Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Философия Философия

Філософія як галузь наукового знання

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Реферат на тему Філософія як галузь наукового знання ПЛАН Вступ. 2. Предмет філософії 3. Соціальні умови формування філософії 4. Духовні джерела філософії 5. Філософські проблеми і дисципліни 6. Специфіка філософського знання Використана література. Вступ. Термін «філософія» має давньогрецьке коріння. Він походить від двох грецьких слів: «філео» — любов (у деяких філософіях від: «філос» — приязний, друг) і «софія» — мудрість і означає любов до глибоких теоретичних міркувань, а в дослівному перекладі — «любов до мудрості». Українські філософи XVIII—XIX ст., і передусім Г. Сковорода, позначали філософію словом «любомудріє». Вперше термін «філософія» з'явився у вжитку відомого давньогрецького мислителя Піфагора (прибл. 570—497 р. до н. є.), який вважав, що «мудрість» — це якість, притаманна лише богам, а люди здатні тільки до неї прагнути, поважати, любити її. А як назву специфічної галузі знань його вперше вжив славетний давньогрецький філософ Платон (429—347 р. до н. є.). Спочатку філософія охоплювала увесь комплекс людських знань про світ, оскільки ці знання на той час не мали дисциплінарної диференціації. Знання були синкретичними, тобто єдиними, такими, що концентрували в собі всю інформацію про світ, його будову і сутність, про людину та її місце в світі, про щастя, сенс людського буття тощо. Філософія (грец. ріїііозорпіа — любов до мудрості) — теоретичний світогляд, вчення, яке прагне осягнути всезагальнеу світі, в людині і суспільстві. Як універсальний спосіб самоусвідомлення людиною самої себе, сутності світу і свого призначення в ньому філософія започатковується у VII—VI ст. до н. є. в таких осередках людської цивілізації, як Давні Індія та Китай, досягнувши своєї класичної форми у Давній Греції. 2. Предмет філософії Питання, що вивчає філософія, є одним з найпроблематичніших для неї, оскільки предмет її історично змінювався. У різні епохи у філософії домінували то вчення про буття, то вчення про пізнання, то політичні чи етичні проблеми. Крім того, в Європі до XVII ст. філософія охоплювала все знання про світ, тобто зародки всіх наук, окрім хіба що математики й медицини. Навіть у XX ст. все ще тривав процес відокремлення від філософії певних галузей знання, які інституціалізувалися в окремі наукові дисципліни (психологія, соціологія, політологія). Еволюція предмета філософії не є чимось винятковим в історії науки: предмет вивчення конкретних наук, наприклад математики, також історично змінювався. Тому при визначенні предмета філософії слід брати до уваги не тільки те, яких історичних форм набувала філософія, а й загальну тенденцію, що пронизує конкретні її формоутворення. Якщо виходити із загальної спрямованості філософії, то її можна трактувати як осягнення всезагального розумом чи інтуїцією. Найбільш загальні засади сущого (буття — небуття, простір — час, причинність, сенс людського існування, істина, добро, свобода тощо), з яких «конструюється» світ, і є предметом філософи. При цьому філософія намагається звести всі ці різноманітні загальності до одного принципу — Бога, матерії тощо, пояснювати їх, виходячи із цього принципу.

