Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Правове регулювання охорони та використання надр

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Навчальний центр Миколаївського комплексу Одеської національної юридичної академії Кафедра правових дисциплін Цивільно-правова спеціалізація КУРСОВА РОБОТА з екологічного права України Тема Правове регулювання охорони та використання надр Миколаїв – 2009 Зміст Вступ Розділ І.Особливості права користування Поняття надр і їх відмінність від корисних копалин.7 Поняття та зміст Класифікація права користування надрами.15 Розділ ІІ. Державне управління та контроль в галузі охорони та використання 2.1. Державне управління у галузі вивчення, використання та охорони 2.2. Контроль у галузі вивчення, використання та охорони Розділ ІІІ. Відповідальність за порушення законодавства про надра.26 3.1. Дисциплінарна 3.2. Цивільно-правова 3.3. Адміністративна 3.4. Кримінальна Висновок Список використаної літератури Вступ Світовий досвід свідчить, що основу економіки та промислового прогресу будь-якої держави становлять видобуток і використання мінеральних ресурсів, які переважно знаходяться в надрах. Україна має практично всі види мінеральних ресурсів для розвитку національної економіки, але внаслідок інтенсивного видобування корисних копалин стан навколишнього природного середовища і здоров'я людей піддається суттєвій техногенній небезпеці, яка призводить до екологічної кризи. Значення надр у житті суспільства неоціненне. Вони є унікальним прикладним ресурсом, який має виняткову економічну цінність як частина геологічного середовища, що може використовуватися і як операційно-просторовий базис діяльності людей. У взаємозв'язку з іншими природними ресурсами надра є окремим природним об'єктом, який має особливий правовий режим. Актуальність теми. Підвищення загального рівня соціально-економічного розвитку суспільства неминуче супроводжується збільшенням споживання невідновних природно-мінеральних ресурсів, інтенсивною розробкою родовищ корисних копалин, тому охорона та ефективне використання надр є однією з нагальних проблем сучасності. Процес реформування гірничодобувної галузі та інтенсивне використання надр вимагає постійного вдосконалення їх правової охорони, нормативного забезпечення, раціоналізації та екологізації надрокористування. Затримка в реформах у сфері правовідносин користування та охорони надр впливає на темпи впровадження в життя прогресивних ідей екологічного законодавства. Ті зміни та доповнення в законодавстві про надра, які вже відбулися стосовно окремих видів надрокористування, компенсують відставання у реформуванні механізмів реалізації законних прав і інтересів суб’єктів надрокористування, але не дозволяють повною мірою вирішувати правові конфлікти як з точки зору забезпечення природоохоронної спрямованості законодавства про надра, так і державних гарантій реалізації встановлених цим законодавством можливостей для надрокористувачів. Слід констатувати, що сучасне законодавство про надра України знаходиться у стані розвитку, а тому йому притаманні такі риси, як непослідовність, незавершеність, деяка неузгодженість з іншими галузями права, відсутність чітких юридичних визначень та гарантій.

