Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Социология Социология

Соціологічний аналіз міжнаціональних відносин

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

Курсова робота з теми: Соціологічний аналіз міжнаціональних відносин План Вступ 1. Проблеми культурних кордонів 2. Проблеми взаємодії культур 3. Історичні і політичні чинники в міжетнічних взаємодіях 4. Роль соціально-структурних і культурних чинників 5. Соціально-психологічні і ситуативні чинники. Толерантність в міжетнічних стосунках 6. Розуміння міжетнічного конфлікту Висновок Список використаної літератури Вступ Соціальні мислителі впродовж багатьох століть прагнуть встановити спосіб визначення основної своєрідності того або іншого облаштування соціальної дійсності, суть організації соціального життя того або іншого народу на даному історичному відрізку його розвитку. Це дозволило б докопатися до суті будь-якого суспільства на будь-якому історичному відрізку його розвитку, зіставити, порівняти на найфундаментальнішому рівні різні народи в різні історичні епохи. Серед багатьох досліджень були і достатньо зрілі, концептуально цілісні — наприклад, вчення К. Маркса про суспільно-економічну формацію, засноване на принципі відповідності продуктивних сил і виробничих стосунків. Але у міру розвитку соціології все більше авторитетних дослідників схилялися до того, що за основу розуміння історичної своєрідності організації соціального життя необхідно приймати, по-перше, ті показники, властивості, які безпосередньо пов'язані з соціальною реальністю, а не технологічні або інші плзасоціальні чинники — адже необхідно зрозуміти своєрідність не рівня і об'єму матеріальних благ і тому подібне, а власне соціальному життю. По-друге, треба досліджувати саме елементарне, повсякденно відтворне в соціальному житті, а тому що визначає — найбільш стійкі характеристики (типи) соціальних зв'язків, соціальних дій і взаємодій. (Звичайно, поняття соціальних дій виникло лише у М. Вебера, але прагнення виявити найбільш стійке в повсякденному житті того або іншого суспільства характеризувало пошуки і його безпосередніх попередників.) При такому підході дослідник якби докопується до першооснов, організації соціального життя, з яких виткана вся тканина соціальної реальності, втілена як в простих формах, так і в складних соціальних утвореннях. Виявлені особливості носять загально соціальний характер, набуваючи значення базової характеристики організації як економічного, так і політичного життя, стаючи основою розуміння як ієрархічно-стратифікаційної організації суспільства, так і норм взаємин в малих групах, колективах і так далі Враховуючи, що творцем соціальної дії, його змістостворюючої і змістонаповнюючої основою є мотивація, вивчення мотивації щоденних дій стає ключем до розуміння соціально-історичної своєрідності тієї або іншої соціальної дійсності. Мотивації людей украй багатообразні, їх варіанти і нюанси вельми багаточисельні. Наука не може, та і не повинна вивчати все це різноманіття. Вона прагне визначити найбільш стійких, незмінних в даному суспільстві типів, моделі мотивації соціальних дій, які і є своєрідний спільний знаменник всього різноманіття мотивацій соціальних дій членів даного суспільства. Найважче завдання дослідника — знайти в цьому граничному різноманітті мотивацій, різноманітних за формою, конфігураціям, сенсу соціальних дій, цей спільний знаменник, який і дозволить виявити суть тієї або іншої соціально-історичної реальності.

