Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Облік готової продукції та її реалізації

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

Міністерство Освіти і Науки України Кременчуцький Державний Університет ім. М. Остроградського ЦПДО Курсова робота З дисципліни: « Фінансовий обік » на тему: « Облік готової продукції та її реалізації » Кременчук 2010 ЗМІСТ Вступ 1 Поняття про готову продукцію, її оцінка та завдання обліку 2 Облік випуску готової продукції 3 Облік готової продукції на складі 4 Облік реалізації готової продукції 5 Документальне оформлення відпуску готової продукції покупцям. Аналітичний облік реалізації готової продукції. Розрахунок фактичної собівартості реалізованої продукції. Облік податків на реалізовану продукцію 6 Відображення операцій з реалізації продукції в системі рахунків бухгалтерського обліку Висновки Практичне завдання Література Вступ Ведення фінансової бухгалтерії в Україні є обов'язковим для всіх підприємств. Фінансова бухгалтерія фіксує інформацію про поточні витрати у поелементному розрізі, а саме: прибутки підприємства, стан дебіторської та кредиторської заборгованості, розміри фінансових інвестицій, стан джерел фінансування тощо. Споживачами інформації фінансового обліку в основному виступають зовнішні щодо підприємства користувачі, тобто органи податкової служби, біржі, банки, інші фінансові інститути, постачальники та покупці, потенційні інвестори тощо. Сьогодні загальний характер багатьох норм Правил (стандартів) дає бухгалтерам широке поле професійної творчості та спонукає до самостійного прийняття важливих рішень з облікових проблем. В Україні прийнято 25 положень (стандартів) обліку, які охоплюють всі діючі МСБО (крім стандартів, які стосуються звітності банків і пенсійних фондів). Деякі національні стандарти об'єднують положення декількох МСБО, а в деяких випадках розробляються стандарти, зміст яких не має аналогу в міжнародних стандартах. Але всі національні стандарти базуються на МСБО та не суперечать їм. Стандарти надають свободу вибору відповідних методів обліку, у зв'язку з чим бухгалтерські записи часто залежать від обраного методу. Вони описують проводки за кожним можливим методом, надають рекомендації щодо вибору найбільш вдалого методу для підприємств залежно рід специфіки їх діяльності. А бухгалтер обирає потрібні йому проводки відповідно до облікової політики. Сьогодні він сам вирішує питання стосовно норм амортизації матеріальних і нематеріальних активів, питання про те, які платежі відносити на даний звітний період, а які капіталізувати (включити у витрати майбутніх періодів або віднести на незавершене виробництво), як списувати прострочену дебіторську заборгованість тощо. При цьому бухгалтер добре розуміє, що всі його рішення не мають відношення до розрахунків з бюджетом з податків. У держави свої норми, свої погляди, а у власника – свої. Перехід України до ринкової економіки зумовив зміну системи обліку. Якщо протягом 1917-1991 pp. розвивалася єдина система бухгалтерського обліку, що обслуговувала єдиного власника – державу, то в умовах появи багатьох власників облік повинен адаптуватися до нових вимог. Так, конкуренція зумовлює поділ єдиної системи обліку на дві підсистеми – 1) фінансовий облік, який є відкритим для всіх зацікавлених його інформацією, та 2) управлінський, який забезпечує конфіденційну інформацію про витрати, доходи і прибуток за окремими видами продукції.

