Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Фінансове планування на підприємстві та контроль за фінансово-господарською діяльністю

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

ДИПЛОМНА РОБОТА ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ (на матеріалах ЗАТ «Дніпровська холдінгова компанія») Економіка підприємства Дніпропетровськ 2009 ЗМІСТ Вступ Розділ 1. Теоретичні основи фінансового планування на торгівельному підприємстві 1.1 Сутність і принципи планування фінансових показників діяльності торгівельного підприємства 1.2 Методи планування грошових потоків 1.3 Особливості фінансового планування на торгівельних підприємствах 1.4 Напрямки контролю та моніторингу фінансово-господарської діяльності Розділ 2. Аналіз стану фінансового планування на торгівельному підприємстві ЗАТ «Дніпровська холдінгова компанія» 2.1 Загальна характеристика торгівельного бізнесу підприємства в 2006 -2008 роках 2.2 Економічна діагностика фінансового стану підприємства за результатами діяльності в 2006 -2008 роках 2.3 Планування та контроль рівня виробничого левериджу в фінансово-господарській діяльності підприємства 2.4 Оцінка ефективності планування та контролю рівня фінансового левериджу в фінансово-господарській діяльності підприємства ЗАТ «Дніпровська холдінгова компанія» Розділ 3. Шляхи оптимізації фінансового планування діяльності підприємства ЗАТ «Дніпровська холдінгова компанія» 3.1 Алгоритм фінансового планування грошових потоків підприємства 3.2 Розробка фінансового плану та прогнозного бюджету підприємства 3.3 Оптимізація планування рівней та оборотності грошових потоків на основі вексельно-кредитних схем розрахунків з дебіторами та кредиторами Висновки Список використаних джерел Додатки ВСТУП Фінансова стабільність є важливою передумовою успішного ведення господарської діяльності. Вона формує імідж господарюючого суб'єкта, є його візитною карткою. Тому підприємствам і організаціям необхідно постійно дбати про фінансову стабільність, вживати заходи для її зміцнення. У контексті фінансової стабільності фінансовому плануванню має відводитися особлива роль, оскільки кожне підприємство, починаючи свою діяльність, зобов'язане чітко представляти потребу на перспективу у фінансових, трудових та інтелектуальних ресурсах, джерела їхнього одержання, а також уміти точно розраховувати ефективність використання наявних засобів у процесі роботи свого підприємства. Фінансове планування як складова бізнес-планування є одним із найбільш ефективних інструментів менеджменту. Залучення як оперативного так і стратегічного фінансового планування систематизує та впорядковує процес прийняття рішень на підприємстві, що є основною перевагою його використання. У процесі розробки плану і контролю за ходом його виконання першочерговим його завданням має бути забезпечення фінансової стабільності суб'єкта господарювання шляхом максимального використання внутрішніх важелів ресурсного забезпечення кругообігу виробничих фондів, підвищення фондовіддачі і рентабельності активів, забезпечення високої ліквідності боргових зобов'язань. Водночас фінансовий менеджер повинен аналізувати доступну інформацію про діяльність конкурентів підприємства, прогнозувати вплив зовнішніх чинників на фінансовий стан підприємства, розробляти запобіжні чи альтернативні заходи, щоб забезпечити фінансову стійкість і конкурентоспроможність.

