Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Страхові правовідносини та страхування цивільної відповідальності

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Міністерство освіти і науки України Національний транспортний університет Кафедра транспортного права, системного аналізу та логістики Контрольна робота з дисципліни Страхове право Виконала: Студентка групи ТП-V-1з Степаненко В.В. № зал. кн. 31215 Перевірив: Барановська Н.О. Київ 2008 План. 1. Страхові правовідносини. 2. Страхування цивільної відповідальності власників чи користувачів зброї. 1. Страхові правовідносини. Дія норм страхового права нерозривно пов'язана зі страховими правовідносинами, які є формою буття цих норм і основним елементом правового регулювання страхових відносин. Тобто норми страхового права діють (існують) лише у формі страхових правовідносин, оскільки вплив тих чи інших норм на поведінку суб'єктів страхових відносин здійснюється шляхом надання учасникам цих відносин суб'єктивних прав і покладання на них юридичних обов'язків. У процесі здійснення прав і виконання покладених обов'язків між суб'єктами страхових відносин встановлюються відповідні суб'єктно-правові відносини, і самі страхові відносини виникають, змінюються та припиняються згідно з нормами страхового права. В цьому виявляється діалектична єдність правової форми та економічного змісту в одному цілому — страхових правовідносинах. Таким чином, страхові правовідносини — це страхові відносини, які врегульовані нормами страхового права, становлять органічну єдність правової форми та змісту, виникають, змінюються, діють та припиняються на підставі норм страхового права і визначаються суб'єктивними правами та юридичними обов'язками страхувальника (застрахованої особи, вигодонабувача) і страховика. Страхові правовідносини (зобов'язання) — різновид правових відносин, тому їм притаманні загальні риси правових відносин. До загальних рис, що дають підстави визначати їх як відносини, які регулюються правом, можна віднести такі: Страхові правовідносини — це вольові суспільні відносини, оскільки страхове право регулює страхові відносини шляхом впливу на свідомість і волю суб'єктів цих відносин, спрямовуючи їх поведінку відповідно до інтересів сторін договору страхування, третіх осіб, інших заінтересованих осіб та держави. Страхові правовідносини через норми страхового права, на підставі яких вони виникають (встановлюються в процесі укладання договору страхування), пов'язані волею держави, яка виражена в цих нормах. В. Серебровський у свій час дав таке визначення страхових правовідносин. В силу страхових правовідносин одна сторона (страховик) повинна протягом певного строку нести ризик за ті наслідки, які можуть настати для майна або життя відповідної особи від настання відомої події (страхового випадку), а при настанні цієї події — сплатити іншій стороні (страхувальнику) страхове відшкодування (страхову суму). Друга ж сторона (страхувальник) повинна сплатити за це страховику певний внесок (страхову премію). Однак таке визначення страхового зобов'язання має один недолік: допускається певне ототожнення страхових правовідносин з відповідальністю страховика. В характеристиці страхового зобов'язання на першому плані виступає обов'язок страховика нести ризик за ті чи інші наслідки.

