Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ (м. Київ) Кафедра обліку та аудиту КОМПЛЕКСНА КУРСОВА РОБОТА з дисциплін: „Фінансовий облік І” та „Фінансовий облік ІІ” на тему: «Методичні засади формування в БО інформації про витрати виробництва визначені П(С)БО 16 «Витрати». Основні вимоги до визначення та оцінки витрат, облік витрат за елементами, відображення операційних витрат у фінансовій звітності.» Керівники роботи: ст. викладач Н.М. Самородова Виконавець: Студентка факультету банківської справи, обліку і фінансів, 4 курсу, групи 46-ОА спеціальності &quo ;Облік та аудит&quo ; Н.О. Мірошниченко Харків – 2008 ЗМІСТВСТУП РОЗДІЛ І ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АУДИТУ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА Економічні суб’єкти як об’єкти аудиту Джерела отримання інформації для аудиту прибутку підприємства РОЗДІЛ ІІ ДІЮЧА МЕТОДИКА АУДИТУ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА 2.1. Аудит формування прибутку підприємства 2.2. Аудит розподілу та перерозподілу прибутку підприємства 2.3. Порядок проведення аудиту прибутку підприємства РОЗДІЛ ІІІ АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ВСТУП Метою аудиту прибутку підприємства є встановлення достовірності даних первинних документів щодо визначення доходів і формування фінансових результатів, правильності і достовірності розподілу чистого прибутку, повноти та своєчасності відображення первинних даних у зведених документах і облікових регістрах, правильності ведення обліку доходів і результатів діяльності та його відповідності прийнятій обліковій політиці, достовірності відображення доходів і визначення результатів діяльності у звітності господарюючого суб'єкта. Ефективність функціонування підприємства залежить не лише від обсягу одержуваного прибутку, а й від характеру його розподілу. Із нього видно, що одна частина прибутку у вигляді податків і зборів надходить до бюджету держави й використовується на потреби суспільства, а інша частина залишається в розпорядженні підприємства і використовується на виплату дивідендів акціонерам підприємства, на розширення виробництва, створення резервних фондів і т. ін. Для підвищення ефективності виробництва дуже важливо, щоб при розподілі прибутку було досягнуто оптимальності в задоволенні інтересів держави, підприємства і працівників. Держава зацікавлена одержати якомога більше прибутку до бюджету. Керівництво підприємства прагне спрямувати більшу суму прибутку на розширене відтворення. Акціонери і працівники зацікавлені у збільшенні їхньої частки у використанні прибутку. А аудитори їм у цьому допомагають, знаючи закони та інші законні обхідні маршрути списання прибутку на валові розходи. Робота аудитора заклечається у виявленні відповідності даних бухгалтерського обліку доходів діяльності виробництва законодавчим та нормативним актам та прийнятій обліковій політиці підприємства, встановлення достовірності первинних документів щодо формування та розподілу прибутку підприємства, перевірка повноти і своєчасності відображення даних первинних документів в зведених документах, облікових регістрах та складеної на їх основі фінансової звітності.