Актуальність теми дипломного дослідження полягає в тому, що фінансове планування є ключовою ланкою всього процесу планування, яке дозволяє з'єднати стратегічне мислення із здатністю розробити конкретний план дій на плановий період. Використання механізмів фінансового планування та контролю дозволяють підприємству досягти довгострокових позитивних результатів та зайняти стійке становище на ринку. Об’єктом дипломного дослідження є торгівельне підприємство ЗАТ «Дніпровська холдингова компанія», м.Дніпропетровськ. Предметом дипломного дослідження є методи фінансового планування грошових потоків доходів та витрат в торгівельному підприємстві , а також методи контролю за його фінансово-господарською діяльністю. Метою дипломного дослідження є аналіз поточного стану фінансового планування і контролю за фінансово-господарською діяльністю ЗАТ «Дніпровська холдингова компанія» та розробка пропозицій по шляхам покращення рівня ефективності фінансового планування та фінансового контролю на підприємстві. Для реалізації завдання та мети дипломної роботи були проведені наступні дослідження: 1. У 1 розділі проаналізовані теоретичні підходи до фінансового планування діяльності підприємств: - принципи планування фінансових показників діяльності торгівельного підприємства; - методи та особливості плануванн грошових потоків підприємства; - напрямки контролю та моніторингу фінансово-господарської діяльності підприємства. 2. У 2 розділі проведена оцінка ефективності діяльності та фінансового планування на підприємстві ЗАТ «Дніпровська холдингова компанія&quo ;. 3. У 3 розділі проаналізовані шляхи оптимізації фінансового планування в ЗАТ «Дніпровська холдингова компанія» та запропонований інструментарій для багатоступеневого фінансового планування –прогнозу: - алгоритм фінансового планування грошових потоків підприємства; - технологія розробки фінансового плану та прогнозного бюджету підприємства; - методологія оптимізація планування рівней та оборотності грошових потоків на основі вексельно-кредитних схем розрахунків з дебіторами та кредиторами. Інформаційною базою дипломного дослідження були матеріали звітності про фінансово-господарську діяльність підприємства ЗАТ «Дніпровська холдингова компанія» за 2006 -2008 роки. Методами дипломного дослідження були систематизація та статистична обробка хронологічних рядів показників балансу та фінансового звіту підприємства (горизонтально – вертикальний розрізи), методи відносного коефіцієнтного аналізу показників діяльності підприємства, побудова алгоритмів фінансової моделі планування – прогнозування діяльності підприємства та їх реалізація на ПЕОМ у «електронних таблицях» EXCEL -2007. Практична цінність результатів дипломного дослідження полягає в наданні керівництву підприємства ЗАТ «Дніпровська холдингова компанія» об’єктивних даних по показникам поточного стану діяльності підприємства та інструментарію для фінансового планування – прогнозу діяльності підприємства з використанням різних механізмів управління грошовими потоками доходів та витрат. Так, застосування запропонованої методології дозволило обґрунтувати доцільність та ефективність проекту оптимізації діяльності підприємства ЗАТ «Дніпровська холдингова компанія» при впровадження прискорення обігу фінансових потоків від торгівельної діяльності за рахунок впровадженні вексельного обігу та банківського рефінансування векселів.