Зазначене ототожнення страхових правовідносин з відповідальністю страховика ставить під сумнів самостійність страхового зобов'язання. Вказана конструкція, запропонована В. Серебровським, не дає можливості точно зазначити та розкрити правову сутність страхового зобов'язання. Під страховим зобов'язанням у юридичній літературі традиційно розуміють правовідносини, в силу яких одна сторона (страхувальник) зобов'язується сплатити встановлений законом чи договором внесок (страхову премію), а інша сторона (страховик), зобов'язана при настанні передбаченої події (страхового випадку) при майновому страхуванні відшкодувати страхувальнику або іншій особі, на користь якої був укладений договір страхування або перед якою за умовами цього договору страхувальник повинен нести певну відповідальність, збитки, яких він зазнав, в межах обумовленої суми (страхової суми), а при особистому страхуванні — виплатити відповідну грошову (страхову) суму. Більшість цивілістів визначають зобов'язання зі страхування як самостійний вид зобов'язань. Водночас деякі науковці відносять страхові зобов'язання до групи договорів, пов'язаних із наданням послуг (поряд із перевезенням, комісією, зберіганням, позикою). Підставою виникнення страхового зобов'язання може бути тільки певний юридичний факт. Під юридичним фактом у страховому праві слід розуміти конкретну життєву обставину, із наявністю якої норми права пов'язують настання передбачених у них правових наслідків. В юридичних фактах, які лежать в основі страхових правовідносин, відображаються особливості їх виникнення — це насамперед договір як юридичний факт, що пов'язує суб'єктів страхового відношення в силу їх взаємного волевиявлення. Відповідно до ст. 6 Закону &quo ;Про страхування&quo ; добровільне страхування здійснюється на основі договору між страхувальником і страховиком. Згідно з ЦК договір є тим юридичним фактом (підставою), з яким закон пов'язує певні юридичні наслідки. Таким чином, факт укладення договору страхування свідчить про виникнення добровільних страхових правовідносин, а обов'язкове страхування породжується юридичними складами, які передбачені безпосередньо законом. Особливості страхових правовідносин проявляються через призму традиційних елементів будь-яких правовідносин. Такими елементами є: суб'єктний склад, об'єкт та зміст. Однак кожен елемент страхових правовідносин має свої особливості, які відрізняють його від подібних елементів інших видів правовідносин. Поряд із цими елементами для страхових правовідносин характерні такі основні елементи, як страховий інтерес, страховий випадок, страховий ризик, страхова виплата, страховий внесок та ін. Крім того, елементом страхових правовідносин є його об'єкт. Страховий інтерес як об'єкт страхових правовідносин повною мірою знайшов відображення у ст. 4 Закону &quo ;Про страхування&quo ;, яка називає майнові інтереси єдиним об'єктом усіх видів страхування. Суб'єктний склад страхових правовідносин включає дві групи суб'єктів. До першої групи належать страховик і страхувальник, тобто особи, які є сторонами договору страхування. Друга група суб'єктів страхових правовідносин представлена застрахованими особами та вигодонабувачами — третіми особами.

Зміст страхових правовідносин становить сукупність суб'єктивних цивільних прав та юридичних обов'язків. Цивільні правовідносин, з одного боку, правомочності та обов'язки — з іншого, співвідносяться як форма і зміст та залежать один від одного. Правомочності та обов'язки не можуть існувати поза правовідносинами, а правовідносини існують лише остільки, оскільки воно виражає правомочності та обов'язки його учасника. Зміст суб'єктивних прав сторін в страхових правовідносинах може бути визначений шляхом розкриття змісту відповідних обов'язків. У зв'язку з різноманітністю об'єктів страхування, різниці в обсязі страхових зобов'язань, ступенів ризику, категорій страхувальників, підстав виникнення страхових правовідносин однорідні та взаємопов'язані категорії потребують чіткої класифікації, за допомогою якої можливо визначити правила поведінки сторін — учасників страхових відносин, задоволення їх прав та інтересів. Класифікація за юридичними ознаками передбачає кілька підходів. Насамперед це — виділення певних класів страхування згідно з міжнародними нормами. Так, згідно з директивами ЄС з 1 січня 1978 р. країни — члени цієї організації використовують класифікацію, яка встановлює 7 класів довгострокового (життя і пенсій) і 18 класів загального страхування. Згідно з цією класифікацією в багатьох країнах страхова діяльність ліцензується. Починаючи з 1996 р. приблизно такий самий підхід до виокремлення класів (вони названі &quo ;видами&quo ;) страхування при видачі страховикам ліцензій практикує державний наглядовий орган у галузі страхування — Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України. Хоча окремої класифікації з поділом страхування на &quo ;життя&quo ; і &quo ;нежиття&quo ; у нас немає. Перелік видів страхування, на які видаються ліцензії, визначено в ст. 6 Закону &quo ;Про страхування&quo ;. Тобто йдеться про класифікацію страхування з офіційної точки зору, згідно з вимогами внутрішнього законодавства України. Іноді існує потреба у класифікації за формою організації (юридичним статусом) страховика. Така класифікація використовується переважно з метою забезпечення державного регулювання страхової діяльності (видача ліцензій, ведення державного реєстру страхових компаній тощо), контролю за страховиками, аналізу розвитку страхового ринку в інституційному і територіальному аспектах. У цьому плані можна виділити страхування комерційне (в Україні згідно з чинним законодавством його здійснюють страхові компанії, створені у формі акціонерних товариств відкритого і закритого типів, повних, командитних товариств, товариств з додатковою відповідальністю), взаємне (його здійснюють товариства взаємного страхування), державне (його здійснюють спеціалізовані державні страхові організації). Наступною важливою класифікаційною ознакою є галузева ознака, яка грунтується на різниці в об'єктах страхової охорони. Предметом страхової охорони є об'єкти цивільних прав у вигляді матеріальних і особистих нематеріальних благ. Формування класифікації страхових правовідносин на підставі предмета страхової охорони виділяє страхування майнове (об'єкти — матеріальні цінності, майно), особисте (об'єкти — життя, здоров'я, працездатність) та страхування відповідальності (об'єкт — майнова відповідальність перед третіми особами).