Фінансовий облік є обов'язковим, регламентованим, а управлінський організовується в необхідному аспекті для задоволення інформаційних потреб менеджерів підприємства. Все сказане вище можна застосувати до обліку готової продукції та її реалізації. Таким чином, сьогодні немає чіткого шаблону, в який бухгалтер міг би підставляти потрібні суми. Відображаючи ту чи іншу операцію, бухгалтер аналізує її економічний зміст, від чого залежить визнання і відображення її у звітності. 1 Поняття про готову продукцію, її оцінка та завдання обліку До готової продукції належить продукція, обробка якої закінчена та яка пройшла випробування, приймання, укомплектування згідно з умовами договорів, відповідає затвердженим стандартам, пройшла технічний контроль підприємства і здана на склад або замовнику (покупцю) згідно з діючим порядком прийняття продукції. Продукція є результатом виробництва. Всі елементи виробничого процесу – сировина, матеріали, які перебувають на різних його стадіях – утворюють незавершене виробництво. При організації обліку продукції основним моментом є визначення її характеру. Згідно з цією ознакою продукцію групують за формою, ступенем готовності і технологічною складністю (рис. 1.1). Рис. 1.2. Класифікація готової продукції за її характером За технологічною складністю продукцію поділяють на просту і складну. При цьому вона може бути основною, побічною або супутньою. За своїми технічними та іншими характеристиками побічна та супутня продукція майже не відрізняється від основної, тому їх кількісні та якісні параметри визначають аналогічно основній продукції. Супутня продукція – це продукція, отримана в одному технологічному циклі (процесі) одночасно з основною. За якістю вона відповідає стандартам та призначена для подальшої обробки або відпуску споживачам. Супутня продукція як вихідний елемент виробничого процесу має якісні та кількісні параметри, які повинні одержати вартісну характеристику. Побічна продукція – це продукція, що утворюється в комплексних виробництвах паралельно з основною і, на відміну від супутньої (допоміжної), не потребує додаткових витрат. В поточному обліку продукція (робити, послуги) групується за укрупненими позиціями: вироби основного виробництва; товари широкого вжитку, вироблені з відходів; запасні частини; виконані роботи та надані послуги. Для обліку виготовленої продукції Планом рахунків передбачено два рахунки – 26 та 27. Ці рахунки активні, балансові, призначені для обліку господарських засобів. Рахунок 26 &quo ;Готова продукція&quo ; використовується для узагальнення інформації про наявність та рух продукції, виготовленої підприємством. По дебету рахунку 26 відображається надходження готової продукції власного виробництва за первісною вартістю, по кредиту – списання готової продукції за сумою відхилень фактичної виробничої собівартості готової продукції від її вартості за обліковими цінами, що відноситься до реалізованої продукції, яка визначається у відсотках та обчислюється як відношення відхилень по залишку готової продукції на початок місяця та відхилень по продукції, яка здана на склад протягом місяця, до вартості продукції за обліковими цінами.

Операції з обліку готової продукції відображаються в журналі-ордері № 10. Рахунок 27 &quo ;Продукція сільськогосподарського виробництва&quo ; призначений для обліку та узагальнення інформації про наявність та рух сільськогосподарської продукції. По дебету рахунку 27 відображається надходження сільськогосподарської продукції, по кредиту – вибуття сільськогосподарської продукції внаслідок продажу, безоплатної передачі тощо. На цьому рахунку обліковують продукцію, одержану від власних рослинницьких, тваринницьких та промислових підрозділів підприємства, яка призначена для продажу на сторону та для іншого невиробничого споживання (видачі й продажу працівникам, передачі в невиробничу сферу, наприклад, в дитячі садки, їдальні тощо); продукцію, яка призначена для споживання в тваринницьких підрозділах як корми або для виробництва кормів у кормоцехах; продукцію, яка вирощена для годівлі худоби, наприклад зелену масу, корм, плоди тощо, а також побічну продукцію та відходи, одержані при доведенні товарної продукції та насіння до належних кондицій; насіння та посадкового матеріалу, включаючи саджанці, призначені для закладання та ремонту власних насаджень. Продукція сільськогосподарського виробництва поточного року. обліковується за плановою собівартістю, яку в кінці звітного періоду доводять до фактичної собівартості. Підприємства, які не обчислюють собівартість продукції, наприклад фермерські господарства, беруть її на облік за поточними (діючими на момент складання звітності) цінами. Різниця між фактичною і плановою собівартістю готової продукції, яка визначається в кінці року, відноситься пропорційно на рахунок продукції та на інші рахунки, на які ця продукція була списана протягом року. Одним із основних завдань цінового обліку готової продукції є приведення різної продукції промисловості до єдиного вираження: ціновий показник дає можливість зробити підсумок різної продукції як одиничних виробничих одиниць, так і промисловості в цілому. В отриманні єдиного підсумку по різних видах продукції і полягає основне завдання оцінки продукції. В бухгалтерському обліку готова продукція повинна оцінюватись відповідно до П(С)БО 9 &quo ;Запаси&quo ; за первісною вартістю. Але оскільки вартість продукції може бути визначена лише після збирання всіх витрат та калькулювання її фактичної собівартості, постає потреба в щоденному обліку наявності та руху готової продукції для визначення її вартісних характеристик. При визначенні первісної вартості продукції (робіт, послуг) також керуються П(С)БО 16 &quo ;Витрати&quo ;. Витрати на виробництво готової продукції включають прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати, а також постійні та змінні виробничі накладні витрати. Всі змінні витрати – прямі та накладні – розподіляються на кожну одиницю виробництва на базі фактичного використання виробничої потужності згідно з методом стандартних витрат. Постійні накладні виробничі витрати можуть бути як розподілені, так і нерозподілені. Розподілені накладні витрати є елементом первісної вартості запасів готової продукції та незавершеного виробництва і представляють собою оцінені витрати, які ґрунтуютьсяг на нормальній потужності та відносяться на кожну одиницю продукції незавершеного виробництва.

