Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Економічне виховання учнів загальноосвітньої школи в процесі позакласної навчально-виховної діяльності

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

ДИПЛОМНА РОБОТА ЗмістВступ Розділ 1. Організація економічного виховання школярів в педагогічній теорії та практиці роботи загальноосвітньої школи 1.1 Проблема економічної освіти та виховання в педагогічній науці 1.2 Особливості економічного виховання школярів у сучасних умовах 1.3 Завдання та зміст економічного виховання учнівської молоді в системі позакласної навчально-виховної роботи школи Розділ 2. Методичні основи економічного виховання школярів на заняттях технічних гуртків 2.1 Економічна підготовка школярів в умовах роботи технічного гуртка 2.2. Критерії відбору об’єктів конструювання 2.3 Форми та методи організації гурткових занять Висновки Вступ Від якості та осучаснення змісту економічного виховання молодого покоління громадян України значною, якщо не вирішальною, мірою залежить і успіх започаткованих економічних реформ і, врешті-решт, добробут народу в цілому. Вивести економіку країни з кризового стану, оволодіти новим господарчим мисленням, а отже зрушити вперед справу удосконалення нашого суспільства на шляху демократії може лише економічно підготовлена людина. Необхідність реформування системи економічного навчання зростає із прискоренням темпів економічних перетворень, із насиченням української економіки тими інституціями, без яких не можна уявити ринкову економіку початку третього тисячоліття. Завдання це не з легких. Довгий час, виконуючи соціальне замовлення командно-адміністративної системи, народна освіта, попри декларовані заклики всебічного та гармонійного розвитку, виховувала в молодого покоління звичку до інертного послуху, зрівнялівки, сліпої реакції на команду зверху, прищеплювала йому безініціативність, імплантувала у свідомість спотворені економічні інтереси, формувала неадекватне економічній доцільності ставлення до праці, економічного розрахунку. Виховання ж дусі нової економічної культури необхідно підпорядковувати концепції &quo ;економічної людини&quo ;, в основу якої покладено визначальну роль власного інтересу як мотиву економічної дії, компетентність, раціоналізм, заповзятливість, готовність ризикувати та нести особисту відповідальність за свої дії. Перехід до ринку – це докорінна зміна соціального замовлення суспільства системі освіти. На чинному етапі економічних перетворень вимоги до нагального перегляду форм та змісту економічної освіти в Україні посилюються передусім такими двома історичними та конституційними чинниками: Етапом макроекономічної стабілізації. Ця стадія українських економічних реформ, що вперше засвідчила себе наприкінці 1994 року й зміцнилася протягом 1996-1997 років, формує у суб’єктів економічного процесу принципово інші, аніж за умов панування гіперінфляції, мотиви діяльності. Створено передумови для того, щоб як юридичні, так і фізичні особи продумано і виважено розпоряджалися своїми коштами, набували довіри до банківської системи, поступово поповнювали собою загін дрібних та середніх інвесторів, наважувалися на започаткування власної справи. Окрім того, реалією останніх років стала тенденція створення все більшої частини валового внутрішнього продукту у недержавному секторі економіки.

