Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина     Медицина Медицина

Патофізіологічні механізми пневмонії на різних етапах її розвитку

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПОЛІЯНЦ Ілона Владиславівна УДК: 616.24-002-036.11-092:612.015]-08 ПАТОФІЗІОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ ПНЕВМОНІЇ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ ЇЇ РОЗВИТКУ 14.03.04 – патологічна фізіологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Одеса-2005 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Одеському державному медичному університеті МОЗ України та Медичному коледжі “Монада” МОН України. Науковий керівник: доктор медичних наук, доцент, заслужений працівник освіти України Регеда Михайло Степанович, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, кафедра фтизіатрії і пульмонології. Офіційні опоненти: доктор медичних наук, Дегтяренко Тетяна Володимирівна, Інститут очних хвороб тканинної терапії ім. В.П.Філатова АМН України, провідний науковий співробітник лабораторії імунології та патоморфології. доктор медичних наук, професор Сервецький Костянтин Леонідович, Одеський державний медичний університетМОЗ України, завідувач кафедри інфекційних хвороб з курсом епідеміології. Провідна установа: Київський національний медичний університет ім.О.О.Богомольця МОЗ України, кафедра патологічної фізіології Захист відбудеться 17.05.2005 р. о 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.600.01 в Одеському державному медичному університеті МОЗ України (65026, Одеса Валіховський пров., 2) З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Одеського державного медичного університету (65026, Одеса, Валіховський пров.,3) Автореферат розісланий 15.04. 2005 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради к.мед.н, доцент Годован В.В. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Проблема патогенезу, ранньої діагностики та своєчасного лікування гострої пневмонії (ГП) набула особливого значення і є однією з актуальних у сучасній пульмонології, терапії та патологічній фізіології (Нейко Е.М., Шпак Б.Ю., 1990; Покровський В.И., Прозоровский С.В., Малеев В.В., 1995; Зайцев В.Т., Зайцева С.И., 1995; Дубкова Г.І., 2000; Окороков А.Н., 2001; Регеда М.С., 2005). Захворюваність на пневмонію складає в середньому від 10 до 13,8 на 1000 населення . Ця патологія займає 30-40% від усіх захворювань легень (Бартлетт Дж., 2000; El Sadr W., 1998; Fago J.V., 1993). Пневмонія розглядається як гостре інфекційно-запальне захворювання легень із залученням усіх структурних елементів легеневої тканини з обов’язковим ураженням альвеол та розвитком в них запальної ексудації (Передерій В.Г., Ткач С.М., 1998; Федорів Я.М., 2001). Зараз відомі етіологічні фактори захворювання, але механізми формування гострої пневмонії повністю не з’ясовані. Має місце у практичній роботі лікаря як гіпо, так і гіпердіагностика цього захворювання. Несвоєчасна і недосконала діагностика а також неадекватне лікування призводить досить часто до розвитку різноманітних ускладнень гострої пневмонії. Встановлено, що інфекція, гіпоксія та токсичні фактори створюють умови для підсилення окислення ліпідів клітинних мембран, активізації ендогенних фосфоліпаз, пригнічення активності антиоксидантів.