Першу досить вдалу спробу запропонувати подібний спільний знаменник соціальних зв'язків, соціальних дій (це поняття увійшло до наукового обороту пізніше) і на основі цього виділити соціально-історичних типів організації соціального життя суспільства зробив Ф. Тенніс в своїй класичній праці «Община і суспільство». Висунуті їм принципові положення (не дивлячись на їх деяку суперечність і умоглядність) стали імпульсом до осмислення важливих проблем типології організації соціального життя, пошуків згаданого спільного знаменника. Ідеї Ф. Тенніса сприяли виникненню гіпотез, безліч конкретно-соціологічних досліджень, які в цілому підтвердили ці ідеї. Свій вклад в роз'яснення фундаментальних принципів організації соціального життя в різні історичні епохи вніс і Э. Дюркгейм, що проаналізував природу тих зв'язків, які об'єднують людей, створюють суспільство як цілісність. Так само як і Ф. Теніс, він намагається порівняти двох типів організації соціальної реальності, але приходить по суті до протилежних результатів. Якщо Ф. Тенніс вважав, що суспільство на відміну від общини не має внутрішніх джерел солідарності, взаємного зв'язку і взаємозалежності людей один від одного (останні, на його думку, в «суспільстві» зберігаються лише завдяки силі держави), то Е. Дюркгейм дотримується абсолютно іншого погляду. Визначаючи зв'язок між людьми як солідарність, він робить основною проблемою свого класичного дослідження («Розподіл суспільної праці») відмінності між солідарністю (а відповідно, і організацією соціального життя) в примітивних суспільствах і солідарністю, що виникає в розвинених суспільствах на основі розподілу праці, соціальної диференціації. Завдяки останнім чинникам формуються інший за своєю природою соціальний зв'язок, інші орієнтації на іншого і, відповідно, інша організація соціального життя. Ідеї Ф. Тенніса і (особливо) Е. Дюркгейма намітили основну генеральну лінію дослідження типів організації соціального життя: шлях розвитку соціальної реальності — це еволюція від переважно емоційно-персоніфікованих стосунків до раціонально-деіндивідуалізованих. Ці ідеї отримали розвиток в роботах М. Вебера і Т. Парсонса, чиї типології мотивації соціальних дій зіграли і багато в чому продовжують грати основоположну роль в загальносоціологічному аналізі як соціально-історичних типів соціальних дій окремих індивідів, так і (що важливіше), соціально-історичних типів соціальної реальності, що породжується подібними діями. 1. Проблеми культурних кордонів У зарубіжній етнології і соціології з кінця 60-х років все великої популярності набувала концепція норвезького ученого Ф. Барта, згідно якої «этничность — це форма соціальної організації культурних відмінностей», центральним розрізнювачем є етнічний кордон, а не сама по собі культура, що міститься в межах кордонів. Для етносоціології ж важлива наступна його ідея: первинне значення мають ті культурні характеристики, які використовуються для маркування відмінностей етносів і групових кордонів, а не представлення фахівців про те, що традиційно, властиво тій або іншій культурі. (Останні, звичайно, теж важливі, скажімо, для пояснювальних концепцій, що ставлять за мету з'ясувати, чому, наприклад, якісь модернізаційні явища приймаються в одній культурі і не сприймаються в іншій.)

Друге положення Ф. Барта, на яке поважно звернути увагу, — це вивід про те, що в пошуку таких культурних характеристик (по термінології Барта, в «конструюванні маркерів-відмінностей»), яким додається соціально значущий розмежувальний сенс, а особливо в мобілізації членів етнічної групи навколо них, ключова роль належить етнічній еліті. З теоретичних концепцій, які мають відношення до соціально значущих культурних «відмінностей» груп, поважно також зупинитися на концепції західного політолога і соціолога С. Хантінгтона, що зв'язує такі «відмінності» або культурну дистанцію з геополітичними наслідками — конфліктами і війнами. На його думку, «на світі, що народжується, основним джерелом конфліктів буде вже не ідеологія і не економіка. Найважливіші кордони, що розділяють людство, переважаючі джерела конфліктів визначатимуться культурою. Найбільш значущі конфлікти. розвертатимуться між націями і групами, що належать до різних цивілізацій. Лінії розлому між цивілізаціями — це і є лінії майбутніх фронтів». Цивілізацію С. Хантінгтон мислить у вигляді культурної спільності вищого рангу, визначуваною такими рисами, як мова, історія, релігія, звичаї, інститути, самоідентифікація. Цивілізація може включати і декілька націй-держав, і одне (як, наприклад, Японія). Західна цивілізація існує в двох варіантах — європейському і північноамериканському, а ісламську він підрозділяє на арабську, турецьку і малайську. Зовнішність миру формуватиметься за рахунок взаємодії семи-восьми крупних цивілізацій: західною, конфуціанською, японською, ісламською, індуїстом, православно-слов'янською, латиноамериканською і, можливо, африканською. Найголовніше, чим розрізняються цивілізації, по С. Хантінгтону, — це релігія. Він акцентував увагу на важливих тенденціях в світі: по-перше, економічна модернізація і соціальні зміни у всьому світі «розмивають» традиційну ідентифікацію людей з місцем проживання, державою, а лакуни заповнюються релігією, нерідко у формі фундаменталістських рухів; по-друге, серед «незахідних» цивілізацій йде процес повернення до «власного коріння». (Як відзначає Хантінгтон, спори про вестернізацію або русифікацію йдуть і в «країні Бориса Єльцина»); правда, процес «девестернізації» зачіпає головним чином еліти, в масах же західний стиль життя має велику популярність. Культурні особливості менш схильні до змін, чим економічні і політичні. Як вважає С. Хантінгтон, росіяни за всього бажання не зможуть стати естонцями, а азербайджанці вірменами. У теорії Хантінгтона культурним відмінностям додається не лише соціальний, але і політичний сенс. При цьому його ключова ідея така: відмінності в культурі, базових цінностях і віруваннях є джерелом конфлікту в боротьбі за військову, економічну і політичну владу. «У ісламській, конфуціанській, японській, індуїстові, буддистові і православній культурах майже не знаходять відгуку такі західні ідеї, як індивідуалізм, лібералізм, конституціоналізм, права людини, рівність, свобода, верховенство закону, демократія, вільний ринок, відділення церкви від держави». Концепція модернізації, зокрема, в моделі Хантінгтона, етноцентрична.