Це означає, що постійно зростаюча частка робочої сили починає працювати у приватному секторі, який є значно вимогливішим до робітників у питаннях продуктивності праці, підприємництва, прояву ініціативи, дбайливого використання обмежених виробничих ресурсів і наукової організації праці. Це, у свою чергу, висуває нові вимоги до економічної підготовки покоління, що на рубежі тисячоліть поповнить собою ринок робочої сили в Україні. Появою нових інституцій, притаманних ринковій економіці. Попри всі огріхи та невдачі, триває процес роздержавлення. Поволі, але таки знаходять стратегічних інвесторів найпотужніші промислові об’єкти вітчизняної економіки, утверджуються фондові біржі, розпочато створення електронної депозитної системи цінних паперів. Зміцнюється банківська система. Зростає роль і частка недержавних закладів у системі освіти Все це ставить перед громадянами України (більшість з яких, не будучи економістами за фахом, тим не менше у повсякденному житті є платниками податків та інвесторами, а отже, прямо чи опосередковано зацікавленими у розумінні сучасної економічної ситуації та тенденцій її розвитку) нові вимоги: орієнтуватися у плині різноманітної економічної інформації, вміло оперувати категоріями та постулатами ринкової економіки. У державній національній програмі &quo ;Освіта&quo ; (Україна ХХІ століття) практичне вирішення проблеми &quo ;виховання цивілізованого господаря&quo ; віднесено до пріоритетних напрямків реформування загальноосвітньої школи. На необхідність вирішення цієї проблеми наголошували вчені-педагоги минулого. Зокрема, К. Ушинський підкреслював провідну роль &quo ;науки господарювання&quo ; й необхідність її вровадження у навчальний процес школи. Вона посіла чільне місце у працях С. Шацького, А. Макаренка, В. Сухомлинського. Господарське виховання дітей та молоді складає одну з найактуальніших проблем української народної педагогіки. Особлива увага тут акцентується на вихованні &quo ;дбайливого господарника&quo ;, оскільки зміст слова &quo ;господар&quo ; або &quo ;газда&quo ; (як говорять подекуди в західних областях України) характеризує найкращі особисті та громадські цінності людини. Важливим папрямком наукових пошуків у галузі педагогіки є дослідження та узагальнення проблем економічного виховання учнів і, пов’язаного з ним, формування елементів їх господарської культури. Зокрема, заслуговують на увагу наукові праці таких авторів, як А. Аменд, А. Нісімчук, І. Сасова, І. Смолюк, О. Падалка, О. Шпак та ін. Вивчення й аналіз творів цих та інших авторів показує, що в них окремі аспекти економічного виховання висвітлені в контексті формування трудової та екологічної культури школярів. Усвідомлення об’єктивної потреби в економічному вихованні учнів у процесі навчально-виховної роботи школи та істотні труднощі її вирішення в практичному плані, зумовили вибір теми нашого дослідження &quo ;Економічне виховання учнів загальноосвітньої школи в процесі позакласної навчально-виховної діяльності.&quo ; Об’єктом дослідження обрано процес позакласної навчально-виховної роботи загальноосвітньої школи.

Предмет дослідження – зміст, форми та методи економічного виховання учнів на гурткових заняттях з техніки. Мета роботи полягає у розробці й обгрунтуванні змісту, форм та методів економічного виховання учнівської молоді в умовах діяльності технічного гуртка. Завдання дипломної роботи. Проаналізувати стан висвітлення проблеми економічного виховання школярів у психолого-педагогічній та методичній літературі. Розробити та обгрунтувати модель процесу економічного виховання учнів у процесі гурткових занять з техніки. Вивчити теоретико-педагогічні підходи до розробки критеріїв відбору об’єктів праці для занять технічних гуртків. Визначити сукупність критеріїв відбору об’єктів конструювання. Практичну значимість роботи вбачаємо в тому, що на основі узагальнень, отриманих внаслідок аналізу психолого-педагогічної та методичної літератури, підготовлено рекомендації з питань економічного виховання школярів в процесі позакласної навчально-виховної роботи школи; розроблено критерії відбору об’єктів конструювання на заняттях технічних гуртків. Вважаємо, що дана робота буде корисною вчителям шкіл, працівникам позашкільних навчальних закладів, всім тим, хто займається проблемою економічного виховання шкільництва. Розділ 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ В ПЕДАГОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ РОБОТИ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ 1.1 Проблема економічної освіти та виховання в педагогічній науці Сучасний розвиток науки і техніки, зміни, що проходять в економічній, соціальній і духовній сфері життя суспільства, вимагають постійного вдосконалення процесу навчання та виховання. У звязку з цим завдання економічного виховання учнів набуває особливої актуальності. Його практичне розвязання є одним з головних аспектів національного виховання підростаючого покоління, на що наголошено в Державній національній програмі &quo ;Освіта&quo ; /Україна ХХІ століття/. В одному з листів, Іван Франко писав, що &quo ;економічний стан народу – се головна підстава цілого його життя, розвою, поступу&quo ;. З того випливає винятково важливе значення господарської (економічної) діяльності, до якої необхідно готувати молодь з ранніх літ. Ось чому в педагогічних трактатах належне місце відводилося трудовому вихованню, формуванню активної господарської поведінки. Особливо багата на подібного типу педагогіку українська культура, витоки якої сягають у прадавні часи. Українське середньовіччя, а ще більше новітня доба, багаті пам’ятками, в яких господарська, реміснича, торгівельна активність спирається на міцні моральні і дидактичні засади. З цієї нагоди варто згадати Климентія Зінов’єва, який на початку ХVIII ст. опоетизував близько 50 різних занять (фахів), спонукаючи тим самим до них українське суспільство. Заклик до економії часу, спорідненої праці й т.п. займають помітне місце у світогляді Григорія Сковороди . Економічна думка відомих просвітителів, її ствердження на теренах нашої держави заклала добру основу для соціально-економічних ідеалів Т. Шевченка, І. Франка, Л. Українки, М. Коцюбинського, М. Костомарова, П. Куліша та багатьох інших.