Виявлено, що у хворих на пневмонію значно активізуються процеси перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ) і при цьому утворюються вільні радикали та перекисні сполуки, які спричиняють безпосередній пошкоджуючий вплив на легеневу тканину і сприяють розвитку в ній запального процесу (Казанцев В.А., Удальцов Б.Б., 2002, Регеда М.С., Кресюн В.Й., 2003). Не з’ясованим залишаються питання про роль прооксидантної і антиоксидантної систем в механізмах пневмонії і особливо в різні періоди розвитку цього захворювання, в залежності від площі запального ураження в легенях та статі хворого. Не охарактеризовані показники неспецифічної резистентності організму та імунологічного захисту у хворих у ранні, середні та пізні періоди формування пневмонії. Виходячи з викладеного матеріалу, проблема актуальна і існує необхідність подальших досліджень патофізіологічних механізмів пневмонії в різні періоди її розвитку. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є фрагментом комплексної науково-дослідної роботи кафедри гістології, цитології та ембріології Одеського державного медичного університету “Розробка шляхів направленої регуляції метаболічних процесів за умов несприятливої дії навколишнього середовища” (№ державної реєстрації 0196U017677). Дисертант є співвиконавцем теми. Мета дослідження. З’ясування ролі і функціонального стану прооксидантної та антиоксидантної систем неспецифічної резистентності організму та імунологічного захисту у патогенезі пневмонії в експерименті і клініці в різні періоди розвитку захворювання в залежності від статі та площі запального ураження легень. Задачі дослідження: Визначити стан неспецифічних та специфічних клітинних та гуморальних механізмів пошкодження та захисту в різні періоди розвитку захворювання, в залежності від площі запального ураження легень та статі. Вивчити активність антиоксидантних ферментів і вміст продуктів ПОЛ в крові та в легеневій тканині тварин при гострій пневмонії після інтраназального зараження щурів культурою S aphylococus aureus (через 2, 6 год, 4 і 10 доби) в експерименті та клініці. Виявити морфологічні зміни в легенях при гострій пневмонії в залежності від статі та періодів розвитку захворювання. З’ясувати особливості змін активності ферментів антиоксидантної системи та вмісту продуктів ПОЛ у крові хворих в різні періоди формування пневмонії та визначити залежність цих змін від площі запального ураження в легенях та статі хворого. Об’єкт дослідження: Патофізіологічні механізми пневмонії в різні періоди її розвитку. Предмет дослідження: стан про- і антиоксидантних систем, неспецифічна резистентність організму, імунологічна реактивність у хворих на пневмонію та у щурів з експериментальною пневмонією в різні періоди розвитку захворювання. Методи дослідження: біохімічні, імунологічні, гістологічні, загальноклінічні, патофізіологічні, статистичні. Наукова новизна отриманих результатів Вперше встановлено та охарактеризовано функціональний стан прооксидантних і антиоксидантних систем та визначена їх суттєва роль в патогенезі пневмонії в різні періоди розвитку захворювання як в експерименті, так і в клініці, а також з’ясовано їх стан в залежності від статі і площі запального ураження в легенях.

В експерименті вперше показано, що у самців швидше починає знижуватись ферментативна активність антиоксидантної системи (АОС) як у сироватці крові, так і в легенях. З’ясовано, що деструктивні зміни в легенях самок появляються лише на 6 год. після зараження тварин і менше виражені ніж у самців, що відповідають зсувам функціонального стану прооксидантно-антиоксидантної систем в сироватці крові та в легенях щурів. Вперше доведено, що на першу, 4 та 10 доби розвитку пневмонії як в експерименті (в сироватці крові і в легенях), так і в клініці (у сироватці крові), поступово збільшуються показники ПОЛ – дієнові кон’югати (ДК), малоновий диальдегід (МДА) досягаючи найвищих величин у пізній період формування хвороби, при цьому активність ферментів АОС – каталази, супероксиддисмутази (СОД) зростає у ранній та пригнічується вона у середній та пізні періоди розвитку пневмонії. Встановлено, що у чоловіків, хворих на крупозну пневмонію спостерігається більш висока ступінь пероксидації ліпідів та суттєвіше пригнічення ферментативної ланки АОС, ніж у жінок з вогнищевою пневмонією, в усі періоди розвитку захворювання, а особливо в пізній період. Вперше виявлено участь неспецифічних та специфічних (імунних) клітинних і гуморальних механізмів пошкодження та захисту при пневмонії в різні періоди розвитку захворювання, а також досліджено їх стан в залежності від площі запального ураження легень та статі хворого. Визначено, що стан неспецифічної резистентності організму і імунної системи змінюється – зростає НСТ-тест, фагоцитарна активність лейкоцитів (ФАЛ), показники пошкодження нейтрофілів і лімфоцитів (ППН, ППЛ) в периферичній крові в ранні, середні та пізні періоди, знижується вміст Т-лімфоцитів і зростає В-лімфоцитів в крові лише в пізній період і у хворих з крупозною пневмонією і залежить від періоду розвитку захворювання та площі запального ураження легенів. Вперше виявлено, що функціональний стан поліморфноядерних лейкоцитів (ПЯЛ) у хворих на пневмонію – є одним з основних ланок неспецифічних механізмів захисту. Практичне значення отриманих результатів. Запропоновані тести можливо використовувати для діагностики перебігу, стадій пневмонії, оцінки активності запального процесу. Визначено, що зниження активності ферментів АОС, рівня Т лімфоцитів та вмісту калію в крові хворих можуть призводити до затяжного перебігу пневмонії, погіршувати прогноз і процес видужання, а також сприяти розвитку різноманітних ускладнень. Виходячи з отриманих даних та з метою усунення цих несприятливих впливів доцільно рекомендувати призначення для комплексного лікування антиоксиданти, починаючи з 4 доби хвороби, імунокоригуючу терапію та препарати калію спрямованих на ліквідацію гіпокаліємії і дефіциту Т-ланки імунітету особливо в пізні періоди розвитку пневмонії. Результати дослідження впроваджені в навчальний процес курсу патологічної фізіології, внутрішніх хвороб, біологічної хімії, гістології, цитології, ембріології, а прикладні результати до практичної роботи біохімічної лабораторії Львівського медичного коледжу „Монада”, кафедр гістології, цитології та ембріології Одеського державного медичного університету та Львівського медичного інституту.