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ НАТОРГІВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 1.1 Сутність і принципи планування фінансових показників діяльності торгівельного підприємства За нестабільності зовнішнього середовища, невизначених умов господарювання ефективність роботи підприємства багато в чому залежить від стану внутрішньо-фірмового планування. Чим вищий рівень невизначеності, що є наслідком нестабільності в суспільстві, тим більшого значення набуває планування. Підприємство у процесі своєї господарської діяльності стикається з багатьма контрагентами (кредиторами, дебіторами), тому, аби зайняти свою нішу на ринку і успішно працювати, воно має враховувати багато чинників, що впливають на його діяльність, а це, в свою чергу, вимагає планування і прогнозування власних кроків1. Планування як важлива функція управління підприємством — об'єктивно необхідний процес визначення цілей діяльності на певний період і засіб досягнення поставленої мети. Саме планування об'єднує структурні підрозділи підприємства загальною метою діяльності, надає всім процесам односпрямованості та скоординованості. Це дає змогу найбільш повно й ефективно використовувати наявні ресурси, професійно розв'язувати різноманітні управлінські завдання. Згідно з методологією роботи , фінансове планування на підприємстві слід розглядати як цілеспрямовану дію на господарську діяльність в цілому, на окремі ланки і суб’єкти господарювання з метою обгрунтування ефективності прийнятих економічних і соціальних рішень з урахуванням їх забезпеченості джерелами фінансування, оптимізації накреслених витрат і позитивних кінцевих результатів. Обгрунтування фінансових показників фінансових операцій, як результативність багатьох господарських рішень, досягається у процесі фінансового планування та прогнозування. Фінансове прогнозування – це науковий процес обґрунтування на певний період руху фінансових ресурсів підприємства і відповідних фінансових відносин. При цьому об’єктом планування є фінансова діяльність підприємства. Для формування і використання різних фондів коштів визначається рух ресурсів, фінансові відносини, які їх опосередковують, і нові вартісні пропорції. Основна мета внутрішньофірмового планування – забезпечення оптимальних можливостей для успішної господарської діяльності, одержання необхідних для цього коштів і в кінцевому підсумку досягнення прибутковості підприємства. Таким чином, фінансове планування являє собою процес розробки системи фінансових планів і планових (нормативних) показників для забезпечення розвитку підприємства необхідними фінансовими ресурсами і підвищення ефективності його фінансової діяльності у перспективі. Фінансове планування втілює встановлені цілі у форму конкретних фінансових показників і забезпечує фінансовими ресурсами закладені в виробничому плані економічні пропорції розвитку. Значення фінансового планування полягає в тому, що воно дає можливість визначити життєздатність проекту підприємства за умов конкуренції і є інструментом одержання фінансової підтримки від зовнішніх інвесторів. Отже, основними завданнями фінансового планування на підприємстві є : забезпечення виробничої та інвестиційної діяльності необхідними фінансовими ресурсами; установлення раціональних фінансових відносин із суб’єктами господарювання, банками, страховими компаніями; визначення шляхів ефективного вкладення капіталу, оцінка раціонального його використання; виявлення та мобілізація резервів збільшення прибутку за рахунок раціонального використання матеріальних, трудових та грошових ресурсів; здійснення контролю за утворенням та використанням платіжних засобів; дотримання інтересів акціонерів та інших інвесторів; контроль за фінансовим станом, платоспроможністю та кредитоспроможністю підприємства.

Мунципалзаця поширюватиметься на пдпримства, що обслуговують певн длянки комунальних потреб (електричн стац, водотяги, мсцева комункаця  т.д.). Натомсть бль шсть длянок так зв. легко й споживчо промисловост, що продуку готов фабрикати та вироби масового попиту, тво]ритиме, при виробничй  соцальнй контрол держави, поле примненнякооперативно й приватнокапталстично нцативи. Досвд комунзму показав, до яких карикатурних, ба навть трагчних наслдкв доводять спроби заступити тут творчу роль приватного почину бюрократичним етатизмом! Слдуючою з черги базою господарсько самодяльно буде торгвля. Зосереджуючи в свох руках монополь у де]яких сферах зовншньо  внутршньо торгвл, як також  полтику регуляц товарових цн держава сприятиме розвитков кооперативно й приватновласницько нцативи при обслуговуванн ц важно функц суспльного обмну. Вла]сне тут, в сполученн з промисловою дяльнстю, найде соб основу для розвиткуконструктивний у свой соцальнй мскооперативно-приватнийнацональний каптал

1. Фінансове планування на підприємстві та шляхи підвищення його ефективності

2. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

3. Маркетингові стратегії підприємств та їх використання в інвестиційному проектуванні

4. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

5. Фінансова санація та банкрутство підприємств

6. Аналіз маркетингової та фінансово-господарської діяльності підприємства МПП "Монтажник"
7. Кредитування підприємств на фоні фінансової кризи 2008–2009 рр. (на матеріалах ПАТ КБ "Приватбанк")
8. Методика визначення фінансових результатів на підприємстві

9. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

10. Фінансовий аналіз руху грошових коштів на підприємстві ТОВ "Автополюс"

11. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

12. Фінансове планування та управління фінансовими ресурсами

13. Аналіз фінансового стану підприємства та місце довгострокових зобов’язань у цьому процесі

14. Державна фінансова підтримка санації підприємств

15. Оперативний та фінансовий лізинг майна підприємства

16. Фінансове планування на підприємствах

Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: голубой).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы
Сковорода чугунная с деревянной ручкой 2505/27, 27 см.
Диаметр: 27 см. Чугунная сковорода с деревянной ручкой. Обладает высокой теплопроводностью, несравнимой износостойкостью, устойчивостью к
755 руб
Раздел: Сковороды чугунные
Магический шар 8.
Во все времена люди желали знать ответы на интересующие их вопросы, для этого они прибегали к помощи всевозможных гадалок, шаманов, и
585 руб
Раздел: Прочее

