Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

Зміст Вступ Розділ І. Організація обліку в Мексиці Розділ ІІ. Організація обліку в Норвегії Висновки Список використаних джерел Вступ Розвиток ринкових економічних відносин, значне розширення зовнішньоекономічних зв’язків висувають нові вимоги до побудови бухгалтерського обліку в кожній зарубіжній країні. Зміни, що відбуваються в економічному та соціальному житті країни, вимагають серйозного вивчення та застосування багатьох фундаментальних положень, що діють в країнах з розвинутою економікою. Це передбачає подальше дослідження проблем інтеграції обліку певної країни з міжнародними принципами, обумовленими таким поняттям, як гармонізація обліку. Бухгалтерський облік визначається середовищем, в якому він функціонує. Кожній країні притаманна своя історія, свої цінності, політична система, менталітет. Навіть в країнах з однією мовою та єдиними правилами обліку термінологія і форми надання звітності суттєво відрізняється. Тому, метою даної роботи є висвітлення обліку у таких зарубіжних країнах, як Мексика і Норвегія. В даній роботі звертається увага на аналіз господарської та фінансової діяльності західних підприємств досліджуваних країн, а також розглянуто методику вивчення основних показників фінансової звітності. Розділ І. Організація обліку в Мексиці Не дивлячись на спроби трансформації національних бухгалтерських систем на світовому рівні, які застосовуються міждержавними інститутами, все ж таки залишаються великі різниці в системах бухгалтерського обліку навіть в країнах з розвиненою ринковою економікою. Важливе значення при визначенні національної системи обліку та звітності має наявність законодавчої бази та інших нормативних документів, що є основою організації обліку, а також їх відповідність міжнародній практиці і затвердженим національним стандартам. Система регулювання бухгалтерського обліку в різних країнах склалася під дією різних факторів, багато з яких були зумовлені як історичним розвитком, так і взаємним впливом. Тому, порівнюючи ці системи, можна виявити спільні та відмінні риси. В англо-американських країнах на стан обліку впливають не стільки фіскальні закони, скільки облік принципу обачності і зберігання балансової вартості. Бухгалтерський облік визначається середовищем, в якому він функціонує. Тому його принципи визначаються як внутрішніми факторами, зокрема, організацією господарської діяльності, так і зовнішніми факторами (політичними, економічними, соціальними, географічними тощо). Проте, певна подібність зумовлює і наявність в системах бухгалтерського обліку, що застосовуються, багатьох спільних рис. Історичний розвиток законодавчих систем дуже вплинув на системи обліку. Країни зазвичай поділяють на дві великі групи: країни-законодавці і країни-незаконодавці. Перші відрізняються обов'язковістю дотримання законів за принципом: «дозволено те, що дозволено». В силу цього облікові правила жорстко регламентовані і визначаються законодавством. У більшості країн, які застосовують цей підхід, обліковим стандартам надається ранг державних законів. Процедури ведення обліку деталізуються та достатньо жорстко регламентуються.

Головним завданням бухгалтерського обліку в цих країнах є обчислення державних податків та контроль за своєчасною та повною їх сплатою. До числа таких країн і належать Мексика. Бухгалтерський облік, як і політика, і ідеологія, не знає національних меж. Облікові технології експортуються та імпортуються, що доводить схожість існуючих систем обліку в різних країнах. Це дозволяє провести класифікацію національних систем обліку. Як вже відмічалося, фактори, які визначають рівень розвитку бухгалтерського обліку, є взаємопов'язаними. Так, в більшості країн, що мають жорстке правове регулювання економічної діяльності, банки чи уряд історично розглядалися в якості основних кредиторів, в той час як в країнах загально-правової орієнтації в задоволенні фінансових запитів бізнесу більше покладалися на розширення акціонерної власності та ринків цінних паперів. Таким чином, якщо вважати ідею впливу «навколишнього середовища» на систему бухгалтерського обліку правильною, можна очікувати, що в країнах зі схожими соціально-економічними умовами і системи обліку мають багато спільного. Але в основі різноманіття національних систем лежить, насамперед, вплив соціального середовища. До факторів соціального середовища можна віднести: стадію економічного розвитку, особливості підприємницької діяльності, ступінь втручання керівництва в економічні відносини, групи користувачів та укладачів бухгалтерської звітності, цілі, які вони при цьому переслідують, характер бухгалтерської професії, наявність специфічних прийомів регулювання бухгалтерського обліку, рівень інфляції, культурні відносини, законодавчу систему, політичну систему, систему освіти, академічний вплив, міжнародний вплив (наприклад, колоніальне минуле), рівень іноземних інвестицій в країні тощо. Мексика – країна, що належить до англо-американської системи обліку, для якої характері фінансові основи обліку, тобто сильний зв'язок з акціонерним капіталом і цінними паперами різного рівня: орієнтація обліку на потреби інвесторів і кредиторів; наявність розвинутого ринку цінних паперів; високий рівень професійної бухгалтерської підготовки; наявність великої кількості транснаціональних корпорацій та утворень; Виходячи із загальної економічної ситуації в країні виділяють 10 різновидів національних моделей, при цьому виділяють і Мексику в окрему модель разом із Ізраїлем. Необхідно охарактеризувати практику обліку в Мексиці. У звіті про джерела і використання коштів повідомляє про джерела і використання оборотних коштів. Вимагається у країні облік впливу інфляції; виділяються витрати на дослідження і розробки; пенсійні схеми визнаються у Мексиці непрофінансовими зобов’язаннями. Історично в кожній країні складались власні стандарти обліку та звітності, які відповідали в першу чергу вимогам, що висувалися до звітності її основними користувачами. Склад та обсяг фінансової інформації, яка розкривалась підприємствами, також визначались залежно від потреб її первинних користувачів. В Мексиці як і в інших країнах Латинської Америки, та в багатьох країнах СНД, фінансова звітність протягом багатьох років була основою для вирішення завдань фіскального контролю та збору податків.

