Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Принципи кримінального процесу

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

Вступ. Поняття і значення принципів кримінального процесу. 2. Система принципів кримінального процесу. 3. Характеристика принципів кримінального процесу, закріплених у кримінально-процесуальному законодавстві України. Висновки. Використана література. ВСТУП Побудова правової держави в Україні висуває на перший план завдання щодо забезпечення прав і законних інтересів громадян, верховенство закону у всіх сферах державного та громадського життя. В усіх галузях чинного законодавства повинні одержати нормативне закріплення принципи, за допомогою яких забезпечуються права людини. Безумовно, що існуючі у нашому праві фундаментальні джерела -недоторканність прав і свобод громадян, взаємна відповідальність держави й особистості, підпорядкування закону діяльності усіх державних органів і посадових осіб - набувають особливого значення в кримінальному судочинстві. Важливою гарантією правосуддя, захисту прав і свобод обвину­вачуваного та інших учасників судочинства виступають принципи кримінального процесу, які, образно кажучи, є генетичною основою процесуального права. 1. Поняття і значення принципів кримінального процесу. Принципи кримінального процесу — це закріплені в законі осно­воположні ідеї, засади, найбільш загальні положення, що визначають сутність, зміст і спрямованість діяльності суб'єктів процесу, спосіб і процесуальну форму їх діяльності та здійснення правосуддя, створюють систему гарантій встановлення істини, захисту прав і свобод людини та забезпечення справедливості правосуддя, засади від яких не відступають, а їх порушення тягне за собою скасування вироку та інших прийнятих за таких умов рішень по справі. До критеріїв визначення певного положення принципом кримінального процесу слід відносити таку сукупність властивостей: 1) найбільш загальні, вихідні положення, ідеї, які мають фундаментальне значення для кримінального процесу; 2) ідеї, які закріплені в нормах права; 3) юридичне закріплені ідеї (положення), що мають значення, як правило, норм права найвищої юридичної сили і прямої дії (більшість із них закріплені в Конституції України, а самі норми Конституції є нормами найвищої юридичної сили, а отже визначають спрямованість, сутність і зміст окремих процесуальних інститутів - норми, які суперечать змісту принципів правосуддя, застосуванню не підлягають і повинні приводитись у відповідність з визначеними засадами; 4) принципово важливі засади, які діють у всіх або кількох стадіях кримінального процесу й обов'язково в його центральній стадії — стадії судового розгляду, а порушення будь-якого принципу означає незаконність рішення у справі й обов'язково тягне його скасування. Слід додати, що принципи мають загальнообов'язковий характер для всіх учасників процесу; реалізація принципів кримінального процесу забезпечується засобами державного впливу; кримінально-процесуальний закон визначає правовий механізм реалізації та захисту принципів кримінального процесу. Принципи кримінального процесу — це не пасивне закріплення об'єктивних закономірностей правового життя чи певних правових ідей, не абстрактне побажання, а суттєвий засіб регулювання правовідносин у сфері кримінального судочинства.

