Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Економіка підприємств будіндустрії

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

МІНІСТЕРСТВО НАУКИ І ОСВІТИ УКРАЇНИ Донбаська державна академія будівництва й архітектури Кафедра «Економіка підприємства» КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ «Економіка підприємств будіндустрії» (для студентів спеціальності ТБВ) Макіївка, 2003 р. 1. Економіка виробництва як наука. Будівельний комплекс в умовах переходу до ринкової економіки План 1. Предмет і метод дисципліни 2. Структура і зміст курсу 3. Основи ринкової економіки Сучасна економічна наука поєднує близько 40 дисциплін і розділяє на три групи: 1) Фундаментальні; 2) Прикладні; 3) Функціональні. Предмет – виробничі відносини людей, спрямовані на розробку, виготовлення і використання засобів виробництва з найбільшим економічним ефектом як у сфері виробництва, так і в сфері експлуатації. Економікс – ефективне використання величезних ресурсів для задоволення зростаючих потреб. Метою вивчення курсу є оволодіння економічними знаннями, необхідними для створення високопродуктивних засобів виробництва й ефективного їхнього використання. 2. Структура курсу: I Виробничі фонди підприємств (основні фонди й оборотні кошти, кадри, продуктивність праці). II Облік і керування витратами виробництва. III Ціноутворення (кошторисне ціноутворення). IV Фінансові ресурси підприємства. VI Економіка створення й освоєння нової техніки. 3. Ринок – це історично сформовані господарські зв'язки між виробником і споживачем. Функції ринку: 1) виробнича; 2) регулююча; 3) стимулююча; 4) соціальна. Ринок підрозділяють на три види: 1) споживчий товарів і послуг; 2) факторів виробництва; 3) фінансовий. Умови для розвитку регульованого ринку: 1) різноманіття форм власності; 2) воля підприємництва; 3) конкуренція й антимонопольні міри; 4) вільні ціни і договірні відносини; 5) рівні умови господарювання для різних типів підприємств; 6) ринки будівельних матеріалів і сировини; 7) цивілізована фінансово-банківська система; 8) гарантії іноземним інвесторам. Різноманіття форм власності здійснюється роздержавлення і приватизацією. Для створення волі підприємництва необхідні: 1) воля відкриття частки справи; 2) вільне наймання робочої сили; 3) воля вибору сфери бізнесу; 4) невтручання в діяльність підприємства. Ціни перехідного періоду: 1) кошторисні; 2) договірні; 3) вільні(контрактні). Для створення рівних умов господарювання необхідно: 1) рівні ставки оподатковування; 2) рівні орендні платежі; 3) рівні умови доступу до торгів 4) рівні умови забезпечення матеріальними і фінансовими ресурсами. Моделі ринку: 1) Японська – високий життєвий рівень; – низька фіксована зарплата; – не приймаються серйозні заходи для контролю за майновим розшаруванням. – базою є високий розвиток національної самосвідомості. 2) Шведська – сильна соціальна політика, спрямована на скорочення майнової нерівності. База моделі – високий вихідний рівень економічного добробуту. 3) Американська – заохочення індивідуальних здібностей; велике майнове розшарування мас. 2. Основні виробничі фонди промислового виробництва План 1) Поняття і склад основних фондів 2) Оцінка основних фондів 3) Знос і амортизація основних фондів 4) Використання основних фондів 5) Джерела формування основних фондів О.П