Коли ж розвалиться СРСР, то четверто вже не буде; московська мперя зникне, як зникли вс подбн до не. Вдомий спанський соцолог пише: «Я чекаю на книжку, що перекладе московський «марксизм» мовою московсько стор. Бо ж його сила в московському, а не комунстичному змст»[629]. Знаний англйський соцолог В. Брофорд у свой науковй розвдц подав правдивий аналз духовност москвина[630]. Московськ емгранти намагалися його знищити за те, що вн здер личину з москвинв. «Вс москвини навть  незадоволен та ворож вважають радянську владу московською нацональною  державною. Тому вс москвини боронитимуть радянську владу вд усх намагань  повалити»[631]. Провдник австрйсько соцал-демократично парт Е. Пернерсторфер ще 1916 року казав: «Могутнсть московсько мпер можна зломити й  загрозу ґвроп вдвернути лише тод, коли Украна буде незалежною державою. Вона буде найсильншим заборолом ґвропи проти азйського, московського дикунства, як  була за минулих сторч заборолом проти дикунства татарського»[632]

1. Міжнаціональні відносини в Україні

2. Соціологія сім’ї

3. Аналіз результатів соціологічного дослідження "Освіта в житті молоді"

4. Програма соціологічного дослідження спрямована на вивчення громадської думки городян про роботу міського громадського транспорту

5. Соціологія та аналіз ціннісного світу молоді

6. Екологічний аналіз виробничої діяльності заводу ГТВ ЗАТ "Росава" в м. Біла Церква при промисловому виробництві продукції
7. Економічний аналіз
8. Технічний аналіз фондового ринку

9. Біологічний контроль збудників хвороб рослин

10. Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні

11. Історія міжанродних відносин

12. Міжнародні відносини у другой половині 80-х—90-тих рр.

13. Аналіз функціональних схем, основні елементи систем автоматичного регулювання підсилення

14. Соціологія культури як галузь соціології та культурознавча наука

15. Економічний потенціал національної економіки

16. Неомарксистська теорія міжнародних відносин

Настольная игра "Эрудит. Сила магнита".
"Эрудит" - игра, проверенная временем! В игру Эрудит с удовольствием и азартом играют и взрослые и дети. На протяжении многих
1076 руб
Раздел: Игры на магнитах
Глобус «Двойная карта» рельефный, с подсветкой, на подставке из дерева.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50 000 000. Материал подставки: дерево. Цвет подставки: вишня, орех. Мощность: 220 V, может использоваться в
1692 руб
Раздел: Глобусы
Домик для кукол "Коттедж Конфетти".
Игрушка собирается ребёнком с помощью взрослого и предназначена для игры с куклами высотой до 30 см. В наборе: стена с окнами - 8 штук,
4433 руб
Раздел: Для мини-кукол и мини-пупсов

17. Проблеми та песпективи підвищення рівня економічного розвитку України та ступеня її участі в міжнародних відносинах

18. Україна в системі сучасних міжнародних відносин та світовому геополітичному просторі

19. Україна в сучасній системі міжнародних відносин

20. Косовська проблема в міжнародних відносинах

21. Стратегічний аналіз у системі управління підприємством

22. Педагогічний аналіз уроку в системі внутрішньошкільного контролю
23. Психологічний аналіз причин та шляхів корекції девіантної поведінки особи
24. Темперамент – біологічний фундамент особистості