Положение владеющего лучше; в судебном процессе о праве собственности бремя доказывания лежит не на нем. 139. Mensгеа. (менc pea) Винуватий намр. Виновное намерение. 140. Mementoшог. (мементо мор) Пам'ятай про смерть, або накше: пам'ятай, що ти смертний. Помни о смерти, или иначе: помни, что ты смертен. 141. Mobiliaossibusingebrent. (мобла оссбус нгебрент) Рухомсть прикрплена до ксток; до правовдносин по рухомост застосовуться закон, якому пдкоряться власник. Движимость прикреплена к костям. 142. Mobiliapersonamsequentur. (мобла персонам секвентур) Рухомсть де за особою. Движимость следует за лицом. 143. Modusvivendi. (модус ввенд) Спосб життя; у прав фактичний порядок взамин, установлений за взамною згодою. Образ жизни. 144. Мога obligatioperpetuatur. (мора облгацoперпетуатур) Внаслдок прострочки зобов'язання увчнються (на того, хто прострочу, пада ризик випадково загибел реч). В результате просрочки обязательство увековечивается. 145. Mutatismutandis. (мутатс мутандс) ¶з внесенням вдповдних змн  поправок

1. ЦИВІЛЬНОЕ ПРАВО

2. Засоби цивільно-правового захисту права власності

3. Поняття підстави та умови матеріальної відповідальності за трудовим правом

4. Правовий статус юридичних осіб нафтогазового комплексу України (цивільно-правові аспекти)

5. Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким за законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб

6. Цивільні правовідносини
7. Цивільно-правова відповідальність за порушення лісового законодавства
8. Право власностi та право повного господарського ведення: спiльне та вiдзнаки

9. Аграрні відносини та їх розвиток за сучасних умов

10. Страхування відповідальності

11. Правила догляду та утримання кролів. Загальні ветеринарно-санітарні та профілактичні заходи

12. Система цивільної оборони

13. Кредитні правовідносини

14. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

15. Поняття права природокористування та його види

16. Право водокористування та його види

Насадка на кран "Палитра", светодиодная.
Светодиодная насадка «Палитра» включается под напором воды и, в зависимости от ее температуры, подсвечивает проходящий поток в синий,
490 руб
Раздел: Ванная
Чайник эмалированный "Шиповник" EM-40X1/45, с керамической ручкой, 4 л.
Объем: 4 л. Внешнее высокопрочное трехслойное эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых
1323 руб
Раздел: Чайники эмалированные
Папка для труда, А4, на липучке.
Удобная папка для уроков труда на липучках. Полностью раскрывается. Внутри папки находится большое отделение с прозрачным окном, а также
366 руб
Раздел: Папки для труда

