Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Аналіз фінансових ресурсів підприємства

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

Міністерство освіти і науки України Дніпродзержинський державний технічний університет Кафедра „Фінанси” Академічна група Фін – 06 Курсова робота з дисципліни „Фінансовий аналіз” за темою: „Аналіз фінансових ресурсів підприємства” Виконав: Путій О.В. Керівник роботи: Баранець А.В. Дніпродзержинськ 2010 р. Зміст Вступ 1 Теоретична частина. Теоретичні аспекти формування фінансових ресурсів підприємства 1.1 Сутність та загальна характеристика фінансових ресурсів 1.2 Складові елементи фінансових ресурсів 1.3 Показники формування та використання фінансових ресурсів підприємства 2 Аналітична частина. Аналіз фінансового положення ВАТ „ДніпроАЗОТ 2.1 Загальна оцінка фінансового стану підприємства 2.2 Аналіз фінансової стійкості та ліквідності ВАТ «ДніпроАЗОТ» 2.3 Аналіз грошових потоків ВАТ „ДніпроАЗОТ» 2.4 Оцінка ділової активності ВАТ „ДніпроАЗОТ” 3 Дослідницька частина. Оптимізація структури фінансових ресурсів підприємства Висновки Перелік посилань Додатки Вступ Головною ланкою економіки в ринкових умовах господарювання є підприємства, які виступають у ролі господарюючих суб’єктів. Вони здійснюють виробничу, науково-дослідну і комерційну діяльність, у результаті якої виробляють відповідні види продукції, реалізують її, отримують доходи і накопичення, розподіляють, формують відповідні фонди грошових коштів. Структурна перебудова народного господарства країни передбачає першочерговий розвиток фінансово-кредитної системи, спрямований на забезпечення ефективного використання фінансових ресурсів окремих підприємств. Організація фінансової роботи підприємства безпосередньо впливає на оборотність фінансів та, відповідно, на кінцеві фінансові результати. Актуальність вивчення завдання фінансування підприємства викликала ще й відсутністю централізованого ресурсного забезпечення. Для розв’язання проблем формування й використання фінансових ресурсів підприємств потрібна виважена, довгострокова стратегія держави щодо розвитку підприємництва та його ролі у піднесенні національної економіки, яка б спиралася на інтереси основних суб’єктів підприємницької діяльності, відповідала потребам основної частини населення і відображала реальний стан у розв’язанні основних соціально-економічних проблем у країні. Економічно обґрунтоване використання податкових, інвестиційних та цінових механізмів сприятиме виходу з фінансової кризи, надходженню коштів до бюджету, збільшенню дохідності підприємств. В ході виконання курсової роботи розглянуті теоретичні аспекти формування фінансових ресурсів, проведена оцінка фінансової стійкості, ліквідності та ділової активності ВАТ „ДніпроАЗОТ”. Також запропоновані напрями удосконалення формування та використання фінансових ресурсів підприємства. Об’єктом курсової роботи є фінансовий стан промислового підприємства ВАТ „ДніпроАЗОТ”. Предмет дослідження – економічні відносини що виникають у підприємства з кредиторами, постачальниками, банками, іншими контрагентами з приводу формування і використання фінансових ресурсів.