Тому ми проти росйського комунобльшовизму  проти нмецького нацонал-соцалму. УПА проти того, щоб один народ, здйснюючи мпералстичн цл, визволяв, брав пд охорону, пд опку нш народи, бо за цими лукавими словами криться огидний змст поневолення, насильство, грабунок. Тому УПА бореться проти росйсько-бльшовицьких  нмецьких загарбникв поки не очистить Украну вд усх опкунв  визволителв, поки не здобуде Укрансько Самостйно Держави (УССД), в якй селянин, робтник  нтелгент могтиме вльно, заможно  культурно жити та розвиватися. УПА за повне визволення укранського народу з-пд московського бльшовицького ярма, за побудову УССД без помщикв, капталств та без бльшовицьких комсарв, енкаведиств  партйних паразитв. В укранськй держав влада вважатиме за найвищий обовязок нтереси народу. Не маючи загарбницьких цлей та поневолених кран  пригноблених народв у свой держав, народна влада Украни не витрачатиме часу, енерг та коштв на творення апарату гноблення. Укранська народна влада вс економчн ресурси та всю людську енегрю спряму на побудову нового державного порядку, справедливого соцального ладу, на економчне будвництво крани та культурне пднесення народу

1. Трудове виховання школярів в умовах сільської загальноосвітньої школи

2. Дослідження розвитку швидкості у підлітків загальноосвітньої школи

3. Виховання наполегливості молодших школярів у процесі позакласної ігрової діяльності

4. Навчально-виховний процес у загальноосвітній школі та особливості вивчення теми "Міжнародна валютна система. Міжнародні гроші"

5. Економічне становище в Україні в 50-60-х роках ХХ століття

6. Виховання учнів у науковій літературі
7. Державно-економічне регулювання виробничо-господарської діяльності видавництв
8. Економічне становище України в роки Хмельниччини

9. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

10. Єдиний економічний простір як інтеграційне економічне угрупування

11. Азіатсько-тихоокеанське економічне співробітництво

12. Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів

13. Впровадження інтегрованих уроків у навчання іноземної мови учнів початкової школи

14. Концепція морального виховання в початковій школі

15. Моральне виховання учнівської молоді в Галичині кінця ХІХ початку ХХ століття

16. Навчання, виховання і розвиток - основні педагогічні процеси

Настольная семейная игра "Crazy Белка".
Хитрая белка забралась в дупло, а задача участников - выманить ее из уютного убежища. Игроки должны по очереди класть желуди в специальные
609 руб
Раздел: Прочие
Пакеты с замком "Zip-Lock", 30х40 см (100 штук).
Размер: 30х40 см. Толщина: 40 мкм. В упаковке: 100 штук. Материал: полиэтилен (ПВД).
324 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Без рук!", 400 мл.
Объем: 400 мл. Материал: фарфор.
358 руб
Раздел: Кружки, посуда

17. Диференційований контроль навчальних досягнень учнів основної школи

18. Екологічне виховання засобами народознавства

19. Техніко-економічне обґрунтування водогосподарських комплексів

20. Безробіття як економічне явище

21. Економічне зростання. Транспортні послуги

22. Економічне моделювання в економічному аналізі
23. Методика формування навичок зображення форми у процесі графічної діяльності молодших школярів
24. Організація навчально-виховного процесу та педагогічна думка у другій половині XVII—XVIII століття

