Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Закономірності, принципи і фактори розміщення продуктивних сил

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

План Вступ Економічні закони і закономірності РПС Принципи РПС Фактори РПС Список літератури Вступ У ХХІ століття людство входить з новою соціальною і природоохоронною концепцією, виробленою під егідою ООН – Концепцією стійкого розвитку, яка спрямована на збалансованість соціально-економічного й екологічного розвитку країни, покращання стану природного середовища та розв’язання глобальних світових проблем. Стратегічний орієнтир України – стійкий розвиток, що передбачає першочерговість вирішення природно- і соціально-екологічних проблем запровадження нової філософії суспільно-природних відносин, спрямованої на їх паритетність, врівноваженість енергобалансу, забезпечення високої якості життя сучасного і прийдешніх поколінь, покращання глобальної демографічної та економічної ситуації. 1. Економічні закони і закономірності РПС Перехід нашої держави до ринкової економіки зумовлює відповідні зміни у теорії розміщення продуктивних сил і підтверджує важливість врахування дії економічних законів – загальних, характерних для всіх суспільно-економічних формацій. Економічні закони – це об’єктивні закони розвитку суспільства, що відображають виробничі відносини людей у процесі виробництва, розподілу, обміну й споживання благ та послуг. В умовах переходу до ринкових відносин розміщення продуктивних сил відбувається під впливом багатьох законів. Закони і закономірності відображають певні сталі, необхідні об’єктивні відношення, що проявляються незалежно від волі людей у дії численних закономірностей, які властиві тим чи іншим процесам і явищам. Закономірність – це об’єктивно існуючий суттєвий зв’язок явищ природи і суспільного життя, що повторюється в часі. Закономірності РПС – найбільш загальні відносини між природою, населенням і виробництвом на певній території. Закономірності РПС є просторовим виявом дії окремих економічних законів. Так, наприклад, закон комплексного розвитку виробництва у просторовому аспекті виступає як закономірність територіальної комплексності, закон концентрації виробництва – як закономірність територіальної концентрації виробництва. Інколи закономірність може трактуватись як прояв дії декількох законів (наприклад, закономірність територіальної ефективності. Закономірність територіального поділу праці є основною в РПС, економічному районуванні та зовнішньоекономічній діяльності будь-якого регіону чи країни. Раціональний територіальний поділ праці між регіонами і в межах їх територій є необхідною умовою ефективного розміщення виробництва в умовах ринкової економіки. Країни і регіони дуже відрізняються за економічними, природно-ресурсними, соціальними та історичними умовами і особливостями, рівнями економічного розвитку тощо. Саме диференціація цих умов лежить в основі територіального поділу праці. Кожен регіон може формувати свою спеціалізацію економіки і на основі економічних зв’язків обмінюватися продукцією з іншими регіонами. Отже, територіальний поділ праці є процесом спеціалізації певної території (групи країн, однієї країни чи її районів та місцевостей) на виробництві відповідних видів продукції та послуг на основі розвиненого обміну з іншими країнами.

