Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Політика економічного зростання. Економічна кон’юнктура

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

Курсова робота з дисципліни: «Державне регулювання економіки» Тема „Політика економічного зростання. Економічна кон’юнктура” Зміст Вступ 1. Теоретико-методологічне обґрунтування економічного росту в Україні 2. Основні складові політики економічного зростання 3. Моделі державного регулювання економічного зростання економіки України 4.Кон’юнктурні дослідження циклічність економічного зростання України 5. Стабілізація фінансової політики – запорука економічного зростання 6.Критерії оцінки політики економічного зростання України міжнародним співтовариством 7.Реалізація програми економічного зростання в Україні Висновки Список використаної літератури Вступ Становлення суверенної України знаменує собою поглиблення процесу демократичних економічних реформ, спрямованих на ефективну інтеграцію в світове ринкове поле, яке поєднує в собі ринкові засади і механізм державного регулювання. Сучасний ринок регулюється державою за допомогою правових актів, що закріплюють ринкові відносини, широкого використання договірних відносин, через фінансування розвитку державного сектора, науки, культури, освіти, соціального захисту населення, через податкову, кредитну, банківську системи, ціноутворення та інші регулятори з метою досягнення цілей, визначених державною соціально-економічною політикою. У західній економічній літературі регулюючі функції держави в період економічного зростання зводяться до трьох основних — законодавчої, стабілізуючої, розподільної. Зокрема, в рамках законодавчої функції держава розробляє систему економічних, соціальних та організаційно-господарських законів і постанов, які виступають правовими засадами ринкової економіки. Сутність стабілізуючої функції полягає у підтриманні високого рівня зайнятості та цінової рівноваги, а також стимулюванні економічного зростання. Розподіляюча функція пов'язана, з одного боку, з досягненням більш справедливого розподілу доходів у суспільстві, а з іншого - більш ефективним розміщенням ресурсів у ринковій економіці. В українській економіці перехідний період до ринку істотно змінює зміст і характер державного регулювання економіки. Від функції прямого директивного планування економіки держава переходить до функції регулювання ринкових відносин вільних рівноправних економічних суб'єктів. На перший план виступають такі економічні елементи і важелі впливу, як прогнозування та індикативне планування, розробка системи цільових програм та формування принципово нової фінансово-бюджетної та грошово-кредитної політики, інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності. 1. Теоретико-методологічне обґрунтування економічного росту в Україні Реформування суспільно-економічної системи в Україні спрямоване перш за все на підвищення життєвого рівня населення, наближення його до кращих світових та європейських стандартів. Для підвищення рівня ефективності та соціальної спрямованості економічного поступу країни необхідно удосконалити теоретико-методологічне обґрунтування розвитку трансформаційної системи на основі довгострокового економічного зростання, що є передумовою підвищення рівня і якості життя населення.

Проблема збалансованого довгострокового економічного зростання є однією з ключових, саме від її вирішення залежить не тільки економічна, але і політична перспектива країни. Сучасний період теоретико-методологічного обґрунтування економічних реформ в Україні засвідчує зростання уваги вітчизняних науковців до питань передумов, факторів та особливостей економічного зростання. Питання якості економічного зростання є винятково важливою його характеристикою. Критичний аналіз різноманітних підходів до класифікації економічного зростання дозволяє акцентувати увагу на таких його особливостях. По-перше, важливим є шлях досягнення зростання. За необхідності досягнути максимуму виробничих можливостей країни пріоритетними стають екстенсивні фактори - максимальне залучення наявних трудових, природних ресурсів, завантаження тимчасово вільних виробничих потужностей тощо. Такий підхід є результативним у короткостроковому періоді. Він припускає можливість підвищення рівня життя населення, однак не змінює принципово якість залучених факторів виробництва. Питання якості економічного зростання актуалізується в довгостроковому періоді, оскільки для його досягнення необхідними стають якісні зрушення задіяних у виробництві факторів — зростання продуктивності суспільної праці, технологічне оновлення виробництва. По-друге, якість життя населення безпосередньо залежить від якості благ, що використовуються для забезпечення його потреб. У такому контексті заслуговує перегляду вся існуюча система споживання, оскільки врахування досвіду розвинених країн — «суспільств споживання», засвідчує необхідність активної державної політики якості, спрямованої на підтримку переваг здорового способу життя та поширення традиційних людських цінностей. В Європі, США, Японії упродовж десятиліть діють державні чи національні премії якості, що спонукають виробників покращувати якість продукції. В Україні така діяльність започаткована зусиллями Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) «100 кращих товарів України». Важливо, що вітчизняні фахівці розробили методику оцінювання якості продукції, яка містить різноманітні показники, в числі яких — потреби споживчого ринку, конкурентоспроможність продукції, її соціальна значущість та соціальна необхідність, цінова доступність, задоволеність споживачів та посередників, вплив на економічні показники держави чи регіону тощо. По-третє, якість економічного зростання включає поняття нового за якістю управління ним. Якісний менеджмент на всіх рівнях людської діяльності є невід'ємним атрибутом сучасної соціально ефективної економіки. Управління якістю економічного зростання на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях передбачає врахування не тільки матеріальних чи грошових результатів, але і тих, які безпосередньо спрямовані на особистість і відображають соціальні, екологічні, морально-етичні й інші аспекти. Методика та інструментарій управління якістю економічного зростання на регіональному та місцевому рівнях може використовувати засади Систем управління якістю за стандартом ISO 9001:2000, що запроваджений в Україні, бере за основу процесний підхід та ставить на меті досягнення результату, орієнтованого на споживача.