В роботі були використані дані Закону України „Про аудиторську діяльність”, Національних нормативів аудиту, Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку № 15 „Доходи”, праці відомих українських економістів та статті наведені в журналах з бухгалтерського обліку на Україні, таких як “Все про бухгалтерський облік”, “Податки та бухгалтерський облік”, “Бухгалтерський облік та аудит”. Проведені в роботі дослідження дозволили розробити рекомендації підприємствам у майбутньому не робити помилок, пов’язаних з веденням бухгалтерського обліку доходів підприємства. РОЗДІЛ І ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АУДИТУ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА 1.1Економічні суб’єкти як об’єкти аудиту Підприємства, які займаються випуском готової продукції, досить часто стикаються з проблемами при визначенні фактичної собівартості реалізованої готової продукції. Насамперед це пов'язано з тим, що методики та рекомендації щодо здійснення такого розрахунку не розроблені ні ДПАУ, ні Міністерством фінансів. У кінці звітного періоду при відображенні собівартості реалізованої готової продукції в обліку бухгалтерськими записами Д-т 801 &quo ;Собівартість реалізованої готової продукції&quo ; Д-т 26 &quo ;Готова продукція&quo ; виникає необхідність її визначення розрахунком. Фактичну собівартість готової продукції розраховують за формулою Сф.г.п = Цо.г.п Кс , (1.1) де Цо.г.п — облікова ціна готової продукції, грн.; Кс — середній коефіцієнт фактичної собівартості готової продукції в обліковій собівартості: Кс = (СВФпоч ВПФпер) / (СВОПОЧ ВПОпер). (1.2) де СВФпоч — фактична собівартість на початок періоду (залишок на рахунку 26 &quo ;Готова продукція&quo ;), грн.; ВПФпер — виготовлена продукція за період за фактичною собівартістю (Д-т 26 &quo ;Готова продукція&quo ; — К-т 23 &quo ;Виробництво&quo ;), грн.; СВОпоч — облікова собівартість на початок періоду, грн.; ВПОпер — облікова собівартість за період, грн. При здійсненні аудиторських перевірок правильності визначення фактичної собівартості реалізованої продукції найтиповішими є такі помилки: 1) підприємства формують дебетовий оборот по рахунку 23 &quo ;Виробництво&quo ; віднесенням на нього адміністративних витрат, ви трат на збут тощо, які згідно із законодавством підлягають списанню на фінансовий результат окремо, що тягне за собою завищення фактичної собівартості готової продукції; 2) бувають випадки, коли підприємства неефективно обирають базу розподілу загальновиробничих витрат між різними видами готової продукції, в зв'язку з чим фактична собівартість готової продукції викривлюється. На деяких підприємствах такий розрахунок здійснюється з використанням загальної фактичної собівартості готової продукції та незавершеного виробництва, що суперечить вимогам Закону України &quo ;Про оподаткування прибутку підприємств&quo ; , оскільки таке коригування здійснюється лише за вартістю товарно-матеріальних цінностей у залишку готової продукції та в незавершеному виробництві. Такі порушення тягнуть за собою викривлення величини валових витрат підприємств та оподатковуваного прибутку.

Отже, з метою здійснення розрахунку приросту (убутку) слід розмежовувати такі поняття, як фактична собівартість готової продукції та вартість товарно-матеріальних цінностей, які витрачені підприємством на виготовлення готової продукції. Предметом аудиту операцій з обліку доходів і результатів діяльності є господарські процеси та операції, пов'язані з визначенням доходів і фінансових результатів діяльності, а також відносини, що виникають при цьому всередині підприємства та за його межами. Виходячи з мети, яку необхідно досягти аудитору при дослідженні операцій з обліку доходів і результатів діяльності, формуються об'єкти аудиту (рис. 1.1). Рис. 1.1. Об'єкти аудиту операцій з обліку доходів і результатів діяльності. Аудитору необхідно знати порядок відображення доходів і результатів діяльності в облікових регістрах та фінансовій звітності (табл. 1.1). Таблиця 1.1 Відображення доходів і фінансових результатів діяльності в облікових регістрах та фінансовій звітності. Шифр та назва рахунку Регістри обліку Номер рядка в Звіті про фінансові результати (ф.№ 2) Номер рядка в Примітках до річної фінансової звітності (ф.М5) 70 &quo ;Доходи від реалізації&quo ;' Журнал 6 010 - 71 &quo ;Інший операційний дохід&quo ; Журнал 6 060 440-490 72 &quo ;Дохід від участі в капіталі&quo ; Журнал б 110 500-520 73 &quo ;Інші фінансові доходи&quo ; Журнал 6 120 530-540 74 &quo ;Інші доходи&quo ; Журнал 6 130 - 75 &quo ;Надзвичайні доходи&quo ; Журнал 6 200 - 79 &quo ;Фінансові результ Журнал б 220(225) - 1. 2. Джерела отримання інформації для аудиту прибутку підприємства Джерелами інформації для аудиту операцій з обліку доходів і фінансових результатів діяльності є наступні: 1. Наказ про облікову політику підприємства. 2. Первинні документи з обліку доходів і результатів діяльності. господарських операцій з обліку доходів і фінансових результатів діяльності. 4. Акти та довідки попередніх ревізій, аудиторські висновки та інша документація, що узагальнює результати контролю. Звітність. Документальний контроль Аудиторська перевірка правильності визначення фінансових результатів господарської діяльності господарюючого суб'єкта значно відрізняється від перевірки балансових статей активів та зобов'язань підприємства, використовуючи лише прийом документального контролю. В процесі вивчення операцій з обліку доходів і фінансових результатів діяльності з'ясовуються: облікова політика підприємства щодо організації обліку доходів і фінансових результатів діяльності; умови визнання та оцінки доходів і результатів від звичайної діяльності; чи ведеться окремий облік доходів і фінансових результатів, отриманих від здійснення різних видів діяльності; чи відбувались зміни облікової політики; методика формування чистого прибутку підприємства та його використання; наявність необхідних пояснень у примітках до річної фінансової звітності тощо. Вивчення операцій з обліку доходів і фінансових результатів діяльності проводиться в наступній послідовності. Перевірка правильності класифікації, оцінки та умов визнання доходів і результатів діяльності. Увага аудиторів при проведенні такої перевірки концентрується на умовах визнання доходів звітного періоду та класифікації доходів і фінансових результатів діяльності.