.Ф. – це фонди підприємства, що цілком і тривалий час бере участь у виробничому процесі, а свою вартість переносять на готовий продукт поступово в міру зношування. О.П.Ф. складається з 8 груп: 1) будинку; 2) спорудження; 3) передатні пристрої; 4) машинні устаткування; 5) транспортні засоби; 6) інструменти (тривалого використання, більше 1 року); 7) виробничий інвентар; 8) господарський інвентар. 2. Облік ОВФ виробляються в двох формах: – натуральної; – грошової. Оцінка ОВФ.: – по повній первісній вартості; – по повної відбудовної вартості; – по повній первісній чи вартості по повної відбудовної вартості з урахуванням зносу. Повна первісна вартість (балансова) виражає фактичні витрати на виготовлення, придбання і монтаж устаткування, обчислені в момент введення в експлуатацію. Оцінка ОВФ по первісній вартості виробляється для встановлення суми річних амортизаційних числень і створення амортизаційних фондів. Повна відбудовна вартість враховує зміна цін, що відбулося з моменту виникнення даних О.Ф. до моменту їхньої переоцінки. Структура основних фондів підприємства – це співвідношення окремих видів основних фондів по вартості в їхній загальній сумі. 3. Знос основних фондів. ОВФ у процесі експлуатації зношуються і утрачають свої функції: 1) фізичний знос – це втрата ОВФ споживчої вартості; 2) моральний знос – зменшення їхньої вартості поза залежністю від фізичного зносу. Розрізняють моральний знос першого і другого роду. Моральний знос першого роду викликається підвищенням продуктивності праці в галузі виробляючої О.Ф. Моральний знос другого роду є наслідком НТП і обумовлює впровадження у виробництво більш ефективних машин і устаткування. Фізичний і моральний знос знарядь праці частково відшкодовується шляхом капітального чи ремонту модернізації, а повне відшкодування здійснюється шляхом заміни старих машин новими. Амортизація – це поступове перенесення вартості основних фондів на вироблену продукцію з метою нагромадження коштів для повного їх відновлення. Грошовим вираженням розміру амортизації є амортизаційні відрахування. Амортизаційні відрахування включаються в собівартість продукції. Амортизаційні відрахування виконують функції: 1) Повне відновлення що вибувають О.Ф. 2) Нагромадження засобів для розширеного відтворення. 3) Стимулювання більш швидкого відновлення основних фондів. 4) Створення системи госпрозрахункових нормативів, використовуваних у розрахунках собівартості, рентабельності. Норма амортизації – це сума амортизаційних відрахувань, нарахована за рік і віднесена до первісної вартості основних фондів. Фосн.пер – Фл А = 100% Фосн.пер Тн Фл – ліквідна вартість Фосн.пер – первісна стоимость основних фондів по первісної вартості. Тн – нормативний термін експлуатації устаткування. 4. Шляхи поліпшення використання О.П.Ф. Екстенсивне й інтенсивне використання. Екстенсивне – використання О.Ф. у часі; вартість роботи устаткування – обчислюється відношенням суми добутку числа верстатів і їх змінності. - число верстатів – змінність. Інтенсивне використання основних фондів характеризується підвищенням вироблення продукції в одиницю часу.

