Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Інноваційна діяльність підприємств: стан, проблеми й ефективність здійснення

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

ЗмістВступ 1. Огляд літератури 1.1 Активізація інноваційної діяльності промислових підприємств Розділ 2. Організаційно-економічна характеристика підприємства 2.1 Концентрація та спеціалізація виробництва 2.2 Забезпеченість та ефективність використання ресурсного потенціалу підприємства 2.2.1 Забезпеченість та ефективність використання активів підприємства 2.3 Забезпеченість та ефективність використання енергетичних потужностей та ресурсів 2.4 Забезпеченість та ефективність використання персоналу Розділ 3. Економічна ефективність діяльності підприємства 3.1 Операційні витрати та собівартість продукції 3.2 Ефективність використання капітальних інвестицій підприємства 3.3 Фінансовий стан підприємства Розділ 4. Економічна безпека діяльності підприємства 4.1 Визначення беззбиткового обсягу реалізації продукції та зони економічної безпеки підприємства Висновок Список використаної літератури ВступУ сучасних умовах вплив зовнішнього економічного середовища для більшості підприємств має нерідко негативний характер. При цьому зміст та інтенсивність розвитку зовнішнього економічного середовища, як правило, не підлягає безпосередньому регулюванню з боку підприємств. Після проголошення курсу на розвиток інноваційної економіки, що підтверджено відповідними указами Президента і постановами уряду у рамках виконання цього завдання передбачено не менш як 25% коштів, отриманих від приватизації державного майна, спрямовувати на інноваційне інвестування державних підприємств і окремих господарських товариств. З теоретичної точки зору, для вирішення питання активізації інноваційної діяльності промислових підприємств на мікрорівні треба створити відповідне економіко-правове середовище, яке б стимулювало товаровиробника впроваджувати науково-технічні розробки й інновації. Отже, треба застосовувати механізми активного державного регулювання. При реалізації інвестиційно-інноваційних програм абсолютні обсяги фіксованих витрат у зіставленні з базовим варіантом діяльності підприємства зростатимуть. Зауважимо, що в окремих випадках може збільшуватися і питома вага фіксованих витрат у структурі собівартості одиниці продукції. І все-таки система державного управління інноваційною діяльністю ще недосконала і досі перебуває у стадії формування. Функції управління наукою здійснює Міністерство освіти і науки України, наукові й науково-прикладні дослідження проводять установи НАН України та галузеві науково-дослідні й проектні інститути, а впровадженням у виробництво займаються Міністерство промислової політики та галузеві відомства. Діє і корпоративна (або заводська) наука. З метою координації розв'язання проблеми науково-практичного й інноваційного забезпечення економіки була утворена Рада з питань науки та науково-технічної політики, але цей орган виконує дорадчі функції і не має владних повноважень. Єдиним органом, який комплексно вивчає стан розвитку науково-технічної та інноваційної діяльності в Україні, є Державний комітет статистики. 1. Огляд літературиЗа ринкової орієнтації підприємств мету їх розвитку визначають обсяги продажу продукції та очікуваного прибутку.