Такий незадовільний стан законодавства при кризі техногенної екологічної безпеки в умовах росту темпу процесу закриття шахт приведе до виникнення серйозних по наслідках надзвичайних ситуацій техногенно-екологічного характеру. Для відвернення цього необхідна дійова правова база удосконалення механізму регулювання, управління та контролю суспільними відносинами в процесі використання та охорони надр. Проблема ускладнюється тим, що в Україні відсутні фундаментальні дослідження з питань надрокористування. Все це зумовлює необхідність комплексного дослідження проблем правового регулювання використання і охорони надр з метою удосконалення законодавства про надра та практики його застосування. Метою дослідження є поглиблення знань з теорії і практики правового регулювання використання і охорони надр на базі аналізу проблем визначення підстав і порядку виникнення, реалізації, припинення та змісту права надрокористування, обсягу прав і обов’язків суб’єктів надрокористування, гарантій державної охорони їх прав та механізму реалізації природоохоронних пріоритетів при користуванні надрами, захисті екологічних, економічних і майнових інтересів держави, громадян, підприємств, установ і організацій. Мета дослідження зумовила такі основні завдання наукового пошуку: - науково оцінити існуючі теоретичні концепції та позиції науковців стосовно предмета дослідження з урахуванням здійснюваних соціальних, економічних змін у державі, побудови громадянського суспільства і правової держави, захист прав і законних інтересів суб’єктів правовідносин надрокористування; - виявити об’єктно-суб’єктний склад правовідносин у сфері надрокористування для окремих видів користування надрами з метою конкретизації прав і обов’язків суб’єктів; - дослідити особливості правового регулювання використання та охорони надр; Об’єктом дослідження виступають суспільні відносини, що складаються з приводу правового регулювання використання і охорони надр та охорони довкілля при здійсненні надрокористування. Предметом дослідження є правове регулювання використання і охорони надр, відповідні нормативно-правові акти і правозастосовча практика. Методи дослідження. Методологічну основу дослідження складають використані автором методи: системного аналізу та тлумачення правових норм, діалектичний, формально-логічний, комплексний, порівняльно-правовий, історичний та інші загальнонаукові й спеціальні методи. Науковою основою написання курсовової роботи стали наукові праці провідних вітчизняних та зарубіжних вчених-правознавців з проблем екологічного права та екологічного законодавства: Шем'якова О.П., Шемшученка Ю.С., Рябця К.А., Малишка М.І, Мухитдинова Н. Б., Тищенко Г.В. та інших. Робота складається із вступу, трьох розділів, висновку та списку використаної літератури. У першому розділі розкриваються основні особливості права користування надрами, надається поняття надр і їх відмінність від корисних копалин, поняття та зміст надрокористування, класифікація права користування надрами. У другому розділі міститься детальний розгляд питань державного управління та контролю в галузі охорони та використання надр.

У третьому розділі розкривається проблема відповідальності за порушення законодавства про надра в залежності від видів юридичної відповідальності. Розділ І.Особливості права користування надрами Право користування надрами є різновидом права природокористування і має свої особливості. Його слід розглядати як об'єктивне та суб'єктивне право. Як об'єктивне право — це один із центральних інститутів гірничного права, тому що надра становлять виключну власність народу України і надаються тільки в користування (ст. 4 Кодексу про надра). Цей інститут включає сукупність правових норм, що регулюють правовий режим використання надр, підстави і порядок виникнення та припинення права користування надрами, основні права та обов'язки надрокористувачів. Основні мінеральні ресурси Землі містяться в її товщі і об'єднуються під загальною назвою «надра». Деякі, ресурси знаходяться у верхніх шарах земної кулі, деякі - на її поверхні. Мінеральні ресурси відносяться до категорії невідновних ресурсів. Загальні запаси їх у міру використання зменшуються. Невідновність мінеральних ресурсів має відносний характер, оскільки геохімічні процеси, що відбуваються у земній корі, приводять і тепер до утворення нових сполук, які можуть бути використані людиною, особливо після переміщення їх ближче до поверхні Землі. Однак створення нових мінеральних ресурсів відбувається звичайно настільки повільно, що практично не може бути взято до уваги. Тому їх і слід вважати невідновними1. Відносини, які виникають у зв'язку з вивченням, використанням і охороною надр та використанням відходів гірничодобувного комплексу і пов'язаних із ним переробних виробництв (торфу, сапропелей та інших специфічних мінеральних ресурсів, включаючи підземні води, ропу соляних озер і заливів морів) називаються гірничими відносинами. Вони регулюються: Конституцією України, Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища», Кодексом України про надра, Гірничим законом України, законами України «Про державну геологічну службу України», «Про концесії», «Про угоди про розподілі продукції», «Про нафту і газ», «Про рентні платежі за нафту, природний газ і газовий конденсат», «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними», «Про видобування та переробку уранових руд», «Про поводження з радіоактивними відходами», розпорядженнями і указами Президента України, а також постановами Кабінету Міністрів України з питань вивчення, використання і охорони надр, нормативними актами Мінприроди України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та іншими актами законодавства України. Метою даного розділу курсової роботи є розкриття поняття та змісту надр та надрокористування, надання класифікації права користування надрами. Поняття надр і їх відмінність від корисних копалин Термін «надра» відомий законодавству давно. Цей термін вживався ще в декреті «Про землю», в інших законодавчих актах, але в жодному з них на той час прямо не визначалося поняття надр.