По-четверте, і це є винятково важливим, якість економічного зростання повинна визначатись за викликаними ним змінами життя населення. Про необхідну довершеність економічного зростання можна стверджувати лише у випадку підвищення основних показників рівня (переважно матеріально-грошових характеристик) та якості життя населення (комплексного показника, що відображає економічну, соціальну та екологічну складову), обумовлених саме ним. Враховуючи об'єктивну необхідність соціального спрямування економічного розвитку, на користь чого свідчить не тільки логіка загальноцивілізаційного економічного поступу, але і складність процесів трансформації української економіки, автор статті „Концептуальні засади оцінки та прогнозу нової якості економічного зростання України” Петкова Л. запропонувала класифікувати економічне зростання за принципом результативності впливу на якість життя населення. Економічне зростання не може вважатись єдиним критерієм суспільного прогресу. Відомі приклади, коли країни, досягаючи високих темпів зростання, не могли забезпечити підвищення рівня життя населення через неефективність системи розподілу національного доходу, значний ступінь залежності від розвинених країн, високий рівень розвитку тіньової економіки та корумпованості влади тощо. Тому безпосередня детермінованість рівня життя населення країни ступенем економічного зростання є необхідною умовою успішності соціально-економічного реформування. Проблематика забезпечення економічного зростання актуальна лише в контексті збалансованого регіонального розвитку та підвищення на його основі якості життя населення. З огляду на ступінь залежності рівня життя населення від економічного зрос­тання запропановано розрізняти соціально прогресивне (рівень життя населення зростає одночасно із зростанням реального валового внутрішнього продукту, якість життя підвищується), соціально нейтральне (рівень та якість життя не змінюються при економічному зростанні) та соціально регресивне економічне зростання (супроводжується зниженням рівня та якості життя). Вважаємо, що об'єктивна потреба забезпечення умов економічного зростання в Україні на сучасному етапі розвитку закономірно повинна розширитись за рахунок надання йому ознак соціальної прогресивності. Цей концептуальний підхід, доповнений методологією обчислення індикаторів соціальної прогресивності та моніторингом започаткованого в Україні економічного зростання, пропонується запроваджувати як пріоритетний в сучасній економічній політиці загальнодержавного та регіонального рівнів. Він дозволяє визначити пріоритети державної економічної політики періоду соціально-економічного реформування: підпорядкування загальнодержавних цілей економічної політики потребам людського розвитку; забезпечення дії переважно якісних факторів довгострокового економічного зростання. Автор статті відмічає, що значне занепокоєння викликає відсутність прямого та безпосереднього зв'язку між показниками інвестування в основний капітал та економічною динамікою. Першочерговою причиною такої ситуації є нестабільність інвестиційного процесу в окремих регіонах.

За цих умов секуляризована нтелгенця «демотичних» груп перебира на себе роль «етнчного ядра», довкола якого починаться формування де нац. Головне завдання ц нтелгенц моральна й полтична революця, змст яко поляга у «вдновленн» сторичного минулого, сторично памят, «вдкритт» народних традицй, ншими словами, у «пробудженн нац», якщо користуватися нацоналстичною термнологю. ¶нтелгенця створю нову деологю, спираючись на стар цнност, норми, традиц, характерн для певно «демотично» групи. Вдбуваться «реформулювання» етнчних символв, мфв, сторично памят. Трансформаця «демотичних» етнчних груп у нац, пдсумову Е. Смт, вдбуваться в таких напрямах: 1. Вдбуваться перехд вд пасивност  пристосування периферйно меншост до стану активност, самоутвердження й полтизац спльноти, вироблення спльно полтики. 2. Виробляться спльне уявлення про «батьквщину» ус спльноти, яка ототожнються з певною, досить чтко визначеною територю. 3. Важливий аспект цього процесу економчна унфкаця спльноти, яка визначилася територально, встановлення контролю над ресурсами та економчна автаркя. 4