Вони являють собою акт волевиявлення держави, продукт свідомої законотворчості, і в цьому розумінні можуть виступати засобом розвитку процесуальної форми. Прикладом може бути нова Конституція України, в якій вперше були сформульовані такі принципи кримінального процесу, як змагальність, недопустимість примушування до свідчень проти самого себе, членів своєї сім'ї та своїх близьких родичів, знайшов юридичне визначення і розкриття принцип презумпції невинуватості обвинувачуваного. У систем процесуального права принципи посідають домінуюче місце. Вони є першоджерелами для інших норм і інститутів, які виводяться з них і підпорядковуються нормам-принципам. &quo ;Маючи високий ступін узагальненості, конкретизуючись в інших правилах,— зазначає Н.А. Громов,— принципи синхронізують всю систему процесуальних норм і придають глибоку єдність механізму кримінально-процесуального впливу&quo ;1. Не можна недооцінювати значення принципів кримінального процесу. &quo ;Недоліки та хиби правосуддя,— слушно зауважує М.Й. Коржанський,— особливо у сфері боротьби зі злочинністю, і найбільш значні та шкідливі наслідки їх виявляються якраз там і тоді, де і коли порушуються принципи&quo ;2. &quo ;Саме вони,— підкреслює В.Т. Маляренко,— є гарантією додержання прав і законних інтересів особи при провадженні у кримінальній справі&quo ;.3. Значення принципів кримінального процесу полягає в тому, що вони: - є першоджерелом і становлять основу окремих інститутів кримінально-процесуального права; - являють собою суттєві гарантії правосуддя, забезпечення прав і свобод людини, законних інтересів фізичних і юридичних осіб; - дають юридичну базу для тлумачення конкретних кримінально-процесуальних норм та вирішення спірних питань; - синхронізують всю систему процесуальних норм і забезпечують узгодженість кримінально-процесуальних інститутів і єдність процесуальної форми; - служать основою і вихідним положенням для вдосконалення окремих кримінально-процесуальних інститутів і правових норм, розвитку процесуальної форми і процесуальних гарантій правосуддя; &quo ;Значення засад судочинства,— слушно зазначає В.Т. Маляренко,— вбачається не тільки у тому, що кожне рішення, прийняте з порушенням їх вимог, підлягає скасуванню, а й у тому, що вони вносять упорядкованість у випадках застосування права за аналогією, а також сприяють правильному розумінню змісту інших правових норм&quo ;4. &quo ;Більше того,— зазначає А. Колодій,— виражені в праві принципи стають принципами правосвідомості, внутрішнім регулятором поведінки людей&quo ;5. Для осіб, які застосовують право,— вказує Ю.М. Грошевий,— &quo ;принципи є не лише керівництвом до дії, а й вимогою іти у встановленому напрямку відповідно до тієї ідеї, яка на цей час є провідною в даному суспільстві та державі”6. Коли ми володіємо принципом - писав Віоле-ле-Дюк, - будь-яка творча робота є можливою , навіть легкою, йде правильним ходом, методично маючи результатом, якщо не шедевр, то хороші достойні твори&quo ;7. І, навпаки,— як слушно зауважував М. Чернишевський, — хто не усвідомлює 1. Промов Н.А. Уголовньїй прцесс России.

-- М.; Юрист, 1998. 2. Коржанський М.Й. Нариси кримінального права. -К., 1999. 3. Маляренко В.Т. Конституційні засади кримінального судочинства. - К.: Юринком Інтер, 1999. 4. Маляренко В. Т. Поняття, загальна характеристика та класифікація основних засад кримінального судочинства Вісник Верховного Суду України. - 1999.- №1. 5. Колодій А.М. Принципи права України. - 1998. 6. Грошевий Ю.М. та ін. Кримінальний процес України. -Харків: Право, 2000. 7. Виоле-ле-Дюк. Беседы об архитектуре. - 1937. принципи у всій логічній повноті і послідовності, у того не тільки в голові сумбур, а й у справах дурниця 1. Питанням принципів права, принципів юридичного процесу взагалі 1 принципів кримінального процесу зокрема приділяється значна увага в юридичній літературі. Але питання цілісної концептуальної моделі системи принципів кримінального процесу ще досліджено недостатньо. Більше того, в сучасній юридичній науці автори дещо по-різному визначають систему принципів кримінального процесу. Одні автори включають у таку систему чотирнадцять основних положень, другі - одинадцять, треті - п'ятнадцять. В. П. Бож'єв не безпідставно називає вісімнадцять конституційних принципів кримінального процесу, включаючи до них такі засади, як принцип охорони честі і гідності особистості і принцип свободи оскарження дій і рішень суб'єктів, відповідальних за ведення справи. Традиційно в юридичній літературі всі принципи кримінального процесу поділяють на конституційні (закріплені в Конституції держави) та інші (суто кримінально-процесуальні). При цьому важливо відокремлювати принципи кримінального процесу від принципів судоустрою, а також принципів організації і діяльності окремих правоохоронних органів. Принципи судоустрою - це принципи організаційні, вони визначають побудову судової системи, взаємозв'язок всіх ланок судової влади. Інакше кажучи, принципи судоустрою — принципи організаційні, а принципи процесу - принципи функціональні. На думку М.М. Михеєнка, слід розрізняти такі принципи: а) суто організаційні, наприклад назначуваність слідчих; б) організаційно-функціональні, наприклад колегіальність, нагляд вищих судів за судовою діяльністю нижчих судів; в) функціональні, тобто суто кримінально-процесуальні, наприклад презумпція невинуватості, змагальність 2. Принципи кримінального процесу — це принципи діяльності слідчого, органів дізнання, прокурора і суду з розгляду заяв і повідомлень про злочини, дізнання, розслідування, судового розгляду кримінальних справ, касаційному провадженню та перегляду справ у нарядну нагляду та за нововиявленими обставинами, тобто; принципи виконання суб'єктами процесу своїх процесуальних функцій і розслідування, захисту, обвинувачення, правосуддя, принципи діяльності, спрямованої на вирішення завдань саме кримінального процесу. За визнанням Михеєнка М.М., система засад кримінального процесу охоплює конституційні засади: 1) законність; 2) державна мова судочинства; 3) рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом; 4) повага до гідності особи, невтручання в особисте і сімейне життя; 5) право людини на свободу та особисту недоторканність; 6) недоторканність житла; 1.

