Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Социология Социология

Сутність технологій в соціальній роботі

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Реферат На тему: «Сутність технологій у соціальній роботі» Запоріжжя 2010 При визначенні технологій у соціальній роботі необхідно враховувати, по-перше, загальне трактування соціальних технологій, по-друге, особливості соціальної роботи як одного з видів людської діяльності і, по-третє, у зв'язку з цим, особливості об'єктів, суб'єктів, змісту, засобів і інших компонентів (елементів) соціальної роботи як визначеної цілісності (системи). Представляється цілком прийнятним визначення соціальних технологій стосовно до соціальної роботи, що дається у вітчизняної літературі. Вони трактуються як сукупність прийомів, методів і впливів, застосовуваних соціальними службами, окремими установами соціального обслуговування і соціальних працівників для досягнення поставлених цілей у процесі здійснення соціальної роботи, вирішення різного роду соціальних проблем, забезпечення ефективності реалізації задач соціального захисту населення. Соціальні технології в цій області громадського життя базуються на реальному досвіді соціальної роботи, принципах і теоретико-методологічних закономірностях, відкритих соціальними науками: соціологією, теорією соціальної роботи, теорією управління, правом, соціальною педагогікою, валеологією і ін. Соціальна робота може бути розглянута і як вид великих систем, оскільки вона містить у собі три компоненти: соціальну роботу як науку; соціальну роботу як навчальну дисципліну (цикл навчальних дисциплін); соціальну роботу як вид діяльності. Виділяючи технології в соціальній роботі як науці, необхідно враховувати, що вона являє собою таку сферу людської діяльності, функція якої складається у виробітку і теоретичній систематизації об'єктивних знань про визначену дійсність - соціальну роботу (а при розумінні соціальної роботи в широкому змісті - соціальних відношеннях, соціальній сфері). Однією з її найважливіших задач як науки є аналіз існуючих форм і методів соціальної роботи, розробка оптимальних методів і технологій вирішення різноманітних соціальних і інших проблем стосовно до різних індивідів, верств і груп населення. Характеризуючи технології соціальної роботи як науку, варто виходити з того, що її невід'ємними компонентами є відповідні закономірності (наприклад, істотні зв'язки між суб'єктом і об'єктом соціальної діяльності), принципи і методи (економічні, правові, соціально-педагогічні і т.д.). У цьому випадку соціальні технології виступають як засоби застосування теоретичних висновків у рішенні практичних задач соціальної роботи. Важливо в зв'язку з цим підкреслити таку особливість соціальної роботи як науки, що складається в органічній єдності знань і умінь. Розглядаючи соціальну роботу як особливий вид діяльності, сутність соціальних технологій можна інтепретувати в першу чергу як сукупність прийомів, методів і впливів державних, суспільних і приватних організацій, спеціалістів і активістів, спрямованих на надання допомоги, підтримки, захисту усіх людей, особливо т.зв. &quo ;слабких&quo ; прошарків і груп населення.