Основні показники: 1) Фондовіддача – відношення обсягу випуску продукції до середньорічної вартості основних виробничих фондів. fо= 2) фондовартість – відношення середньорічної вартості О.Ф. до обсягу продукції, що випускається: ; 3) Механоозброєність виробництва: Ме = 4) Механоозброєність праці: Факт. - фактична активність. Мпр= Факт – активна частина О.П.Ф. Ч – чисельність виробничого персоналу 3. Оборотні кошти промислового підприємства План 1. Оборотні кошти, їхній склад і структура 2. Нормування оборотних коштів 3. Показники використання оборотних коштів Оборотними коштами називають – сукупність оборотних фондів і фондів звертання, виражених у вартісній формі. Оборотні кошти – це частина засобів виробництва, що на відміну від основних фондів, беруть участь один раз у виробничому процесі і переносять свою вартість на собівартість продукції. Оборотні кошти випливають бути представлені у виді оборотних виробничих фондів і засобів звертання. Під структурою О.С. прийнято розуміти співвідношення між окремими елементами цих засобів, виражених у відсотках до підсумку. Структура О.С. залежить від характеру продукції, від особливостей технологічних процесів, тривалості виробничого циклу й ін. Класифікація оборотних коштів по способі використання. 1) У залежності від використовуваних сфер виробництва, оборотні кошти підрозділяються на: – виробничі фонди; – фонди звертання. 2) По джерелах формування: – власні; – позикові; – притягнуті. 3) По особливостях планування й організації: – нормовані; – ненормовані. Власні О.С. містять у собі. 1) Виділені державою безповоротно засобу знову створеним підприємствам. 2) Відрахування від прибутку 3) Засобу від продажу акцій. Позикові О.С. – короткочасні позички під сезонні понаднормовані запаси, під продукцію, що відвантажується. Притягнуті О.С. – тимчасово використовувані в обороті. 2. Нормування оборотних фондів Процес розробки і встановлення економічно обґрунтованих нормативів, установлення мінімуму достатніх сум оборотних коштів, що забезпечують нормальну безперебійну роботу. Алгоритм нормування оборотних коштів. 1) Визначення норм запасу в днях по групах товарно-матеріальних цінностей. 2) Визначення одноденної витрати даного виду матеріальних цінностей. Одноденна витрата розраховується як суму витрат по кошторисі за квартал ділене на 90 днів (рік 360, місяць 30). 3) Визначаємо приватний норматив власних оборотних коштів: =Pдоб з = Pдоб 3 Норма запасу в днях – визначає кількість днів роботи підприємства, на яке потрібно створити запас цих мат., щоб забезпечити безперервність виробництва. Види запасів: – поточний (повинний забезпечувати безперебійну роботу підприємства в період між двома постачаннями сировини); – страховий (на випадок перебою в постачанні); – транспортний – покриває період перебування транспорту в шляху; – технологічний – на час підготовки матеріалу до виробництва. Використання оборотних коштів показників ефективності О.С. визначається швидкістю їхнього обороту, виражається: 1. коефіцієнтом оборотності (виражає число оборотів норм. О.С.); 2. тривалістю обороту О.С. у днях; 3.

При необхдност працвника може бути направлено, за його згодою, на навчання новй профес (спецальност) з наступним наданням йому роботи. Стаття 49-4 Зайнятсть населення Зайнятсть суспльно корисною працею осб, як припинили трудов вдносини з пдстав, передбачених цим Кодексом, при неможливост х самостйного працевлаштування, забезпечуться вдповдно до Закону Украни «Про зайнятсть населення» (803-12 <javascript:OpenDoc('803-12');>). Лквдаця, реорганзаця пдпримств, змна форм власност або часткове зупинення виробництва, що тягнуть за собою скорочення чисельност або штату працвникв, погршення умов прац, можуть здйснюватися тльки псля завчасного надання професйним сплкам нформац з цього питання, включаючи нформацю про причини наступних звльнень, кльксть  категор працвникв, яких це може стосуватися, про строки проведення звльнення. Власник або уповноважений ним орган не пзнше трьох мсяцв з часу прийняття ршення проводить консультац з професйними сплками про заходи щодо запобгання звльненню чи зведенню х клькост до мнмуму або пом'якшення несприятливих наслдкв будь-якого звльнення

1. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

2. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

3. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

4. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

5. Обгрунтування економічної ефективності раціональної організації праці на підприємстві

6. Управлінське відтворення економічних ресурсів на підприємстві житлово-комунального господарства
7. Економіка підприємства
8. Комплекс економічних розрахунків на торгівельному підприємстві

9. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

10. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

11. Міжнародна економіка

12. Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств

13. Управління контрактною діяльністю на підприємстві

14. Проблеми розвитку малих підприємств в Україні

15. Правовий статус підприємств

16. Визначення ефективності та опрацювання напрямків поліпшення сітуації на підприємстві

Детский музыкальный горшок "Disney. Winnie&Friend" (белый).
Горшок имеет анатомическую форму и произведен из качественного и безопасного пластика, отличается эргономичностью. Горшок оформлен
498 руб
Раздел: Горшки обычные
Горшок эмалированный с крышкой (с рисунком), 3 л.
Объем: 3 литра. Материал: эмаль. Дизайн деколи товара в ассортименте, без возможности выбора.
575 руб
Раздел: Горшки обычные
Органайзер для украшений "Little dress" (черный).
У вас много украшений? И все они, хранясь в коробке, частенько путаются между собой, теряются или гнутся? На помощь в решении проблемы
990 руб
Раздел: Подставки для украшений

17. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

18. Організація оплати праці на підприємстві

19. Реструктуризація підприємств

20. Розрахунок стратегій діяльності автотранспортних підприємств

21. Правила поведінки на підприємстві

22. Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку
23. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств
24. Економіка зарубіжних країн укр

25. Кредитування підприємств

26. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств

27. Санітарна оцінка підприємств громадського харчування

28. Организація охорони праці на досліджуваному підприємстві

29. Охорона праці під час роботи на підприємстві. Параметри пожежовибухонебезпеки речовин

30. Впровадження механічних засобів годівлі на рибницькому підприємстві ЗАТ "Блакитна Нива"

31. Економіка водного господарства

32. Проблеми фінансування діяльності сільськогосподарських підприємств

Фоторамка на 7 фотографий С31-017 "Alparaisa", бронзовый, 43x42,5 см.
Размеры рамки: 43х42,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (3 штуки), - 15х10 см (1 штука), - 9х9 см (3 штуки). Фоторамка-коллаж для 7-ми
586 руб
Раздел: Мультирамки
Полка на ванну.
Материал: полипропилен. Размер: 300x70x680 мм. Максимальная нагрузка: 80 кг. В ассортименте без возможности выбора.
469 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Антимоскитная сетка "Лето" для дверного проема, 2.1x1.0 м.
Антимоскитная сетка предназначена для размещения на дверном проеме у Вас дома или на даче. Сетка выполнена в виде занавесок, оснащена
579 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

33. Бухгалтерська звітність на підприємстві недержавної форми власності

34. Бухгалтерський облік на сільськогосподарському підприємстві

35. Звітність сільськогосподарських підприємств

36. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

37. Облік запасів на підприємстві ТОВ "УНІКУМ 2007"

38. Облік собівартості продукції на підприємстві
39. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
40. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

41. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

42. Організація обліку на підприємстві

43. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

44. Організація управлінського обліку на підприємстві

45. Ревізійні комісії підприємств і організацій

46. Теоретико-правова база обліку і аудиту виробництва свинарства на сільськогосподарському підприємстві України

47. Аудит неопераційних витрат на підприємстві

48. Аудит основних засобів на підприємстві харчової промисловості

Подушка "MediumSoft Стандарт", 70х70 см.
Подушка Medium Soft Стандарт "Файберсофт". Наволочка - 100 % микрофайбер. Наполнитель - силиконизированное волокно
389 руб
Раздел: Размер 70х70 см
Руль электронный "Я тоже рулю".
Игрушка обязательно понравится Вашему ребёнку! Функции: ключ зажигания, кнопка "Разгон", реалистичный звук двигателя и тормоза
518 руб
Раздел: Рули
Вкладыши "Полянка".
Увлекательный набор "Полянка" состоит из игрового поля и 8 деталей, из которых нужно сложить фигурки. Задача малыша -
460 руб
Раздел: Рамки-вкладыши

49. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

50. Регіональна економіка сільського господарства України

51. Економіка Куби

52. Звіт про проходження практики у комунальному підприємстві "Сокальжитлокомунсервіс"

53. Правовий порядок регулювання земельних ділянок сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств

54. Використання Microsoft Access для створення інформаційно-облікової системи на підприємстві АТВТ Продукт-Сервіс
55. Інформаційні системи і технології на підприємстві
56. Організація технологічного процесу виробництва продукції громадського харчування на підприємстві ТОВ "Караван"

57. Інтернаціоналізація підприємств

58. Комерційна діяльність посередницьких підприємств

59. Маркетингові стратегії підприємств та їх використання в інвестиційному проектуванні