17. Фінансовий облік на підприємстві

18. Фінансовий стан підприємства та шляхи його поліпшення

19. Аналіз фінансового стану підприємства та оцінка інвестиційного проекту

20. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

21. Визначення ефективності та опрацювання напрямків поліпшення сітуації на підприємстві

22. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн
23. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств
24. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

25. Аудит обліку готової продукції та порядок проведення аудиторської перевірки на підприємстві громадського харчування

26. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини, їх особливості та види

27. Розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення контролю маркетингової діяльності на підприємстві ВАТ "Бровар"

28. Міжнародні фінансово-кредитні організації та їх аналіз

29. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

30. Співвідношення форм та методів здійснення оплати праці для підприємств різного спрямування

31. Шляхи вдосконалення бізнес-планування на підприємстві (на прикладі ПП "Агро-тера")

32. Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах

Набор детской складной мебели Ника "Азбука".
В набор входят складные стол и стул с пластмассовым сиденьем, поможет малышу привыкнуть к занятиям в школе. Рисунки, изображенные на
1128 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Комплект постельного белья Карапуз "Угадай, кто?" (бязь, 3 предмета).
Комплект постельного белья из российской бязи. В упаковке комплект из 3 предметов, размеры: - пододеяльник: 110x140 см; - наволочка: 40x60
396 руб
Раздел: Для новорожденных
Набор кастрюль "Mayer & Boch" из нержавеющей стали (12 предметов).
Этот набор кастрюль предназначен для здорового и экологичного приготовления пищи. Он изготовлен из высококачественной нержавеющей стали,
2460 руб
Раздел: Наборы кастрюль

33. Аналіз структури та динаміки вхідних грошових потоків на підприємстві

34. Бюджетування як сучасна технологія внутрішньофірмового фінансового планування

35. Оборотні кошти та їх організація на підприємстві

36. Фінансове планування в сучасних умовах економіки України

37. Важкі метали та їх виявлення в стічних водах підприємств

38. Ефективність виробничо-господарської діяльності підприємств виноградо-виноробного підкомплексу і шляхи її підвищення
39. Інформаційна система аналізу діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційної діяльності
40. Право власностi та право повного господарського ведення: спiльне та вiдзнаки

41. Маркетингові комунікації у внутрішньому середовищі підприємств

42. Управління контрактною діяльністю на підприємстві

43. Проблеми розвитку малих підприємств в Україні

44. Правовий статус підприємств

45. Організація оплати праці на підприємстві

46. Удосконалення механізмуу ефективного використання основних фондів підприємств промисловості на прикладі тернопільської області

47. Економічний аналіз підприємств

48. Правила поведінки на підприємстві

Пеленка Папитто (5 штук, ситец, 120x90 см).
Состав: ситец (хлопок 100%). Размер: 120x90 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
304 руб
Раздел: Пелёнки
Форма разъемная "Webber" BE-4286N, черная.
Материал: сталь. Покрытие: антипригарное. Высота: 6,8 см. Диаметр: 24 см.
314 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Багетная рама "Isabelle" (золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Размер 30x40

49. Методика загальної оцінки стану підприємств на ринку за даними фінанансової звітності

50. Ревізія розрахункових операцій на підприємстві

51. Інформаційне забезпечення маркетинга на підприємстві

52. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств

53. Аналіз стану охорони праці на підприємстві

54. Охорона праці на підприємстві
55. Аналіз забезпечення сільськогосподарських підприємств Запорізької області кредитними ресурсами
56. Доходи сільськогосподарських підприємств

57. Проблеми фінансування діяльності сільськогосподарських підприємств

58. Характеристика тракторів та сільсько-господарських агрегатів

59. Бухгалтерський облік на підприємстві

60. Вибір автоматизованої програми для ведення бухгалтерського обліку на підприємстві

61. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

62. Облік запасів на підприємстві ТОВ "УНІКУМ 2007"

