Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Политология, Политистория Политология, Политистория

Громадянське суспільство і демократія

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

Реферат на тему Громадянське суспільство і демократія ПЛАН 1. Поняття, структура і функції суспільства. 2. Моделі громадянських суспільств. 3. Вплив процесів трансформації на форму громадянських суспільств. 4. Громадянське суспільство як умова свободи та демократії. 5. Література. Поняття, структура і функції суспільства. Концепція громадянського суспільства, що почала формуватися на зорі Нового часу, розвивалась і змінювала свій зміст паралельно з розвитком сус­пільної реальності, яку вона позначала. Прийнятним варіантом періо­дизація подальшого розвитку ідеї і практики громадянського суспільства можна вважати три стадії, виокремлені професором Калі­форнійського університету Дж. Александером і умовно названі ним «грома­дянським суспільством -І, -II -III». «Громадянське суспільство-І» (кінець XVII - перша половина XIX ст.) було молодим буржуазним суспільством, що утверджувало ліберальні свободи, підкорялося закону, формувало громадську думку щодо проблем, які були визнані загально значимими. «Громадянське суспільство-II» (середина XIX до другої половини XX ст.) супроводиться загостренням класових суперечностей, пануванням насильницьких методів розв'язання конфліктів, загалом — «нецивілізованим» повод­женням та незбалансованим впливом тих, кого ми нині назвали б «олігарха­ми». Стають популярними соціалістичні концепції суспільного розвитку, у тому числі й одна з найрадикальніших — марксизм. К. Маркс і Ф. Енгельс та їхні послідовники оголошують громадянські зв'язки і громадянське сус­пільство формою класових відносин, яка породжена капіталістичним спо­собом виробництва і має загинути разом із ним. А в першій половині XX ст. в низці країн громадянське суспільство взагалі на деякий час сходить зі сцени внаслідок гіпертрофії державних функцій «легітимного насильства» (фашизм і сталінізм). Не дивно, що концепція громадянського суспільства стає непопулярною. Щоправда, саме на період громадянського суспільства-II припадає найвище піднесення громадського життя в Центрально-Східній Європі і, зокрема, в тій частині України, яка належала до Австрійської імперії. Остання саме тоді стала на шлях консти­туційного розвитку та надала рівні права народам, які входили до її складу. «Громадянське суспільство-Ill» як концепція відродилось у другій поло­вині XX ст. насамперед як знаряддя критики «соціалістичного авторитариз­му» в центрально-східноєвропейських країнах. За допомогою цієї концепції спочатку було розроблено нову стратегію трансформування диктаторських режимів, а потім вона стала інструментом пояснення, чому і як відбулося падіння комуністичних режи­мів у Центральній та Східній Європі. Структурно громадянське суспільство є підсистемою суспільства як ціло­го, яка наближається до соціальної (соціетарної) сфери суспільного життя. Як підструктура суспільної системи громадянське суспільство, у свою чергу, має складну внутрішню структуру, до якої входять компоненти інституційного плану і певний тип культури. Дж. Александер називає три рівні громадянського суспільства як незалежної сфери суспільного життя, в якій люди формулюють і реалізують свої соціальні права та обов'язки: культурний рівень (рівень цінностей); інституційний рівень; практичний рівень людської взаємодії.