Висушен ягоди та листки  використовують для лкування рзних хвороб. Потребу бережливого використання та охорони, Шавля лкарська (Salvia nemorosa L.) Родина губоцвт (Lamiaceae (Labiatae) Серед народв Середземноморських кран та й у науковй медицин давно вдома як цлющий засб. Не одне столття використовуться  в Укран. Це багатостебловий напвкущ до 80Pсм заввишки. Стебла галузист, внизу здерев'янл, вгор трав'янист, чотиригранн. Листки супротивн, черешков, срувато-зелен, молод блоповстист. Квтки двогуб, велик, синьо-фолетов, збран несправжнми кльцями, зближеними на верхвц стебла в пухк колосоподбн суцвття. Плд складаться з чотирьох горшкв, як сидять на дн неопадаючо чашечки. Цвте в червн. Листки мстять ефрну олю (12,5P%), до складу яко входить близько 15P% цинеолу; туйон, пнен та нш терпени. Свже листя ма сильну бактерицидну дю. Застосовують вдвар листя як в'яжучий  дезинфкуючий засб при рзних катаральних станах слизових оболонок, переважно у вигляд полоскань

1. Шкідливий вплив паління на травну систему людини

2. Волоконно-оптичні сенсори контролю шкідливих хімічних компонентів

3. Міжкристалічна корозія – найбільш шкідливий вид корозійних руйнувань

4. Методи розрахунку засобів захисту від небезпечних та шкідливих виробничих факторів

5. Правове регулювання пенсійного забезпечення працівників на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці

6. Використання біологічних тестів для оцінки впливу мінеральних добрив на агроекосистему
7. Екологічний вплив міського транспорту на навколишнє середовище
8. Діяльність органів міліції Станіславської області в 1939-1946 роках. Історико-правовий аспект

9. Токсикологічна характеристика забруднюючих речовин води

10. Українська преса Північної Буковини та Закарпаття в міжвоєнний період

11. Особливості встановлення грошового обігу і банківництва в Північній Америці

12. Воздействие на пласт гелевым составом на основе водоограничительного материала "Силином ВН-М"

13. Товарознавча експертиза якості жіночого шкіряного взуття вітчизняного виробництва на матеріалах магазину "Каблучок" м. Полтави

14. Вплив віку на шкірний аналізатор

15. Вплив ішемічного передстану на морфофункціональну адаптацію серця до некрозу міокарда при введенні алкілселенонафтиридину

16. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

Игра с липучками "Мама и малыш".
Потерялись малыши, где же их мамы? Собираем пары, ищем следы животных и соединяем в одну картинку на липучках. Увлекательные задания
497 руб
Раздел: Прочее
Деревянный конструктор "Три поросенка", 31 деталь.
Игровые наборы-конструкторы из дерева серии «Сказки» познакомят детей с героями детских сказок, подарят много часов увлекательных игр в
374 руб
Раздел: Настольный деревянный театр
Стиральный порошок "Сарма. Актив. Ландыш", универсал, 2400 грамм.
Стиральный порошок sarma active Ландыш для всех типов стирки предназначен для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических
310 руб
Раздел: Стиральные порошки

17. Допомога сім`ї та дитині у подоланні девіантної поведінки в практиці роботи шкіл

18. Насилля серед молоді – результат впливу суспільства, а не сім’ї

19. Вплив комунального господарства на довкілля на прикладі міста Чернігів

20. Вплив розвитку міжрегіонального та прикордонного співробітництва на підвищення рівня стабільності економіки регіону

21. Советские авиационные конструкторы А.М.Люлька и Н.Д.Кузнецов

22. Эволюция английского парламентаризма в 19-м - начале 20-го века
23. М. М. Сперанский – светило российской бюрократии
24. Политические воззрения Сперанского М.М.

25. Политико-правовые учения Н.М. Коркунова

26. Устав муниципального образования и его роль в М.С.У.

27. Raskolnikov and Svidrigailov: on the brink of suicide. Ф.М. Достоевский, Преступление и наказание

28. Библиофильское издание "Живописная Россия" М.О.Вольфа

29. Трагическая роль русского народа в произведении А.С. Пушкина "Борис Годунов", в опере М.П. Мусоргского "Борис Годунов" и картине В.И. Сурикова "Боярыня Морозова"

30. Великий график Добужинский М.В.

