Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Охрана природы, Экология, Природопользование Охрана природы, Экология, Природопользование

Еколого-економічні проблеми водокористування та шляхи їх вирішення

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

Міністерство освіти і науки України Кременчуцький державний політехнічний університет КУРСОВА РОБОТА з дисципліни «Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка» На тему: «Еколого-економічні проблеми водокористування та шляхи їх вирішення» Факультет – економічний Кафедра – «Фінанси та кредит» Спеціальність – Економіка Підприємства Група – ЕП-08-1 Студентка – Ульянова Альона Олександрівна Керівник – Шаповал Людмила Петрівна Кременчук 2008 ЗМІСТВСТУП РОЗДІЛ 1 Еколого-економічні проблеми водокористування 1.1 Економічна оцінка водних ресурсів 1.2 Перспективи вдосконалення складових еколого-економічної оцінки використаних водних ресурсів 1.3 Еколого-економічне значення водних ресурсів РОЗДІЛ 2 Розвиток водного господарства в Україні 2.1 Основні напрямки використання водних ресурсів в Україні 2.2 Принципи розвитку водного господарства та шляхи їх реалізації РОЗДІЛ 3 Шляхи вирішення проблем водного господарства України ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ВСТУП Водні запаси на Землі величезні, вони утворять гідросферу - одну з потужних сфер нашої планети. Гідросфера - найважливіший елемент біосфери. Вона поєднує всі води земної кулі, включаючи океани, моря й поверхневі води суши. У більше широкому змісті до гідросфери відносять підземні води, лід і сніг Арктики й Антарктиди, а також атмосферну воду й воду, що втримується в живих організмах. Води гідросфери перебувають у постійній взаємодії, переходи з одних видів вод в інші становлять складний круговорот води на земній кулі. З гідросферою зв'язане зародження життя на Землі, тому що вода здатна до утворення складних хімічних сполук, які обумовили виникнення органічного життя, а потім - формування високоорганізованих тваринних організмів. Вода забезпечує існування живих організмів на Землі й розвиток процесів їхньої життєдіяльності. Вона входить до складу клітин і тканин будь-якої тварини й рослини. Клімат і погода на Землі багато в чому залежать і визначаються наявністю водних просторів і змістом водяної пари в атмосфері. У складній взаємодії вони регулюють ритм термодинамічних процесів, порушуваних енергією Сонця. Океани й моря завдяки великій теплоємності води служать акумуляторами тепла й здатні змінювати погоду й клімат на планеті. Океан, розчиняючи гази атмосфери, є регулятором повітря. У діяльності людини вода знаходить саме широке застосування. Вода - це матеріал, використовуваний у промисловості й вхідний до складу різних видів продукції й технологічних процесів, виступає в ролі теплоносія, служить для цілей обігріву. Сила падіння води пускає в хід турбіни гідроелектростанцій. Водний фактор є визначальним у розвитку й розміщенні ряду промислових виробництв. До водоємних галузей, що орієнтується на великі джерела водопостачання, ставляться багато виробництв хімічної й нафтохімічної промисловості, де вода служить не тільки допоміжним матеріалом, але й одним з поважних вигляд сировини, а також електроенергетика, чорна й кольорова металургія, деякі галузі лісової, легкої й харчової промисловості. Широко використовується вода в будівництві й промисловості будівельних матеріалів.