Метою курсової роботи є комплексний аналіз фінансових ресурсів підприємства на прикладі ВАТ „ДніпроАЗОТ”. Завданням даної роботи є оцінка фінансових ресурсів підприємства ВАТ „ДніпроАЗОТ” а також шляхи поліпшення його фінансового стану. Інформаційною базою для написання цієї роботи виступає звітність підприємства, періодичні видання і підручники, нормативно-правові акти, що регулюють господарські відносини підприємств. 1 Теоретична частина. Теоретичні аспекти формування фінансових ресурсів підприємства 1.1 Сутність та загальна характеристика фінансових ресурсів Успішна діяльність будь-якого підприємства не можлива без ефективного управління фінансовими ресурсами. Вони мають створити передумови для стабільного процесу виробництва та його постійного зростання, що визначає конкурентоспроможність підприємства на ринку. Врешті-решт виграє той, хто зуміє залучити більше ресурсів з найменшими затратами. Стабільність функціонування підприємства ґрунтується на достатності фінансових ресурсів та їх стабільному кругообігу. Під фінансовими ресурсами підприємства слід розуміти грошові доходи і надходження, які перебувають у розпорядженні суб’єкта господарювання і призначенні для виконання фінансових зобов’язань, здійснення затрат із розширеного відтворення і економічного стимулювання працівників. Вони формуються ще до початку діяльності підприємства в процесі утворення статутного фонду. Далі ці кошти інвестуються для забезпечення виробничо-господарської діяльності, розширення і розвитку виробництва. Фінансові відносини підприємства виникають тоді, коли на грошовій основі відбувається формування власних ресурсів підприємства, його прибутків, залучення позичкових джерел фінансування господарської діяльності, розподіл прибутків, що утворюються в результаті цієї діяльності, їхнє використання на цілі розвитку підприємства. Таким чином, до фінансових ресурсів належать грошові фонди й та частина грошових коштів, яка використовується в нефондовій формі. Фінансові ресурси, що формуються на рівні підприємств, забезпечують можливість здійснення виробництва продукції, інвестування, формування оборотних коштів, створення фондів економічного стимулювання, виконання зобов’язань перед бюджетом, фінансово-кредитною системою, постачальниками та працівниками, здійснення міжгосподарських розрахунків. Їх рух опосередковує рух матеріальних та трудових ресурсів, необхідних складових організації виробничого процесу. На формування та використання фінансових ресурсів підприємств впливають різноманітні чинники, які по відношенню до суб’єктів підприємницької діяльності доцільно поділяти на внутрішні (несистематичні) – пов’язані безпосередньо з діяльністю окремого підприємства та зовнішні (систематичні) – не пов’язані. До внутрішніх чинників можна віднести: – рівень досконалості фінансової структури підприємства (деталізація фінансових завдань); – якість організації управління фінансовими ресурсами; – оптимізація потоків сировини/готової продукції з метою мінімізації запасів та відповідних витрат; – вироблення оптимальної структури виробничого циклу з метою забезпечення найбільшої віддачі обладнання, зниження впливу сезонності виробництва шляхом випуску альтернативних видів продукції; – налагодження роботи з посередницькими організаціями, забезпечення зв’язку збутової стратегії із виробничою; – позиціонування, вибір сегментів ринку згідно виробничих можливостей; – визначення критеріїв цінової політики, позиціонування продукції в координатах “ціна – якість”; – аналіз існуючого ринку продукції; – якість фінансового, управлінського та податкового обліку; – планування дистриб’юторської мережі, планування роботи з контрагентами та її узгодження з фінансовим планом підприємства; – планування рекламної кампанії; – здійснення цінової політики виходячи із витрат на виробництво, пошук шляхів їх зниження, аналіз цін конкурентів; – аналіз структури витрат та шляхів її оптимізації; – загальна оцінка ефективності функціонування виробництва та узгодження його із фінансовим планом підприємства; – визначення критеріїв відповідності кваліфікації персоналу займаним посадам згідно організаційної структури, делегування повноважень, визначення межі відповідальності; – характеристика персоналу згідно організаційної структури та фінансового плану підприємства.