25. Вивченні розвитку культур: біологічний і психологічний напрямки

26. Девіантна поведінка молоді як об’єкт соціологічного дослідження

27. Значення предмету "соціологія релігії"

28. Критерії релігійності людини. Погляд соціологів

29. Основи соціології

30. Політична соціологія в складі соціологічної теорії - питання та історичний розвиток

31. Програма соціологічного дослідження, спрямована на визначення свого майбутнього населенням України

32. Розвиток та сучасний стан соціології

Этикетка самоклеящаяся, А4, 24 этикетки, 70х37 мм, белая, 100 листов.
Размер этикетки: 70х37 мм. 24 этикетки на листе А4 формата. Плотность бумаги: 70 г/м2. Верхнее и нижнее поле (отступ от края листа до
660 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Мозаика с прозрачным полем, 40 мм, 70 деталей.
Мозаика с прозрачным полем – отличный подарок для маленьких фантазеров. Из красочных деталек-ромбиков ваш ребенок сможет собирать любые
438 руб
Раздел: Пластмассовая
Водный игровой центр "Пляж".
Надувной игровой центр "Дельфин" представляет собой детский надувной игровой комплекс с бассейном, фонтаном и разноцветными
1644 руб
Раздел: Батуты, надувные центры

33. Соціологічна концептуалізація освіти

34. Соціологічне дослідження "Патріотизм у розумінні сучасної молоді"

35. Соціологічне дослідження ставлення людей до вивчення іноземних мов

36. Соціологічні методи дослідження у педагогіці

37. Соціологія груп - історія розвитку та сучасна проблематика

38. Соціологія конфлікту
39. Соціологія молоді як галузь соціологічної науки
40. Соціологія освіти

41. Соціологія як наука

42. Соціологія як наука. Військова соціологія в системі соціологічного знання

43. Соціологія: становлення та сучасність

44. Методологічні принципи етносоціологічного вивчення міграцій

45. Населення Бессарабії за урядовими переписами другої половини XIX ст. – початку XX ст.: історико-демографічний аналіз

46. Етносоціологія та соціологія нації

47. Державний соціальний стандарт, прожитковий мінімум

48. Складові фінансових систем. Оподаткування в системі міжнародних відносин

Прыгунки "три в одном" (прыгунки - тарзанка - качели).
Это базовая модель прыгунков. Амортизатор пружинный, крепление в одной точке. О детских прыгунках: К пяти месяцам ребенок уже очень
710 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи
Ранец жесткокаркасный для начальной школы "Динозавр", 17 литров, 34х26х16 см.
Серия предназначена для мальчиков 7-10 лет. Яркий и необычный принт привлечет внимание школьников. Надежная конструкция этого
1633 руб
Раздел: Без наполнения
Велосипед трехколесный Moby Kids "Comfort. EVA", цвет: оранжевый.
Детский трёхколёсный велосипед Moby Kids Comfort 10х8 EVA. В данной модели предусмотрены дополнительные функции и аксессуары, которые
4194 руб
Раздел: Трехколесные

49. Удосконалення міжбюджетних відносин в умовах ринкової трансформації економіки

50. Екологічний стан міста Біла Церква і Білоцерківського району Київської області

51. Вплив розвитку міжрегіонального та прикордонного співробітництва на підвищення рівня стабільності економіки регіону

52. Фінансово-економічний аналіз шахти "Південна"

53. Экономічний аналіз підприємства

54. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах
55. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Польщі, Австрії та Японії
56. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

57. Відносини між людьми як предмет терапевтичного аналізу

58. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

59. Аналіз ігрової діяльності як засобу соціалізації особистості

60. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

61. Гуманізм у відносинах між людьми

62. Аналіз статті Деніела Белла «Соціальні рамки інформаційного суспільства»

63. Аналіз ефективності і активності фінансових операцій ВАТ "Міжнародний комерційний банк"

64. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

Набор детской мебели "Растем вместе" (цвет: орех).
Качественная детская мебель всегда отличается от взрослой, так как производится с учетом строения тела малыша и того, что он быстро
4541 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Набор мисок Mayer & Boch "Земляника".
Набор эмалированных мисок из 10 предметов: миска (5 штук) + крышка (5 штук). Материал: сталь. Эмалированное покрытие. Крышка:
487 руб
Раздел: Наборы
Дневник школьный "Наушники на мятном".
Формат: А5. Количество листов: 48. Внутренний блок: офсет 70 г/м2. Тип крепления: книжное (прошивка). Твердый переплет из искусственной
349 руб
Раздел: Для младших классов