Метьюс жодним словом не пояснив Чесмену, що той може протестувати проти цього випаду прокурора  дати вдвд присяжним. Коли Чесмен хотв сам узяти слово, той мало не силомць посадив його назад на лаву  порадив поводити себе тихо, аби не дратувати суддю. Наступн два дн процесу обговорювалося злочинне минуле Чесмена. Найдрбнш краджки нанизував прокурор Мллер-Лев на нескнченний ланцюг злочинв, що х вчинив Чесмен. Чесмен ус х визнав. Здавалося, що вн пишаться свом злочинним минулим  розповда про незлченн розбйницьк напади з гордстю. Принаймн, таке враження виникло у присяжних. Але Чесмен хвалився своми кримнальними подвигами з зовсм ншо причини. Вн хотв показати присяжним, що такий хвацький хлопець, як вн, просто не мг бути отим сексуальним злочинцем. Результат виявився протилежним. Тих домогосподарки на лав присяжних боялися його, вважали його недолюдком, не питали, як вн став злочинцем. Вони врили, що вн здатний на все. Прокуроров Мллеру-Лев лишилось тльки дати Чесмену наговоритися, щоб виграти наступний раунд

1. Загальновизнані принципи та норми міжнародного права та їх відображення в кримінальному процесі України

2. Застосування застави як запобіжного заходу в кримінальному процесі

3. Принципи кримінального права

4. Докази та доказування в кримінальному процесі

5. Доказування у кримінальному процесі

6. Експертиза у кримінальному процесі: порядок визначення і проведення
7. Збирання доказів у кримінальному процесі
8. Підозрюваний у кримінальному процесі

9. Стадії кримінального процесу

10. Учасники у кримінальному процесі

11. Цивільний позивач та відповідач у кримінальному процесі

12. Види запобіжних заходів у кримінальному процесі

13. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

14. Поняття і види співучасті у кримінальному праві

15. Давність у кримінальному праві

16. Захисник у кримінальному судочинстві

Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Трюк с мячом!", 400 мл.
Объем: 400 мл. Материал: фарфор.
358 руб
Раздел: Кружки, посуда
Снежкобластер "Тройной".
Снежкобластеры спасут вас от замерзших рук и мокрых перчаток! Для настоящих лидеров зимних баталий в нашем арсенале есть тройной
1585 руб
Раздел: Прочее
Набор маркеров для доски, 4 штуки.
Высококачественные маркеры для белой маркерной доски. Не высыхают с открытым колпачком в течение нескольких дней. 4 цвета. С круглым
401 руб
Раздел: Для досок

17. Звільнення від кримінальної відповідальності

18. Звільнення від покарання та його відбування за Кримінальним правом України

19. Комплексний теоретичний аналіз проблеми однобічності та неповноти дізнання, досудового та судового слідства у кримінальному судочинстві

20. Кримінальна відповідальність

21. Кримінальна відповідальність за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в теорії та судовій практиці