Філософія передбачає здатність підноситись до всезагального. Вона є певною настановою на всезагальне. На основі всезагального (ідей, принципів) філософія намагається пізнати і пояснити світ. А оскільки система ідей є не що інше, як теорія, то філософію можна вважати теоретич­ним світоглядом. 3. Соціальні умови формування філософії На відміну від міфології та релігії, які, будучи духовними засобами соціального контролю з необхідністю породжуються суспільством, філософія покликана до життя особливими соціальними умовами. Уже Аристотель (384— 322 до н. є.) зазначав, що для заняття філософією потрібно мати вільний час, тобто не бути зайнятим фізичною працею. Іншими словами, філософія виникає в тих цивілізаціях, де відбувся поділ праці на фізичну і розумову. Це є хоч і необхідною, але недостатньою умовою. Наприклад, в Давньому Єгипті, Вавилоні існували соціальні стани, не зайняті фізичною працею, але філософії як світогляду чи систематичної інтелектуальної діяльності там не було. Філософський світогляд заснований на розумі, тобто він передбачає аргументацію, сумніви, дискусії. При цьому предметом філософського дослідження стають найбільш загальні проблеми: що таке світ, чи існує Бог, чи вічна душа, що таке добро і зло тощо. Чи всяке суспільство дозволить мислителю вільно трактувати такі питання? Зрозуміло що ні. В так званому традиційному суспільстві, де дії людей суворо регламентовані, відсутня вільна особа, будь-яке вільнодумство неможливе. Необхідною передумовою виникнення філософії є терпимість (толерантність) до інакомислення. А вона може виникнути тільки в демократичному суспільстві, де більше покладаються на розум людини і права особи, ніж на традицію і віру. Тож не дивно, що розквіт філософії при­падає на епохи панування демократії (Давня Греція, епоха Нового часу), тоді як в умовах традиційного і тоталітарного суспільств філософія деградує до ідеології релігійного типу. Демократія не тільки створює умови, вона, по суті, викликає філософію до життя. Спочатку філософія справді сприймалася як гра надлишкових інтелектуальних сил, забавка розуму. Однак у результаті такої «гри» в Греції, наприклад, виникли засадничі принципи наукового мис­лення, було створено логіку Аристотеля і геометрію Евкліда (III ст. до н. є.). З огляду на це греки вже могли дозволити собі сказати, що немає нічого практичнішого, ніж добра теорія. Справді, філософія є позірним відходом від дійсності, адже завдяки цьому вдається краще зрозуміти дійсність. Соціальна практика демократичного суспільства підносить авторитет розуму. До нього апелюють виробництво, торгівля, судочинство. Вона створює необхідні умови для реалізації свободи особистості і толерантності до інакомислення. Таке суспільство не тільки створює необхідні умови для виникнення філософії, а й закономірно породжує її. Демократія та філософія суттєво пов'язані. У традиційному чи тоталітарному суспільствах загальне (політичні інтереси, правові та моральні норми) тримаються на освяченій традиції або на силі. Воно не вимагає згоди, виправдання (легітимації) окремого індивіда. В демократичному ж суспільстві індивід обов'язково включений у процес формування та функціонування загальних соціальних цінностей.

Для функціонування громадянського суспільства, організованого на легітимності влади, універ­сальності права і безумовній значущості моральних цінностей, принципово важливо утвердити авторитет загального. Позбавлене ореола святості (як у традиційному суспільстві) чи силової підтримки (як у тоталітарному), всезагальне, тобто регулятивні принципи соціального життя, може базуватися в демократичному суспільстві тільки на авторитеті розуму. Всупереч відомій тезі, згідно з якою рівень розвитку суспільства визначається рівнем розвитку техніки, можна запропонувати іншу: рівень розвитку суспільства визначається рівнем усвідомлення, авторитетом загального — правових і моральних норм, політичних і національних ідей, які забезпечують цивілізованість сучасного суспільства. А формувати вміння підноситись до всезагального, підтримувати його авторитет філософія вважає одним з найважливіших своїх завдань. Та повага, з якою в Західній Європі ставляться до всезагального, значною мірою вихована філософією. І та духовна криза, яку нині переживає наше суспільство, спричинена значною мірою і недостатнім авторитетом загального (недостатньою легітимністю влади, низьким авторитетом правових норм, моральною кризою). В утвердженні цих цінностей громадянського суспільства філософії (філософії права, філософії політики) належить надзвичайно важлива роль. Соціальні умови не тільки сприяли розвиткові філософії чи гальмували його. Вони часто визначали і коло проблем, що цікавили філософів. Зосередженість індійських філософів на морально-етичних проблемах, китайських — на соціально-етичних, греків на різних етапах — на натурфілософії, гносеології та етиці зумовлена не стільки особливостями духу цих народів, скільки особливостями їх соціального життя. Ключ до розуміння багатьох філософських проблем лежить у соціальній сфері. 4. Духовні джерела філософії Виникнення філософії мало і певні ідейні передумови. Воно стало можливим лише на певному ступені розвитку культури, за певного рівня інтелектуального розвитку. Історично, як зазначалося, філософії передувала міфологія. Пам'ятки культури Давньої Греції дають змогу поетапно простежити перехід від міфологічного мислення до філософського (від міфу до логосу, значенням якого є думка, поняття, розум, смисл). При цьому, як зазначав видатний дослідник давньогрецької філософії О. Лосєв, «Три основ­ні міфологічні ідеї — спільне походження, безперервний рух і боротьба протилежностей — посіли провідне місце в тій натурфілософії, яка замінила антропологічну міфологію». А індійська філософія взагалі формувалась у ло­ні міфології (у Ведах), тому розмежувати їх часом буває важко. Міфологія не просто передувала філософії, вплинула на її формування. Вона, як пізніше і релігія, була загальним культурним тлом, на якому складалась філософія. Справді, міфологія та релігія є первинними культуротворчими чинниками, серцевиною культури. Світогляд грека гомерівських часів, його мораль, право, мистецтво ґрунтувалися на міфологічних засадах. І хоча філософія, на відміну від міфології та релігії, не так міцно укорінена в міф, однак первісні філософські погляди на космос, необхідність, людину, загальне світовідчуття походять з міфології.