Сільськогосподарська діяльність людини пов'язана зі споживанням величезної кількості води, насамперед на зрошуване землеробство. Ріки, канали, озера - дешеві шляхи сполучення. Водні об'єкти - це й місця відпочинку, відновлення здоров'я людей, спорту, туризму. У зв'язку із цим - раціональне використання водних ресурсів і їхня охорона мають ключове значення для досягнення стійкого розвитку. РОЗДІЛ 1 ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВОДОКОРИСТУВАННЯ 1.1 Економічна оцінка водних ресурсів Протягом тривалого часу досить поширеною була концепція «безплатності» природних ресурсів, і тому питання про їх грошову оцінку навіть не поставало. Але розвиток економіки, який вимагав залучення все більшої кількості природних ресурсів і призвів до їх дефіциту, примусив науковців змінити свої погляди стосовно дарів природи. Для того, щоб зробити висновок про ефективність виробництва, правильно визначити витрати і доходи від використання природних ресурсів, сприяти їх раціональному використанню, застосовується економічна оцінка. Економічна оцінка – це грошовий вираз споживчих якостей природних ресурсів. Вона відображає фіксоване на певний момент часу їх економічне значення. Природні ресурси самі по собі не мають вартості. Визначити їх суспільне значення в грошовій формі можна лише умовно, співставляючи властивості природних ресурсів з вимогами до них з боку суспільства на певному етапі розвитку. Незважаючи на значну кількість досліджень (зокрема, праці А.А.Мінца, М.Н.Лойтера, Т.С.Хачатурова, С.Г.Струміліна, К.Г.Гофмана та інших вчених), присвячених економічній оцінці природних ресурсів, проблема і сьогодні є предметом наукових дискусій. Важливість економічної оцінки водних ресурсів обумовлена необхідністю: -врахування витрат на воду в собівартості продукції; -визначення суми плати за використання водних ресурсів та збитків, до яких призводить їх забруднення і нераціональне використання; -оцінки всього ресурсного потенціалу країни; -економічного обгрунтування суми капіталовкладень на охорону та відтворення водних ресурсів. Існує декілька концепцій економічної оцінки водних ресурсів, найвідомішими серед яких є: витратна, результативна, змішана та рентна. Згідно з витратною концепцією вартість природних ресурсів визначається кількістю суспільно необхідної праці, витраченої на їх освоєння і підтримку в придатному стані. Для оцінки водних ресурсів пропонувалось враховувати всі матеріальні і трудові витрати на створення і експлуатацію споруд, пристроїв та устаткування, необхідних для використання даного джерела. Витратний підхід дуже важливий при розв’язанні проблеми раціонального природокористування, вирішенні питань доцільності залучення нових водних об’єктів. На відміну від витратної, результативна концепція пропонує як економічну оцінку валовий випуск продукції у вартісному вираженні, що був отриманий в результаті використання природних ресурсів. Сутність змішаної концепції полягає в поєднанні витратного та результативного підходів, тобто економічна оцінка водних ресурсів повинна включати ціну води як природного ресурсу, а також витрати на освоєння джерела та доставку води споживачам.

Головним недоліком згаданих теорій є їх вузькогалузеве спрямування. Вони не враховують загальноекономічний ефект від використання або вибуття природних ресурсів. Найбільш обгрунтованою є рентна концепція, згідно з якою внесок водних ресурсів в суспільне багатство характеризується рентними доходами, отриманими в результаті використання даних ресурсів. Рентний підхід розглядає як економічну оцінку максимально можливий економічний ефект від експлуатації джерела при даному рівні витрат і існуючих обмеженнях, зумовлених рівнем розвитку технологій тощо, тобто диференційну ренту. В цьому випадку ціна водних ресурсів буде включать не тільки ренту за якістю і розташуванням, а й ренту, що відображає ефективність додаткових капіталовкладень в їх експлуатацію. На думку автора, досягти повної компенсації загальноекономічних витрат, необхідних для відшкодування ресурсів, що вибули, можливо лише розвиваючи рентну концепцію економічної оцінки водних ресурсів. Нині в Україні рентний підхід є основою для визначення нормативів збору за спеціальне водокористування та штрафів за забруднення водних джерел. З кожним роком проблема вартісної оцінки водних ресурсів стає все більш актуальною, адже від неї залежать фінансово-економічні результати діяльності підприємств. Подальше вдосконалення теорії ренти пов’язане з необхідністю врахування в усіх розрахунках, що стосуються економічної оцінки водних ресурсів, абсолютної ренти, оскільки перехід до ринку спричинив розвиток різноманітних форм власності, і, насамперед, приватної, яка в свою чергу є джерелом виникнення абсолютної ренти. 1.2 Перспективи вдосконалення складових еколого-економічної оцінки використаних водних ресурсів Вода, водні об`єкти, водні ресурси – одні з найважливіших компонентів навколишнього природного середовища, необхідна умова життєдіяльності людини. Води, крім того найпоширеніший природний об`єкт. Вода виконує екологічні, економічні, культурно-оздоровчі функції. Екологічна функція води виявляється у забезпеченні життєдіяльності людини, існування та розвитку рослинного та тваринного світу. Культурно-оздоровча функція води проявляється у використанні водних об’єктів як місця і засобу відпочинку, туризму, рибальства, санаторно-курортного лікування, організації території та об’єктів природно-заповідного фонду. Економічна функція виявляється у її здатності бути ресурсом промислового виробництва та іншого господарського використання. На вирішення окремих питань охорони водних об’єктів, забезпечення сталого водопостачання спрямовані ряд загальнодержавних програм, ухвалених в Україні: Загальнодержавна програма розвитку водного господарства (2002 р.), Загальнодержавна програма “Питна вода України” на 2006-2020 роки (2005р.) Для забезпечення раціонального використання водних ресурсів ведеться облік водних ресурсів. Його завданням є встановлення відомостей про кількість та якість вод, а також даних про водокористування, на основі яких здійснюється розподіл води між водокористувачами та розробляються заходи щодо використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів.