22. Кримінальна відповідальність за погрозу вбивством
23. Кримінальна відповідальність за хуліганство (ст. 296 КК України)
24. Кримінальна відповідальність. Різновиди злочинів

25. Кримінальне право України

26. Кримінальний аборт та його судово-медична експертиза

27. Кримінально-правова характеристика невиплати заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат

28. Кримінально-правова характеристика ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів

29. Нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах. Система органів прокуратури

30. Обставини, що виключають можливість участі в кримінальному судочинстві

31. Оскарження постанови про порушення кримінальної справи

32. Планування розслідування кримінальних справ

Каталка Glory "Утка" музыкальная (синяя).
Детская каталка Glory "Утка" - легкая модель из пластика, которая управляется рулем с пищалкой. Сзади каталка оснащена спинкой
606 руб
Раздел: Каталки
Доска чертежная Attache Selection, А3, 51x36,4 см.
Чертежная доска формата A3 размер доски 51x36.4 см. Профессиональная чертежная доска формата А3 с набором регулируемых уголков. Легкая в
2062 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Доска пробковая для объявлений А3, 342x484 мм.
Пробковая поверхность доски позволяет легко размещать информацию и объявления с помощью кнопок, офисных булавок и т.п. Широко используется
322 руб
Раздел: Прочее

33. Поняття і види співучасті у кримінальному праві

34. Провадження у кримінальних справах про злочини неповнолітніх

35. Профілактичні можливості адвоката у конкретній кримінальній справі

36. Склад злочину, передбаченного ст.149 кримінального кодексу України - торгівля людьми

37. Стан сильного душевного хвилювання: кримінально-правові та психологічні аспекти

38. Сучасна кримінально-правова кваліфікація злочинів
39. Вина в кримінальному праві країни
40. Виконання наказу або розпорядження в кримінальному праві

41. Трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людини: проблема кримінально-правового забезпечення

42. Реалізація принципу наступності у процесі опанування учнями основ образотворчої грамоти

43. Система вищої освіти у Великобританії та принципи і шляхи її інтеграції до Болонського процесу

44. Реактивные двигатели, устройство, принцип работы

45. Основные принципы создания группировок войск для сражения, принятия решения командованием и организации управления

46. Принцип налогообложения /Украина/

47. Понятие и принципы административной ответственности

48. Цивільний та арбітражний процес

Уничтожь меня! Уникальный блокнот для творческих людей. Смит К.
Перед вами оригинальный блокнот, созданный замечательной художницей Кери Смит! На страницах блокнота вы найдете множество способов
314 руб
Раздел: Блокноты оригинальные, шуточные
Шкатулка для рукоделия, 28x21x15 см, арт. 80888.
Такие шкатулки послужат оригинальным, а главное, практичным подарком, в котором замечательно сочетаются внешний вид и функциональность.
1618 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Солнцезащитное молочко "AQA baby", SPF 30, 150 мл.
Солнцезащитное молочко надежно защищает нежную кожу даже самых маленьких детей от воздействия солнечных лучей. Молочко легко наносится и
352 руб
Раздел: Солнцезащитная косметика

49. Принципы гражданского процессуального права

50. Понятие, содержание и принципы исполнительной власти

51. Основные принципы международного публичного права

52. Принципы технического регулирования, порядок разработки, принятия технических регламентов

53. Право: понятие, признаки, виды, функции, принципы

54. Принцип разделения властей
55. Происхождение права, теории происхождения права, понятие признаки, виды, функции, принципы
56. Принцип разделения властей

57. Принципы работы редактора над статьями в энциклопедическом издании (на примере детских энциклопедий издательства "Дорлинг Киндерсли")

58. Принцип аналогии в морфологии

59. Принцип действия боевых номеронабирателей и сканеров

60. Розвиток процесів памiяті в молодшому шкільному віці

61. Модемы: назначение, сравнительный анализ моделей, принцип работы, эксплуатация на примере конкретной модели

62. Принцип программного управления. Микропроцессор. Алгоритм работы процессора

63. Принципы уровневой организации ЛВС (на основе модели OSI)