Закономірність територіальної комплексності продуктивних сил Взаємопов’язаність елементів регіонального господарства в економічній системі називається комплексністю. В основі даної закономірності покладено взаємозв’язки між спеціалізуючими, допоміжними і обслуговуючими галузями, природними ресурсами та виробництвом району, між трудовими ресурсами і виробництвом, невиробничою та виробничою сферами, між виробництвом і територією. Виробничо-технологічні зв’язки між підприємствами, об’єднаними певною народногосподарською функцією, призводять до утворення виробничого комплексу. Підприємства, що обмінюються між собою комплектуючою продукцією, не обов’язково повинні розташовуватись поряд. Якщо вони розміщені компактно і територіальна близькість відіграє важливу роль у їх функціонуванні, тоді формується територіально-виробничий комплекс (ТВК), тобто поєднання закономірностей територіальної комплексності та концентрації призводить до формування ТВК, а тільки комплексності – до міжгалузевих комплексів. ТВК характеризуються підпорядкованістю, будучи різними за масштабами – від локальних (промислові пункти) до районних (промисловий вузол). Найвищий рівень розвитку комплексності – народногосподарський комплекс країни. В основі комплексності лежить взаємопов’язаний розвиток галузей, центрів та ін. Закономірність територіальної концентрації продуктивних сил полягає у зосередженні виробництва й населення у найвигідніших місцях регіону, що забезпечує вищий (ніж середній для регіону) рівень життя та ефективність виробництва. Така територіальна концентрація виробництва й населення обумовлюється різними чинниками: особливо сприятливими природними умовами, вигідним економіко-географічним положенням, наявністю природно-ресурсної бази, загальною економічною ситуацією, а також історико-економічними особливостями розвитку території. Дана закономірність виявляється у формуванні промислових чи виробничих (агропромислових) центрів, вузлів, агломерацій, технополісів, урбанізованих зон. Однак надмірна концентрація продуктивних сил у ряді вузлів чи регіонів призводить до зниження ефективності суспільного виробництва, надмірного техногенного навантаження на природу, може перетворити територію в зону екологічного лиха (Донбас, Нижнє Придніпров’я). Закономірність територіальної диференціації продуктивних сил діалектично пов’язана з їх територіальною концентрацією. Суть цієї закономірності полягає в тому, що регіон, зберігаючи цілісність, має певні внутрішні відмінності в природних, економічних, соціальних умовах і об’єктивно диференціюється на ділянки, що найбільш придатні для певного різновиду діяльності. На одних ділянках вигідніше збудувати металургійний комбінат, на інших – лісопереробний. Отже, диференціація території з її господарством зумовлюється головною причиною – дією процесу територіального поділу праці. Закономірність територіальної ефективності при розміщенні продуктивних сил є найзагальнішою територіальною закономірністю, бо вона частково охоплює сферу впливу інших закономірностей (ТПП, комплексності, концентрації, диференціації), які їй підпорядковуються.

В основу цієї закономірності, як і згаданих вище, покладено економічний закон – економії суспільної праці. Його сутність полягає в забезпеченні максимальної продуктивності праці за умови подолання просторових розривів між сировиною, паливом, енергією та споживачем. За цією закономірністю відношення між економікою та територією такі, що найбільш можливий ефект забезпечується найменш можливими витратами на розміщення об’єкта. Ефективність розміщення може розраховуватись як для окремого підприємства, галузі, так і для цілого регіону. Для розрахунку ефективності порівнюються показники валового обсягу товарів та послуг, прибуток і величина національного доходу (якщо йдеться про економіку країни або великого регіону) з витратами на їх виробництво. 2. Принципи РПС Принципи (від лат. рri сipium – початок, основа) – вихідні положення будь-якого вчення, теорії, науки. На основі пізнання закономірностей розробляються принципи розміщення продуктивних сил – правила діяльності та управління економікою, основні положення економічної політики держави в реалізації законів розміщення. Дотримання цих принципів дуже важливе при реалізації регіональної політики держави. До принципів РПС відносяться свідома економічна політика, направлена на здійснення пізнаних закономірностей. Найважливіші принципи: – принцип раціонального розміщення виробництва; – принцип оптимальності розміщення виробництва; – принцип збалансованості і пропорційності; – принцип комплексного розміщення виробництва; – принцип розміщення підприємств, згідно з раціональними формами суспільної організації виробництва; – принцип урахування міжнародного територіального поділу праці; – принцип збереження економічної рівноваги; – принцип обмеженого централізму. Принципи розміщення в різних країнах можуть бути подібними та відмінними. Важливість кожного принципу визначається стратегією і завданнями, конкретизованими у відповідній концепції. Керуючись принципами, які найчастіше є результатом врахування кількох закономірностей, можна досягти набагато більшого ефекту при розміщенні виробництва. Щодо принципів РПС, у спеціальній літературі існують і інші думки. Принцип раціонального розміщення виробництва випливає із закономірності «ефективного розміщення продуктивних сил» і передбачає: – наближення відповідних виробництв до джерел сировини, палива, енергії, води, трудових ресурсів, споживача; – охорону природи та науковообгрунтоване природокористування, забезпечення здорових гігієнічних умов життя та праці населення; – обмеження надмірної концентрації промисловості в містах. Принцип комплексного розміщення виробництва випливає з однойменної закономірності і передбачає: – комплексне використання природних та трудових ресурсів; – встановлення ефективних виробничих зв’язків між підприємствами регіону; – створення єдиної інфраструктури. Принцип збалансованості і пропорційності розміщення виробництва вимагає дотримання: – збалансованості між обсягом виробництва і наявністю сировинних, паливно-енергетичних, трудових, сільськогосподарських ресурсів регіону; – пропорційності між галузями спеціалізації, допоміжними та обслуговуючими, між виробництвом засобів виробництва і предметів споживання, виробничою та невиробничою сферами.