1. Грошово-кредитні інструменти як засіб економічного зростання

2. Теоретичні моделі економічного зростання (economic growth models) та їхня роль для країн, що розвиваються і країн з перехідною економікою

3. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання

4. Нова економічна політика: суть, значення, уроки

5. Економічна політика як система: визначення, основні критерії, класифікація

6. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою
7. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку
8. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

9. Економічні чинники регіональної політики в Україні

10. Фіскальна політика держави, її особливості в трансформаційній економіці України

11. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

12. Екологічні проблеми розвитку і розміщення продуктивних сил Карпатського економічного району

13. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

14. Ревізія як елемент методу економічного контролю

15. Аналіз фінансової звітності та прогнозування економічного потенціалу ТОВ "Агрофірма "Колос" та СТОВ "Степове"

16. Галузі спеціалізації господарчого комплексу Східного економічного району, передумови їх розвитку і особливості розміщення

Этажерка для обуви, узкая, 4 полки.
Этажерка для обуви разборная на 4 полки. Основа - металлокаркас. Напольная, складная. Размеры (ДхШхВ): 460х280х700 мм.
861 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Каталка-трактор "Митя" №2.
Каталка-трактор станет прекрасным подарком для Вашего ребенка. Малыш может ездить на машинке сам, отталкиваясь от пола ножками и
1433 руб
Раздел: Каталки
Игровой набор "Фрукты и овощи" в корзине.
В набор входят 15 предметов. Размер предметов от 8 до 17 см. Материал: пластмасса. Цвет корзины может отличаться от указанного на картинке.
540 руб
Раздел: Продукты

17. Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління

18. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

19. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр

20. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

21. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

22. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках
23. Культура і людина в контексті соціально-економічного розвитку суспільства
24. Діагностика міжнародного економічного середовища. Характеристика сутності і форм прямого інвестування як стратегії виходу фірми на міжнародний ринок

25. Співробітництво Болгарії, Румунії та Югославії з політичними, воєнними та економічними міжнародними організаціями

26. Україна, як суб’єкт міжнародного економічного права

27. Планування економічного і соціального розвитку соціальних служб

28. Екологічні аспекти економічного розвитку

29. Аналіз економічного стану підприємства під час кризи

30. Аналіз фінансово-економічного стану ЗАТ "АВК"

31. Економічне зростання. Транспортні послуги

32. Історія розвитку економічного аналізу

Рюкзак для дошкольников "Тролли".
Рюкзачок "Тролли" детский, дошкольный, 1 отделение на завязках с верхних клапаном на липучке, 1 внутренний кармашек, узкие
465 руб
Раздел: Без наполнения
Плакат электронный "Говорящий Букваренок".
Многим детям понравится представленная оригинальная обучающая игра ''Говорящий Букваренок'', ведь она имеет несколько
429 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Тубус - карта "План покорения МИРА", магнитная, на холодильник.
Подарок заядлому путешественнику. Вы наверняка уже знакомы со знаменитой картой мира, верхний слой которой стирается монетой по принципу
1100 руб
Раздел: Прочее

33. Основні показники економічного стану України

34. Ринок праці на сучасному етапі економічного розвитку України

35. Розрахунок економічного ефекту від впровадження роботів

36. Фінансовий потенціал як складова економічного потенціалу підприємства

37. Види економічного аналізу за відношенням до користувачів, за просторовою та галузевою ознаками

38. Особливості моделей економічного розвитку країн, що розвиваються
39. Циклічні коливання економічного розвитку
40. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

41. Національна політика СРСР в роки перебудови

42. Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення

43. Податкова політика України

44. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

45. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

46. Центральний банк і монетарна політика

47. Інформаційна політика США

48. Гендер і сучасна ідеологія та політика.

Фоторамка "Poster lux black".
Фоторамка из пластика со стеклом. Формат 30х40 см. Материал: пластик. Оформление рамки: стильная пластиковая узкая окантовка, выкрашена в
454 руб
Раздел: Размер 30x40
Трусики для девочек Moony, 9-14 кг, 44 штуки.
Дышащий материал отлично испаряет пот, а специальные рассеивающие ячейки эффективно впитывают "детские неожиданности" и
1423 руб
Раздел: Обычные
Держатель балдахина с двойным креплением (в пенале).
Крепление для балдахина состоит из двух полых трубок, которые вставляются одна в другую, верхней спирали для балдахина и двух креплений к
303 руб
Раздел: Балдахины, держатели

49. Кредитна політика комерційного банку

50. Інвестиційна політика банків в Україні

51. Державна політика в галузі охорони праці

52. Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку

53. Організація облікової політики підприємства

54. Формування облікової політики підприємства
55. Концепція регіональної політики
56. Інтерполяція інструментів фіскальної політики на Державний бюджет України

57. Принципи розробки та оцінки державної політики України

58. Вищі державні службовці та політико-адміністративні стосунки

59. Бібліотека, як об’єкт цензурної політики на Україні в 20 ст.