17. Правовідносини у сфері соціального захисту

18. Сімейні правовідносини

19. Цивільно-правова охорона особистого життя фізичної особи

20. Цивільно-правовий договір

21. Цивільно-правовий статус об’єднань громадян

22. Встановлення дипломатичних відносин та організація дипломатичних представництв
23. Україна в системі сучасних міжнародних відносин та світовому геополітичному просторі
24. Етнонаціональні відносини та етнополітика

25. Суспільні відносини та конфлікти

26. Міжнародний досвід юридичної відповідальності аудиторів перед третіми особами

27. Звільнення від кримінальної відповідальності

28. Фінансово-правова відповідальність, як особливий вид юридичної відповідальності

29. Формування соціально-корпоративної відповідальності підприємств

30. Особливості внутрішньовиробничої матеріальної відповідальності

31. Поняття та підстави представництва у цивільному праві України

32. Правове регулювання спільної власності в цивільному праві

Этажерка для обуви разборная, 2 полки, 435x660x300 мм, 4 положения.
Этажерка Ника ЭТ3 - ваш правильный выбор в экономии свободного пространства. Модель предназначена для хранения обуви в прихожей. Она
720 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Ручка шариковая "Excellence", золото.
Новая подарочная шариковая ручка имеет необычный дизайн, который притягивает взгляд. Металлический миниатюрный корпус полностью усыпан
444 руб
Раздел: Металлические ручки
Набор детской посуды "Собачка", 3 предмета.
Набор посуды детский "Собачка". В комплекте 3 предмета: - тарелка суповая диаметром 15 см, - тарелка обеденная диаметром 19
318 руб
Раздел: Наборы для кормления

33. Правові відносини між батьками та дітьми

34. Цивільний позивач та цивільний відповідач як учасник кримінального процесу

35. Юридична особа як суб’єкт цивільного права. Поняття створення та припинення юридичної особи

36. Конституцiя США та реальнi права громадян

37. Захист прав та iнтересiв вiдповiдача в цивiльному процесi

38. Історія держави та права України
39. Загальні питання права власності у відносинах з іноземцями за законодавством України
40. Цивільне право України

41. Правові відносини

42. Забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. Санітарні норми та правила

43. Особисті немайнові права за новим Цивільним кодексом

44. Принципи цивільного процесуального права

45. НЕУСТОЙКА В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ

46. Інституційний тип взаємовідносин державних службовців та підприємців

47. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

48. Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції

Набор "Парикмахер".
Набор будет прекрасным подарком для девочек, отлично подойдет для сюжетно-ролевых игр. Выполнен в виде саквояжа, который можно
624 руб
Раздел: Наборы "Парикмахер"
Пенал-тубус "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (серая клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
858 руб
Раздел: Без наполнения
Мягкие навесные игрушки для кроватки "Водный мир. Дельфин".
Мягкие навесные игрушки для кровати серия Водный мир , без музыки, текстиль: рыбка и звездочка - погремушка, морской конек -
369 руб
Раздел: Мобили

49. Страхування транспортних засобів та вантажів

50. Теоретичні та правові засади обліку та контролю в бюджетних установах

51. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

52. Боротьба зі злочинністю та забезпечення прав людини

53. Дисциплінарна відповідальність в трудовому праві

54. Завдання та джерела нотаріального процесуального права
55. Законодавство про охорону праці та правила охорони праці
56. Захист прав та інтересів господарюючих суб’єктів. Господарські зобов’язання

57. Зміст права на фірмове найменування та його охорона

58. Кримінальна відповідальність за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в теорії та судовій практиці