Саме в соціальній роботі як діяльності в концентрованому виді виступають соціальні технології як узагальнення накопичених і систематизованих теоретичних знань, досвіду, вмінь і практики роботи суб'єктів соціальної діяльності. Такий загальний підхід дозволяє, на наш погляд, зробити такий крок на шляху конкретизації технологій, застосовуваних у соціальній роботі (маються на увазі фактично всі три відзначених вище аспекти соціальної роботи, у яких технології виступають переважно у формі: знань (наука); знань і умінь (навчання); знань, умінь, досвіду, практики (діяльність). Теорія і практика в Україні і за рубежем виявили цілий ряд напрямків (видів) соціальної роботи з перерахованими й іншими групами населення. Це - соціальний контроль і соціальна профілактика, соціальна терапія і соціальна реабілітація, соціальна поміч і захист, соціальне страхування і соціальне обслуговування в сфері побуту, соціальне піклування і соціальне посередництво й ін. Ці види соціальної роботи і виступають основними її напрямками, головними технологіями. Вони, безумовно, дуже тісно пов'язані між собою, у той же час відносно автономні, специфічні по цільовому призначенню і функціональному змісту. Незважаючи на спільність цих технологій у роботі з диференційованими групами населення, вони серйозно різняться, якщо врахувати специфіку об'єктів соціальної роботи. Візьмемо хоти б приклад реалізації соціального нагляду над дітьми з девіантним поводженням і злочинцями-рецидивістами, піклування над неповнолітніми дітьми і самотніми старими і т.д. Саме тому інтеграція соціальної діяльності з урахуванням специфіки об'єктів і особливостей видів соціальної роботи має принципове значення. Ці види робіт (технологій) дуже і дуже різноманітні. От один із багатьох прикладів: соціальне обслуговування вдома пенсіонерів. До числа надомних послуг, гарантованих державою, відносяться: організація харчування і доставка продуктів до дому; допомога у придбанні медикаментів, товарів першої необхідності; сприяння в одержанні медичної допомоги і супровід у медичні заклади; допомога у підтримці умов проживання відповідно до гігієнічних вимог; організація різноманітних соціально-побутових послуг (ремонт житла, забезпечення паливом, обробляння присадибних ділянок, доставка води, оплата комунальних послуг і ін.); допомога в оформленні документів, у тому числі для встановлення опіки і піклування, обміні житла, розміщення в стаціонарні установи органів соціального захисту населення; сприяння в організації ритуальних послуг і в похованні самотніх мертвих. Технології можна ділити в залежності від розуміння соціальної роботи в широкому і вузькому змісті. Якщо в другому випадку мова йде переважно про технології роботи з &quo ;слабкими&quo ; прошарками населення, то в першому - про технології соціального захисту всіх прошарків населення, про створення таких умов (що пов'язано із сутністю й змістом соціальної політики), які б сприяли зменшенню чисельності і частки населення, що не потребує допомоги і підтримки; про створення таких умов, що допомагали б населенню самому вирішувати свої проблеми, а в результаті сприяли зменшенню чисельності і долі слабозахищених прошарків.

Інакше кажучи, технології стосовно до соціальної роботи, в широкому смислі, повинні носити опережаючий характер. Тобто завдання таких технологій (у діяльності держави, соціальних інститутів) складається в тому, щоб не тільки сприяти лікуванню &quo ;соціальних хвороб&quo ;, але і сприяти їхньому запобіганню. Краще і для суспільства в цілому, і для людей не робити, зокрема, приміром, допомогу безробітнім, а робити все можливе для запобігання безробіття, його зменшення, навчання людей, розвитку виробництва, створення нових робочих місць, перепрофілювання тих або інших цехів, підприємств, установ і т.д. Це можливо зробити також шляхом створення (реалізації) технологій більш глобального характеру, що торкають сам процес функціонування і розвитку суспільства. Різняться технології в соціальній роботі також по своєму рівню: прості (доступні неспеціалістам); складні, що потребують кваліфікації одного спеціаліста; комплексні, що потребують кваліфікації спеціалістів у різних областях. З огляду на складність суб'єкта соціальної роботи, зокрема, соціальних служб різноманітних рівнів і напрямків, можна розрізняти соціальні технології і по цьому показнику. Можлива типологізація соціальних технологій і по інших критеріях. Зокрема, можна виділити соціальні технології &quo ;зовнішні&quo ; стосовно клієнта: державне втручання; допомога суспільних і інших організацій; допомога приватних осіб. Головний їхній зміст полягає в створенні людині, групам (прошаркам) людей таких умов, щоб він (вони) сам (самі) вирішував (вирішували) свої проблеми. Можливо виділення технологій у соціальній роботі з населенням, що мешкають на території країни і групами, що опинились по тих або інших причинах за її межами (україномовним населенням, українцями в державах СНД). Необхідно виділення соціальних технологій, застосовуваних в Україні і за рубежем, що визначається різними умовами життя, рівнем економічного розвитку, культурними традиціями й іншими особливостями. Вивчаючи закордонний досвід, важливо з'ясувати: які соціальні технології в Україні вже застосовуються; які ще можна застосувати (коли, у яких умовах); що викликає сумнів у застосуванні тих або інших засобів, методів, прийомів розв'язання соціальних проблем; що взагалі неприйнятне в нашій країні. Представляється, що ці критерії можуть застосовуватись й в одній країні з урахуванням особливостей її окремих регіонів. Нарешті, важливе, на наш погляд, урахування технологій, що мали місце в соціальній роботі (у її непрофесійній і фаховій формі) на різних етапах функціонування і розвитку українського суспільства. Це може значно збагатити можливості в розв'язанні соціальних проблем, дозволить узяти все краще, що мало місце в соціальній роботі з різними групами населення в історії нашої країни. У соціальній роботі можна також виділяти інноваційні і рутинні технології. Якщо перші базуються на інноваційних підходах до вирішення соціальних проблем, то другі характеризуються, як правило, набором методів і засобів уже застарілих, заснованих на повсякденній свідомості, практичній кмітливості, не відрізняються високим професіоналізмом і наукоємністю.