Інститутами громадянського суспільства є: - добровільні громадські організації та громадські рухи, а також політичні партії на перших стадіях свого формування, поки вони ще не задіяні в ме­ханізмах здійснення влади; - незалежні ЗМІ, що обслуговують громадські потре­би та інтереси, формулюють і оприлюднюють громадську думку; громад­ська думка як соціальний інститут; - у певному аспекті — вибори та референдуми, коли вони служать засобом формування і виявлення громадської думки та захисту групових інтере­сів; - залежні від громадськості елементи судової та правоохоронної системи (як-от: суди присяжних, народні міліцейські загони тощо); - на Заході є тенденція зараховувати до інститутів громадянського суспіль­ства також розподільчо-регулятивні інститути сучасної держави загаль­ного добробуту. Громадянське (цивільне) суспільство — це сфера спілкування, взаємодії, спонтанної само­організації та самоврядування вільних індивідів на основі добровільно сфор­мованих асоціацій, яка захищена необхідними законами від прямого втру­чання і регламентації з боку держави і в якій переважають громадянські цін­ності. Функції та атрибути громадянського суспільства. Функції є втіленням ос­новних напрямів діяльності інститутів громадянського суспільства та їх впливу на суспільне життя Найголовніші з них — наступні: По-перше, громадянське суспільство є засобом самовиразу індивідів, їх самоорганізації та самостійної реалізації ними власних інтересів. Значну частину суспільно важливих питань громадські спілки та об'єднання розв'язують самотужки або на рівні місцевого самоврядування. Тим самим вони полегшують виконання державою її функцій, бо зменшують «тягар проблем», які їй доводиться розв'язувати. По-друге, інститути громадянського суспільства виступають гарантом не­порушності особистих прав громадян, дають їм впевненість у своїх силах, служать опорою у їхньому можливому протистоянні з державою, формують «соціальний капітал» — ті невід'ємні риси особистості, завдяки яким вона стає здатною до кооперації та ефективних солідарних дій. По-третє, інститути громадянського суспільства систематизують, впоряд­ковують, надають регульованості протестам і вимогам людей, які в іншому випадку могли б мати руйнівний характер, і в такий спосіб створюють спри­ятливі умови для функціонування демократичної влади. По-четверте, ці інститути виконують функцію захисту інтересів певної групи в її протиборстві з іншими групами інтересів. Завдяки їм кожна група отримує шанс «бути почутою на горі» владної піраміди. Функціональна характеристика вказує на роль громадянського суспіль­ства у суспільній системі, на те, чому його розглядають як опору демократії та як вияв свободи. Але громадянське суспільство не зможе повноцінно ви­конувати названі функції, якщо відсутній бодай один з найголовніших його атрибутів, до яких слід віднести: - наявність публічного простору, засобів і центрів комунікації, наслідком чого є формування сфери громадського (цивільного) життя і громадської думки; - організоване громадське (публічне) життя вільних і рівних індивідів, чиї права захищені конституцією та законами; - незалежні від держави, добровільні асоціації, автономність яких усвідом­лена на індивідуальному і колективному рівні; - зорієнтована на громадські інтереси та публічну політику діяльність, наслідком якої є кооперація та солідарність між людьми, спілкування на за­садах взаємної довіри і співробітництва.

2. Моделі громадянських суспільств. За класифікацією Н. Розенблюма виділяють такі різновиди громадянського суспіль­ства: «демократичне», «посередницьке» та «виборче громадянське сус­пільство». «Демократичне громадянське суспільство» вирізняється насамперед тим, що його суб'єкти роблять наголос на політичний участі та потенційній опо­зиційності громадських об'єднань до владних структур (функція протива­ги). Головною справою громадянських об'єднань тут є «прищеплення гро­мадянам почуття політичної дієспроможності, здатності до розгляду полі­тичних питань, а також схильності розглядати їх в ім'я загального добра. Задля цього вони повинні внутрішньо бути ліберальне-демократичними «міні-республіками», орієнтованими на публічні арени обговорення і здій­снення політики». «Посередницьке громадянське суспільство» розглядається як агент фор­мування таких чеснот, як вихованість, «соціабельність», здатність до солі­дарного розв'язання проблем. Воно націлює громадян на соціальні зв'язки, принципи громадянськості, відкритості, товариськості і відповідальності — якості, що забезпечують цілісність плюралістичної ліберальної демократії (як це описано у А. де Токвіля). «Виборче громадянське суспільство» докладає зусиль до підвищення еко­номічної ефективності і загального добробуту. Це поки що нова тенденція в розумінні його функцій, але саме вона, на думку автора, найбільше відпові­дає умовам сучасності. Пропонуючи цю модель як найперспективнішу, Н. Розенблюм посилається на Геґеля, який писав про суперечливість та об­меженість морального впливу громадянського суспільства, в якому перева­жають егоїстичні інтереси, вузькогрупова прив'язаність, бідність, — риси, що й сьогодні загрожують єдності громадянського суспільства і вимагають «різноманітних виправлень». 3. Вплив процесів трансформації на форму громадянських суспільств. Оскільки у перехідних до демократії суспільствах 80-х-початку 90-х ро­ків існувала передреволюційна або революційна соціальна реальність, а не така, яку описав А. де Токвіль у своїй «Демократії в Америці», то не дивно, що перевагу тут також здобуло «демократичне громадянське суспільство». Справедливою є думка, що українська «оксамитова революція» 1989-91 pp., завдяки якій Україна здобула незалежність, була здійснена не політичними партіями, а громадськими організаціями, що ставили перед собою політич­ні цілі. У їхньому середовищі й сформувалися перші українські політики. Не дивно, що пізніше саме таке — політизоване — уявлення про громадянське суспільство та його функції стало домінуючим в українському суспільство­знавстві. Найбільшого значення стали надавати проблемам опору громадян­ського суспільства державі — на шкоду підкресленню його соціалізуючих функцій. Зосередження уваги на наслідках протистояння груп та об'єднань, що на­лежать до громадянського суспільства, репресивній державі було закономір­ним явищем для періоду, коли сила тоталітаризму була підірвана саме завдя­ки масовим акціям громадянського суспільства. Однак у теоретичному пла­ні такий підхід веде до того, що до уваги береться лише одна, причому не найрозвиненіша його модель.