Оскльки наука - це уявлення (^ }p|kgxir) загального та сущого з необхднстю, а начала причетн доказам  всй науц (адже наука причетна судженню), то началам наукового знання не причетн arfi наука, ан мистецтво, ан [35] розсудливсть. Дйсно, предмет наукового знання (to epistgt|m) - [це щось] таке, що доводиться (to _wpodeijt|m), а вони мають справу 1141а з тим, що може бути  так,  накше. Навть мудрсть не причетна м, тому що мудрецев властиво в деяких випадках користуватися доказами. Якщо ж те, завдяки чому ми досягамо стини  нколи не обманюмося вдносно речей, що не можуть бути такими й накшими або що навть [5] можуть, це наука (^ epist^lg), розсудливсть (^ vq|mgsir), мудрсть (^ sov_a) та ум (Ь mour),  жодна з цих трьох (пд трьома я маю на уваз розсудливсть, науку  мудрсть) не може [братися в розрахунок у цьому випадку], залишаться [зробити висновок], що началам причетний ум. 7 (VII). Мудрсть у мистецтвах ми визнамо за тими, хто бездоганно точний [10] у [свому] мистецтв; так, наприклад, Фдя ми визнамо мудрим каменерзом (Ь k_houqcor), а Полклета-мудрим скульптором (6 amdqiamtopoi|r), маючи на уваз пд мудрстю, звичайно, не що нше, як доброчеснсть мистецтва (oqet^ t]wmgr)

1. Туриз як галузь світового господарства

2. Адміністративне право як галузь права, навчальна дисципліна і наука. Предмет і метод адміністративного права

3. Соціологія культури як галузь соціології та культурознавча наука

4. Виникнення і розвиток соціальної педагогіки як галузі людинознавства

5. Релігієзнавство як галузь науки

6. Місце соціальної психології в системі наукового знання і суспільної практики
7. Становлення філософії, як науки в Україні у другій половині XVII-XVIII ст.
8. Текст як спосіб пізнання

9. Мистецтво, як об’єкт наукового дослідження. Види мистецтва

10. Літературна династія як наукова проблема

11. Формування творчої особистості як наукова проблема

12. Релігієзнавство як сфера гуманітарного знання

13. Туризм як основна галузь економіки Туреччини

14. Буття як проблема філософії

15. Проблема пізнання у філософів Києво-Могилянської академії

16. Наукова культура у вітчизняній філософії другої половини ХХ століття

Конструктор "Row Boat Kit".
Конструктор для сборки действующей модели «Весельная лодка». Каждый мальчишка, увидев хитроумный механизм, пытается его разобрать, чтобы
317 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Доска пеленальная "Гном".
Доска для пеленания с жестким деревянным каркасом. Легко устанавливается на перила кроватки, стол, комод или другую устойчивую
789 руб
Раздел: Пеленальные столики, доски
Набор "Водный Мир" №3.
Игрушка для ванной состоит из поля, на котором расположены: водяная мельница для проточной воды (из крана), водяная мельница с ручным
1560 руб
Раздел: Игровые и разнопредметные наборы

