Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование     Программное обеспечение Программное обеспечение

Розробка алгоритму операційного автомату, синтез керуючого автомату з жорсткою логікою типу Мілі

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

ЗмістВСТУП 1. РОЗРОБКА АЛГОРИТМУ ТА ОПЕРАЦІЙНОГО АВТОМАТУ 1.1 Опис операції множення 1.1.1 Основні методи множення 1.1.2 Множення чисел з фіксованою комою 1.1.3 Прискорені методи виконання операції множення 1.2 Розробка операційного автомату 1.2.1 Формалізований опис операційного автомату 1.2.2 Структурна схема операційного автомату 1.3 Розробка машинного алгоритму 1.3.1 Побудова граф-схеми алгоритму 1.3.2 Приклад реалізації алгоритму 2. СИНТЕЗ КЕРУЮЧОГО АВТОМАТУ 2.1 Основи теорії керуючих автоматів 2.2 Опис керуючого автомату Мілі 2.3 Кодування граф-схеми автомату 2.4 Побудова таблиці переходів 2.5 Синтез керуючого автомату 3. МЕТОДИКА КОНТРОЛЮ 3.1 Теоретичні відомості 3.2 Приклад контролю виконання операції множення за допомогою 11 -коду ВИСНОВКИ ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ ВСТУП В основу проектування операційних пристроїв різного призначення покладено принцип функціонального мікропрограмування і концепцію операційних і керуючих автоматів. При цьому мікропрограмування - це спосіб опису функцій операційних пристроїв безвідносно до технічних засобів, які використовуються для їх реалізації. Таке тлумачення мікропрограмування дозволяє формалізувати синтез структур будь-яких операційних пристроїв незалежно від способу керування роботою пристрою. Необхідно відзначити, що принципи побудови і методи проектування операційних і керуючих автоматів є тою основою, на якій базується теорія і практика проектування більшої частини пристроїв ЕОМ. Складність і відповідальність задач, що вирішуються сучасними ЕОМ та системами, потребують від них високої надійності та продуктивності. Тому, однією з основних проблем, які стоять перед розробниками сучасної обчислювальної техніки, є підвищення продуктивності, відказостійкості та життєздатності. В наш час основним напрямком вирішення цих проблем є створення обчислювальних машин, які побудовані з великої кількості однорідних модулів, що утворюють єдину систему шляхом встановлення логічних зв`язків між ними. В цьому суть концепції мультипроцесорних ЕОМ, частинними випадками яких є матричні, конвеєрні, з програмованою архітектурою і т.д. При цьому висовуються вимоги простоти контрольного обладнання і високої достовірності обробки інформації. В даній курсовій роботі здійснюється розробка алгоритму операційного автомату виконання операції множення чисел в прямому коді, синтез керуючого автомату з жорсткою логікою типу Мілі. А також приведено приклад контролю виконання операції множення за допомогою 11 контролю. 1. РОЗРОБКА АЛГОРИТМУ ТА ОПЕРАЦІЙНОГО АВТОМАТУ 1.1 Опис операції множення Множення може проводитись в прямому, оберненому та доповняльному кодах. Знак результату операції множення можна визначати окремо. Для цього використовується операція XOR над знаковими розрядами співмножників відповідно. При виконанні множення двох операндів однакової розрядності розрядність результату збільшується вдвічі, порівняно з розрядністю множників. При виконанні множення операндів, представлених в прямому коді, їх модулі множаться як цілі двійкові числа без знаків, або як дробові числа без знаків, оскільки процедура множення в обох випадках та ж сама.