Трагедія українських повстанців На початку 1920-х років совєтська влада завдала підступного удару — і не каральними експедиціями, а новою економічною політикою — так званим непом. Переконавшись, що українське село перемогти репресіями неможливо, червоні окупанти підійшли до проблеми з протилежного боку: вирішили дати селянину деякий час пожити — і «продразвйорстка», тобто необмежений грабунок, була замінена «продподатком». Селянину дозволили торгувати. І український господар, який знудьгувався за мирною працею, надав перевагу не боротьбі за незалежність, а можливості сито жити в рабстві. Селяни швидко розживалися, багатіли. Паралельно зі зростанням добробуту почало змінюватися їхнє ставлення до повстанців, які «заважали» господарювати, наражали їх на небезпеку. Розмовляючи з лісовиками, дядьки вже не виявляли тієї щирості, що раніше, відвертали голови убік, дивилися в землю, а сміливіші з-поміж них відверто казали: — Покиньте, хлопці, своє діло, з нього нічого не вийде… Ідіть додому — оріть, сійте, збирайте і будете жити як люди

1. Проблеми флотації та їх вирішення

2. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

3. Економічні аспекти розробки та впровадження єдиного інформаційного простору університету

4. Міжнародні економічні організації та їх роль в інтернаціоналізації виробництва

5. Еколого-економічні інструменти природоохоронної діяльності на ВАТ "АЗОТ"

6. Албано-сербські протиріччя: історія виникнення і шляхи вирішення
7. Екологія України. Проблеми. Географія. Шляхи рішення
8. Екологічні проблеми України та шляхи їх розв’язання

9. Екологічні проблеми водоспоживання і водовідведення та шляхи їх подолання

10. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

11. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

12. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

13. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

14. Методологічні та біологічні проблеми біоніки

15. Економічна ефективність виробництва кормів та шляхи збільшення їх виробництва і зниження собівартості

16. Економічна ефективність рослинницьких галузей та шляхи її підвищення

Эко-гель "Organic People" для стирки детского белья, 1,5 литра.
Бережное и безопасное, экологически чистое средство для стирки детского белья. Содержит 99,8% натуральных компонентов и обогащено
612 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Подставка под автомобиль регулируемая "Delta" РПМ-2,0.
Грузоподъемность: 2 тонны. Высота подъема: 345 мм. Высота подхвата: 184 мм. Подставка под машину предназначена для подъема и удержания
645 руб
Раздел: Домкраты, подставки
Письменные принадлежности "Набор первоклассника", 28 предметов.
Набор школьно-письменных принадлежностей для девочки. В наборе: акварель, альбом для рисования, блокнот, доска для лепки, 2 карандаша
551 руб
Раздел: Наборы канцелярские

17. Облік основних засобів та шляхи його вдосконалення в умовах переходу до ринкової економіки

18. Економічні реформи 50-х-60-х рр. в СРСР: плани та реальність

19. Україна та міжнародні економічні організації

20. Психолого–педагогічні проблеми спілкування викладача та студента

21. Подвійне оподаткування: суть, проблеми та шляхи уникнення

22. Проблеми та шляхи розвитку інститутів спільного інвестування
23. Економічна безпека підприємства в сучасних умовах та економічні ризики
24. Економічна криза в Україні 1990-1999 рр.: причини, наслідки та шляхи подолання