17. Выборы как форма народного волеизъявления(Вибори як форма народного волевиявлення)

18. Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)

19. Мартин Иден как автобиографический роман (Твір Джека Лондона «Мартін Іден» як роман-автобіографія)

20. Поэты второй половины XIX века, Яков Петрович Полонский

21. Истинные знания о жизни. Происхождение человека

22. Инженерия знаний. Создание системы "Посредник", заключающей договоры на поставку стройматериалов
23. Методы приобретения знаний в интеллектуальных системах
24. Журналистское расследование. Гибель ЯК-40 и Артема Боровика

25. Разработка системы рейтинг-контроля уровня усвоения знаний студентов

26. Роль правовых знаний в предупреждении правонарушений подростков с нарушением интеллекта

27. Контроль знаний и умений учащихся по математике в школе

28. Методические аспекты использования тестирования для текущего контроля знаний учащихся

29. Виды и методы контроля знаний учащихся при изучении предмета "Хранение плодов и овощей"

30. Шагая по дороге знаний

31. Исследование знания юридических терминов

32. Логико-методологические аспекты технического знания

Ручка-стилус шариковая сувенирная "Николай".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а именная надпись
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Глобус "Двойная карта", рельефный, диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, может использоваться в
1290 руб
Раздел: Глобусы
Коробка подарочная "Апрельский Париж".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
326 руб
Раздел: Коробки

33. Виды и методы контроля знаний учащихся при изучении предмета "Хранение плодов и овощей"

34. Роль социологических знаний в образовании и деятельности инженера

35. Задачи и методы теории знания

36. Структура научного знания

37. Становление и формирование научных знаний в России в XVIII столетии

38. Философия, религия и наука и их соотношения в философском знании (Доклад)
39. Уровни научного знания эмпирический, теоретический, метеотеоретический
40. Какова структура философского знания?

41. Проблема, как форма развития знания в юриспруденции

42. Э.Ю.Соловьев, И.Кант. ЗНАНИЕ, ВЕРА, И НРАВСТВЕННОСТЬ // Прошлое толкует нас. Очерки по истории философии в культуре

43. Базы знаний

44. Приватизація як засіб припинення державної власності

45. Академия наук и становление научного знания в России

46. Распространение технических знаний в России в XIX – начале XX вв. как предпосылка развития философии техники в Росcии

47. Место культурологии в системе знаний

48. Проблема объективного и субъективного в культурологическом знании

Стул-стол для кормления Вилт "Алекс" (салатовый).
Удобный стульчик-трансформер для кормления Вашего малыша. Можно использовать без столешницы, поэтому по мере взросления вашего малыша, вы
1337 руб
Раздел: Стульчики для кормления
Говорящий ростомер "Лесная школа".
Обучающий плакат-ростомер поможет и рост измерить, и выучить буквы с цифрами! Нажимай на картинки – играй и учись, слушай любимые потешки
482 руб
Раздел: Ростомеры
Подставка для ножей AK-208ST "Alpenkok", 10x10x22 см.
Размеры: 10х10х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Предназначена для безопасного и гигиеничного
822 руб
Раздел: Подставки для ножей

49. Сюжет та iсторiя створення роману Панаса Мирного Хiба ревуть воли, як ясла повнi?

50. Ідейно-тематичний перегук поезії 20-х і 60-х років ХХ ст. як втілення генетичної спадкоємності ренесансних поколінь

51. Медицина в системе знаний о человеке

52. Планування як функція менеджменту

53. Управління трудовими ресурсам як динамічна система

54. Как знания способствуют развитию бизнеса
55. Бессилие от знания или может ли история помочь физикам?
56. Науково-технічний прогрес – основа розвитку виробництва

57. Фреймовые модели представления знаний

58. Научное знание: формат носителя не соответствует структуре содержания

59. Идеалы научного знания

60. Начальное овладение основами позитивных знаний

61. Модели и методы адаптивного контроля знаний

62. Что сознание понимает в знании?