63. Облік собівартості продукції на підприємстві

64. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

Брелок аварийный, для автомобилиста (арт. TD 0395l).
Аварийный брелок для автомобилиста повысит уровень Вашей безопасности на дороге. Он не поможет избежать столкновения и не уберет с дороги
310 руб
Раздел: Металлические брелоки
Логическая игра "IQ-Фокус", арт. SG 422 RU.
Сфокусируйтесь на центральной части игрового поля, чтобы решить 120 заданий этой IQ-головоломки. Заполните сетку 10 разноцветными деталями
512 руб
Раздел: Игры логические
Пенал "Jungle" с наполнением.
Пенал на 1 отделение укоплектован необходимыми школьными принадлежностями. В комплекте пенала в помощь и на радость школьники найдут
1079 руб
Раздел: С наполнением

65. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

66. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

67. Організація обліку на підприємстві

68. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

69. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

70. Порядок організації діловодства на новоствореному підприємстві
71. Ревізійні комісії підприємств і організацій
72. Теоретико-правова база обліку і аудиту виробництва свинарства на сільськогосподарському підприємстві України

73. Аудит неопераційних витрат на підприємстві

74. Звіт про проходження практики у комунальному підприємстві "Сокальжитлокомунсервіс"

75. Особливості та різновиди державного контролю за нотаріальною діяльністю в Україні

76. Правовий статус комунальних підприємств

77. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві

78. Органiзацiя виробничих процесiв на на підприємстві ЗРЦІТ "Інфотехцентр"

79. Аналіз процесу управління маркетингом на підприємстві

80. Комерційна діяльність підприємств

Настольная игра «Пороховая бочка».
В игре могут принять участие 2 или 4 ребёнка. Поместите пирата на его бочку так, чтобы зажать выталкивающий механизм и по очереди
490 руб
Раздел: Игры на ловкость
Настольная игра "Скоростные колпачки".
Игра на ловкость рук и остроту глаза. Способствует развитию зрительно-моторной координации движений, концентрации внимания и зрительного
635 руб
Раздел: Игры на ловкость
Игра интерактивная "Супер магический Джинн".
Интерактивная игрушка "Супер магический Джинн" умеет без малейшего труда угадывать задуманные слова, поэтому ребенку придется
1549 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение

81. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

82. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

83. Організація збутової діяльності на підприємстві

84. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

85. Стратегія ефективного використання прибутку на підприємстві

86. Управління запасами матеріалів на підприємстві
87. Значення логістики в управлінні товарними запасами оптових підприємств
88. Спільні підприємства та особливості їх розвитку в Україні

89. Аналіз використання персоналу на промисловому підприємстві

90. Аналіз моделі маркетингового менеджменту на підприємстві ТОВ "Кераміка"

91. Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства

92. Обгрунтування економічної ефективності раціональної організації праці на підприємстві

93. Організація функціонального управління на підприємстві ДП "Рівнестандартметрологія"

94. Основи управління персоналом підприємств

95. Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств

96. Підвищення ефективності режиму праці і відпочинку працівників торгової групи підприємств ресторанного господарства

Одеяло лен + хлопок, 140х205 см.
Облегченное стеганое одеяло с льняным наполнителем подарит вам прохладу в жару и тепло в холод. Льняное волокно обладает уникальными
1389 руб
Раздел: Одеяла
Стиральный порошок "PoshOne Ecobaby Delicate" для детской одежды и деликатных тканей 2,5кг.
Posh one 2500 gr (коробка с мерной ложкой 30 гр): сухой стиральный концентрированный порошок для: цветного белья. Оригинальные импортные
684 руб
Раздел: Стиральные порошки
Этажерка "Люкс-5" с сидением, 3-х ярусная.
Удобная, компактная и функциональная этажерка для обуви с ящиком «Люкс 5» выполнена из металлических трубок с антикоррозионным
1624 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи

97. Рух кадрів на підприємстві

98. Удосконалення форм організації праці у діючому підприємстві готельного господарства

99. Управління інноваційним розвитком підприємств


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.