, виробництвом і розподілом, між планомірною організацією виробництва на окремому під­приємстві та стихійним механізмом ринкового регулю­вання в масштабі всієї економіки та ін. Як ми вже зазначали, заслуговує на увагу думка М. Туган-Барановського про недосконалість ринкового механізму в регулюванні нагромадження та витрачання суспільного капіталу.

На мое замечание о том, что разумность может проявлять свое реальное присутствие в виде поля, он прочел мне лекцию о том, как не любит вторжения дилетантов в святая святых научное знание. Через два дня после нашего разговора с ним произошел гипертонический криз. Когда позже я показал ему, что это драматическое для него событие случилось день в день самой сильной за последние несколько лет вспышки на Солнце, он на какое-то время задумался, погрустнел, а затем собрался с собой и сказал: "А все-таки это совпадение". Через полгода с ним произошел инсульт, и ему дали инвалидность. Верить или не верить в реальную силу космических излучений - личное дело каждого человека. Однако проверить реальность подобного воздействия вполне возможно, если вы начнете внимательно отслеживать все тончайшие полевые воздействия на вас, сверяя их с различными природными и космическими ритмами, циклами солнечной активности, магнитными бурями и прочими факторами, благо, что о наступлении некоторых сегодня можно прочитать даже в газетах. Если же вы захотите узнать, что говорят о подобных воздействиях эзотерические учения, то лучшего источника, нежели Агни Йога, вам не найти. "Огненные энергии в страшном напряжении устремлены к Земле, и, неосознанные и непримененные, они будут вызывать и уже вызывают разрушительные землетрясения и другие космические пертурбации, так же как и революции, войны и новые эпидемии

1. МЕХАНІЗМ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

2. Економічна рівновага і циклічність

3. Циклічність як загальна форма економічної динаміки

4. Вимушені механічні й електромагнітні коливання

5. Біогеохімічні цикли: структура, загальна характеристика, цикли вуглецю, азоту, кисню, сірки

6. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства
7. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі
8. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

9. Економічні системи

10. Економічні аспекти взаємодії суспільства і природи

11. Розвиток районного підходу в соціально-економічній географії

12. Економічні злочини

13. Економічні аспекти розробки та впровадження єдиного інформаційного простору університету

14. Економічні реформи 50-х-60-х рр. в СРСР: плани та реальність

15. Соціально-економічні реформи Маргарет Тетчер

16. Економічні наслідки субсидування експорту. Європейський Союз і Україна

Бумага "IQ Selection Smooth", А4, 160 г/м2, 250 листов.
Класс: A+. Формат: А4. Количество листов: 250. Плотность бумаги: 160 г/м2. Белизна по CIE – 170 %. Подходит для двусторонней печати.
490 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Фонтан декоративный с подсветкой "У колодца", 17,5x13x25,5 см.
Фонтан декоративный с подсветкой. Размер: 17,5x13x25,5 см. Водяная помпа. Напряжение: 220V-240V. Мощность 2,5W. Провод: 135 см.
1288 руб
Раздел: Фонтаны декоративные
Точилка электрическая "Power TX", 2 отверстия.
Настольная точилка для чернографитовых и цветных карандашей. Прочный пластиковый корпус. Съёмный контейнер для стружки. Работает на 4
523 руб
Раздел: Точилки

17. Міжнародні економічні відносини

18. Міжнародні економічні відносини

19. Україна та міжнародні економічні організації

20. Організаційно-економічні засади ефективності виробництва озимої пшениці

21. Економічні наслідки застосування митного тарифу для країни

22. Фінансова стійкість в економічній діагностиці сучасного підприємства
23. Екологічні аспекти економічного розвитку
24. Еколого-економічні інструменти природоохоронної діяльності на ВАТ "АЗОТ"

25. Стратегічні вектори управління еколого-соціо-економічною системою регіону

26. Економічна безпека підприємства в сучасних умовах та економічні ризики

27. Економічне значення та способи скорочення виробничого циклу

28. Національні інтереси України і стратегічні орієнтири розвитку національної економіки

29. Підвищення економічних показників з урахуванням сезонних коливань в умовах шахти "Добропільська"

30. Соціально-економічні наслідки монополії

31. Становлення неокласичної традиції в економічній теорії

32. Товарне виробництво: загальні економічні основи, мета та еволюція

Подгузники Merries для новорожденных, 0-5 кг, экономичная упаковка, 90 штук.
Большая экономичная упаковка мягких и тонких подгузников для новорожденных. Подгузники пропускают воздух, позволяя коже малыша дышать.
1374 руб
Раздел: 0-5 кг
Форма для выпечки на 9 ячеек "Паровозик", 21,5x29x4,5 см (силикон).
Форма для выпечки на 9 ячеек "Паровозик". Силиконовые формы изготовлены из специального силиконового материала, благодаря
333 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Мозаика для малышей Игродром "Кнопик", 10 трафаретов.
Настольная игра "Кнопик" из серии "Игродром" предлагает ребенку с интересом и пользой провести время. Комплект
701 руб
Раздел: Пластмассовая

33. "Дискретні та неперервні динамічні системи в економіці" в MAPLE 7

34. Классификация и жизненные циклы диатомовых

35. Человеческие качества в цикле рассказов Людмилы Улицкой "Бедные родственники"

36. Концепт "город" в цикле рассказов Дж.Джойса "Дублинцы"

37. П.И.Чайковский - "Осенняя песня" (Октябрь) (из цикла "Времена года")

38. Цикл деловой активности
39. Углеродный цикл и изменения климата
40. Расчет состава и термодинамических характеристик рабочего тела. Расчет действительного цикла четырехтактного ДВС

41. Расчёт рабочего цикла двигателя внутреннего сгорания автотракторного типа с помощью персональной ЭВМ