25. Інвестиційний клімат України: проблеми та шляхи їх подолання

26. Соціально-економічні складові у системі критеріїв та показників ефективності роботи будівельних підприємств

27. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

28. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

29. Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення

30. Зародження класичної буржуазної політекономії у Франції. Економічні погляди П. Буагільбера; Подальша вульгаризація буржуазної політекономії Економічні погляди Сеніора, Кері; Макроекономічна модель Ке

31. Економічні аспекти взаємодії суспільства і природи

32. Механізм забезпечення кредитування банками України та шляхи удосконалення на прикладі ЗАТ КБ "ПриватБанк"

Накидка Ritmix RAO-1317.
Материал: ПВХ. Размеры: 82 x 50 см. Варианты исполнения по цвету: прозрачный.
303 руб
Раздел: Прочее
Набор капиллярных ручек "Triplus 334", 36 цветов.
Количество цветов: 36 ярких цветов. Эргономичная форма для удобного и легкого письма. Пишущий узел завальцован в металл. Защита от
1996 руб
Раздел: Капиллярные
Настольная игра №23 "Стану отличником. Азбука + арифметика".
НИ "Стану отличником: Азбука-арифметика" предназначена для игр и занятий с детьми от 3 до 8 лет. Игра включает в себя
479 руб
Раздел: Алфавит, азбука

33. Економічні і законодавчі питання охорони праці

34. Економіко-статистичний аналіз і шляхи підвищення ефективності виробництва соняшника в СООО ім. "Суворова" Луганської області

35. Умови життя рослин і біологічні особливості росту та розвитку сільськогосподарських культур

36. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

37. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

38. Собівартість продукції та шляхи її зменшення
39. Соціально-економічний розвиток Австрії та Швейцарії
40. Економічні райони України

41. Економічні злочини

42. Особливості інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ та шляхи його оптимізації

43. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

44. Загострення лівійської проблеми на початку ХХ ст. і підходи до її вирішення в італійському суспільстві

45. Соціально-економічні причини першої хвилі української еміграції кінця XIX - початку XX століття

46. Аналіз нелінійних ефектів, які обмежують пропускну здатність оптичних компонентів тракту, та шляхи їх оптимізації

47. Визначення та оцінка цільових ринків підприємства: проблеми сегментації та позиціювання

48. Анатомо-фізіологічні особливості дихальної та травної систем в дітей

Вожжи (поводок детский) "Baby BUM" № 3 (с ручкой и подмышечными валиками).
Детские вожжи (поводок) предназначены: для поддержки и страховки детей начинающих ходить, а также для страховки детей уже умеющих ходить
462 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи
Копилка-раскраска "Зайчик".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки
Глобус Земли физический, 250 мм.
Глобус Земли физический. На пластиковой подставке. Диаметр: 250 мм.
504 руб
Раздел: Глобусы

49. Анатомо-фізіологічні особливості сечової та ендокринної систем в дітей

50. Вікові особливості реакції організму на гіпоксичний стрес: механізми та шляхи підвищення стійкості до гіпоксії

51. Економічні наслідки субсидування експорту. Європейський Союз і Україна

52. Міжнародні економічні відносини

53. Економічна сутність та форми оплати праці

54. Проблеми теорії та практики управління проектами у виробничій системі
55. Економічні чинники регіональної політики в Україні
56. Психологічний аналіз причин та шляхів корекції девіантної поведінки особи

57. Психологічні проблеми сімейного подружжя

58. Соціально-психологічний клімат в колективі та шляхи його оптимізації

59. Проблеми виникнення та становлення феномену релігії

60. Соціологічне дослідження на визначення ролі молоді у вирішенні екологічної проблеми країни

61. Археологічні пам’ятки та їх використання в туристичній діяльності

62. Соціально-економічні фактори розвитку туризму в Білорусії

63. Проблема свободи та необхідності в німецькій класичній філософії

64. Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку

Набор для творчества "Топиарий. Нежность".
Набор для творчества поможет вам освоить новый вид прикладного творчества - создания топиария. Топиарий - это декоративное деревце,
359 руб
Раздел: Поделки по созданию предметов из пластика, полимеров, стекла
Комплект постельного белья 1,5-спальный "Disney" (с наволочкой 50х70 см).
Добро пожаловать в мир популярных персонажей, супергероев и сказочных существ. Постельное белье для мальчиков и девочек украсит интерьер и
2232 руб
Раздел: Детское, подростковое
Мешок для обуви "Wild", 1 отделение.
Удобный мешок для обуви увеличенных размеров с дополнительным карманом на молнии и сеточкой. Размер: 410х490 мм. Материал: полиэстер.
458 руб
Раздел: Сумки для обуви