Досягнення необхідного рівня цих показників значною мірою залежить від якісних характеристик продукції та сучасного рівня цін. За умови гострої конкуренції на ринку товарів слід, на нашу думку, забезпечити суттєве поліпшення якісних характеристик продукції і відносним зниженням цін на неї. При цьому якість продукції і виробничі витрати на її виготовлення визначаються здебільшого технічним рівнем основних виробничих фондів підприємства й прогресивністю застосовуваних технологій. І все ж досі для багатьох підприємств різних форм власності характерні досить високі обсяги витрат на виготовлення продукції і недостатній рівень якості . У більшості випадків це пов'язане із низьким рівнем технічної бази виробництва, потенціал якої практично вичерпаний. У зв'язку з цим зростає актуальність оновлення технічної бази виробництва за рахунок умілої реалізації інвестиційно-інноваційних програм. Правильна організація інвестиційної діяльності дає можливість підприємствам у режимі запобігання виникненню проблем і своєчасного їх розв'язання забезпечувати поліпшення якості продукції, послідовне зменшення витрат на її виготовлення, збільшення обсягів грошових надходжень від операційної діяльності й на цій основі постійно підтримувати необхідний рівень фінансово-економічного стану. Кандидат економічних наук Яковець Ю.В. зазначає, що інвестиційно-інноваційні програми, ґрунтуючись на загальних принципах циклічного розвитку науково-технічного прогресу , визначають об'єктивну потребу зміни поколінь техніки і технологій; розглядають можливі альтернативні варіанти впровадження науково-технічних нововведень; оцінюють вартість необхідного рівня ефективності й термінів їхнього впровадження. Безперервний процес реалізації інвестиційно-інноваційних програм, зрозуміло, передбачає вкладення значних ресурсів і в удосконалення загальної і професійної освіти, проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень, формування нової, досконалішої науково-технічної бази виробництва, впровадження техніко-технологічних нововведень. Інвестиційно-інноваційні програми - це довготривалі за часом і досить високовартісні заходи економічної діяльності. Рішення щодо їх практичної реалізації стратегічні за змістом і потребують всебічного й детального теоретичного обґрунтування. Результати впровадження інвестиційно-інноваційних програм мають забезпечувати значне підвищення рівня фінансової ефективності функціонування підприємства. Бінкін Б.А. вважає, що відповідно до закономірностей ефективного розвитку виробничих систем реалізація інвестиційно-інноваційних програм має забезпечувати випереджувальне зростання фінансових результатів порівняно зі збільшенням ресурсів і витрат . Як уже зазначалося, при реалізації інвестиційно-інноваційних програм може зростати технічний рівень виробництва, збільшуватися вартість основних виробничих фондів і відповідно збільшуватися частка витрат у структурі сумарних операційних витрат . При цьому питома вага сумарних операційних витрат у розрахунку на одиницю (1 грн.) продукції має зменшуватися щодо базового рівня діяльності підприємства.

У зв'язку з цим при проведенні попередніх, прогнозно-діагностичних оцінок рівня економічної ефективності інвестиційно-інноваційних програм, Твісс зазначив, що можуть бути використані прийоми фінансового аналізу, відомого під назвою &quo ;витрати-обсяги-прибуток&quo ; . Сутність цього аналізу полягає у розкритті показників порогу рентабельності, запасу фінансової стійкості, маржинального доходу, операційного важеля. Зазначені показники дають змогу обґрунтувати можливі обсяги надходження прибутку залежно від структури операційних витрат і обсягів продажу продукції та розраховуються як аналітичним, так і графічним способами. У межах стандартних прийомів аналізу &quo ;витрати-обсяги-прибуток&quo ;, за визначенням Стоянова Є.С., операційні витрати підприємства групуються на фіксовані й змінні, тобто на такі, що не залежать і залежать від обсягів виробництва та реалізації продукції. До фіксованих належать насамперед витрати, пов'язані з амортизацією основних засобів і менеджментом підприємств. Змінними є витрати на сировину, матеріали, енергоресурси й зарплату виробничому персоналу . При реалізації інвестиційно-інноваційних програм абсолютні обсяги фіксованих витрат у зіставленні з базовим варіантом діяльності підприємства зростатимуть. Зауважимо, що в окремих випадках може збільшуватися і питома вага фіксованих витрат у структурі собівартості одиниці продукції. Частка змінних витрат при цьому має зменшуватися таким чином, щоб сумарні операційні витрати у розрахунку на 1 грн. реалізованої продукції були меншими, ніж у базовому варіанті (до реалізації інвестиційно-інноваційної програми) . Це положення обов'язкове за очікуваних наслідків упровадження технічних нововведень у процесі інвестиційної діяльності підприємства. Рис.1. Залежність фінансових результатів від структури витрат.На рис.1. з урахуванням вищевикладених теоретичних засад наведено залежності окреслених показників діяльності підприємства до і після впровадження інвестиційно-інноваційної програми. Базовий стан діяльності підприємства (до впровадження інвестиційно-інноваційної програми) характеризують показники: QД - обсяги продажу продукції; F0 - обсяги фіксованих витрат; g α0 - питома вага змінних витрат у розрахунку на 1 грн. реалізованої продукції; QД g α0 - сума змінних витрат; QРБ - поріг рентабельності діяльності підприємства; ЗФСБ - запас фінансової стійкості підприємства. Відповідно після впровадження інвестиційно-інноваційної програми фінансовий стан підприємства характеризують показники: QД, F1, gα1, QД g α1, QРБ, ЗФСБ. У наведеному на рисунку варіанті для забезпечення порівняльності результатів аналітичних розрахунків обсяги продажу до і після впровадження інвестиційної програми прийняті на одному рівні. Це може бути високотехнічний варіант інвестицій у виробництво продукції з обмеженим ринком її збуту. Здебільшого реальна господарська практика впровадження технічних нововведень пов'язана зі значним, помітним зростанням обсягів виробництва і реалізації продукції . За таких умов забезпечуються значні грошові надходження і прибутки підприємства як за рахунок збільшення обсягів виробництва і реалізації продукції у фізичних одиницях, так і за рахунок зменшення питомої ваги операційних витрат у розрахунку на 1 грн.