До зовнішніх чинників слід відносити: – інфляцію; – зміну ціни на ресурси; – зміну політичного курсу влади; – зміну правового поля; – стан розвитку фінансового ринку; – стан економіки в цілому. Усі вище перераховані чинники мають вплив на формування та використання фінансових ресурсів через регулювання структури та потужності різноманітних фінансових джерел. Структура та розмір фінансових ресурсів залежить від обсягу виробництва та його ефективності. Зв’язок між розміром фінансових ресурсів та обсягом виробництва є двояким, оскільки основним регламентуючим фактором збільшення обсягів виробництва є величина фінансових ресурсів, як і навпаки. Наприклад, недостатній розмір фінансових ресурсів веде до скорочення обсягу виробництва та неможливості його розширення, зниження рівня використання виробничих потужностей, недостатнього забезпечення матеріальними, трудовими та іншими ресурсами і, як наслідок, до ще більшого скорочення фінансових ресурсів. Достатній розмір фінансових ресурсів забезпечує: фінансову стійкість, платоспроможність, стабілізацію обсягів виробництва, а також можливість його розширення; високий, проте не повний рівень використання виробничих потужностей; достатній рівень забезпечення організації матеріальними ресурсами, а, отже, здатність в процесі виробництва відшкодувати авансовані фінансові ресурси в обсязі, що не буде поступатися використаному. Надлишковий обсяг фінансових ресурсів сприяє тенденції збільшення обсягів виробництва, розширення асортименту продукції, що випускається, освоєння нових видів продукції, повного використання існуючих виробничих потужностей, повного забезпечення підприємства необхідними товарно-матеріальними цінностями, що забезпечить зростання об’ємів фінансових ресурсів, проте може також вести до перевитрат та недоцільного їх використання і, до скорочення обсягів виробництва. Утворення власного фінансового капіталу може відбуватися за рахунок зовнішніх і внутрішніх джерел власних коштів. До зовнішніх джерел належать кошти, що формуються за рахунок особистих внесків і за рахунок можливостей фінансового ринку. Це кошти засновників, що вкладаються у статутний капітал, кошти, що надходять за рахунок випуску акцій і пайові внески учасників. Також до зовнішніх джерел належать кошти, що формуються у порядку розподілу та перерозподілу фінансових ресурсів у масштабах економічної системи держави - це страхові відшкодування, фінансові ресурси державного і місцевих бюджетів, що використовуються на безповоротній основі та інша безплатна фінансова допомога. До внутрішніх джерел відносяться фінансові ресурси, які формуються в процесі виробничо-фінансової діяльності підприємства - це прибуток та амортизаційні відрахування. Позичковий капітал також формується із зовнішніх і внутрішніх джерел. До зовнішніх позикових коштів належать кредити банків, облігаційні позики, позики небанківських кредитних установ. До внутрішніх джерел створення позикового капіталу відносяться заборгованість за майно в оренді, реструктуризований борг за кредити, відстрочена податкова заборгованість, кредити не сплачені у строк, кредиторська заборгованість строк сплати якої ще не настав, прострочена кредиторська заборгованість.

За даними "Версии" саме через це СП безмитне ввозились в Украну величезн парт товарв, серед них спиртн напо  тютюнов вироби. До реч, американський спвзасновник СП Джеф Островський був розстрляний в аеропорту Нью-Йорка, за твердженням "Версии", кримнальним авторитетом Алком Магаданом, який незабаром теж загинув. Надзвичайно важливе мсце у фнансовй мпер посда Укранський кредитний банк, спвзасновниками  спввласниками якого  Г.Суркс  В.Медведчук. З грудня 1992 року головою правлння банку працю один з членв "чудесно смки" Лях Юрй ¶ванович, який до того ж входив до складу бржового комтету Укрансько мжбанквсько брж, через яку "чудесна смка" легко контролювала операц з купвл-продажу валюти  мала доступ до фнансових потокв держави. Як пише "Версия", "Восени 98-го розпорядженням прем'р-мнстра в управлння ЗАТ "Укранський кредитний банк" (в його раду входить Григорй Суркс) передаються держпакети акцй (25%) регональних енергорозподльчих компанй (обленерго) Кровоградсько, Тернопльсько  Херсонсько областей До початку 1999 року пд контролем Суркса-старшого  його компаньйонв опинилися практично вс енергетичн пдпримства Захдно Украни, Чернгвсько  Сумсько областей"

1. Аналіз фінансового стану підприємства

2. Аналіз фінансового стану підприємства

3. Аналіз фінансового стану підприємства (на матеріалах ЗАТ "АТБ Групп")

4. Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ "Галактон"

5. Аналіз фінансового стану підприємства "Київська кондитерська фабрика кондитерської корпорації "ROSHEN""

6. Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ "Костопільський ЗТП"
7. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")
8. Вплив дебіторської заборгованості на фінансовий стан підприємства

9. Нормативно-критеріальна база оцінки фінансового стану підприємства

10. Оцінка фінансового стану підприємства

11. Оцінка фінансового стану підприємства для можливості надання кредиту

12. Фінансовий стан підприємства

13. Фінансові ресурси підприємства

14. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

15. Інформаційна система аналізу діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційної діяльності

16. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

Блокнот в точку. Bullet Journal.
Bullet Journal — эффективная система органайзеров, в основе которой лежит чистая страница в точку. В Bullet journal нет строгих правил —
422 руб
Раздел: Блокноты художественные
Кружка "Кастет", черная.
Оригинальная керамическая кружка с ручкой в виде кастета. Металлизированное напыление. Упаковка стилизованная, качественный
382 руб
Раздел: Кружки
Набор: рейлинг (58 см) с креплением и 6 S-крючков.
Рейлинг - отличный способ для хранения инструментов на кухне. Его использование позволяет сэкономить и упорядочить рабочее пространство.
482 руб
Раздел: Крючки, держатели для полотенец, доски для записок

17. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

18. Аналіз діяльності підприємства ТМ "Фанні"

19. Особливості системи оподаткування ВАТ "Острозький молокозавод" та її вплив на фінансові результати підприємства

20. Аналіз активів підприємства

21. Аналіз діяльності підприємства

22. Попередній фінансовий аналіз підприємства
23. Аналіз фінансово-господарського стану підприємства
24. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

25. Розміщення та використання фінансових ресурсів підприємства

26. Фінансовий аналіз підприємства ВАТ "Виробничо-технічне підприємство "Укренергочормет"

27. Аналіз господарсько-фінансової діяльності підприємства ВАТ "Володарка"

28. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"

29. Аналіз фінансової стійкості підприємства в умовах обмеженості зовнішніх джерел фінансування

30. Іпотечне кредитування як механізм залучення фінансових ресурсів для підприємницької діяльності

31. Аудит фінансової діяльності підприємства "Донтехснаб"

32. Дивідендна політика підприємства, фінансова звітність про власний капітал корпорацій

Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами, зеленая.
Эта модель оснащена улучшенными колесами, выполненными из высококачественного полиуретана. Теперь езда на этой удивительной машинке стала
2650 руб
Раздел: Каталки
Караоке микрофон "Любимые песенки".
В каждом микрофоне – 12 популярных песенок известных композиторов: "Улыбка", "Пусть бегут неуклюже", "Танец
342 руб
Раздел: Микрофоны
Антистрессовая подушка-турист "КотоПес".
Подушка-антистресс "Котики Обормотики" предназначена для детей от 3 лет. Цветная подушка привлечет внимание ребенка и может
534 руб
Раздел: Дорожные пледы, подушки

33. Прогнозне моделювання фінансових показників відповідно до стратегії розвитку підприємства

34. Управління фінансовою санацією підприємства

35. Фінансова санація та банкрутство підприємства

36. Фінансове планування як основний елемент управління фінансами підприємства

37. Фінансова санація підприємства

38. Фінансова санація підприємства: сутність, роль, джерела та порядок здійснення
39. Фінансовий потенціал розвитку підприємства
40. Фінансово–господарська діяльність електродепо "Оболонь" комунального підприємства "Київський метрополітен" як структурного безбалансового підрозділу

41. Фінанси підприємства

42. Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності

43. Вибір форм кредиту комерційного банку для фінансування капітальних та поточних потреб підприємства

44. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства

45. Аналіз технології виготовлення варених ковбасних виробів і проект м’ясопереробного підприємства потужністю 3 т виробів за зміну

46. Аналіз зовнішнього середовища підприємства ВАТ "АртВітраж"

47. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

48. Обґрунтування проекту підвищення ефективності комерційної діяльності фірми (на матеріалах торгово-посередницького приватного підприємства "Монолит Пласт")

Карандаши цветные "Magic", 12+1 цветов.
Уникальные цветные карандаши с многоцветным грифелем, который дает возможность рисовать и писать сразу тремя цветами. В каждом наборе
713 руб
Раздел: 7-12 цветов
Багетная рама "Melissa" (цвет - коричневый+золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
698 руб
Раздел: Размер 30x40
Настольная игра "Спрячь крота".
Игра на ловкость рук и остроту глаза. Способствует развитию зрительно-моторной координации движений, концентрации внимания и зрительного
574 руб
Раздел: Игры на ловкость

49. Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства

50. Аналіз та розроблення стратегій ЗЕД для підприємства харчової промисловості

51. Комплексний аналіз соціології праці в умовах підприємства ВАТ "Шахта Красноармійська-Західна №1"

52. Аналіз господарської діяльності підприємства

53. Аналіз використання чистого прибутку підприємства

54. Аналіз і управління грошовими потоками підприємства
55. Аналіз руху грошових коштів промислового підприємства
56. Інвестиційний проект розвитку ТОВ "Базіс" - підприємства як оператора фіксованого зв’язку