Податок на землю 7418 А Вiдрахування до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб 7419 А Сплата iнших податкiв та обов'язкових платежiв, крiм податку на прибуток 742 Витрати на утримання основних засобiв та нематерiальних активiв 7420 А Витрати на утримання власних основних засобiв та нематерiальних активiв 7421 А Витрати на утримання основних засобiв, що отриманi в лiзинг (оренду) 7423 А Амортизацiя 743 Iншi експлуатацiйнi та господарськi витрати 7430 А Витрати на комунальнi послуги 7431 А Господарськi витрати 7432 А Витрати на охорону 7433 А Iншi експлуатацiйнi витрати 744 Витрати на телекомунiкацi 7440 А Витрати на СЕП 7441 А Витрати на iншi системи банкiвського зв'язку 7442 А Поштово-телефоннi витрати 745 Iншi адмiнiстративнi витрати 7452 А Витрати на вiдрядження 7454 А Представницькi витрати 7455 А Витрати на маркетинг та рекламу 7456 А Спонсорство та доброчиннiсть 7457 А Iншi адмiнiстративнi витрати 749 Iншi витрати 7490 А Негативний результат вiд вибуття нематерiальних активiв та основних засобiв 7499 А

1. Баланс, рахунки і подвійний запис як основні методичні прийоми бухгалтерського обліку

2. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

3. Склад і класифікація об’єктів бухгалтерського обліку в комерційному банку

4. Стан та напрямки удосконалення бухгалтерського обліку тварин на вирощуванні та відгодівлі

5. Вибір автоматизованої програми для ведення бухгалтерського обліку на підприємстві

6. Вибір форми організації бухгалтерського обліку
7. Іноземний досвід ведення бухгалтерського обліку
8. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

9. Організація бухгалтерського обліку в Австралії і Данії

10. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії

11. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

12. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

13. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

14. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї

15. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

16. Основи організації бухгалтерського обліку

Флаг "Россия", шёлк, 90х135 см.
Размер: 90х135 см.
479 руб
Раздел: Наградная продукция
Лоток для бумаг горизонтальный "Сити", черный.
Лотки надёжно стыкуются друг с другом металлическими стержнями 6 см. Вместительная и прочная конструкция. Для листов формата А4. Гладкая
640 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Глобус физико-политический "Falcon" с подсветкой, диаметр 400 мм.
Глобус для занятий по географии на подставке. Встроенная подсветка помогает увидеть даже самые мелкие детали. В комплект входит
4350 руб
Раздел: Глобусы

17. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

18. Рахунки бухгалтерського обліку

19. Система та процес бухгалтерського обліку

20. Судово-бухгалтерська експертиза обліку основних засобів

21. Теоретичні та правові засади обліку та контролю в бюджетних установах

22. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства
23. Форми бухгалтерського обліку
24. Графічне та геометричне моделювання та інтерактивні системи» На тему «Система бухгалтерського обліку»

25. Організація бухгалтерського обліку

26. Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві

27. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

28. Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку

29. Особливості "автоцивілки" в податковому обліку

30. Вибуття запасів: оцінка та відображення в обліку

31. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

32. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності

Счеты детские "Умный жираф".
Счеты - это не только первый математический прибор, но и увлекательная игра. Пусть ребенок отсчитает столько косточек на счетах, сколько у
377 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Шкатулка для рукоделия "Сундучок", 18x13x8 см, арт. 80863.
Такая шкатулка послужит оригинальным, а главное, практичным подарком, в котором замечательно сочетаются внешний вид и функциональность.
627 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Точилка механическая "Classic", черная.
Цветной пластиковый корпус с прозрачным контейнером, объемный контейнер для стружки, стальные самозатачивающиеся ножки. Цвет корпуса - черный!
317 руб
Раздел: Точилки

33. Організація обліку

34. Організація обліку в Франції та Люксембурзі

35. Організація обліку власного капіталу підприємства України

36. Організація обліку запасів на підприємствах

37. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

38. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"
39. Організація обліку реалізації сільськогосподарської продукції, робіт і послуг
40. Організація обліку та контролю в Біловодському районному центрі зайнятості

41. Організація складського обліку запасів в установах

42. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

43. Організація управлінського обліку на підприємстві

44. Принципи побудови обліку операції та фактів поза балансом

45. Роль обліку в управлінні підприємством

46. Специфіка організації обліку в автотранспортних підприємствах

47. Теоретико-правова база обліку і аудиту виробництва свинарства на сільськогосподарському підприємстві України

48. Шляхи вдосконалення організації обліку виробництва продукції свинарства на прикладі ТОВ "Агрофірми "Колос"

Гамачок для купания.
Горка для купания (гамачок) для ванны 100 см служит для поддержки младенцев в ванночке. Ванночка с гамачком обеспечит комфортное принятие
349 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Набор для уборки Vileda "Ultramat": швабра со сборной ручкой+ведро с отжимом.
Набор предназначен для влажной уборки всех типов напольных покрытий. Швабра отжимается в специальной воронке на ведре, благодаря чему руки
2210 руб
Раздел: Швабры и наборы
Таблетки для посудомоечной машины "Clean&Fresh", 5 in1 (giga).
Таблетки для посудомоечной машины «Clean&Fresh» – чистота и свежесть Вашей посуды в каждой таблетке! Великолепно очищает посуду
1122 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

49. Аудит обліку готової продукції та порядок проведення аудиторської перевірки на підприємстві громадського харчування

50. Автоматизація обліку в пунктах обміну валют

51. Автоматизація процесу обліку

52. Аналіз методів автоматизації обробки облікової інформації

53. Вбудовані WEB-сервери. Автоматизовані системи в обліку підприємства

54. Проектування web-додатку для обліку поставки та реалізації товарів
55. Розробка автоматизованої системи обліку працівника бібліотечного фонду коледжу УДАУ
56. Організація обліку на торгівельному підприємстві

57. Стратегія ціноутворення в системі управлінського обліку

58. Теоретико-методичні засади фізичного виховання молоді у працях С. Гайдучка та братів Франків

59. Законодавча та нормативна база податкового обліку. Сутність та об`єкти податкового обліку

60. Основні етапи організації податкового обліку на підприємстві

61. Судово-бухгалтерська експертиза операцій з виробництва, реалізації і собівартості сільськогосподарської продукції

62. Використання матриці витрат для оцінки ефекту масштабу або охоплення

63. Визначення теплової потужності промислової будівлі та величини витрат на генерацію тепла при впровадженні на ній енергозберігаючих заходів

64. Витрати виробництва в короткостроковому та довгостроковому періодах розвитку підприємства