31. ТВ драматургия "Анализ книги Ю.М. Лотмана "Семиотика кино и проблемы киноэстетики"", "Проблема знаков"

32. Конспект учебника Мамонтова "Основы культурологии"(М., Изд. РОУ, 1996)

Планшет для пастелей "Бабочка" А3, 20 листов.
Планшет для пастелей "Бабочка" на жесткой подложке - незаменимый помощник художника. Благодаря жесткому основанию, бумага на
320 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Шкатулка музыкальная "Сидящая балерина".
Музыкальная шкатулка для украшений с классической музыкой. Когда шкатулка открыта - звучит музыка и фигурка кружится. Необычное зеркальце,
1511 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Москитная сетка "Папитто" универсальная на молниях, черная.
Москитная сетка подходит для коляски с перекидной ручкой, для прогулочной коляски, у которой ручка сзади, а также для коляски типа
424 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

33. Сім чудес світу

34. Проблемы теории культуры в отечественной философии (А. Ф. Лосев, М. К. Мамардашвили)

35. Жизнь и творчество Шолохова М.А.

36. Елецкие пейзажи в творчестве М.М. Пришвина

37. Роль моральной оценки в характеристике героев "Тихого Дона" М. А. Шолохова

38. Тематическое многообразие лирики М. Ю. Лермонтова
39. Лица серебряного века. М.И. Цветаева
40. Как соотносятся в романе М. Булгакова "Мастер и Маргарита" милосердие, справедливость и всепрощение?

41. Психологизм в творчестве Ф.М. Достоевского

42. Нравственные проблемы общества в современной литературе (Русские люди в рассказах В.М. Шукшина)

43. Художественное воплощение категорий свободы-несвободы в романах М. Булгакова "Мастер и Маргарита" и Ч. Айтматова "Плаха"

44. Идейное и художественное своеобразие романа Ф.М.Достоевского "Преступление и наказание"

45. Философские проблемы в лирике М.Ю. Лермонтова

46. "Книжный вестник" Ю.М. Богушевича

47. А.М. Горький в воспоминаниях Берберовой

48. Библейские мотивы в творчестве М.Ю. Лермонтова

Настольная игра "Юный Свинтус" (новая версия).
Новая версия всероссийского карточного бестселлера — теперь и для самых маленьких игроков! Любимая механика, знакомые правила и милые
390 руб
Раздел: Игры в дорогу
Спиннер трехлучевой "Элит", перламутровый (в железной квадратной коробке).
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
465 руб
Раздел: Спиннеры
Самоклеящиеся этикетки, A4, 210x297 мм.
Формат: А4. Размер: 210x297 мм. 1 этикетка на листе (100 листов в упаковке).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

49. Диалектика души у художника А.М. Шилова и писателя Л.Н. Толстого

50. Добро и зло в романе М. Булгакова "Мастер и Маргарита"

51. Дьявол и его свита в романе М.А. Булгакова "Мастер и Маргарита"

52. Жизнь и творчество Э.М. Ремарка

53. Индивидуалистический бунт Родиона Раскольникова и Ивана Карамазова (по произведениям Ф.М. Достоевского)

54. Критика российской действительности в пьесе А.М. Горького "На дне"
55. М.А. Булгаков и его роман "Мастер и Маргарита"
56. По мотивам романа Ф.М. Достоевского "Бесы"

57. Развитие морской темы в повести К.М. Станюковича "Вокруг света на "Коршуне"" и романе Ф. Купера "Красный Корсар"

58. Самооправдание или самообман Раскольникова, Ф.М. Достоевский "Преступление и наказание"

59. Топики по Английскому языку для англ.шк. (10 класс)

60. Фразеологизмы в романе М.А.Шолохова "Поднятая Целина"

61. Что такое разруха? (По памфлету М. А. Булгакова "Собачье сердце")

62. Гражданская война в произведениях А.А. Фадеева "Разгром", И.Э. Бабеля "Конармия", М.А. Булгакова "Дни Турбиных"

63. Конфликт литературного произведения. На материале драмы М. Ю. Лермонтова "Маскарад"