Але дв свтов вйни геть змнили цю ситуацю й звели нанвець нацоналстичний деал. Вдраза до нацистського варварства, величезна вартсть  неможливсть ведення поодинц тотально вйни, що приводить до необхдност вербувати тисяч етнчно неоднордних робтникв  солдатв, рст числа величезних транснацональних промислових пдпримств  засобв масових комункацй, а також багатостороннх вйськових блокв, усе це пдрвало самостйнсть  мць нацонально держави. Наслдком цього стало повернення до полетнчно рарх для адекватного забезпечення нагальних потреб необхдною клькстю квалфкованих працвникв. Фактично, з варварських часв нацоналстичний деал нацонально дност був не просто вдхиленням вд курсу стор людства, а, зрештою, примарою; суспльна реальнсть завжди була полетнчною рархю, навть на нацоналстичному Заход. На перший погляд, це переконлива теза. Полетнчна належнсть була,  залишаться, одним з стйких особливостей людського стану. Але теза Мак-Нла заснована на значно бльшому розрив мж етносами й нацями та мж етнчною належнстю й нацоналзмом, нж це можна пдтвердити сторичними фактами

1. Управління вибором напрямків інноваційного розвитку підприємств

2. Проблеми розвитку та здійснення екологічного аудиту в Україні

3. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

4. Комерційна діяльність підприємств

5. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

6. Інноваційна діяльність на ринку товарів та послуг
7. Економічна ефективність використання оборотних активів промислових підприємств Липовецького району: стан, шляхи покращення
8. Інноваційна діяльність

9. Управління контрактною діяльністю на підприємстві

10. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

11. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

12. Ефективність постачальницько-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств

13. Бухгалтерська звітність на підприємстві недержавної форми власності

14. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

15. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

16. Особливості діяльності інноваційних підприємств

Кольцедержатель "Дерево с оленем", малый, черный.
Стильный аксессуар в виде фигурки оленя с ветвящимися рогами – держатель для украшений, - выполнен из прочного пластика двух классических
375 руб
Раздел: Подставки для украшений
Банка для сыпучих продуктов "Цветовная поэма" квадратная, 800 мл.
Банка для сыпучих продуктов квадратная (клипс). Размер: 9x9x18 см. Объем: 800 мл. Материал: керамика.
305 руб
Раздел: Прочее
12 цветных фломастеров для малышей.
Для маленьких любителей рисования представлен набор для развития творческих навыков. Фломастеры, которые подымут настроение и сделают
568 руб
Раздел: 7-12 цветов