65. Банківська система України: становлення та шляхи розвитку

66. Фінансова стійкість в економічній діагностиці сучасного підприємства

67. Фінансовий стан підприємства та шляхи його поліпшення

68. Вплив на атмосферу підприємств харчової промисловості та шляхи його зниження (на прикладі ВАТ "Жашківський маслозавод")

69. Екологічні проблеми Високопільського району Херсонської області

70. Екологічні проблеми енергетики
71. Екологічні проблеми міського середовища і містобудування
72. Екологічні проблеми Світового океану

73. Екологічні проблеми Чорного моря

74. Еколого-економічна оцінка природоохоронної діяльності підприємства СП "Шахта ім. В.І. Леніна"

75. Екологічні проблеми озера Сасик

76. Інвестиційний клімат в Україні та шляхи його поліпшення

77. Науково-практичні основи аналізу банкрутства підприємства та шляхи його подолання

78. Політична економія - теорія та практика

79. Ринкова економіка: проблеми, моделі, методи

80. Соціально-економічне значення ремонту у вирішенні функціональних завдань розвитку ЖКГ

Таблетки для посудомоечной машины "Clean&Fresh", 5 in1 (giga).
Таблетки для посудомоечной машины «Clean&Fresh» – чистота и свежесть Вашей посуды в каждой таблетке! Великолепно очищает посуду
1122 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Антипригарный чехол для гладильной доски "Paterra", размер L-XL, 146x55 см.
Эффект двустороннего глажения. Чехол имеет хлопковую основу с особой антипригарной пропиткой из силикона, которая исключает пригорание
891 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски
Игровой надувной цилиндр "Gymex".
Игровой надувной цилиндр GYMEX – очень полезная игрушка для физического развития малыша! Состоит он из трёх прозрачных надувных секций,
419 руб
Раздел: Батуты, надувные центры

81. Становлення неокласичної традиції в економічній теорії

82. Сутність та еволюція економічних систем. Поняття та основа класифікації методів управління

83. Філософсько-економічні аспекти підприємництва

84. Економіко-статистичний аналіз і шляхи підвищення рентабельності фінансових результатів на прикладі ВАТ "Племінний завод "Біловодський" Луганської області

85. Роль прокурора у вирішенні судом цивільного позову у кримінальній справі

86. Вирішення суперечок у міжнародному праві
87. Визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні
88. Дослідження чисельних методів вирішення нелінійних рівнянь

89. Вирішення задач по аналітичній хімії

90. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

91. Проблема визнання УНР Францією та Великою Британією в грудні 1917 - січні 1918 років

92. Еколого-біологічні особливості облігатних та факультативних паразитів надцарства Protozoa

93. Зовнішньоекономічні зв’язки Японії та розвиток економічних відносин з Україною

94. Проблеми та негативні тенденції інноваційного розвитку економіки України

95. Проблема виховання в педагогічній та літературній спадщині Сухомлинського і Ушинського

96. Стратегічні вектори управління еколого-соціо-економічною системою регіону

Магическая кружка-мешалка, черная.
Оригинальная кружка с двойными металлическими стенками (нержавеющая сталь). Сохраняет напиток горячим в течение дольшего времени (в
554 руб
Раздел: Кружки
Кружка фарфоровая "Olympia", 300 мл.
Кружка фарфоровая "Olympia", украшенная золотой обводкой, станет достойным дополнением к вашей коллекции посуды для чаепития. Объём: 300 мл.
304 руб
Раздел: Кружки
Самоклеящиеся этикетки, A4, 105x57 мм, 10 этикеток на листе, 100 листов.
Формат: А4. Размер: 105x57 мм. В комплекте: 100 листов (на 1 листе 10 этикеток).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

97. "Дискретні та неперервні динамічні системи в економіці" в MAPLE 7

98. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

99. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.