65. Морфологічні та фізіологічні особливості зорового аналізатора

66. Основи мікробіології

67. Бухгалтерський баланс: економічний зміст, методика складання, аудит та аналіз основних показників

68. Соціально-економічний розвиток Австрії та Швейцарії

69. Аналіз правового статусу законодавчої й місцевої влади Угорщини

70. Місцеве та регіональне самоврядування
71. Особливості місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим, повноваження місцевого самоврядування у соціальній сфері
72. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення

73. Правовідносини у сфері соціального захисту

74. Лінгвістичний аналіз засобів характеристики опису місця дії (на матеріалі короткого оповідання кінця ХІХ ст.)

75. Компонентний аналіз. Соціолінгвістичні і психолінгвістичні методи у мовознавстві

76. Аналіз наукової спадщини М. Костомарова

77. Заболотний Данило Кирилович – український мікробіолог, епідеміолог, видатний учений

78. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр

79. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

80. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

Прыгунки 3 в 1 "Спортбэби" (прыгунки, качели, тарзанка) с качельным крюком.
Характеристики: Петля из стропы для крепления на крепежный крюк или на специальный зажим. Пряжка для регулировки высоты (при правильной
659 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи
Глобус Земли физический + политический, с подсветкой, 250 мм.
Глобус Земли физический + политический, с подсветкой. Диаметр: 250 мм. Расцветка подставки в ассортименте, без возможности выбора!
769 руб
Раздел: Глобусы
Авто-вентилятор с функцией обогрева.
Каждый автомобилист знает, что нередко погода на улице заставляет нас дискомфортно чувствовать себя и в салоне собственного автомобиля. В
600 руб
Раздел: Прочее

81. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках

82. Соціально-економічний розвиток білоруських земель у ІХ–ХІV століттях

83. Соціально-економічний розвиток Київської Русі

84. Соціально-економічний розвиток України у XVII ст.

85. Соціально-економічний розвиток українських земель у XIX ст.

86. Соціально-економічний розвиток Чехії та Словаччини у XVIII столітті
87. Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)
88. Аналіз технології виготовлення варених ковбасних виробів і проект м’ясопереробного підприємства потужністю 3 т виробів за зміну

89. Технологічний проект овочевого цеху дієтичної їдальні на 82 місця

90. Культура давньогрецького поділу. Міфологія та науково-технічний розвиток

91. Українські поети–лауреати Національної премії ім. Т.Г. Шевченка

92. Вплив девіантної реклами на сучасних споживачів: соціально-психологічний аспект

93. Технології формування іміджу комерційної установи на національному та міжнародному рівні на прикладі приватної фірми "РЕНОМЕ"

94. Гепатогенні ерозивно-виразкові ураження шлунка: клініко-біохімічне, імунологічне та мікробіологічне обґрунтування лікування

95. Гострий інфаркт міокарда, ускладнений гострою лівошлуночковою недостатністю: клініко-патогенетичні та хронобіологічні детермінанти, результати тривалого спостереження та медикаментозної корекції

96. Застосування озонотерапії в комплексному лікуванні хворих з мітральними вадами серця ревматичної етіології

Обучающая игра "Сложи узор".
Обучающая игра "Сложи Узор" состоит из 16 одинаковых кубиков. Все 6 граней каждого кубика окрашены по-разному в 4 цвета. Это
513 руб
Раздел: Кубики (10 и более штук)
Мельница "Молинеро" для специй, четырёхуровневая.
Мельница «Молинеро» полностью механическая, не требует подзарядки от электросети или от батареек. Вы можете не только перемалывать, но и
620 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Пустышки силиконовые Avent "Ночная", розовый (6-18 месяцев), 2 штуки.
Симметричные мягкие ортодонтические соски пустышек Avent от Philips учитывают естественное строение и развитие неба, зубов и десен
660 руб
Раздел: 6-18 месяцев

97. Клініко-мікробіологічне та імунологічне обґрунтування комплексного лікування кандидозу товстої кишки

98. Комплексна терапія мікроциркуляторних порушень у яснах хворих на хронічний генералізований пародонтит на тлі цукрового діабету

99. Мікробіологічні, імунологічні та цитоморфологічні паралелі при інфекційно-запальних захворюваннях сечостатевих органів


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.