64. Принцип работы сканера

Набор детской посуды "Человек паук. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "Человек паук" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора
447 руб
Раздел: Наборы для кормления
Деревянный конструктор 3 в 1 "Первые сказки", 30 деталей.
Игровые наборы-конструкторы из дерева серии «Сказки» познакомят детей с героями детских сказок, подарят много часов увлекательных
479 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Набор детской складной мебели Ника "Азбука" (КУ1).
Комплект складной. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
1467 руб
Раздел: Наборы детской мебели

65. Принципы реализации машин БД

66. VB, MS Access, VC++, Delphi, Builder C++ принципы(технология), алгоритмы программирования

67. Основные принципы просесса инсталляции приложений в ОС Windows

68. "Принцип Максимума" Понтрягина

69. Синдром раздраженного кишечника: этиология, патогенез, клиника, диагностика, принципы лечения

70. Иммунология. Общие принципы и понятия. Иммунитет, его виды, стимуляторы, индукторы, цитотоксичность, апоптоз, киллинг, адгезия, интегрины, селектины, миграция, хоминг и многое другое
71. Синдром "Дисфагия". Принципы диагностики и лечения. Организация сестринского процесса
72. Принципы организации и деятельности суда

73. Принципы уголовного законодательства Российской Федерации

74. Принципы обеспечения безопасности АЭС на этапах, предшествующих эксплуатации

75. Принципы рационального использования лесов

76. Интеграция принципа природопользования в общественное сознание, путем воздействия на индивида

77. Основополагающие принципы андрагогической модели обучения: Оптимальные условия их применения

78. ПРИНЦИП ТОЛЕРАНТНОСТИ В АДЫГСКОЙ НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКЕ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА

79. Основные задачи, принципы и направления внешней политики Республики Казахстан

80. Принципы технического регулирования, порядок разработки, принятия технических регламентов

Конструктор металлический для уроков труда №3 в деревянной упаковке.
Из трех конструкторов, входящих в серию, этот содержит наибольшее количество деталей, следовательно возможностей собрать что-то
578 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы
Компактные развивающие игры в дорогу "Логозавры", арт. ВВ2099.
Логозавры - это увлекательная игра-головоломка на развитие логического мышления, математических навыков, внимательности,
337 руб
Раздел: Игры в дорогу
Конструктор "Mechanical Kangaroo".
Конструктор для сборки действующей модели «Механический Кенгуру». Каждый мальчишка, увидев хитроумный механизм, пытается его
317 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические

81. Общие принципы ведения («мастеринга») настольных ролевых игр

82. Триоды. Устройство и принцип действия

83. Принцип относительности Эйнштейна

84. Устройство и принцип работы радиоприёмника Попова

85. Устройство, назначение, принцип работы, типы и история телескопа

86. Основные принципы диалектической и формальной логики и их содержание
87. Философия К. Поппера и принцип фальсификации
88. Диалектика: принципы, законы, категории

89. Кредит, его сущность и принципы

90. Принципы деятельности и управления в коммерческих банках

91. Сравнительный анализ основных принципов бухгалтерского учета в России и США

92. Отчет по бухгалтерскому учету общий, общие принципы и законы ведения бухгалтерского учета

93. Сущность и основные принципы маркетинга

94. Рыночная стоимость и принципы оценки недвижимости

95. ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ

96. Принципы управления преуспевающих компаний

Светильник "Плазма №5".
Размеры светильника: 22х11х11.5 см. Диаметр лампы: 11 см. Плазменный светильник в виде шара на подставке, при включении создаёт внутри
1191 руб
Раздел: Необычные светильники
Универсальная вкладка для дорожных горшков (голубой).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
664 руб
Раздел: Прочие
Глобус физический, диаметр 210 мм.
Диаметр: 210 мм. Масштаб:1: 60000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: чёрный. Размер коробки: 216х216х246 мм. Шар выполнен из
362 руб
Раздел: Глобусы

97. Принципы и факторы, влияющие на ценообразование недвижимости в условиях конкуренции

98. Страхование - принципы, интересы, риски

99. Принципы и методы организации коммерческой деятельности


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.