Складання звітності у Мексиці здійснюється щоквартально. Бухгалтерський облік у поєднанні з міжнародними відносинами характеризує, що з певних причин одна держава може дозволити, щоб інша країна або група країн впливала на її систему бухгалтерського обліку та звітності. Облікові системи можуть бути експортовані так само, як і будь-які інші товари. Вплив облікових правил однієї країни на облікові правила іншої може бути зумовлений політичною або економічною залежністю, географічним положенням. США значно впливає на облікову політику Канади завдяки географічній близькості, тісним економічним зв'язкам тощо. Те ж саме можна сказати і про Мексику, яка має тісні торговельні зв’язки з США, Філіппінами як з колишнім протектором, Ізраїлем тощо. Мексика використовує Міжнародні стандарти фінансової звітності таким чином, що національні стандарти підготовлені з використанням Міжнародних стандартів фінансової звітності і відповідають їх вимогам і принципам, але деякі можуть дати більший або менший вибір методів чи підходів. Міжнародні стандарти фінансової звітності 1 «Подання фінансової звітності» в складі національних стандартів Мексики характеризуються, що національні стандарти розробляються самостійно, але відповідають в матеріальному плані Міжнародним стандартам фінансової звітності 1. Починаючи з 1 січня 1998 року, на термін 2,5 року Мексика входить до складу Ради Комітету з Міжнародних стандартів фінансової звітності. Плани рахунків країн англо-американської облікової системи є те, що в них американської немає загальноприйнятих національних планів рахунків. Для цих країн до яких входить і Мексика характерні наступні риси. 1. Наявність двох самостійних бухгалтерій: фінансової та управлінської. При цьому фінансова бухгалтерія дає загальну характеристику майна підприємства і всієї економічної діяльності господарюючого суб'єкта. Вона включає аналітичний облік розрахунків з постачальниками, покупцями, іншими юридичними чи фізичними особами, а також аналітичний облік фінансових операцій. За даними фінансового обліку визначають прибуток (збиток) та складають звітність. Управлінський облік призначений для задоволення інформаційних потреб управління, він вирішує такі завдання, як визначення очікуваного доходу від тієї чи іншої господарської операції, складання цілого ряду прогнозів, а саме: про рентабельність випуску нових видів продукції на підставі вивчення ринків збуту, про фінансовий стан фірми в перспективі, фінансова оцінка альтернативних варіантів розвитку підприємства тощо. В його основу покладено широке застосування фінансової математики; управлінська бухгалтерія є необов'язковою, як правило, вона застосовується тільки на великих підприємствах. 2. Як і більшість планів рахунків країн-членів ЄС план рахунків будується на основі методу «затрати-випуск» з постійним спрямуванням бухгалтерського обліку на кінцевий результат. Фінансова бухгалтерія порівнює витрати з випуском у розрізі функціональних рахунків (виробництво, транспорт, постачання, реалізація, адміністрація тощо) та визначає фінансовий результат, а у випадку однорідності готової продукції, вимірювання витрат випуску та результатів проводиться у розрізі центрів відповідальності.