Эти три слагаемых я называю так: закон малого числа, фактор прилипчивости и закон силы обстоятельств. 1. Когда мы говорим, что горстка парней из Ист Виллидж стала причиной начала эпидемии «Hush Puppies» или что переселение жителей нескольких домов было достаточным, чтобы в Балтиморе началась эпидемия сифилиса, мы на самом деле хотим сказать, что в рамках того или иного процесса для системы одни люди имеют больше влияния, чем другие. Как бы это ни звучало, это не радикально новая идея. Экономисты часто упоминают принцип 80/20.[9] Это представление о том, что в любой ситуации примерно 80P% работы будет выполнено 20P% ее участников.PВ большинстве стран 20P% преступников совершают 80P% всех правонарушений, 20P% автомобилистов устраивают 80P% всех аварий; 20P% любителей пива выпивают 80P% всего пива. Однако, когда речь заходит об эпидемиях, эта диспропорции становится более выраженной: крошечный процент людей совершает и этом случае преобладающую часть «работы». Дж. Поттерат, к примеру, провел анализ эпидемии гонореи в Колорадо Спрингс,[10] штат Колорадо, изучив каждого, кто в течение полугода обратился в государственную клинику за лечением

1. Розміщення продуктивних сил

2. Розміщення продуктивних сил

3. Розміщення продуктивних сил

4. Закономірності формування, фактори ризику й заходи щодо профілактики травматизму підлітків в умовах урбанізованого регіону

5. Характеристика факторів розміщення галузей матеріального виробництва

6. Систематизація факторів розміщення залежно від їх специфіки і особливостей впливу на територіальну організацію виробництва
7. Трубопроводный транспорт мира (Сучасний стан та особливості розміщення трубопровідного транспорту світу)
8. Факторы, влияющие на развитие силы

9. Розміщення і розвиток автомобільної промисловості України

10. Размещение Продуктивных Сил Казахстана

11. Розвиток та розміщення залізничного транспорту України

12. Розвиток продуктивних сил Канади

13. Основні закономірності суть і наслідки початкових етапів та процесів українського державотворення

14. Гігієнічні вимоги до розміщення і планування населених пунктів та житлових приміщень

15. Клініко-патогенетичні закономірності застосування інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту і донаторів оксиду азоту в лікуванні хворих на артеріальну гіпертензію зі змінами мозкового і периферійного кровоплину

16. Продуктивні сили Китаю

Говорящий планшетик "Новогодний праздник".
В этом планшетике Умка поёт, говорит и рассказывает сказки! 16 новогодних песенок («Песенка Умки», «Белые снежинки», «Снеговик», «Дед
344 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Набор диких животных.
В наборе: 12 фигурок диких животных. Средний размер: 10 см. Возраст: 3 лет. Фигурки в наборе представлены в ассортименте, без возможности выбора.
461 руб
Раздел: Дикие животные
Настольная игра "Волшебник Изумрудного города".
Семейная игра для 2-6 игроков. Участники помогают Элли и ее друзьям добраться до Изумрудного города, для этого они выполняют разные
1490 руб
Раздел: Классические игры

17. Фактори і резерви росту продуктивності праці

18. Поняття, категорії, закони (закономірності) політології

19. Технологічний розвиток і його закономірності

20. Туризм, як чинник розвитку продуктивних сил України

21. Динаміка вилову риби в природних водоймах та вплив екологічних факторів на продуктивність

22. Науково-технічний прогрес – рушійна сила розвитку продуктивних сил країни й регіонів
23. Розвиток і розміщення харчової промисловості
24. Комплексна методика прийняття рішень щодо розміщення фінансових коштів на фондовому ринку України