Вони вдбувалися стихйно. В сучасну добу цей привлей народних речникв узурповано диктаторами насильниками Права. Тому велика нмота пану в духовнй сфер наших нацй, а натомсть клекоче соцальний базар брехнею, зрадою  мзерними пдробками днання, дружби та злагоди. Переступимо вков мури вдчуження та страху  розпочнемо виршальну розмову розмову тисячолтнх сусдв, найтснше повязаних спльною долею, спльними стражданнями  грядущим катаклзмом, котрий зруйну все примарне  освятить все святе. Рос! Ти не монолтна в дус свому:  Рося тиранв, катв, мучителв, зрадникв, брехунв, убивць,P а  також Рося поетв, повстанцв, космчних творцв, мислителв, святих, трударв  люблячих матерв, як несуть естафету любов крзь кривав епохи занепаду й смерт. Це послання до обох Росй. Дух Украни промовля до твого духу, Рос, в цьому далоз. Хай ц слова стануть для тебе останнм попередженням  останньою можливстю воскресння. 325 рокв тому в Переяслав ми дали одне одному лицарське слово на побратимство, на днсть, на врнсть

1. Нормативно-правовая база принятия управленческих решений в области безопасности

2. Загальні засади та нормативно-правова база організації навчального процесу

3. Нормативно-правовая база осуществления процедуры реструктуризации в рамках конкурсного производства

4. Создание нормативно-правовой базы для Интернет-класса в образовательном учреждении

5. Нормативно-правовая база найма работников

6. Аналіз нормативно–правової бази по податку на прибуток підприємства
7. Создание правовой и нормативно-методической базы охраны труда
8. Нормативно правовые акты федеральных органов государственной власти как основные источники регулирования муниципальной службы в РФ

9. Виды нормативно правовых актов и способы их публикации

10. Нормативно-правовые акты

11. Совершенствование контроля за исполнением нормативно-правовых актов на уровне субъектов РФ

12. О совершенствовании нормативного правового регулирования деятельности дорожно-патрульной службы ГИБДД

13. Нормативный правовой акт

14. Нормативно-правовая регламентация земельных правоотношений в Германии

15. Судебное оспаривание нормативных правовых актов: оправдано ли установление государственной пошлины?

16. Действие нормативно-правовых актов во времени, пространстве и по кругу лиц в РФ

Фоторамка "Вращающийся куб".
Декоративная фоторамка, выполненная в виде куба. На гранях куба вы сможете разместить шесть фотографии формата 10 см х 10 см. Куб
330 руб
Раздел: Мультирамки
Гель "Meine Liebe" для стирки шерстяных, шелковых и деликатных тканей, 800 миллилитров.
Концентрированный гель "Meine Liebe" идеально подходит для изделий из шерсти, шелка, кашемира, в том числе состоящих из
315 руб
Раздел: Гели, концентраты
Помпа для воды "HotFrost", A6, механическая.
Цвет корпуса: синий/серый. Тип установки: на бутыль. Тип помпы: механический. Тип крана: кнопка на корпусе. Количество кранов: 1. Материал
357 руб
Раздел: Прочее