17. Управління комерційно-посередницькою діяльністю підприємств України

18. Економічна ефективність, впровадження засобів автоматизації на борошномельному підприємстві добової продуктивності Сп=270т/добу, Нв=75%

19. Інноваційний розвиток готельних підприємств

20. Фактори впливу на обсяг фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні

21. Амортизаційна політика на підприємстві

22. Ефективність використання оборотних коштів на підприємстві
23. Фінансовий стан підприємств України в умовах кризи
24. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

25. Маркетингові комунікації у внутрішньому середовищі підприємств

26. Система маркетингового планування на підприємстві

27. Суть комерційної діяльності на підприємстві

28. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

29. Визначення ефективності та опрацювання напрямків поліпшення сітуації на підприємстві

30. Планування діяльності підприємств

31. Удосконалення механізмуу ефективного використання основних фондів підприємств промисловості на прикладі тернопільської області

32. Економічний аналіз підприємств

Автомобиль-каталка "Премиум-2".
Большой автомобиль-каталка может не только катать малыша, но и перевозить "грузы". Особенно пригодится он в песочнице, где так
1461 руб
Раздел: Каталки
Карандаши цветные "Jumbo natur", 24 цвета, 24 штуки.
Утолщенный корпус. Имеют специально обработанную поверхность корпуса, без покраски.
532 руб
Раздел: 13-24 цвета
Карандаши цветные "Noris Club", треугольные, 24 цвета.
Количество цветов: 24. Материал корпуса: дерево. Форма корпуса: трехгранный. Твёрдость грифеля: мягкий. Тип карандаша: классический.
456 руб
Раздел: 13-24 цвета

33. Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку

34. Інформаційне забезпечення маркетинга на підприємстві

35. Кредитування підприємств на фоні фінансової кризи 2008–2009 рр. (на матеріалах ПАТ КБ "Приватбанк")

36. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

37. Организація охорони праці на досліджуваному підприємстві

38. Охорона праці під час роботи на підприємстві. Параметри пожежовибухонебезпеки речовин
39. Впровадження механічних засобів годівлі на рибницькому підприємстві ЗАТ "Блакитна Нива"
40. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

41. Бухгалтерський облік на підприємстві

42. Вибір автоматизованої програми для ведення бухгалтерського обліку на підприємстві

43. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

44. Облік доходів підприємств

45. Облік неопераційних витрат на підприємстві

46. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

47. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

48. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

Набор посуды керамической "Леди Баг", 3 предмета (в подарочной упаковке).
Оригинальный набор керамической посуды из трех предметов (тарелка, миска и кружка) с изображением любимых героев – прекрасный подарок для
547 руб
Раздел: Наборы для кормления
Бальзам для стирки спортивной одежды Domal "Sport Fashion", 750 мл.
Бальзам для стирки спортивной одежды Domal "Sport Fashion" можно использовать как самостоятельное средство для стирки спортивной
331 руб
Раздел: Гели, концентраты
Сиденье в ванну раздвижное пластиковое.
Сиденье предназначено для принятия гигиенических процедур, используется как санитарно-гигиеническое приспособление, не предназначенное для
437 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны

49. Організація облікового процесу на підприємстві

50. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

51. Організація управлінського обліку на підприємстві

52. Ревізійні комісії підприємств і організацій

53. Теоретико-правова база обліку і аудиту виробництва свинарства на сільськогосподарському підприємстві України

54. Аудит неопераційних витрат на підприємстві
55. Аудит основних засобів на підприємстві харчової промисловості
56. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

57. Інтелектуальна власність і її сучасний законодавчий стан

58. Особливості правового статусу працівників сільськогосподарських підприємств кооперативного типу

59. Правовий статус комунальних підприємств

60. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві

61. Органiзацiя виробничих процесiв на на підприємстві ЗРЦІТ "Інфотехцентр"