25. Роль практичних методів у навчально-виховному процесі

26. Адаптація молодших школярів до навчально-виховного процесу

27. Соціалізація особистості в процесі художньо-естетичної діяльності

28. Оновлення системи підготовки майбутнього вчителя початкової школи у процесі викладання освітньої галузі "Математика"

29. Половое воспитание и подготовка учеников к семейной жизни (Статеве виховання та підготовка учнів до сімейного життя)

30. Роль власності у соціально-економічних процесах

31. Адамівська Січ - школа козацько-лицарського виховання

32. Охорона праці в загальноосвітніх школах

Чудо-пеленка для мальчика "Bambola".
Пеленка на липучках создана, чтобы обеспечить спокойный сон малышу. Благодаря липучкам, которые удерживают и не позволяют ребенку
340 руб
Раздел: Пелёнки
Фоторамка на 6 фотографий С34-004 "Alparaisa", 50,5x34,5 см (белый).
Размеры рамки: 50,5x34,5х1,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 3 штуки, - 15х10 см, 3 штуки. Фоторамка-коллаж для 6-ти фотографий. Материал:
599 руб
Раздел: Мультирамки
Настольная композиция "Сад Дзен", 29x21x6 см.
Настольная композиция "Сад Дзен" станет необычным подарком для ценителей "заморской" Японской культуры. Время
1122 руб
Раздел: Антистрессы

33. Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління

34. Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку

35. Використання комп’ютера на уроках художньо-естетичного циклу в навчальному процесі початкової школи

36. Ігрова діяльність у навчальному процесі початкової школи

37. Методика формування відчуття кольору у процесі малювання натюрморту у початковій школі

38. Організація колективної пізнавальної діяльності школярів у навчальному процесі початкової школи
39. Організація продуктивної самостійної діяльності молодших школярів у навчальному процесі сучасної початкової школи
40. Психолого-педагогічне визначення готовності дитини шестирічного віку до школи

41. Реалізація шляхів естетичного виховання першокласників у процесі формування каліграфічної навички

42. Роль гри в процесі формування усного мовлення учнів

43. Удосконалення процесу виконання ранкової гігієнічної гімнастики учнями молодшого шкільного віку

44. Фізичне виховання молодших школярів у напрямку родина-школа

45. Використання навчальних комп’ютерних ігор в процесі вивчення математики в початковій школі

46. Професійне самовизначення учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів

47. Аналіз динаміки і циклічності економічних процесів

48. Економіко-математичне моделювання процесу ціноутворення на ринку опціонів

Асборн - карточки. Дорисуй, найди, раскрась.
В этом наборе вы найдёте 50 многоразовых двусторонних карточек с яркими добрыми картинками животных, а также фломастер на водной основе.
389 руб
Раздел: Прочие
Устройство для контроля над питанием "Хрюшка-диетолог".
Вы стараетесь придерживаться определенной диеты и не есть вечером после шести? Тогда «Хрюшка-диетолог» станет дополнительным средством,
324 руб
Раздел: Прочее
Набор мисок "Mayer & Boch", 10 предметов.
Набор салатниц выполнен из качественного прочного стекла и включает в себя 5 круглых салатниц различного диаметра. Изделия сочетают в себе
358 руб
Раздел: Наборы

49. Тесты по биологии для школы

50. Билеты за курс средней школы (2003г.)

51. Цивільний та арбітражний процес

52. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

53. Историческая школа права

54. Особенности работы с антонимамми в школе
55. Региональная культура и история на уроках немецкого языка в средней школе
56. Лингвистические основы обучения произношению английского языка в каракалпакской школе

57. Анализ живописных произведений флорентийской школы конца XV - начала XVI веков

58. Основные достижения русской культуры XIX века: романтизм в России; корни русского романтизма; русская национальная музыкальная школа и живопись во второй половине XIX века

59. Экзамен по русскому языку для поступления в Бауманскую школу

60. Темы сочинений за курс средней школы 2002-2003 уч. года (11 класс)

61. Реферат по научной монографии А.Н. Троицкого «Александр I и Наполеон» Москва, «Высшая школа»1994 г.