59. Матеріальна відповідальність в трудовому праві

60. Національне та міжнародне право

61. Обов’язки та права державних службовців

62. Основи цивільного права України

63. Особливості міжнародних стандартів щодо прав та свобод людини і громадянина

64. Оспорюванні правочини та їх правові наслідки

Мелки восковые супер мягкие в пластиковом держателе, 6 цветов.
Мелки восковые супер мягкие в пластиковом держателе. Количество цветов: 6. Возраст: с 3 лет.
324 руб
Раздел: Восковые
Мешок для обуви "Monster Truck", 2 отделения, светоотражающая полоса.
Количество отделений - 2. Материал - полиэстер. Размер - 370x470 мм. Цвет - цветной/рисунок. Светоотражающий элемент - есть.
316 руб
Раздел: Сумки для обуви
Сиденье детское для купания (бирюзовый).
Сиденье детское для купания. Материал: пластик. Цвет: бирюзовый. Ширина: 320 мм. Длина: 320 мм. Высота: 222 мм.
325 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания

65. Підстави та порядок виникнення права користування надрами

66. Поняття адміністративного права та його місце у правовій системі держави

67. Поняття та система принципів трудового права

68. Поняття, функції та система трудового права України

69. Права та обов’язки власника права інтелектуальної власності на торгівельну марку і географічні позначення

70. Право націй на самовизначення та створення власних держав
71. Право спільної сумісної власності подружжя
72. Право, джерела права та дія норм права ЄС

73. Правове регулювання участі прокурора в адміністративному судочинстві щодо захисту прав та свобод громадянина

74. Правові основи використання електронного цифрового підпису в цивільному обігу

75. Правові особливості створення та реорганізації приватного підприємства

76. Предмет та методологія інформаційного права України

77. Предмет, метод, джерела та система фінансового права

78. Представництво у цивільному праві

79. Самозахист у цивільному праві

80. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

Пустышки силиконовые Avent "Ночная", розовый (6-18 месяцев), 2 штуки.
Симметричные мягкие ортодонтические соски пустышек Avent от Philips учитывают естественное строение и развитие неба, зубов и десен
660 руб
Раздел: 6-18 месяцев
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Форма для выпечки разъемная "Appetite", 20х7 см.
Форма для выпечки с антипригарным покрытием, разъемная. Размер: 20х7 см.
371 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

81. Спадкування у римському цивільному праві

82. Стан сильного душевного хвилювання: кримінально-правові та психологічні аспекти

83. Судовий захист прав та свобод людини і громадянина у сфері виконавчої влади

84. Тлумаченя норм права, та їх культурна цінність

85. Утворення та розвиток права СРСР

86. Цивільне право
87. Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України
88. Юридичні особи як суб’єкти цивільного права

89. Виникнення та реєстрація права інтелектуальної власності

90. Відповідальність за завдану шкоду за цивільним законодавством

91. Відповідальність у міжнародному праві

92. Герцогство Варшавське та Королівство Польське в загальноєвропейських політичних відносинах

93. Етапи політичного розвитку Київської Русі. Особливості її суспільно-політичного життя та культури

94. Суспільно-політичне та культурне життя України

95. Асортимент, споживчі властивості ялинкових прикрас та оцінка ступеня захисту прав споживачів при їх реалізації

96. Технологія продажу шкільно-письмових товарів та канцелярського приладдя

Кошелек нагрудный Tramp средний, 14x21 см.
Легкий походный нашейный кошелек для самых необходимых документов. Удобно носить под одеждой. Тесьма для ношения на шее. Пять отделений
390 руб
Раздел: Косметички, кошельки
Каталка "Мишка".
Высота от пола до сиденья: 23 см. Размер: 29х47х43 см. Каталка выдерживает массу ребенка до 25 кг. Цвет каталки может отличаться от
759 руб
Раздел: Каталки
Глобус Земли "Двойная карта", рельефный, с подсветкой, 420 мм.
Рельефный глобус с физической и политической картой мира станет незаменимым атрибутом обучения не только школьника, но и студента. На
2642 руб
Раздел: Глобусы

97. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Польщі, Австрії та Японії

98. Зародження та функціонування спеціальних місій, як особливого виду дипломатичних відносин

99. Міжнародна кадрова стратегія та трудові відносини в ТНК


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.