25. Закономерности, принципы и факторы размещения производительных сил

26. Диалектика: принципы, законы, категории

27. Отчет по бухгалтерскому учету общий, общие принципы и законы ведения бухгалтерского учета

28. Поиск общей причины неудач ppm первого рода. «Закон сохранения силы»

29. Неинерциальные полевые принципы формирования структуры материи. Закон динамической гравитации

30. Закон Парето или Принцип 8020

31. Общие принципы и законы ведения бухгалтерского учета

32. Законная сила судебного решения

Бумага чертежная "Mega Engineer", А1, 5 листов, 200 г/м2.
Бумага чертежная (ватман) предназначена для всех видов чертежных и графических работ. Используется для работы карандашом, линером,
333 руб
Раздел: Прочая
Гель "Meine Liebe" для стирки цветных тканей, 800 миллилитров.
Эффективно удаляет грязь, сохраняя цвет вещей, предохраняя одежду от выцветания. Содержит натуральные смягчители, поэтому ткани становятся
315 руб
Раздел: Гели, концентраты
Качели детские "Классик".
Деревянный каркас состоит из брусков. Капроновый шнур надежно соединяет детали качелей между собой. Подвеской является металлическое
343 руб
Раздел: Качели

33. Законы сохранения и принципы, действующие в природе

34. Научно-технический прогресс - важнейший фактор рационального размещения и развития производительных сил

35. Законная сила судебного решения

36. Законность и ее принципы

37. Обратная сила уголовного закона

38. Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам решений и определений суда, вступивших в законную силу
39. Принцип законности
40. Принцип законности в уголовном судопроизводстве

41. Производство по пересмотру вступивших в законную силу судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам

42. Основные принципы и законы современной риторики

43. Занятость и безработица. Принципы функционирования и тенденции развития рынка рабочей силы

44. Основні положення теорії організації. Закони та основні принципи організації

45. Факторы выработки силы и выносливости в процессе занятий спортом

46. Основные принципы оценки объектов недвижимости и основные факторы, влияющие на ее стоимость

47. Спрос, закон спроса, факторы, определяющие спрос

48. Принцип работы и назначение телескопа

Микрофон "Караоке новогоднее".
Какая игрушка превратит любой день в праздник? Конечно, удивительный микрофон-караоке! Подпевая любимым мультяшкам, малыши смогут
301 руб
Раздел: Микрофоны
Карандаши цветные "Замок", 24 цвета + 3 двухцветных карандаша, точилка.
Яркие, насыщенные цвета. Отстирываются с большинства обычных тканей. Специальная технология вклеивания (SV) предотвращает поломку
513 руб
Раздел: Более 24 цветов
Фломастеры двухсторонние , 24 цвета.
Фломастеры изготовлены из материала, который обеспечивает прочность корпуса и препятствует испарению чернил, благодаря чему они имеют
311 руб
Раздел: 13-24 цвета

49. Биологическая продуктивность лесных ландшафтов

50. Влияние биодобавок на продуктивность японского перепела

51. Воздействие внешних факторов на ферментативную систему человека

52. Вооруженные силы Республики Узбекистан

53. Вооруженные силы США

54. Воспитательная работа в вооруженных силах и ее влияние на психику воина в боевой деятельности
55. Основные самолеты дальней, военно-транспортной и фронтовой авиации Военно-воздушных сил Российской Федерации
56. Тыл вооруженных сил

57. Закон российской федерации о воинской обязанности и военной службе

58. Поражающие факторы ядерного оружия и способы защиты от него

59. Размещение производительных сил в Прикарпатье

60. Россия. 21 век. Начало строительства (инфраструктурный комплекс как фактор организации экономического пространства России)