Цілком закономірно, що, розробляючи плани повалення радянської влади, керівництво ППШ докладало зусиль до перетворення повстанського руху на організовану, боєздатну силу, здатну не тільки готувати УСРР як потенційний театр воєнних дій, але й протистояти регулярним частинам Червоної армії і держбезпеки. ППШ постійно приділяв увагу кадровому забезпеченню повстанських формувань, постановці перед ними конкретних бойових завдань в умовах підпілля та відкритих бойових дій, підготовці відповідних інструктивно-директивних документів, формуванню організаційно-штатної структури й територіальної мережі повстанських угруповань, матеріально-бойовій підтримці партизан. Органом безпосереднього керування повстанським рухом в УСРР у рамках Штабу був його організаційний відділ, до складу якого входили секції: організаційна, яка призначала співробітників на керівні посади в штабах повстанських формувань, підтримувала кур'єрський зв'язок між ними і Штабом, інструктувала командування повстанських угруповань; облікова - поточний облік повстансько-підпільних сил в УСРР; етапова - налагодження каналів оперативного зв'язку між ППШ і повстанцями; постачання і транспорту - матеріально-технічне забезпечення повстанських формувань

1. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"

2. Етапи організації бухгалтерського обліку

3. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

4. Організація обліку в магазині "Світанок"

5. Організація обліку та контролю в Біловодському районному центрі зайнятості

6. Організація обліку грошових коштів
7. Організація обліку в Швеції і Польщі. Порівняльна характеристика
8. Організація обліку доходів

9. Організація обліку і аудиту виробництва продукції свинарства у ТОВ "Агрофірма "Колос"

10. Організація обліку на підприємстві

11. Організація обліку орендних операцій

12. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

13. Організація обліку грошових коштів в касі

14. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії

15. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

16. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

Набор мебели игровой "Малыш-2".
Замечательный набор детской мебели "Малыш-2" отлично подойдет для деток от 2 до 6 лет. Набор включает в себя столик и стульчик.
2025 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Стиральный порошок "Умка", детский, 6 кг.
На основе натурального мыла. Порошок максимально безопасен для кожи и для ткани. Легко выполаскивается из белья. Низкие дозировки делают
690 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Настольная игра "Дети Каркассона" (новая версия).
14-го июля каждого года народ Франции отмечает национальный праздник. В Каркассоне в этот день ребетня из окрестных деревень с шумом и
1190 руб
Раздел: Классические игры

17. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

18. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

19. Організація бухгалтерського обліку

20. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності

21. Поняття документу та діловодства в бухгалтерському обліку

22. Проектування web-додатку для обліку поставки та реалізації товарів
23. Основи побудови обліку праці та її оплати
24. Активи як найважливіший об’єкт бухгалтерського обліку укр

25. Вибір форми ведення бухгалтерського обліку

26. Організація облікового процесу на підприємстві

27. Основи бухгалтерського обліку

28. Принципи побудови обліку операції та фактів поза балансом

29. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис

30. Українська школа бухгалтерського обліку

31. Баланс, рахунки і подвійний запис як основні методичні прийоми бухгалтерського обліку

32. Властивості інформаційних технологій, їх використання в бухгалтерському обліку

Сменная кассета "Барьер 7", для воды с повышенным содержанием железа, для всех типов фильтров "Барьер", 2.
Кокосовый активированный уголь очищает от активного хлора, органических загрязнений и т.д. Обработка активированного угля серебром
551 руб
Раздел: Фильтры для воды
Дневник школьный "Розовая такса".
Формат: А5. Количество листов: 48. Внутренний блок: офсет 70 г/м2. Тип крепления: книжное (прошивка). Твердый переплет из искусственной
338 руб
Раздел: Для младших классов
Карандаши полимерные "Elios", 24 цвета.
Карандаши полимерные. В наборе: 24 цвета.
339 руб
Раздел: 13-24 цвета

33. Організація навчально-виховного процесу та педагогічна думка у другій половині XVII—XVIII століття

34. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

35. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

36. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

37. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

38. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"
39. Організація управлінського обліку
40. Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО

41. Специфіка організації обліку в автотранспортних підприємствах

42. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

43. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

44. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації

45. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

46. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

47. Організація, нормування та оплата праці в свинарстві

48. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні картоплі

Подгузники-трусики "Pampers Pants", 6 ( 15+ кг), 44 штуки.
Когда малыши вертятся или ползают, подгузники надевать сложно. Тогда стоит использовать трусики Pampers Pants. Трусики Pampers легко
1117 руб
Раздел: Более 11 кг
Кружка с сердцем на дне (для правши или левши).
Пусть утро станет добрым! Кружка с забавной фигуркой на дне - это шанс вызвать улыбку близкого человека. По мере выпивания напитка фигурка
390 руб
Раздел: Оригинальная посуда
Коврик для ванной "Kamalak Tekstil", 60x100 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
562 руб
Раздел: Коврики

49. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових

50. Вибуття запасів: оцінка та відображення в обліку

51. Облік реалізації продукції (робіт, послуг) та розрахунків з покупцями та замовниками