При виконанні множення операндів, представлених в оберненому коді, всі розряди від'ємних чисел потрібно інвертувати, а далі проводити множення так само, як над даними, представленими в прямому коді. Разом з тим, потрібно зауважити, що існують методи прямого множення операндів, представлених в обернених кодах. 1.1.1 Основні методи множення Методи множення чисел у двійковій системі числення можна класифікувати таким чином: За формою подання чисел методи множення чисел з фіксованою комою; методи множення чисел з плаваючою комою. За швидкодією методи простого множення методи прискореного множення За видом використаного суматора: методи множення на суматорі прямого коду; методи множення на суматорі доповняльного коду; методи множення на суматорі оберненого коду (рідко використовується ). За аналізом розрядів множника: множення з молодших розрядів; множення зі старших розрядів; Усі перераховані методи можуть накладатися один на одного, що дає змогу вибрати потрібний метод множення двійкових чисел з урахуванням вимог до швидкості виконання операції та до використання апаратних затрат на реалізацію алгоритму. Виходячи з вищевикладеного можна виділити чотири варіанти схем машинного множення: Метод 1. Припустимо В-множене (В&g ;0), A-множник (А&g ;0) С-добуток. Тоді у випадку зображення чисел у формі з фіксованою комою отримуємо А = а1а2 а ; B = b1b2 b = b12-1 b22-2 b 2- ; Звідси: С = АВ = (0а1а2 а )(b12-1 b 2- ) = = (2-10,a1a2 a )b1 (1.1) (2-10,a1a2 a )b2 (2- 0,a1a2 a )b . Множник 2- означає зсув на розрядів вправо числа яке заключене в дужки тобто в даному випадку зсувається вправо множене і множення починається з старших розрядів. Структурна схема пристрою що реалізує цей метод наведена на рис. 1а. Метод 2. Множник B = 0b1b2 b перетворюється по схемі Горнера B = ( ((b 2-1 b -1)2-1 b -2)2-1 b2)2-1 b1)2-1 Тоді: C = AB = ( ((b 0,a1a2 a )2-1 b -10,a1a2 a )2-1 (1.2) b10,a1a2 a )2-1 Тут множення починається з молодших розрядів та зсувається вправо суми часткових добутків. Структурна схема пристрою що реалізує цей метод наведена на рис. 1б. Метод 3. Множник записується таким чином B = 2- (b b -121 b -222 b12 -1). С = AB = 2- [b 0,a1a2 a b -1(210,a1a2 a ) (1.3) b (220,a1a2 a ) b1(2 -10,a1a2 a )] . Це означає що множення починається з молодших розрядів і множене зсувається вліво на один розряд в кожному такті. Структурна схема пристрою що реалізує цей метод наведена на рис. 1в. Метод 4. Якщо множник записати по схемі Горнера B = 2- ( ((b121 b2)21 b -1)21 b C = AB = 2- ( ((b10,a1a2 a )21 b20,a1a2 a )21 (1.4) b -10,a1a2 a )21 b 0,a1a2 a ).

У цьому випадку множення починається з старшого розряду і в кожному такті зсувається вліво сума часткових добутків. Структурна схема пристрою що реалізує цей метод наведена на рис. 1 Другий варіант має найменші апаратурні витрати перший та третій – найменший час множення. Таким чином для реалізації звичайної операції множення необхідно мати суматор регістри для зберігання множеного та схему аналізу розрядів множника. Суматор та регістри повинні мати ланцюги зсуву вмісту в ту чи іншу сторону у відповідності з прийнятим методом множення. При множенні чисел на суматорі прямого коду знак добутку визначається окремо від цифрової частини як сума по модулю 2 знаків обох співмножників. У оберненому та доповняльному кодах знак добутку визначається автоматично за рахунок внесення поправок в звичайний добуток операндів. Якщо множник від’ємний то добуток чисел на суматорі оберненого коду отримують додаванням поправок об2- до добутку обернених кодів співмножників.[А.Я. Савельєв «Прикладная теория цифровых автоматов» М.: Высш. шк.1987] При множенні чисел на суматорах оберненого та доповняльного кодів одночасно отримують знакову та цифрову частини. 1.1.2 Множення чисел з фіксованою комою В ЕОМ операція множення чисел з фіксованою комою за допомогою відповідних алгоритмів зводиться до операції додавання і зсуву. Множення двох ( - 1) розрядних чисел може мати 2( - 1) значущих розрядів. Тому при операції множення цілих чисел необхідно побачити можливість формування в АЛП добутку, котрий має двохкратну в порівнянні із співмножниками довжину. В ЕОМ, в яких числа з фіксованою комою є дробами, молодші ( - 1) розрядів множення часто відкидаються (при відкиданні може виконуватись операція округлення добутку). Для виконання множення АЛП повинен мати регістри множеного, множника та схеми формування суми часткових добутків - суматор часткових добутків, в якому шляхом відповідної організації передач виконується послідовне додавання часткових добутків. Операція множення складається з ( - 1) циклів. В кожному циклі аналізується слідуюча цифра множника, якщо це 1, то до суми часткових добутків додається множене, в іншому випадку додавання не виконується. Цикл закінчується з зсувом множеного відносно суми часткових добутків або з зсувом суми часткових добутків відносно нерухомого множеного. 1.1.3 Прискорені методи виконання операції множення Прискорення операції множення дозволяє істотно підвищити продуктивність ЦОМ, оскільки приблизно 70% свого часу вони витрачають на виконання цієї операції. Аналізуючи (3.2) - (3.5), можна намітити такі шляхи скорочення часу множення: зменшення часу додавання і зсуву кодів; зменшення кількості додавань і кількості зсувів кодів. Оскільки прості методи множення передбачають виконання в кожному циклі зсув кодів тільки на один розряд, то зменшити час зсуву неможливо тому, що кола для зсуву реалізують, як правило, з найменшою затримкою сигналів. Зменшення часу додавання двох кодів досягається за рахунок ускладнення кіл формування розрядних сум і перенесень у суматорі.