Настрй як Надднпрянсько, так Галицько армй був пднесений. Отже, моральний чинник чисельна сила арм була до нашо розпорядимости. Нам бракувало лише технки, лкв виряду. Але й тут потроху справа налагоджувалась. У ворога будо захоплено значну кльксть вйськового майна, ми дещо одержували з Румун. Грше була справа з лками та сантарним майном, а також з одягом (бракувало чобт теплого одягу). Таким чином, Укранська армя здолала би без нчи допомоги звльнити Правобережжя вд ворога, як перший етап. Вс нш (бл) арм користувалися допомогою Антанти. Взагал, фронт командування були далеко сильнш, нж тил. ¶ тилов треба було вжити всх заходв, щоб свочасно пдготуватися до зимово кампан. На це був час змога. Побачимо, чи впораються вони з цим завданням. Ворож сили на Правобережж. На пвдн Правобережно Украни оперувала 14-та совтська армя, в склад чисельних мцних 5, 47, та 58- дивзй + окрема нтернацональна бригада, матроськ вддли залоги рзних етапв мст

1. Біологічні ритми серцево-судинної системи: механізми вікових змін та можливі шляхи їх корекції

2. Механўзми двигуна (Детали двигателя)

3. Основні механізми кривошипних машин

4. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

5. Механізми інактивації потенціал-залежних К+ каналів

6. Іонні механізми потенціалу дії. Методи фіксації
7. Біологічні особливості веслоноса
8. Вплив важких металів на ріст, розвиток та інші фізіологічні процеси у рослин

9. Умови життя рослин і біологічні особливості росту та розвитку сільськогосподарських культур

10. Механізми ведучих мостів колісних тракторів

11. Механізми реалізації державної інноваційної політики в регіоні

12. Класифікація казок та педагогічні можливості їх різних видів

13. Анатомо-фізіологічні особливості і патології дитячого організму

14. Анатомо-фізіологічні особливості нервової системи в дітей. Нервово-психічний розвиток дитини

15. Генералізований пародонтит і пародонтоз: маркери спадкової схильності, патогенетичні механізми метаболічних порушень та їх комплексна корекція

16. Еколого-біологічні особливості облігатних та факультативних паразитів надцарства Protozoa

Настольная игра "Юный Свинтус" (новая версия).
Новая версия всероссийского карточного бестселлера — теперь и для самых маленьких игроков! Любимая механика, знакомые правила и милые
390 руб
Раздел: Игры в дорогу
Спиннер трехлучевой "Элит", перламутровый (в железной квадратной коробке).
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
465 руб
Раздел: Спиннеры
Самоклеящиеся этикетки, A4, 210x297 мм.
Формат: А4. Размер: 210x297 мм. 1 этикетка на листе (100 листов в упаковке).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

17. Коронарний синдром Х: патогенетичні механізми, діагностика та ефективність терапії інґібіторами анґіотензин-перетворювального ферменту при тривалому спостереженні

18. Механізми дії блокаторів н2-гістамінових і м1-холінергічних рецепторів у лімфоцитах периферичної крові

19. Механізми розвитку венозного повнокров’я в аденогіпофізі при порушенні пульсового тиску у печеристих синусах

20. Мікробіологічні, імунологічні та цитоморфологічні паралелі при інфекційно-запальних захворюваннях сечостатевих органів

21. Особливості клінічного перебігу та механізми формування функціональної диспепсії у підлітків

22. Вікові особливості реакції організму на гіпоксичний стрес: механізми та шляхи підвищення стійкості до гіпоксії
23. Форми групової навчальної діяльності на різних етапах уроку іноземної мови
24. Механізми обмеження застосування насилля в конфліктах

25. Психофізіологічні основи емоцій

26. Соціологічні методи дослідження у педагогіці

27. Типи та механізми соціокультурної динаміки

28. Психофізіологічні і біохімічні фактори швидкості

29. Антропогенні дії на біологічні співтовариства

30. Біологічні основи інтродукції видів рододендрон в Житомирському Поліссі

31. Механізми управління виробничо-господарською діяльністю локальних електричних мереж