Комунстична система змусила працювати понад силу мльйонн маси населення. Але наставали нов часи. Тягар свтово мпер виявився непосильним для бльшовицько-совтсько системи, яка прискорено вела свою економку та деологю до катастрофи. Щоб вижити, вона змушена була позбутися частини сво територ в 1991 роц, але серед полтично верхвки мперська дея не втратила сво притягально сили. Однак приступити до  реалзац одразу не було можливост. Державний апарат, не прийшовши до тями псля драматичного вдторгнення частини територ колишнього СРСР, не був готовий до наступальних дй. Зрештою, не все сьогодн тльки вд нього залежить. Росйська Федераця в наш час бльш залежна вд решти свту, нж у недалекому минулому. Вдповдно до ново ситуац треба коригувати свою зовншню  внутршню полтику, тобто першочерговим завданням  пошук ново державно деолог, з якою вона вступа у трет тисячолття. Полтична  економчна ситуаця вимага розв'язання в контекст ц деолог найважлившого питання, без якого не можна виршувати актуальн завдання в полтиц, економц  державному будвництв

1. Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)

2. Бухгалтерський баланс: економічний зміст, методика складання, аудит та аналіз основних показників

3. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

4. Облік та аналіз виконання сільського (селищного) бюджету

5. Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку

6. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства
7. Аналіз виробництва та реалізації продукції
8. Порівняльний аналіз політичного змісту буддизму та брахманізму, завдання і значення курсу історії вчень про державу і право

9. Технологія сиру твердого "Углічеського", проект цеху та аналіз показників якості

10. Визначення та аналіз факторів, що впливають на ефективність маркетингової стратегії у брендингу

11. Поняття творчої особи та аналіз її якостей

12. Грошовий ринок, його сутність, структура та аналіз

13. Сутність бюджетної політики та аналіз її основних напрямків в сучасних умовах

14. Методи визначення функції витрат та аналізу ризиків. Метод Монте-Карло

15. Шляхи вдосконалення організації обліку виробництва продукції свинарства на прикладі ТОВ "Агрофірми "Колос"

16. Проект цеху з виробництва масла способом перетворення високожирних вершків з масовою часткою жиру 72,5 та 82,5% (селянського, солодковершкового) потужністю 4 т за добу

Подушка "Нордтекс. Влюбленный скворец", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки
Карандаши цветные "Noris Club", 12 цветов + 4 карандаша.
Эргонамичная трехгранная форма для удобного и легкого письма. A-B-S - белое защитное покрытие для укрепления грифеля и для защиты от
398 руб
Раздел: 13-24 цвета
Электронный озвученный плакат "Говорящая Азбука".
«Говорящая АЗБУКА» из серии звуковых плакатов Знаток ТМ для начинающих изучать русский алфавит. Кнопки «Изучение» и «Экзамен» помогут
703 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

17. Клінічно-патогенетичні особливості перебігу подагриу хворих з ураженням гепатобіліарної системи та шляхи їх корекції

18. Хронічний гастрит з ерозіями: особливості перебігу та лікування

19. Газифікація с. Козіївка Харківської області природним газом одноступеневою системою, з розробкою газифікації житлового будинку та рекомендацій по забезпеченню водопостачання, водовідведення та опалення будинку