63. Дидактические функции проверки и учета знаний и умений, учащихся

64. Дидактическая игра на этапе повторения знаний

Точилка Berlingo механическая "Яблоко".
Оригинальная механическая точилка в форме яблока. С одним отверстием для заточки карандашей. Лезвие из высококачественной стали. Механизм
352 руб
Раздел: Точилки
Гидромассажная ванночка для ног (арт. ATH-6411 blue).
Характеристики: - Расслабляющий и оздоровительный массаж. - Мощный компрессор для водно-пузырькового массажа. - 3 сменные насадки. -
1368 руб
Раздел: Прочее
Корзина для белья "Виолетта" (30 литров).
Корзина для белья решит проблему хранения большого количества грязного белья. Благодаря своей прямоугольной форме она может быть легко
396 руб
Раздел: Корзины для белья

65. Методические приемы по систематизации и обобщению знаний при изучении структуры биополимеров в школьном курсе химии

66. Проверка знаний и умений в обучении истории

67. Современные методы контроля и оценки знаний школьников

68. Методические приемы по систематизации и обобщению знаний при изучении структуры биополимеров в школьном курсе химии

69. Дидактическая игра на этапе освоения знаний

70. Політична культура як рівнева характеристика розвитку політичної системи суспільства
71. Журналистское расследование «Гибель ЯК-40»
72. Знание и понимание

73. Возможности интеллектуального развития школьников в связи с формированием методологических и прикладных знаний

74. Информационно - деятельностная структура знания и информационный подход

75. Знание как событие и процесс

76. Предмет и задачи социальной психологии. Место социальной психологии в системе научного знания

77. Виховання дитини як важливий етап розвитку особистості

78. Преимущества управления знаниями

79. Европейский языковой портфель - средство оценки и самооценки знаний учащихся по иностранным языкам

80. К вопросу о концептуализации историко-педагогического знания

Экспресс-скульптор "Эврика", большой.
Настоящее искусство в Ваших руках! Экспресс-скульптор - это не только стимулятор творческих способностей, но и точечный
943 руб
Раздел: Антистрессы
Коврик для ванной "Kamalak Tekstil", 60x100 см (коричневый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
562 руб
Раздел: Коврики
Развивающая настольная игра "Хронолёт", новая версия.
Выполняя разные интересные и забавные дела, игроки будут перемещаться по игровому полю-циферблату. Задача игроков — выполнить как можно
1024 руб
Раздел: Классические игры

81. Обретая уверенность: роль знаний в постиндустриальном обществе

82. Применение компьютерного тестирования для контроля знаний. Мотивационный эффект

83. Религиоведческое знание как условие гармонизации отношений между религией и обществом

84. Психология религии: предмет, место в системе научного знания и методы исследования

85. Предмет и место в системе знаний

86. Знания о религии от древнейших времен до XVIII века
87. История социологии как область знания
88. Аксиологический этап в истории философского знания

89. Научные тексты как эмпирический материал изучения строения знаний и процессов мысли

90. Пространство и время: в поисках "естественной онтологии" знания

91. Современное социологическое знание

92. Швидкісний рух в країнах які межують з Україною

93. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

94. Необережність як форма вини

95. Знания и опыт

96. Различение между истинностью и обоснованностью знания

Контейнер для хранения "Polly", 10 л.
Материал: пластик. Объем: 10 л. Размеры: 355х235х190 мм.
324 руб
Раздел: 5-10 литров
Шкатулка для украшений Jardin D'Ete, цвет бежевый, "рептилия", 13x13x5,5 см.
Это стильная и удобная шкатулка для хранения драгоценностей, выполнена из синтетической кожи, внутри отделана искусственной замшей. Мягкая
1491 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Каталка Glory "Утка" музыкальная (синяя).
Детская каталка Glory "Утка" - легкая модель из пластика, которая управляется рулем с пищалкой. Сзади каталка оснащена спинкой
606 руб
Раздел: Каталки

97. Динамика знаний и убеждений

98. А.С. Хомяков: концепция живого знания и принцип соборности

99. Современная философия биологии о интеграции биологических знаний


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.