57. Фінанси підприємства

58. Аналіз впливів на суму витрат підприємства

59. Аналіз доходів і витрат автотранспортного підприємства

60. Аналіз ефективності використання виробничого потенціалу підприємства ВАТ "Жовтоводський хлібозавод"

61. Аналіз ліквідності підприємства

62. Ефективність використання вироничих ресурсів підприємства на прикладі ВАТ "Острозький цукровий завод"

63. Ефективність використання ресурсів підприємства

64. Теорія структури капіталу підприємства та їх вплив на фінансування

Настольная игра "Свинтус".
Свинтус веселая и быстрая игра, в которую могут играть как двое, так и несколько человек. Итак, сражение за звание лучшего работника можно
390 руб
Раздел: Игры в дорогу
Подставка для украшений Jardin D'Ete "Сиреневые сны".
Подставка для ювелирных изделий не оставит равнодушной ни одну любительницу изысканных вещей. Сочетание оригинального дизайна и
940 руб
Раздел: Подставки для украшений
Дорожный горшок Potette Plus, сине-зеленый.
Уникальный дорожный горшок для детей от 15 месяцев, который может стать незаменимым помощником для родителей в дороге. Детский дорожный
1392 руб
Раздел: Прочие

65. СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

66. Інформаційні системи і технології підприємства

67. Планування діяльності підприємства

68. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

69. Корпоративні підприємства

70. Планування діяльності підприємства
71. Формування основних фондів підприємства
72. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

73. Матеріально-технічне забезпечення підприємства

74. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

75. Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення

76. Імітаційна модель взаємодії підприємства з ринком

77. Управління утворенням прибутку підприємства

78. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові

79. Автомазація виробничих процесів підприємства

80. Бухгалтерськи проводки про господарські операції підприємства

Набор из 100 шариков.
Набор цветных шариков это веселая забава для вашего малыша. Он с удовольствием будет резвиться в манеже или бассейне с ними. Эта игрушка
962 руб
Раздел: Шары для бассейна
Сейф-книга СС0081/1 "Alparaisa. Три богатыря", 21х13х5 см.
Размеры: 21х13х5 см. Бокс-сейф в виде книги для хранения мелких ценных вещей. Встроенный замок, запирающийся на ключ. Ключ - 2 штуки.
616 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Увлекательная настольная игра "Трафик-джем", новая версия.
«Трафик-Джем» — игра, в которой каждый найдет что-то интересное для себя. Почему же игра, предназначенная для обучения детей, так увлекает
392 руб
Раздел: Карточные игры

81. Відображення на рахунках витрат по створенню підприємства

82. Економічна оцінка активу балансу підприємства

83. Облік готівкових та касових операцій приватного підприємства "Індустрія Клімату"

84. Облік розрахунків з учасниками (засновниками) підприємства

85. Організація і методика аудиту доходів підприємства

86. Організація обліку власного капіталу підприємства України
87. Собівартість продукції - важливий показник діяльності підприємства
88. Аудит доходів підприємства

89. Аудит установчих документів підприємства

90. Правові особливості створення та реорганізації приватного підприємства

91. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

92. Впровадження захисту інформації в комп’ютерній мережі і інформаційній системі підприємства "WED"

93. Носії інформації, їхній склад та характеристика. Розробка АРМ прибуток підприємства

94. Розробка ІС підприємства оптової торгівлі лікарськими препаратами

95. Створення бізнес–моделі підприємства за допомогою комп’ютерного комплексу Project Expert

96. Асортиментна політика підприємства

Шкатулка музыкальная "Сидящая балерина".
Музыкальная шкатулка для украшений с классической музыкой. Когда шкатулка открыта - звучит музыка и фигурка кружится. Необычное зеркальце,
1511 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Москитная сетка "Папитто" универсальная на молниях, черная.
Москитная сетка подходит для коляски с перекидной ручкой, для прогулочной коляски, у которой ручка сзади, а также для коляски типа
424 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Конструктор электронный ЗНАТОК "Первые шаги в электронике. Набор С" (34 схемы).
Вам будет предложено собрать свой первый FM-радиоприёмник, узнать, что такое усилитель мощности, познакомится со светомузыкой — всего 34
1421 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические

97. Визначення та оцінка цільових ринків підприємства: проблеми сегментації та позиціювання

98. Маркетингове дослідження підприємства громадського харчування (на прикладі ООО "Кафе Молодіжне")

99. Непрямі податки підприємства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.