ПОСАДЯТЬ ЧИ НЕ ПОСАДЯТЬ У листопад 1988 року в Чернгов Микола Миколанко прочитав екологчну вдозву Виконавчого комтету УГС до громадян Украни робтникам пдпримства  запропонував пдписати. Змст вдозви робтникам подобався, а пдписати боялись. Кажуть: Ми згодн з вдозвою, але що буде завтра з нашими дтьми, якщо пдпишемо? Оце залякансть! Справд, люди з страху! Екологчну вдозву  то бояться пдписати! Отже, думка: Посадять - не посадять? - поки що постйний складник свдомост нашого народу. Так посадять чи не посадять? Ус попередн мркування доводять безповоротнсть процесу перебудови стагнацйного суспльства в демократичне суспльство. Демократя ж передбача право громадянина висловлювати будь-яку думку усно, письмово чи в будь-якй форм. Отже, на поставлене запитання вдповдаю: не посадять. У цьому не посадять моя непорушна вра в прогресивнсть розвитку суспльних форм життя в усьому свт, в тому числ  в Совтському Союз. Проте прогресивний розвиток - це не рвнесенька висхдна лня

1. Громадянське суспільство в правовій системі

2. Громадянське суспільство та держава

3. Громадянське суспільство

4. Правова держава та громадянське суспільство

5. Нестор Махно про державу, народ і суспільство

6. Розвиток місцевого самоврядування як інституту громадянського суспільства
7. Характеристика громадянського суспільства в сучасному праві
8. Старовавилонське суспільство за кодексом законів Хаммурапі

9. Основні етапи еволюції ідеї громадянського суспільства

10. Глобалізація й поняття "суспільство" у новітніх соціологічних дискусіях

11. Інформаційне суспільство

12. Природа й суспільство: етапи взаємодії

13. Соціологія як наука про суспільство

14. Суспільство як цілісна соціальна система

15. Шляхи формування громадянського суспільства в Україні

16. Суспільство як предмет філософського знання

Пазл средний "Малышарики", 4 в 1.
Пазл "Малышарики" - напольный пазл для детей. Напольные пазлы способствуют развитию: внимания; мелкой моторики; сенсорных
321 руб
Раздел: Напольные пазлы
Лоток вертикальный, сборный, 6 отделений, серый.
Легкий и прочный, даже при максимальной загрузке документов. Возможность по собственному желанию регулировать ширину отделений. Для листов
383 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Фоторамка на 6 фотографий С31-020 Alparaisa "Family", белый, 61,5x54,5 см.
Размеры рамки: 61,5x54,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (3 штуки), - 15х10 см (1 штука), - 10х10 см (2 штуки). Фоторамка-коллаж для 6-ти
757 руб
Раздел: Мультирамки

17. Демократія як форма організації суспільства

18. Выборы как форма непосредственной демократии

19. Может ли Интернет нанести вред демократии?