61. Природные ресурсы как экономический фактор

62. Принцип построения налога на добавленную стоимость

63. Принцип налогообложения /Украина/

64. Понятие и принципы административной ответственности

Металлическая клетка-корона, белая, 16,5x21,5 см.
"Садовая" металлическая серия кукольной миниатюры в масштабе 1:12. Размер: 16,5x21,5 см. Материал: металл. Цвет: белый.
308 руб
Раздел: Прочие
Музыкальный центр "Парк развлечений".
Это детское пианино с диапазоном в одну октаву предназначено для малышей. Над клавиатурой пианино расположены кнопки с изображением
1575 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Датчик обнаружения угарного газа.
Ежегодно сотни людей по всему миру погибают от отравления угарным газом. Именно поэтому в каждом доме, где используется любая
783 руб
Раздел: Детекторы, датчики движения

65. Новые принципы осуществления валютного регулирования и валютного контроля в РФ

66. Механизм применения антимонопольных законов

67. Понятие договора найма по Закону о договорных и внедоговорных обязанностях

68. Принципы гражданского процессуального права

69. Законы Хаммурапи – выдающийся памятник права Древнего Вавилона

70. Конституция - основной закон государства и общества. Конституционные акты российской государственности до октября 1917 г.
71. Учение Платона о государстве и законах
72. Уголовный закон Украины

73. Вооруженные силы Республики Узбекистан

74. Историко-правовой анализ Закона СССР "о разграничении полномочий между СССР и субъектами федерации"

75. Конституция - основной закон государства

76. Принцип разделения властей в Конституции РФ 1993г.

77. Конституция, как Основной Закон РФ

78. Структура закона Саратовской области "О местном самоуправлении в Саратовской области". Полномочия органов местного самоуправления в области жилищного хозяйства, коммунально-бытового и торгового обслуживания населения

79. ЗАКОН КАК ФОРМА ПРАВА

80. Комментарий к Федеральному закону "Об информации, информатизации и защите информации"

Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike (цвет каркаса: графит).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на колесах ПВХ – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
3600 руб
Раздел: Трехколесные
Сортер-матрешка "Волшебный куб".
Деревянный сортер-матрешка представляет собой развивающий комплекс для детишек возрастом от 3 лет. Игра состоит из 5 кубов различной
568 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Пазл-ваза "Поющие птицы в летнем саду", 160 элементов.
Ваза-пазл – это трехмерный пазл в виде вазы. Оригинальный дизайн; идеальная сцепка деталей; специальная колба для воды;
587 руб
Раздел: Прочие

81. Отличия законов о рекламе и закона о защите прав потребителя

82. Принципы технического регулирования, порядок разработки, принятия технических регламентов

83. Основные виды деликтов в законах XII таблиц

84. Принцип разделения властей

85. Действие закона во времени, в пространстве, по кругу лиц

86. Понятие и принципы правового государства
87. Принцип разделения властей
88. Проблемы реализации принципа разделения властей, действия системы сдержек и противовесов на примере Российской Федерации

89. Общепризнанные принципы и нормы международного права как составная часть правовой системы России

90. Міграція робочої сили (юридичний аспект) (WinWord 97 (на укр языке))

91. Конституция в киберпространстве: закон и свобода за электронной границей (english/russian)

92. Разработка коллекции мужской одежды на весну – лето 2002 г. под девизом «Закон соответствия»

93. Пространство и время как факторы специфики культуры

94. Мастер и Маргарита - нечистые силы или негрязные

95. Принцип аналогии в морфологии

96. Вечные законы человеческого бытия в романе Шолохова "Тихий Дон"

Коврик массажный "Морские камушки".
Массажные элементы модулей представляют собой два вида иголочек и камешки, покрытые маленькими пупырышками. Модули, выполненные из мягкого
1325 руб
Раздел: Коврики
Ранец школьный "DeLune" с мешком для обуви, пенал, часы (арт. 9-119).
Ранец школьный «Каскадный», украшенный объёмной 3D картинкой,- это совершенно уникальное решение, сочетающее яркую, большую картинку и
6050 руб
Раздел: С наполнением
Влажные салфетки Johnson's baby Нежная забота, 256 штук.
Влажные салфетки для самых маленьких разработаны специально для ухода за нежной кожей. Они очищают настолько деликатно, что могут
374 руб
Раздел: Влажные салфетки

97. Сила или слабость Катерины проявляется в ее самоубийстве в произведении Островского "Гроза"?

98. Роль тёмных сил в романе М. Булгакова "Мастер и Маргарита"

99. Архимед и его законы


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.