Эти понятия являются разумными абстракциями реально существующих дискретных устройств — автоматов. Понятие абстрактного автомата позволяет характеризовать устройство с точки зрения алгоритма его функционирования, т. е. алгоритма переработки информации, который оно реализует. Понятие композиции автоматов позволяет характеризовать устройство с точки зрения его структуры, иными словами, даёт представление, каким образом данное устройство построено из других, более элементарных.   А. т. состоит из ряда разделов. Один из разделов: абстрактно-алгебраическая А. т. В этом разделе абстрактные автоматы изучаются с точки зрения исследования их свойств и различных способов задания. Абстрактным автоматом называют объект А = А (U, X, Y, d, l), состоящий из трёх непустых множеств: U — состояний, Х — входных сигналов, Y — выходных сигналов, и двух функций, осуществляющих однозначное отображение множества U´Х в U, d (а, х) переходов и множества U´Х в Y, l (а, x) выходов. Абстрактный автомат называется конечным, если множества U, X, Y — конечны

1. Кишкова непрохідність пухлинного генезу, як проблема невідкладної хірургії (патогенез, діагностика, клініка, лікування, хірургічна реабілітація)

2. Бойове застосування та управління діями аеромобільних підрозділів (частин, з’єднань)

3. Вплив N-стеароїлетаноламіну на ліпідний склад злоякісних та умовно нормальних клітин

4. Електрифікація лінії хімічної обробки соломи і розробка системи автоматичного керування

5. Складові частини (сектори) ринку позикових капіталів. Поняття банківської ліквідності

6. Антраценпохідні сполуки та їхні глікозиди. Лікарські рослини та лікарська сировина, які містять антраценпохідні сполуки
7. Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)
8. Ліквідність банку

9. Видовий склад та чисельність птахів лісу

10. Фінансова підтримка - як складова частина розвитку сільськогосподарських підприємств

11. Дослідження режиму опадів у південно-західній частині Одеської області

12. Фонетика української літературної мови як учення про її звукову систему

13. Дієслово як центральна частина мови

14. Літаратура падарожжаў як гістарычная крыніца. Запіскі замежных дыпламатаў і падарожнікаў аб Беларусі

15. Президентство Л. Джонсона. Боротьба з бідністю

16. Гамлет як герой світової літератури

Швабра Vileda "Active Max".
Швабра Vileda "Active Max", выполненная с плоской насадкой, предназначена для уборки всех типов напольных покрытий, включая
999 руб
Раздел: Швабры и наборы
Сменный фильтр "Аквафор В-100-5" (4 штуки).
Модуль В100-5 содержит в оптимальном соотношении гранулы кокосового угля, ионообменные смолы и "ноу-хау" АКВАФОР - волокна
754 руб
Раздел: Фильтры для воды
Каталка-трактор с педалями "Turbo-2" с полуприцепом.
Педальная каталка-трактор «Turbo-2» c полуприцепом приводится в движение при помощи цепного механизма. На мини-тракторе установлена
4394 руб
Раздел: Каталки

17. Романтизм як стильова течія української літератури першої половини 19 століття

18. Щоденники Пилипа Орлика як зразок літературної творчості бароко

19. Склад основних розділів бізнес-плану фізкультурно-спортивної організації

20. Кінезіотерапія як метод лікування й профілактики захворювань нирок

21. Ліпідний профіль та якість життя хворих на хронічну хворобу нирок V стадії, які лікуються програмним гемодіалізом

22. Профілактика та лікування анемії вагітних у жінок, які багато народжують
23. Фармакогностичне дослідження надземної частини кульбаби лікарської (taraxacum officinale wigg.) та розробка способів аналізу біологічно активних речовин
24. Міжнародна валютна ліквідність