60. Зовнішня політика Богдана Хмельницького: південний напрямок

61. Зовнішня політика Речі Посполитої в другій половині XVI ст. – першій половині XVII ст.

62. Культурні процеси на початку XX ст. в Україні крізь призму політики

63. Модель російської регіональної політики в XVI столітті

64. Німецька освітня політика на окупованій території України (1941–1944 рр.) в історіографії

Набор детской посуды "Холодное сердце. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из высококачественной
387 руб
Раздел: Наборы для кормления
Фоторамка на 9 фотографий С31-019 Alparaisa "Family", черно-золоченое золото, 61,5x54,5 см.
Размеры рамки: 61,5x54,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (4 штуки), - 15х10 см (5 штук). Фоторамка-коллаж для 9-ти фотографий. Материал:
882 руб
Раздел: Мультирамки
Фоторамка-коллаж для 6 фото, 46x32 см, арт. 37943.
Фоторамка украсит интерьер помещения оригинальным образом и позволит сохранить на память изображения дорогих вам людей и интересных
608 руб
Раздел: Мультирамки

65. Особливості зовнішньої політики Римської імперії в І–ІІ ст. нашої ери

66. Політика А. Гітлера

67. Проведення Польщею політики асиміляції та фальсифікації щодо українців

68. Торговельна політика більшовиків в першій половині 20-х років ХХ ст.

69. Внутрішня політика Людовіка IX Святого

70. Внутрішня і зовнішня політика Ярослава Мудрого
71. Аналіз товарної інноваційної політики ЗАТ Хлібозавод "Салтівський"
72. Аналіз цінової політики ВАТ "Фармак"

73. Асортиментна політика підприємства

74. Маркетингова товарна політика

75. Основні підходи визначення ефективності формування інвестиційно-інноваційної політики підприємства на засадах маркетингу

76. Товарна політика підприємства на прикладі ДП УВК "Nemiroff"

77. Управління ціновою політикою підприємства

78. Цінова політика фірми та її оцінка

79. Еластичність попиту та формування цінової політики фірми

80. Державна політика протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (підсумки 9 місяців 2009 р.)

Форма разъемная Regent "Easy" круглая, 26x7 см.
Форма для выпечки разъемная из углеродистой стали с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Диаметр:
417 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Спиннер двухкруговой "Компас" (красный).
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
524 руб
Раздел: Спиннеры
Матрас в коляску "Lepre" Luna Lux.
Матрас в коляску Luna Lux - это матрас в коляску с использованием биококоса и натурального латекса. Благодаря кокосовому волокну и
923 руб
Раздел: Матрасы в коляску

81. Здобутки і проблеми зовнішньої політики України на сучасному етапі

82. Міжнародні відносини та зовнішня політика

83. Політика протекціонізму в сучасному світі та Україні

84. Становлення європейської інтеграційної політики Великої Британії (1946 р. – до кін.1980-х років)

85. Валютна політика України

86. Кадрова політика
87. Напрями стратегічного зростання підприємства
88. Головні тенденції розвитку політики в сучасних умовах

89. Діалектика і проблеми взаємин людини і політики

90. Етнонаціональні відносини й національна політика

91. Лобізм як явище сучасної політики

92. Міжнародна політика і світовий політичний процес

93. Політологія як наука і політика як суспільне явище

94. Політик і політичний режим

95. Політика США в умовах боротьби за українську державність в 1917-1923 роках

96. Політика як суспільне явище

Пенал большой "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (цветная клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1402 руб
Раздел: Без наполнения
Комод "Girl" (четырехсекционный).
Этот комод не оставит Вас равнодушными. Яркая оригинальная расцветка комода привлечет и взрослого, и ребенка, и того, кто предпочитает
1862 руб
Раздел: Комоды, тумбы, шкафы
Керамическая кружка "World of Tanks" с 3D логотипом, 425 мл.
Керамическая кружка "World of Tanks" с 3D логотипом – настоящая находка для геймеров! Эта вместительная чашка станет Вашим
398 руб
Раздел: Кружки

97. Політики і політичні лідери: особливості типологізації

98. Політика і етика: соціально-філософський аспект

99. Взаємозвязок соціальної роботи з педагогікою, історією та соціальною політикою


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.