17. Нормативно правовые акты

18. Анализ правовой базы физической культуры и спорта в России

19. Нормативно-правовое оформление налоговой политики

20. Нормативноправовое регулирование договоров

21. Нормативно-правовые нормы безопасности. Бактериологическое оружие

22. Правовая база местного самоуправления и муниципальное право, как наука
23. Українське телебачення в 1991-2000 роках: Становлення, функціонування, правова база
24. Правовая база анализа финансового состояния должника и установление размера требований кредиторов в ходе процедур банкротства

25. Банківське право України: Нормативно-правове регулювання та особливості

26. Закон – нормативно-правовой акт наивысшей юридической силы

27. Норма права і стаття нормативно-правового акту

28. Нормативно-правове забеспечення охорони і використання земельних ресурсів

29. Нормативно-правовое регулирование

30. Нормативно-правовое регулирование системы исполнительной власти

31. Нормативно-правовой и договорный порядок урегулирования споров

32. Нормативно-правовые акты РФ

Настольная игра "Лапочки".
Зверята любят играть и резвиться вместе. Даже вечером их не зазвать домой! Вам нужно помочь собрать их в доме, чтобы они вовремя покушали,
712 руб
Раздел: Карточные игры
Штатив с Bluetooth для создания снимков "selfie" (Camera Stick - Selfie Stick).
Поднимите искусство селфи на новый уровень со штативом. Путешествуйте и фотографируйтесь на фоне живописных пейзажей. Находите самые
309 руб
Раздел: Держатели и подставки
Подгузники Merries для новорожденных, 0-5 кг, экономичная упаковка, 90 штук.
Большая экономичная упаковка мягких и тонких подгузников для новорожденных. Подгузники пропускают воздух, позволяя коже малыша дышать.
1374 руб
Раздел: 0-5 кг

33. Нормативно–правовые акты, их виды и значения

34. Нормативный правовой акт как основной источник российского права

35. Организационный механизм подготовки и принятия нормативных правовых актов в Республике Беларусь и пути его совершенствования

36. Правовая база благотворительной деятельности

37. Національне та міжнародне нормативно-правове забезпечення міжнародних угод

38. Нормативно-правовое обеспечение образования
39. Законодавче та нормативно-правове забезпечення митного регулювання
40. Методика розрахунку податку на прибуток, її нормативно-правове забезпечення

41. Нормативно-правовые основы кооперации

42. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

43. Технологія використання психолого-педагогічної діагностики в соціально-педагогічній роботі

44. Теоретична база соціальної психології

45. Технологія соціальної роботи із жертвами сімейного насилля

46. Соціально-правовий захист дітей-біженців

47. Технологія соціального захисту

48. Соціальне становище Запорізького краю

Пеленка Золотой Гусь непромокаемая (трехслойная, на резинке, 120х60 см).
Удобные, дышащие, непромокаемые наматрасники избавят Вас от волнений и беспокойства, обеспечат сохранность матрасу. Надёжно фиксируются
370 руб
Раздел: Наматрасники
Пенал школьный "Леопард", цвет желтый.
Пенал школьный. Материал: силиконовый полимер. Размер: 18х6х6 см. В раскрытом виде выполняет роль подставки, возможность увеличения
372 руб
Раздел: Без наполнения
Угольник для класса, деревянный.
314 руб
Раздел: Угольники

49. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

50. Взаимосвязь соціальной роботи з іншими науками

51. Соціальні інститути.

52. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

53. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

54. Право як спеціальне соціальне явище
55. Антивоєнні оповідання Г.Белля в соціально-історичному та літературному контексті
56. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

57. Аналіз статті Деніела Белла «Соціальні рамки інформаційного суспільства»

58. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

59. Сутність і значення соціального страхування

60. Державна політика соціального страхування

61. Соціальна інфраструктура України

62. Соціально-економічний розвиток Австрії та Швейцарії

63. Розвиток соціальної географії в СРСР

64. Історія соціально-економічної географії світу

Таблетки для мытья посуды в посудомоечной машине "Все в одной таблетке", без фосфатов, 30 таблеток.
Таблетки Frau Schmidt Все в 1 являются универсальным решением для Вашей посудомоечной машины и позволяют придать посуде бриллиантовый
338 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Муфты-варежки для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка лайт), темно-синие.
Муфты-варежки на ручку коляски представляют собой 2 варежки, которые подходят для всех типов колясок и очень легко одеваются, защищая Ваши
530 руб
Раздел: Муфты на ручку
Фоторамка "Poster lux black".
Фоторамка из пластика со стеклом. Формат 30х40 см. Материал: пластик. Оформление рамки: стильная пластиковая узкая окантовка, выкрашена в
454 руб
Раздел: Размер 30x40

65. Державна соціальна допомога

66. Особливості місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим, повноваження місцевого самоврядування у соціальній сфері

67. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

68. Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні

69. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

70. Соціальна держава
71. Соціальна обумовленість державної служби
72. Соціальна цінність права

73. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

74. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності

75. Суть та принципи соціальної держави

76. Шляхи вдосконалення реалізації соціальної функції держави

77. Мова як символ соціальної солідарності

78. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

79. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

80. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.

Развивающая доска "Пицца", 54 элемента, 5 слоев.
Деревянная доска "Пицца" - это увлекательный игровой набор для развития мелкой моторики, воображения и усидчивости Вашего
807 руб
Раздел: Продукты
Концентрат Gardex "Extreme", для защиты дачного участка от клещей, 50 мл.
Концентрат для защиты дачного участка от клещей. Для обработки приусадебных, дачных и садовых участков. Надежно защищает от иксодовых
370 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей
Развивающий центр "Мультикуб", 7 игр на каждой стороне.
Это настоящий многофункциональный игровой центр! На каждой стороне куба - разные развивающие игры. На двух сторонах расположены сортеры -
1890 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки

81. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.

82. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.

83. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

84. Соціальне забезпечення сімей червоноармійців, "жертв контрреволюції" та біженців в Україні (1919-1922 рр.): історичний аспект

85. Соціальне страхування від безробіття в Україні в 20-ті роки XX сторіччя

86. Соціально-економічний розвиток Західно-Українських земель у складі Австро-Угорщини у ХІХ столітті
87. Соціально-економічний розвиток Російської імперії після реформ 60-х років ХІХ століття
88. Соціально-економічний розвиток українських земель наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

89. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії наприкінці XVIII—у першій половині XIX ст.

90. Соціально-економічні причини першої хвилі української еміграції кінця XIX - початку XX століття

91. Соціально-культурний розвиток України у другій половині XIX сторіччя

92. Соціально-психологічні аспекти взаємостосунків кооперованих селян та керівників кооперативів на початку ХХ ст

93. Становлення соціально-побутової сфери на Волині у повоєнний період (1944-1953 рр.)

94. Українські землі у складі ВКЛ. Соціально-економічний розвиток Гетьманщини

95. Володимир Великий. Соціально-політичний портрет

96. Соціально-духовні основи культури класицизму

Экспресс-скульптор "Эврика", средний.
Настоящее искусство в Ваших руках! Экспресс-скульптор - это не только стимулятор творческих способностей, но и точечный
943 руб
Раздел: Антистрессы
Велосипед Jetem "Lexus Trike Next Generation" (цвет: красный).
Jetem Lexus Trike Next Generation — это детский велосипед с ручкой-толкателем для родителя. Одна из лучших моделей по соотношению
2488 руб
Раздел: Трехколесные
Стул детский "Ника" складной, моющийся (цвет: розовый, рисунок: горошек).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
562 руб
Раздел: Стульчики

97. Джейн Ейр Шарлотти Бронте як соціально-психологічний роман виховання

98. Соціально-філософські погляди І.Франка

99. Організація структури управління маркетингом соціальної служби

100. Соціально-етичний маркетинг


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.