62. Шпаргалка по истории в 9 классе украинской школы

63. Розвиток процесів памiяті в молодшому шкільному віці

64. Санитарно гигиеническая характеристика компьютерных классов школ г.Кургана

Набор детской посуды "Холодное сердце. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из высококачественной
526 руб
Раздел: Наборы для кормления
Аптечка "Скорая помощь" большая.
Аптечка необходима в каждом доме. Высота аптечки позволяет хранить не только таблетки, но и пузырьки с жидкостью в вертикальном положении.
310 руб
Раздел: Прочее
Сетка москитная, 1х30 метров, в рулоне, белая.
Полиэстеровая мелкоячеистая сетка в рулоне. Предназначена для защиты помещения от насекомых. Свободно пропускает воздух, обеспечивая
1131 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

65. Частная школа и новые методы образования

66. Высшая школа и продвижение в науке

67. Место интенсивной методики в системе обучения иностранному языку в средней школе ([Курсовая])

68. Элементы художественного творчества на уроках развития речи в начальной школе

69. Экологическое воспитание детей в начальной школе

70. Урок в современной школе
71. Особенности экологического воспитания в начальной школе
72. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

73. Воспитание самостоятельности у учащихся вспомогательной школы в процессе профессионально-трудового обучения /на материале обучения швейному делу/

74. Чтение художественных произведений в начальной школе

75. Методика организации тематических выставок в школе

76. Содержание и формы работы социального педагога в школе

77. Методика преподавания темы “Электромагнитные колебания” в средней школе с использованием компьютерных технологий

78. Схемы по лекциям по Педагогике и Психологии высшей школы

79. Особенности работы с антонимамми в школе

80. Региональная культура и история на уроках немецкого языка в средней школе

Подушка "Нордтекс. Лондон", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки
Настольная игра "Викторина первоклассника".
В игре вы найдёте 600 вопросов из разных областей знаний: математики, языкознания, культуры и искусства, биологии, естествознания и
342 руб
Раздел: Викторины
Подставка под горячее с пробкой "FIFA 2018".
Подставка под горячее с пробкой + окантовка. Диаметр: 16 см. Материал: керамика.
346 руб
Раздел: Кружки, посуда

81. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития (ЗПР)

82. Обучение изложению в коррекционной школе 8 вида

83. Вопрос радиационной безопасности в экологическом образовании в средней школе

84. Как школа должна оказывать помощь неудачникам

85. Коррекционная работа по совершенствованию грамматического строя речи учеников 7-х классов школы для детей с тяжелыми нарушениями речи.

86. Обучение аудированию в начальной школе
87. Лингвистические основы обучения произношению английского языка в каракалпакской школе
88. Уроки чтения на русском языке в азербайджанской школе

89. Готовность детей к обучению в школе 8-го вида (для детей с нарушениями интеллектуального развития)

90. Диагностика психологической готовности к школе

91. Психологическая диагностика готовности к обучению как необходимое условие при записи ребенка в школу

92. Чикагская школа и основные подходы Парка и Берджесса

93. Экзамен по физике для поступления в Бауманскую школу

94. Рациональное питание в рамках курса "Валеология" начальной школы

95. Философия элейской школы

96. Пифагорейская школа

Набор цветных карандашей STABILO GREENcolors, 12 штук.
STABILO GREENcolors - цветные карандаши, сертифицированные FSC. • Изготовлены на 100% из возобновляемой древесины и покрыты лаком на
414 руб
Раздел: 7-12 цветов
Тележка, арт. 15-11017.
Удобная ручка и проходимые колеса помогут Вашему малышу с легкостью возить всё необходимое для строительства дворцов, замков, дорог и
325 руб
Раздел: Тележки
Багетная рама "Emma" (цветной), 40х50 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
698 руб
Раздел: Размер 40x50

97. Основные принципы философской мысли Древней Индии, ее основные школы и направления

98. Проблема равновесия рыночной системы во взглядах классической школы

99. Исследование формирования классической школы в Школе экономической мысли Мартыновского


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.