62. Аналіз процесу управління маркетингом на підприємстві

63. Маркетингові дослідження на підприємстві

64. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

Набор детской складной мебели Ника "Азбука" (КУ1).
Комплект складной. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
1467 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Жидкое средство для стирки детских вещей "Meine Liebe", 800 мл.
Концентрат абсолютно безопасен для здоровья. Не содержит хлора, фосфатов, ароматизаторов, красителей и других химически агрессивных
320 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Датчик утечки газа "Страж".
очевидной пользы, бытовой газ несет страшную опасность: риск отравления или даже взрыва. Датчик утечки газа «Страж» обезопасит Ваш дом от
610 руб
Раздел: Детекторы, датчики движения

65. Організація збутової діяльності на підприємстві

66. Розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення контролю маркетингової діяльності на підприємстві ВАТ "Бровар"

67. Стратегія ефективного використання прибутку на підприємстві

68. Управління запасами матеріалів на підприємстві

69. Значення логістики в управлінні товарними запасами оптових підприємств

70. Кишкова непрохідність пухлинного генезу, як проблема невідкладної хірургії (патогенез, діагностика, клініка, лікування, хірургічна реабілітація)
71. Кредитування підприємств міжнародними фінансово-кредитними інститутами
72. Аналіз використання персоналу на промисловому підприємстві

73. Аналіз стратегічного менеджменту на підприємстві

74. Ефективність комунікаційного процесу в процесі управління підприємством

75. Обгрунтування економічної ефективності раціональної організації праці на підприємстві

76. Організаційна структура підприємства

77. Організація функціонального управління на підприємстві ДП "Рівнестандартметрологія"

78. Основи управління персоналом підприємств

79. Персонал на підприємстві

80. Рух кадрів на підприємстві

Качели.
Летом на даче не обойтись без качелей! Качели можно подвесить с помощью специального каната. Качаться на качалях - полезное для здоровья
346 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Набор маркеров-текстовыделителей "Boss Original Pastel", 4 цвета.
Набор текстовыделителей — классика в пастельных тонах, ориентированный на течение в индустрии моды. Выполненный в спокойной цветовой
535 руб
Раздел: Текстовыделители
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 2/S (3-6 кг), 70 штук.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
661 руб
Раздел: 0-5 кг

81. Стратегії розвитку підприємств в ринкових умовах господарювання

82. Стратегія інноваційного менеджменту підприємства

83. Управління реальними інвестиціями на підприємстві

84. Формування соціально-корпоративної відповідальності підприємств

85. Бізнес-планування на підприємстві

86. Управління рухом кадрів на підприємстві в умовах становлення ринку праці (на підприємстві ВАТ "Метелиця" м. Дніпродзержинськ)
87. Проект "Інноваційна вища освіта. Реалізація методології проектування техніки в межах НТУУ "КПІ"
88. Текстильна промисловість України. Основні проблеми та перспективи розвитку

89. Бідність як соціальна проблема

90. Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску)

91. Мета, завдання і зміст дисципліни "Електропостачання промислових підприємств". Практичне її значення. Загальні відомості про споживачів електричної енергії та режимах електроспоживання

92. Аналіз досвіду організації фінансового менеджменту на підприємстві

93. Аналіз фінансової ситуації на підприємстві

94. Грошові розрахунки підприємств

95. Державна фінансова підтримка санації підприємств

96. Джерела фінансування виробничих інвестицій підприємств

Инвертор автомобильный Pitatel "KV-M120Smart.12" (12 В/220 В, модифицированный синус, 120 Вт).
Инвертор Pitatel KV-M120Smart.12 предназначен для обеспечения качественного электропитания, он отличается простотой эксплуатации и
1103 руб
Раздел: Прочее
Глобус Луны диаметром 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
1036 руб
Раздел: Глобусы
Сиденье в ванну раздвижное (дерево).
Сиденье в ванну раздвижное, пятиреечное, закрепленное к каркасу, регулируется по ширине ванны. Предохраняйте деревянную часть изделия от
752 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны

97. Кредитування підприємств

98. Методика інвестування підприємств

99. Обов’язкові платежі підприємств у державні цільові фонди


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.