Бокс с наклейками "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" (50 пакетиков в боксе).
Коллекция наклеек для всех любителей футбола и для тех, кто с нетерпением ждет начала главного события лета 2018 - Чемпионата мира по
2562 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Набор универсальных прозрачных обложек для учебников, 120 мкм, 232x455 мм, 20 штук.
Материал: ПВХ. Плотность: 120 мкм. Размер: 232х455 мм. В наборе: 20 штук. Цвет: прозрачный.
310 руб
Раздел: Обложки для книг
Увлекательная настольная игра "Этажики", новая версия.
На игровом поле две карты — карта с этажом, на котором находятся игроки, и карта с воздушным шаром. Шар перемещает всех на определённое
632 руб
Раздел: Карточные игры

65. Витрати виробництва

66. Бухгалтерський облік в системі управління господарською діяльністю

67. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

68. Бухгалтерський облік

69. Бухгалтерський облік

70. Бухгалтерський облік в бюджетних установах
71. Бухгалтерський облік на підприємстві
72. Бухгалтерський облік у банку

73. Облік виробничих витрат у птахівництві

74. Облік витрат і виходу продукції промислових виробництв та калькуляція їх собівартості

75. Облік витрат та собівартості продукції технічних культур та шляхи їх зниження

76. Облік загальновиробничих витрат

77. Сучасний облік прямих витрат

78. Формування облікової політики підприємства

79. Бухгалтерські інформаційні системи для малого й середнього бізнесу

80. Фізична структура даних. Бухгалтерські інформаційні системи

Игра настольная "Словодел".
Игра представляет собой пластмассовую коробку с пластмассовым полем, состоящим из 225 клеток (15х15) и 120 фишками с буквами. Главное
485 руб
Раздел: Игры со словами
Сидение для купания (голубое).
Сидение очень легкое и в тоже время устойчивое, так как внизу имеются 4 присоски, которые прекрасно фиксируются к поверхности ванны. С
492 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Патроны для рапидографа, черные.
Для копировальной бумаги, веленевой чертежной бумаги и чертежных досок. В комплекте: 3 штуки. Цвет: черный.
307 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты

81. Вища бібліотечно-інформаційна освіта в сучасній Україні: формування документологічної складової

82. Організаційно-методичні аспекти фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми 6-7-річного віку

83. Теоретичні та методичні основи професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів

84. Формування уявлень про лічбу у дітей дошкільного віку

85. Роль інформації в сучасній економіці і формування ринку інформаційних послуг в Україні

86. Формування украiнськоi народностi. Походження та поширення назви "Украiна"
87. Методичний посібник до курсового проекту з дисципліни "Цифрові обчислювальні машини"
88. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

89. Невербальные каналы передачи информации (Невербальні канали передачі інформації)

90. Склад i класифiкацiя об`єктiв бухгалтерського облiку в комерцiйному банку

91. Состав и формы бухгалтерской отчетности (СКЛАД І ФОРМИ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ)

92. Формування статутного фонду підприємств різних форм власності

93. Виникнення та формування українського етносу

94. Особливості функціонування локальних інформаційних мереж

95. Формування рок- культури

96. Ефективність управлінської діяльності і шляхи її формування

Конструктор "Веселый городок" (56 деталей).
Конструктор "Весёлый городок" относится к тематическим наборам для конструирования, так как включает в себя не только детали для
584 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Набор детской складной мебели Ника "Познайка. Большие гонки".
В комплект входит стол-парта и стул с мягким сиденьем. Металлический каркас. Столешница облицована пленкой с тематическими рисунками. На
1367 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Френч-пресс АК-719/60 "Alpenkok", 600 мл, бежевый.
Объем: 600 мл. Френч-пресс из упрочненного стекла в корпусе из высококачественного термостойкого пластика. Упрочненное стекло,
312 руб
Раздел: Френч-прессы

97. Формування духовності учнів у навчальному процесі

98. Вплив самоточних захворювань на психіку людини

99. Виховання взаємодопомоги у дітей дошкільного віку


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.