25. Фінансовий менеджмент як складова частина загальної системи управління підприємством

26. Використання демонстраційного досліду як засобу вивчення функціонування рослинного організму в розділі "Рослини"

27. Українська література, як предмет вивчення у школі

28. Бідність як соціальна проблема

29. Суспільство як цілісна соціальна система

30. Агроекосистема та агроландшафти як складові біосфери та способи взаємовпливу суспільства і природи

31. Фіскальна політика як інструмент стабілізації

32. Теория социальной пассионарности Л. Н. Гумилева

Универсальный стиральный порошок "Meine Liebe", концентрат, 1000 г.
Предназначен для стирки цветного и белого белья во всех типах стиральных машин при температурах от 30 С до 90 С, а так же для ручной
438 руб
Раздел: Стиральные порошки
Уголок природы. Стенд.
Стенд с подвижными стрелками. На стенде расположены 3 пластиковых кармашка для карточек. Изготовлен из качественного, плотного, картона -
396 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Кружка "Лучшая Мама в мире", с рисунком.
Качественные керамические кружки с оригинальным рисунком, выполненным в процессе производства (подглазурное нанесение). Упаковка: белый
372 руб
Раздел: Кружки

33. Теория этногенеза Л.Н.Гумилева

34. Выборы как форма народного волеизъявления(Вибори як форма народного волевиявлення)

35. Переводы по английскому языку из учебника Л.Н. Адрианова

36. Лекции Л. И. Городнего по лексикологии английского языка

37. Культурологическая проблематика в работе Л.Н.Гумилева "Этногенез и биосфера Земли"

38. Любимая героиня Л.Н.Толстого - Наташа Ростова
39. Дом музей Л. Н. Толстого в Ясной Поляне
40. Жизнь и Творчество Л.Н.Толстого

41. Л. Андреев "В тумане"

42. План-конспект романа-эпопеи Л.Н. Толстого "Война и мир"

43. Творческая история рассказа Л.Н.Толстого "За что?" (документальный источник и художественные подступы к теме)

44. Этногенез по Л.Н.Гумилёву (+ обширная биография)

45. Нравственные и идеологические противоречия в творчестве Л.Н. Толстого

46. Любимая героиня Л.Н. Толстого

47. Русский народ как идеал Л. Толстого (по "Исповеди", художественным произведениям и публицистике)

48. Поэты второй половины XIX века, Яков Петрович Полонский

Пакеты фасовочные "Paclan", 26x35 см, 1000 штук.
Производятся из пищевого полиэтилена и безвредны для человека. Сохраняют свежесть продуктов. Пакеты выпускаются разного размера, что
305 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Декоративная наклейка-ростомер "Ракета", арт. EZG-1001.
Размер: 40x75 см.
366 руб
Раздел: Ростомеры
Набор для составления букета из мягких игрушек "LOVE", 3 зайки.
Яркий и нестандартный подарок - букет из мягких игрушек вызовет восторг у всех, независимо от возраста и положения. К тому же, этот букет
496 руб
Раздел: Дизайнерские игрушки

49. Анализ финала Первой сонаты Л. Бетховена

50. Л.Д. Троцкий

51. Древняя Русь и Великая Степь по книге Л.Н. Гумилева "Древняя Русь и Великая Степь"

52. Концепция Л.Н. Гумилева "Этногенез и биосфера земли" и ее значение в развитии философии истории

53. Рецензия на монографию по истории Н.Л. Пушкарева "Женщины Древней Руси"

54. Отчетная ведомость склада. Пример отчета СУБД FoxPro
55. 1С : Торговля + склад
56. Разработка управляющей части автомата для сложения двух чисел с плавающей запятой в дополнительном коде с помощью модели Мура

57. ПТЦА - Прикладная теория цифровых автоматов

58. Автоматы с магазинной памятью

59. Роль игр для закрепления звуков Р, Ръ и Л, Лъ

60. Журналистское расследование. Гибель ЯК-40 и Артема Боровика

61. Педагогические взгляды Л.С.Ауэра

62. О революции и контрреволюции в 1917 году (роль Л.Г. Корнилова)

63. Энергосбережение материального склада при помощи ветроэнергетической установки с вертикальным валом