60. Організація збутової діяльності на підприємстві

61. Розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення контролю маркетингової діяльності на підприємстві ВАТ "Бровар"

62. Стратегія ефективного використання прибутку на підприємстві

63. Управління запасами матеріалів на підприємстві

64. Ефективність використання логістичних схем руху матеріальних запасів та продукції на підприємстві

Настольная семейная игра "Гонки по цветовому коду".
Эта настольная игра для двух игроков заставит пошевелить мозгами и пальцами. Цель игры проста - для победы над соперником необходимо
417 руб
Раздел: Игры логические
Сменный фильтр "Аквафор В-100-5", 3 штуки.
Модуль В100-5 содержит в оптимальном соотношении гранулы кокосового угля, ионообменные смолы и "ноу-хау" АКВАФОР - волокна
576 руб
Раздел: Фильтры для воды
Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: розовый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы

65. Економіка зарубіжних країн

66. Кредитування підприємств міжнародними фінансово-кредитними інститутами

67. Активізація діяльності підприємств харчової промисловості шляхом удосконалення механізму регулювання

68. Аналіз інноваційної діяльності підприємств по Хмельницькій області

69. Дослідження та розробки на підприємстві

70. Інноваційні процеси підприємств, що виготовляють іншу неметалеву мінеральну продукцію
71. Організація функціонального управління на підприємстві ДП "Рівнестандартметрологія"
72. Основи управління персоналом підприємств

73. Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств

74. Підвищення ефективності режиму праці і відпочинку працівників торгової групи підприємств ресторанного господарства

75. Рух кадрів на підприємстві

76. Стратегії розвитку підприємств в ринкових умовах господарювання

77. Удосконалення форм організації праці у діючому підприємстві готельного господарства

78. Управління інноваційним розвитком підприємств

79. Управління реальними інвестиціями на підприємстві

80. Формування соціально-корпоративної відповідальності підприємств

Набор мебели для кухни "Коллекция".
Прекрасный набор кухонной мебели: стильный шкаф с необходимой техникой, раковиной, барной стойкой и холодильник. В набор так же входит
963 руб
Раздел: Кухни, столовые
Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 40 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
1499 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Набор карандашей цветных "Сафари", 36 цветов.
Цветные карандаши "Сафари" непременно, понравятся вашему юному художнику. Набор включает в себя 36 ярких насыщенных цветных
317 руб
Раздел: Более 24 цветов

81. Бізнес-планування на підприємстві

82. Управління рухом кадрів на підприємстві в умовах становлення ринку праці (на підприємстві ВАТ "Метелиця" м. Дніпродзержинськ)

83. Автоматизація процесу оцінювання персоналу на підприємстві

84. Народонаселення і економіка

85. Виробничо-торгівельна структура підприємств харчування

86. Діагностика діяльності підприємств готельного господарства (на прикладі ГК "Русь")
87. Аналіз досвіду організації фінансового менеджменту на підприємстві
88. Аналіз фінансової ситуації на підприємстві

89. Грошові розрахунки підприємств

90. Державна фінансова підтримка санації підприємств

91. Джерела фінансування виробничих інвестицій підприємств

92. Кредитування підприємств

93. Методика інвестування підприємств

94. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

95. Оборотні кошти та їх організація на підприємстві

96. Оподаткування підприємств та його вплив на прийняття фінансово-господарських рішень

8 цветных смывающихся фломастеров для малышей.
336 руб
Раздел: 7-12 цветов
Универсальная вкладка для дорожных горшков (мятный).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
664 руб
Раздел: Горшки обычные
Игрушка-прорезыватель силиконовый Happy Baby "Silicone teether".
Особенности: фактурная поверхность массирует дёсны; проникает в труднодоступные места ротовой полости; развивает мелкую моторику; шумовой
559 руб
Раздел: Силиконовые

97. Основи фінансів підприємств

98. Податок на прибуток підприємств у системі прямого оподаткування, зміни у оподаткуванні юридичних осіб

99. Сутність і призначення санації підприємств


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.