20. Робоче обладнання екскаваторів з гідравлічним приводом 2-ї та 3-ї розмірних груп

21. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності

22. Технології виробництва охолодженої і мороженої рибної продукції
23. Ефективність виробництва плодово-ягідної продукції
24. Аналіз випуску готової продукції та її реалізації

25. Методика аудиту готової продукції та ії реалізації

26. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

27. Облік витрат та собівартості продукції технічних культур та шляхи їх зниження

28. Облік та аудит

29. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії

30. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї

31. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

32. Аналіз та аудит фінансового стану

Мусоровоз.
Мусоровоз выглядит совсем как настоящий. В наборе имеется мусорный бак, который автомобиль может загрузить в контейнер. Сверху открывается
985 руб
Раздел: Прочее
Муфта для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка + кнопки), серая.
Муфта на ручку коляски очень легко одевается и защищает Ваши руки от холода. Ткань муфты водоотталкивающая, она утеплена мехом и небольшим
489 руб
Раздел: Муфты на ручку
Логический теремок.
Прекрасная развивающая и обучающая игрушка для Вашего малыша. Развивает логику, моторику рук, а также восприятие цвета и формы. Цвет
759 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки

33. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті

34. Аналіз обсягів виробництва та реалізації продукції на СТОВ "Світанок"

35. Побудова моделі для аналізу та прогнозу поквартального випуску продукції компанії

36. Аналіз та удосконалення оперативного управління

37. Аналіз продуктивності праці та її оплати в промислових виробництвах

38. Бухоблік та аудит в сучасних умовах господарювання на Черкаському МППЗТ
39. Облік зносу та амортизації основних засобів
40. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства

41. Методи статистичного аналізу показників кредитних ресурсів та їх використання

42. Аналіз ефективності банківських операцій з пластиковими картками та шляхи їх вдосконалення

43. Аналіз прибутковості та рентабельності комерційного банка ВАТ КБ "НАДРА" у 2003-2007 рр.

44. Аналіз та прогнозування основних тенденцій розвитку ринку дорогоцінних металів в Україні

45. Аналіз стану молочного скотарства та перспективи його розвитку

46. Кліматичні ресурси Лісостепу України та їх роль у виробництві продукції рослинництва

47. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва

48. Облік готової продукції і виробничих запасів, МШП

Средство для мытья посуды биоразлагаемое "Synergetic", концентрированное, 5 л.
Концентрированное высокопенное средство для мытья всех видов посуды от любых видов загрязнений. 100% смываемость. Подходит для мытья
631 руб
Раздел: Гели, концентраты
Пазлы Maxi "Карта мира" (40 элементов).
Пазл для малышей "Карта мира" состоит из крупных элементов. Размер собранной картинки - 59х40 см. Средний размер элементов - 8х7,4 см.
331 руб
Раздел: Пазлы (Maxi)
Глобус "Детский", 250 мм.
Детский глобус – идеальное учебное пособие для школьников и всех, кто интересуется животным миром планеты. На подробную географическую
592 руб
Раздел: Глобусы

49. Вибуття запасів: оцінка та відображення в обліку

50. Гудвіл та його облік

51. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

52. Кваліфікаційні та етичні вимоги до облікових працівників

53. Контроль та аудит діяльності комерційного банку

54. Курсові різниці: поняття, порядок визнання та відображення в обліку
55. Облік готової продукції
56. Облік і контроль в органах Пенсійного фонду України: теорія та практика

57. Облік нарахувань на оплату праці та утримань із заробітної плати працівників

58. Облік основних засобів та руху грошових коштів

59. Облік праці та її оплати

60. Облік та амортизація необоротних активів

61. Облік та контроль фінансових результатів в умовах ТОВ "Клімат Індустрії"

62. Організація обліку в Франції та Люксембурзі

63. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

64. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

Термомозаика "В мире животных".
Ваш ребенок любит изучать животных, а еще — играть и придумывать что-то новое? С термомозаикой "В мире животных" все это можно
383 руб
Раздел: Термомозаика
Кувшин "Бистро", 1,8 л.
Кувшин прозрачный, с крышкой. Материал: стекло. Объем: 1,8 л.
314 руб
Раздел: Кувшины, графины
Набор детской посуды "Белоснежка", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления

65. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

66. Принципи побудови обліку операції та фактів поза балансом

67. Релевантність облікової інформації та її вплив на прийняття управлінських рішень

68. Стан та шляхи удосконалення обліку адміністративних витрат

69. Сучасні облікові системи: переваги та недоліки

70. Теоретичні та правові засади обліку та контролю в бюджетних установах
71. Аналіз балансу та фінансової звітності ВАТ "Енергопостачальна компанiя "Закарпаттяобленерго"
72. Аналіз фінансової звітності та прогнозування економічного потенціалу ТОВ "Агрофірма "Колос" та СТОВ "Степове"

73. Аудит выпуска и реализации готовой продукции

74. Аудит готовой продукции

75. Аудит готовой продукции на предприятия ОАО "Резинотехника"

76. Аудит операций по учету реализации готовой продукции

77. Аудит як один із засобів оцінки вартості компанії. Критерії вибору та якість послуг

78. Аналіз та узагальнення даних про особливості використання гранатометів в локальних війнах і регіональних конфліктах

79. Аналіз змісту та політико-правових наслідків конституційної реформи 2004 року

80. Аналіз українського та світового досвіду колдоговірної роботи

Набор фломастеров (36 цветов).
Яркие цвета. Проветриваемый и защищенный от деформации колпачок. Помогают научиться координировать движения рук. Возраст: от 3 лет.
396 руб
Раздел: Более 24 цветов
Комплект в кроватку Polini "Я и моя мама" (7 предметов, 140х70 см).
Комплект из 7 предметов Polini Я и моя мама рассчитан на детскую кроватку со спальным ложе размером 140х70 см. Европейский дизайн и
5735 руб
Раздел: Комплекты в кроватку
Фломастеры "Connector. Балерина", 45 предметов.
Подарочный набор фломастеров. В упаковке: 33 фломастера Connector, 10 клипов для соединения, 2 карточки для раскрашивания.
1162 руб
Раздел: Более 24 цветов

81. Організація та видавництво інформаційно-аналітичної газети

82. Автоматизована система обліку праці та зарплати

83. Проектування web-додатку для обліку поставки та реалізації товарів

84. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

85. Аналіз нелінійних ефектів, які обмежують пропускну здатність оптичних компонентів тракту, та шляхи їх оптимізації

86. Аналіз та удосконалення технології страв з припущенної риби
87. Аналіз асортименту, споживчих властивостей та якості побутових пилососів
88. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

89. Ефективність використання логістичних схем руху матеріальних запасів та продукції на підприємстві

90. Еколого-біологічні особливості облігатних та факультативних паразитів надцарства Protozoa

91. Лейкози та лімфоми в дітей. Гемолітичні анемії

92. Профілактика та лікування анемії вагітних у жінок, які багато народжують

93. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Польщі, Австрії та Японії

94. Аналіз оборотності коштів та ефективності експортно-імпортних операцій в зовнішньоекономічній діяльності

95. Аналіз фінансових показників та зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"

96. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

Крафт-бумага оберточная, в рулоне, 1,02х30 метров.
Являясь упаковочным материалом, крафт-бумага применяется для изготовления конвертов, мешков, пакетов и многого другого. В изделия из
899 руб
Раздел: Однотонная, голография
Набор продуктов.
В комплект входят 5 продуктов, традиционно любимых в нашей стране: курица, сосиски, сыр, колбаса, яйцо. Продукты похожи на настоящие,
330 руб
Раздел: Продукты
Ручка шариковая BIC "Orange", 20 шт, синие.
Ручка шариковая одноразовая. Шестигранный пластиковый корпус. Вентилируемый колпачок. Цвет колпачка и верхней заглушки соотвествует цвету
387 руб
Раздел: Синие

97. Swot–аналіз компаній "Сандора" та "Рідна марка"

98. Аналіз та оцінка розвитку ділової кар’єри менеджера

99. Аналіз та розроблення стратегій ЗЕД для підприємства харчової промисловості


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.