20. Монархия и демократия

21. Демократия и общественное развитие

22. Демократия Древней Греции. Пути и возможности достижения
23. Демократия и Гражданская культура (Статья)
24. Политические системы современности. Демократия, авторитаризм, тоталитаризм

25. Синергетика и Демократия

26. Демократия и свобода личности в современном государстве

27. Развитие идеологии социал-демократов в России

28. Развитие советской демократии

29. Характеристика политических режимов (тоталитаризм, демократия)

30. Модель шляхетской демократии в Польше (XVI-XVIII вв.)

31. Суспільна організація життя слов

32. Афинская демократия в Золотом веке Перикла

Фоторамка на 9 фотографий С31-019 Alparaisa "Family", черно-золоченое золото, 61,5x54,5 см.
Размеры рамки: 61,5x54,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (4 штуки), - 15х10 см (5 штук). Фоторамка-коллаж для 9-ти фотографий. Материал:
882 руб
Раздел: Мультирамки
Фоторамка-коллаж для 6 фото, 46x32 см, арт. 37943.
Фоторамка украсит интерьер помещения оригинальным образом и позволит сохранить на память изображения дорогих вам людей и интересных
608 руб
Раздел: Мультирамки
Пароварка-блендер Happy Baby "Fusion".
Малыш растёт, и вскоре грудного молока уже становится недостаточно для полноценного питания растущего организма, которому требуются
3899 руб
Раздел: Блендеры

33. Фабзавкомы и конверсия: демократия или хлеб?

34. Народний демократ Т.Г. Шевченко. Кирило-Мефодіївське товариство

35. Скульптурный миф русской демократии

36. Мельников-Печерский - писатель-демократ

37. Что есть демократия?

38. Фундаментальные идеи и принципы демократии
39. Демократія
40. Демократия как идеал общественного строя

41. Модели развития демократии в России

42. Політична культура як рівнева характеристика розвитку політичної системи суспільства

43. Со-общественная демократия

44. Структура і зміст політичних інтересів суспільства, класів, особистості

45. Факторы, которые влияют на развитие демократии в Украине

46. Плебисцитарная теория демократии Макса Вебера и современный политический процесс

47. Конституционные институты прямой демократии РФ

48. Религия и демократия

Папка для труда "Машина и путешествия".
Размер: 325х245 мм. Материал: ткань. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора!
322 руб
Раздел: Папки для труда
Кресло детское мягкое "Sleepy Cat".
Мягкое детское кресло Sleepy Cat будет прекрасным аксессуаром детской комнаты, выполнено в виде мягкой игрушки. Дети будут чувствовать
1350 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Светильник "Диско шар".
Компактная световая установка для домашней дискотеки, детского праздника или просто уютного вечера в кругу семьи своим кристальным блеском
427 руб
Раздел: Необычные светильники

49. Делегативная демократия

50. Демократия

51. Национализм и демократия

52. Приключения демократии в Старом и Новом Свете

53. Філософська культура особи та її суспільна значущість

54. Філософія інформаційного суспільства
55. Ценностная структура политического поля парламентских демократий
56. Демократия и пути ее реализации в современном российском обществе

57. Основні етапи господарського розвитку первісного суспільства

58. Суспільне виробництво та заробітна плата

59. Развитие Демократии и демогогии в Южной Корее

60. Демократия и выборы

61. Афинская демократия в период расцвета

62. Економічні аспекти взаємодії суспільства і природи

63. Взаємодія людини і суспільства із природним середовищем, їх життя: сучасний стан, перспективи