52. Організація роботи та документне забезпечення районної Ради

53. Становлення професійних бухгалтерських організацій

54. Теоретичні основи обліку та аудиту
55. Аудит обліку готової продукції та порядок проведення аудиторської перевірки на підприємстві громадського харчування
56. Загальні засади та нормативно-правова база організації навчального процесу

57. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

58. Організація захисту державної таємниці в Росії

59. Організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування

60. Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку

61. Предмет, система та основні поняття курсу "Організація судових та правоохоронних органів"

62. Організація та видавництво інформаційно-аналітичної газети

63. Розробка автоматизованого обліку та руху товарів на складах засобами СУБД Microsoft Access

64. Організація утримання і трудового використання іноземних військовополонених та інтернованих на території України (1939–1953 рр.)

Шкатулка музыкальная "Балерина и звездное небо".
Музыкальная шкатулка для украшений с классической музыкой. Когда шкатулка открыта - звучит музыка и фигурка кружится. Необычное зеркальце,
1116 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Подставка для сортировки писем и бумаг "Germanium", черная.
Выполнена из металла (сетка). 5 вместительных секций. Размер - 195х365х205 мм. Цвет - черный.
758 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Датчик протечки воды "Сирена AL-150", напольный 90 дБ, батарейка в комплекте.
Датчик протечки воды Сирена AL-150 предупредит вас о появлении воды. Его следует размещать на полу или в месте, где вода появится при
444 руб
Раздел: Прочее

65. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

66. Формування асортименту, контроль якості та організація торгівлі напівкопченими ковбасними виробами

67. Встановлення дипломатичних відносин та організація дипломатичних представництв

68. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

69. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

70. Міжнародні фінансові організації та їх роль
71. Світова організація торгівлі: цілі та функції
72. Україна та міжнародні економічні організації

73. Економічні та правові основи управління організацією

74. Кризове явище функціонування та розвитку організації

75. Організація та нормування праці в операційному менеджменті

76. Основні положення теорії організації. Закони та основні принципи організації

77. Поняття та класифікація управлінських рішень. Конфлікти в організації

78. Характеристика організаційних структур та методів керування ТОВ "Україна"

79. Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах

80. Організація та методика виконання курсових

Игрушка пластмассовая "Умный телефон".
Интерактивная развивающая игрушка выполнена в форме телефона. Умный телефон имеет несколько функций: 1. Обучение: называет буквы, цифры,
379 руб
Раздел: Мобильные
Металлофон, 12 тонов.
Не рекомендуется детям до 2 лет. Размер: 27,5х10х3 см.
399 руб
Раздел: Ксилофоны, металлофоны
Настольная игра "Головоноги".
Бедные головоноги! Голова — это практически все, что у них есть, и тем не менее они умудрились забыть свои имена. Что ж, придется включать
307 руб
Раздел: Карточные игры

81. Організація та методика проведення уроку з теми: "Векторний графічний редактор Corel Draw"

82. Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з дисками та каталогами в Norton Commander"

83. Організація та методика проведення уроку з теми: "Створення і редагування макросів в інтерактивних документах засобами Word"

84. Педагогічні та психологічні особливості організації навчального процесу

85. Дитячі та юнацькі організації в Україні

86. Організація виробничого процесу у часі та ремонтного обслуговування виробництва
87. Конфлікти в організації: причини виникнення та засоби керування
88. Організаційні аспекти медико-соціальної реабілітації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячих інтернатних закладах

89. Організаційна та правова регламентація діяльності митного органу України (МОУ) на прикладі діяльності Київської обласної митниці

90. Організація та проведення ТО-1 гусеничного і колісного трактора

91. Організація та проведення туристичних походів

92. Законодавча та нормативна база податкового обліку. Сутність та об`єкти податкового обліку

93. Основи організації та роботи фондової біржі в Україні

94. Зміст поточних планів підприємства та організація їх розробки

95. Модель сталого розвитку та організаційний механізм її впровадження в Україні

96. Організація та напрями підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства

Бумага "IQ Color", А4, 250 листов, 5 цветов.
Обладает высокой однородностью цвета и точной нарезкой листа. Применяется для печати на копировально-множительной технике, лазерных и
462 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Глобус Земли, физический, 320 мм.
Глобус Земли физический. Диаметр: 320 мм. На пластиковой подставке.
711 руб
Раздел: Глобусы
Телескопическая ложка.
Прикольный подарок, который рассмешит участников любого застолья. При помощи этой ложки Вы можете с невозмутимым видом «подцепить»
397 руб
Раздел: Прочее

97. Оцінка стану та використання майна організації (на прикладі ВАТ "Запоріжтрансформатор")

98. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

99. Суспільна організація життя слов


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.