64. Крупноформатные подарочные издания М.О.Вольфа

Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х22,5 сантиметров, бежевая.
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 22,5 см.
340 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Чайник "Birds", 1050 мл.
Чайник. Размер: 21,5x12x17 см. Объем: 1050 мл. Материал: керамика.
389 руб
Раздел: Чайники заварочные
Кухня для кукольного домика "Конфетти".
Кухня для кукольного домика состоит из: плиты с раковиной в сборе; холодильника; подставки стола в сборе; стойки стула в сборе, сиденья
886 руб
Раздел: Кухни, столовые

65. Экзистенциальные проблемы в творчестве Ф.М.Достоевского ("Дневник писателя", "Сон смешного человека", "Идиот")

66. Идейное и художественное своеобразие романа Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание"

67. Лекции по роману Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание"

68. Без имени - нет человека. (По пьесе М.Горького "На дне")

69. Лужин и Свидригайлов в романе Ф.М.Достоевского "Преступление и наказание"

70. Благородие и злодеяние в «Преступлении и наказании» Ф.М. Достоевского
71. Петербург Ф.М.Достоевского
72. Описание картины В.М. Васнецова «Богатыри»

73. Жизнь и творчество М.Ю. Лермонтова

74. Образ художника в романе М.Булгакова "Мастер и Маргарита"

75. Троемирие в романе М. Булгакова "Мастер и Маргарита"

76. М.Горький

77. Встреча Берлиоза и Бездомного с Воландом в романе М.А. Булгакова "Мастер и Маргарита"

78. Сочинение по повести М. Горького «Детство». «На тему бог бабушки и дедушки»

79. Секунданты дуэли М. Ю. Лермонтова

80. Художественная деталь, ее роль и значение в произведениях прозы Н. В. Гоголя, И. С. Тургенева, Ф. М. Достоевского

Бумага крафт, без печати (10 листов).
Размер: 100x70 см. Плотность бумаги 70 г/кв.м.
495 руб
Раздел: Однотонная, голография
Комплект чехлов "Карапуз" для колясок с поворотными колесами.
Чехлы для колясок с поворотными колесами. Изготовлены из водонепроницаемой ткани. Диаметр передних поворотных колес 25 см, задних 32 см.
323 руб
Раздел: Чехлы для колес
Набор детской посуды "Тачки. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "Тачки" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из
447 руб
Раздел: Наборы для кормления

81. Фольклорные основы сказок-повестей В. М. Шукшина

82. Передовая философская мысль XIX века и ее отражение в творчестве Ф. М. Достоевского

83. А.С. Пушкин и М.Ю. Лермонтов о назначении поэта и поэзии

84. Библейские цитаты и аллюзии в романе Ф.М. Достоевского "Идиот"

85. М.И. Глинка

86. М.И.Глинка. Жизнь и творчество композитора
87. М.И. Кутузов - дипломат
88. Жизнь и деятельность М.В. Ломоносова

89. Кутузов М.И.

90. М.И. Голянищев-Кутузов-Смоленский

91. Сперанский М.М. и его реформы

92. Сперанский М.М.

93. М.В. Ломоносов

94. Военно-боевая деятельность М.И. Кутузова в Отечественной войне 1812 года по письмам и запискам

95. М.М.Сперанский: реформатор от бюрократии

96. Мифология Древней Греции (Міфологія Стародавньої Греції)

Детское удерживающее устройство "Фэст", 15-25 кг (тёмно-серый).
Детское удерживающее устройство "Фэст" — уникальная отечественная разработка. Компактное, надежное, очень простое в эксплуатации
482 руб
Раздел: Удерживающие устройства
Компрессор автомобильный DC-20.
Автокомпрессор — это электрическое устройство, предназначенное для накачивания шин на колесах. В отличие от механического насоса, при
1581 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные
Горка детская (большая).
Предназначена для игры на свежем воздухе или в игровой комнате. Игрушка выполнена из качественного материала. Цвета яркие и
5278 руб
Раздел: Горки

97. Жизнь и творчество М. О. Косвена

98. Реформаторские проекты Александра I и М.М.Сперанского

99. Секунданты дуэли М. Ю. Лермонтова

100. И. М. Сеченов (1829 – 1905)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.