42. Семантическое поле страха на основе произведения Стивена Кинга "Цикл оборотня"

43. Реакция деления ядер. Жизненный цикл нейтронов

44. Прямой цикл Карно. Тепловая изоляция

45. Экономические циклы

46. Концепция жизненного цикла товара и конкурентные стратегии фирмы

47. Основные маркетинговые стратегии на различных этапах жизненного цикла товара

48. Жизненный цикл фирмы

Стол детский складной "Алина" (цвет: бук).
Стол "Алина" детский складной. Материал: металл, пластик. Размер столешницы: 600x450 мм. Высота стола: 580 мм. Возраст: от 3 до 7 лет.
656 руб
Раздел: Столики
Детская машинка "ВИХРЬ".
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки
Джип-каталка "4х4", голубой.
Каталка со звуковым сигналом. Автомобиль оснащен крюком с веревкой, за который его может везти сам водитель или родители. Если веревка не
1731 руб
Раздел: Каталки

49. Жизненный цикл организации

50. Экономические кризисы и циклы развития

51. Экономические циклы

52. Богатыри киевского и новгородского цикла

53. Философия любви в цикле И. А. Бунина «Темные аллеи»

54. Тема любви в цикле рассказов И. А. Бунина «Темные аллеи»
55. Александр Блок. Цикл стихотворений «Кармен»
56. Прошлое, настоящее и будущее в цикле «На поле Куликовом» А. Блока

57. «Памяти матери» — лирический цикл А. Т. Твардовского

58. Образ Петербурга цикле стихотворений Н.А. Некрасова «О погоде»

59. Об организации цикла сонетов «La Сorona» Джона Донна

60. Расстройства эякуляторной составляющей копулятивного цикла

61. Менструальный цикл и его регуляция

62. Контрольна по зовнішньоекономічній діяльності

63. Жизненные стадии и циклы организации

64. Жизненный цикл и смена управленческих стереотипов

Защитный барьер для детской кровати "Polini kids", белый.
Нет ничего важнее безопасности ребенка. При переходе на подростковые кровати дети могут перевернуться и упасть во сне. Удобным и
1827 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Фоторамка (коллаж) на 6 фото (10x15 см), 45x2x37 см.
Фоторамка на 6 фото. Размер: 45x2x37 см. Размер фото: 10x15 см. Материал: пластик.
384 руб
Раздел: Мультирамки
Форма разъемная Regent "Easy" круглая, 26x7 см.
Форма для выпечки разъемная из углеродистой стали с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Диаметр:
417 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

65. Жизненный цикл товара

66. Пасхальный цикл

67. Метод расчета скейлинговых констант Фейгенбаума для одномерных дискретных отображений по точкам сверхустойчивых циклов

68. Природа рокового цикла Сепкоски - Мюллера - Роде

69. Показникові та логарифмічні рівняння, нерівності та їх системи в шкільному курсі математики

70. Наш сон и бессонница, их связь с лунными и солнечными циклами
71. Циклы и стили обучения
72. Копулятивный цикл

73. Ядерный топливный цикл

74. Мировой кёрлинг в новом олимпийском цикле

75. Структура тренировочных нагрузок 15-16-летних бегунов на короткие дистанции в годичном цикле подготовки

76. Циклы и устойчивость в развитии социальных систем

77. Структурные сдвиги в производстве и потреблении (циклы Кондратьева)

78. Биогеохимические циклы

79. Роль геохимических циклов в биосфере

80. Цикл углерода

Сменный фильтр "Аквафор В-100-5", 3 штуки.
Модуль В100-5 содержит в оптимальном соотношении гранулы кокосового угля, ионообменные смолы и "ноу-хау" АКВАФОР - волокна
576 руб
Раздел: Фильтры для воды
Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: розовый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы
Молокоотсос ручной "Avent" с контейнерами для хранения молока.
Ручной молокоотсос Avent с контейнерами для хранения молока - это необходимая вещь для молодых мам, которые испытывают сложности со
2872 руб
Раздел: Молокоотсосы, аксессуары

81. Типы экономических циклов

82. Денежные поступления и жизненный цикл инвестиционного проекта

83. Управление заказами. Составляющие цикла заказа

84. Аналитические финансовые документы и методы их интерпретации. Цикл движения денежных средств

85. Производственный цикл. Экономическая функция производственного цикла

86. Циклы и равновесие
87. Деловые циклы и инфляция
88. Основні макроекономічні показники

89. Циклы Кондратьева

90. Бюджетный цикл в банке

91. Половой цикл собак и кошек

92. Антропогенный круговорот вещества. Ресурсный цикл

93. Цикл геологических наук. Оболочечное строение Земли

94. Біологічні функції серинових протеїназ

95. Екологічні наслідки гірничо - видобувної діяльності людини

96. Вивчення біогеохімічного циклу магнію

Цветные карандаши "Color Peps", трехгранные, 18 цветов.
Яркие, насыщенные цвета, трехгранная форма для удобного захвата, прочный, легко затачиваемый корпус из древесины американской липы.
359 руб
Раздел: 13-24 цвета
Грызунок на прищепке "Сердечко".
Грызунок сделан из безопасного пищевого силикона, он выполняет роль прорезывателя для зубов. Бусины грызунка достаточно мягкие и очень
392 руб
Раздел: Силиконовые
Набор для проведения опытов по выработке электричества "Маленький гений".
Сейчас уже невозможно представить жизнь человечества без электричества. Для обеспечения людей электричеством работают огромные
452 руб
Раздел: Физические опыты

97. Операторы цикла

98. Цикл деловой активности

99. Полный цикл управления бизнес-процессами с применением инструментов, поддерживающих стандарты


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.