64. Перикл, афинская демократия

Набор фломастеров "Korellos", 20 цветов.
Фломастеры с тонким стержнем. В наборе 20 ярких и насыщенных цветов. Тонкий стержень прекрасно подходит для точного и аккуратного
377 руб
Раздел: 13-24 цвета
Каталка детская "Mercedes-Benz SLS AMG С197" (красная).
Детская каталка машинка - это роскошная модель для самых маленьких водителей от 12 месяцев. Каталка с 4-я колесами из пластика, имеющими
2590 руб
Раздел: Каталки
Концентрат от клещей "HELP", для защиты дачного участка до 20 соток, 100 мл.
Уничтожает клещей разных видов — иксодовых (ixodes), Dermacentor и других. Действует быстро — уже через 30 минут после обработки.
327 руб
Раздел: Прочее

65. Демократия в Испании

66. Аналіз статті Деніела Белла «Соціальні рамки інформаційного суспільства»

67. "Дзеркало тижня" як суспільно-політичний щотижневик

68. Институты парламентской демократии в условиях российского и германского федерализма (сравнительный анализ)

69. Демократия и свобода в политической теории и практике

70. Нормативный и функциональный подходы к концептуализации проблем демократии
71. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні
72. Демократия и государство

73. Демократия: недостатки и пороки

74. Держава і політична система суспільства

75. Державне регулювання інвестицій в людський капітал як фактор інтелектуального розвитку суспільства

76. Основні аспекти аналізу демократії

77. Проблеми розвитку демократії в сучасній Україні

78. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

79. Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

80. Стратегія комплексної модернізації українського суспільства

Фоторамка "Poster lux black".
Фоторамка из пластика со стеклом. Формат 30х40 см. Материал: пластик. Оформление рамки: стильная пластиковая узкая окантовка, выкрашена в
454 руб
Раздел: Размер 30x40
Трусики для девочек Moony, 9-14 кг, 44 штуки.
Дышащий материал отлично испаряет пот, а специальные рассеивающие ячейки эффективно впитывают "детские неожиданности" и
1423 руб
Раздел: Обычные
Держатель балдахина с двойным креплением (в пенале).
Крепление для балдахина состоит из двух полых трубок, которые вставляются одна в другую, верхней спирали для балдахина и двух креплений к
303 руб
Раздел: Балдахины, держатели

81. Сутність демократії та її основні цінності

82. Управління духовними процесами суспільства

83. Витоки та передумови демократії

84. Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність

85. Переклад суспільно-політичних реалій (на основі перекладу статей з газети Нью-Йорк Таймс)

86. Громадянська війна і поділ козацької України на два гетьманства (вересень 1657 — червень 1663 р.)
87. Державний та суспільний лад країн Скандинавії у період Середньовіччя
88. Етапи політичного розвитку Київської Русі. Особливості її суспільно-політичного життя та культури

89. Загострення лівійської проблеми на початку ХХ ст. і підходи до її вирішення в італійському суспільстві

90. Л.П. Берія — авантюрист, злочинець, демократ?

91. Национальный вопрос в Австро-Венгрии и социал-демократия

92. Национальный вопрос в Чехословакии в оценках идеологов австрийской социал-демократии

93. Период народной демократии в странах Центральной и Юго-Восточной Европы

94. Развитие Аргентины, Бразилии и Мексики в условиях представительной демократии. Чили после диктатуры

95. Развитие рабочего движения. Распространение марксизма в России, образование российской социал-демократии

96. Специфіка економічного та суспільного розвитку СРСР наприкінці 20-х — у 30-ті роки

Сахарница с ложкой "Лавандовый букет", 660 мл.
Сахарница с ложкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Объем: 660 мл.
319 руб
Раздел: Сахарницы
Пакеты сменные одноразовые для дорожных горшков "HandyPotty", 35 штук.
Одноразовые сменные пакеты для дорожных горшков HandyPotty станут неотъемлемым аксессуаром для использования малышом в пути. Они
671 руб
Раздел: Прочие
Овощерезка "Nicer Dicer Plus".
В комплекте: - прозрачный контейнер для хранения и сбора продуктов 1500 мл; - герметичная крышка на контейнер для хранения 1 штука; -
824 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки

97. Суспільно-політичне життя в пореволюційному Ірані (1979-2000рр.).

98. Суспільно-політичне та культурне життя України

99. Суспільно-політичний устрій української держави у 1648-1657 рр.


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.