64. Ходова частина

Тарелка Lubby "Веселые животные" с присоской.
Тарелка "Lubby" для кормления незаменима в период, когда Ваш малыш учится есть самостоятельно. Присоска препятствует свободному
345 руб
Раздел: Тарелки
Набор "Грибочки".
Игра используется в качестве пособия в предметной деятельности. В комплект входит деревянная платформа и 15 грибочков разной формы и
571 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Набор первоклассника, для мальчиков, 16 предметов.
В наборе 16 предметов: - Подставка для книг. - Настольное покрытие для творчества. - Веер "гласные". - Веер
721 руб
Раздел: Наборы канцелярские

65. Эгоцентрическая речь и мышление. Критика феномена эгоцентрической речи Л.С. Выготским

66. Методичка для курсового проектирования по ПТЦА (прикладная теория цифровых автоматов)

67. Автомат для дозарядки АБ

68. Журналистское расследование. Гибель ЯК-40 и Артема Боровика

69. Саркоптоз свиней (Комплекс лікувально – профілактичних заходів при саркоптозі свиней в ТзОВ "Надія" Хотинського району Чернівецької області)

70. П. Л. Шиллинг и его телеграф
71. Л. Дюги. Теория социальной солидарности
72. Этногенез. Теория Л.Н.Гумилева

73. Нравственная концепция Л. Шестова

74. Жизнь и научные открытия А.Л.Лавуазье и К.Л.Бертолле

75. Состав и формы бухгалтерской отчетности (СКЛАД І ФОРМИ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ)

76. Банкрутство, як один з видів припинення діяльності юридичних осіб (Банкротство как один из видов прекращения деятельности юридических лиц)

77. Приватизація як засіб припинення державної власності

78. Анализ теории спроса и предложения (по книге К.Р. Макконнела и С.Л. Брю «Экономикс: принципы, проблемы и политика»)

79. Дії національно-визвольної війни та теріторії Дніпропетровського краю

80. Современные народы в свете теории Л.Н. Гумилева

Магнитная азбука. Жукова Н.С.
В новом издании знаменитой «Магнитной азбуки» букв стало еще больше. И еще увеличилось количество строк на магнитном мольберте-доске. А
649 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Качели.
Летом на даче не обойтись без качелей! Качели можно подвесить с помощью специального каната. Качаться на качалях - полезное для здоровья
346 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Набор маркеров-текстовыделителей "Boss Original Pastel", 4 цвета.
Набор текстовыделителей — классика в пастельных тонах, ориентированный на течение в индустрии моды. Выполненный в спокойной цветовой
535 руб
Раздел: Текстовыделители

81. М.Л. Магницкий и его роль в борьбе "православной оппозиции" с Библейским обществом

82. Автомат

83. Тонио Крегер. Манн Томас

84. Юность короля Генриха IV. Манн Генрих

85. Будденброки. Манн Томас

86. Исторический смысл психологического кризиса. Л.С. Выготский
87. Русско-Турецкая война 1877-78 гг. В отечественной литературе XIX века (В.В.Верещагин, И.Л.Леонтьев-Щеглов, В.А.Тихонов)
88. Анализ картины Олимпия Э.Мане

89. Интермедиальные связи стихотворений Б.Л. Пастернака "Рождественская звезда" и "Магдалина" с произведениями изобр. Искусства

90. Анализ картины Олимпия Э.Мане

91. Эдуард Мане

92. Генрих Манн: молодые годы короля Генриха IV

93. Сюжет та iсторiя створення роману Панаса Мирного Хiба ревуть воли, як ясла повнi?

94. Рецензия на роман Л. Бородина «Расставание»

95. Человек и Рок в произведениях Л. Н. Андреева

96. Тема рождества в рассказе Л. Н. Андреева «Ангелочек»

Набор детской посуды "Лисичка" (3 предмета).
Набор детской посуды "Лисичка" в подарочной упаковке. В наборе 3 предмета: - кружка 240 мл; - тарелка 19 см; - миска 18
310 руб
Раздел: Наборы для кормления
Часы "Камасутра".
Оригинальные часы с прямым обычным ходом. Высокое качество исполнения, веселые картинки, механизм обычный - тикающий. Диск выполнен из
958 руб
Раздел: Прочее
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. World Cup Russia", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
416 руб
Раздел: Кружки, посуда

97. Автомат в руках ребенка: историческая правда и мифология войны

98. Две правды Л.Н.Толстого

99. Достоевский в публицистике Т. Манна

100. Детство, отрочество и юность (по творчеству Л. Н. Толстого)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.