32. Етапи розвитку валюти

Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: розовый).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные
Увлажненный порошок для чистки ковров "Vanish".
Увлажненный порошок Vanish для чистки ковров большой площади - это революционная разработка, которая поможет эффективно очистить и
527 руб
Раздел: Для ковров
Клей для ткани UHU Textil, 19 г.
Клей для ткани UHU Textil обеспечивает быстрое и прочное склеивание большинства видов ткани (хлопок, лен, джинса, смешанные ткани и т.д.)
307 руб
Раздел: Специальный (стекло, ткань)

33. Походження та основні етапи розвитку письма

34. Етапи розвитку Запорізької Січі

35. Етапи розвитку політичної думи в Україні

36. Історичні етапи розвитку психології

37. Зародження та основні етапи розвитку економічної думки

38. Метаболічні особливості фізіології та біохімії водоростей
39. Фразеологічні синоніми тематичної групи "старанно працювати" та основні вправи до їх засвоєння на старшому етапі навчання
40. Особливості патогенезу гіперметаболізму у системній запальній відповіді організму при тяжкій механічній травмі

41. Фізична реабілітація при ішемічній хворобі серця на лікарняному етапі

42. Основні види діяльності (гра, навчання, праця) на різних вікових етапах

43. Вимушені механічні й електромагнітні коливання

44. Синтез похідних 3-аміно-4-оксо-3,4-дигідрохіназоліну на основі антранілоїлгідразиду та дикарбонових кислот; їх хімічні перетворення та біологічна активність

45. Біологічна продуктивність як основа функціонування різних екосистем та біотопів

46. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

47. Пневмонии. Антибактериальная терапия. Новые подходы к лечению

48. Пневмония

Лоток (сортер), 4 отделения, вертикальный, сборный.
- предназначен для сортировки и временного хранения документов различных размеров, писем, счетов и другой документации - устойчивый на
317 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Ручки гелевые "Пчелка", 30 цветов.
Набор гелевых ручек. Количество цветов: 30 (4 классических, 6 пастельных, 5 смешанных, 6 неоновых, 10 блестящих). Прочный пластиковый
554 руб
Раздел: Цветные
Машина "Ракетовоз АРК".
Башня стрелы поворачивается, стрела поднимается, ракета запускается при нажатии на красную кнопку, стекло кабины открывается. Размер:
331 руб
Раздел: Прочее

49. История болезни (ИБС, гепатит B, дискенезия желчевыводящих путей у детей, ИБС, неонатология, пневмония у детей, сахарный диабет у детей)

50. ЛФК при пневмониях

51. Психологические истоки эгоизма (Психологічні витоки егоїзму)

52. Формування статутного фонду підприємств різних форм власності

53. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

54. МЕХАНІЗМ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
55. Культорологічні теорії
56. Грамотрицательные пневмонии

57. Типичные пневмонии у детей

58. История болезни - терапия (острая левосторонняя нижнедолевая пневмония)

59. История болезни - терапия (острая очаговая сливная верхнедолевая пневмония)

60. Литература - Терапия (Пневмонии)

61. Педиатрия (атипичные пневмонии у детей)

62. Пневмония у новорожденных

63. Сравнительный анализ гематологических показателей крови у больных с острой пневмонией и гриппом

64. Атипичная пневмония

Шлем защитный Ok baby "No shock" (цвет: бежевый), размер: 44/52.
Детский шлем OK Baby No Shock защищает голову малыша, родничок и самые чувствительные зоны, от всевозможных ударов и падений. No Shock
2584 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Грибы на поляне (9 штук).
Возраст: 1-4 года. Размер основы: 12,5х12,5 см. Размер самого маленького грибка 3,5 см, большого - 5 см. Грибы надеваются на штырьки
350 руб
Раздел: Из дерева
Настольная игра "Пакля-Рвакля".
"Пакля Рвакля" – это самая поэтическая настольная игра. Для игры в нее нужна только колода карт с симпатичными
418 руб
Раздел: Прочие

65. Контрольна по зовнішньоекономічній діяльності

66. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

67. Варіаційні принципи механіки

68. Біохімічні особливості харчування в обраному виді спорту

69. Екологічні проблеми промислових та побутових відходів

70. Господарський механізм
71. Основні етапи господарського розвитку первісного суспільства
72. Удосконалення механізмуу ефективного використання основних фондів підприємств промисловості на прикладі тернопільської області

73. Вільні економічні зони в Україні та міжнародний досвід їх створення

74. Зародження класичної буржуазної політекономії у Франції. Економічні погляди П. Буагільбера; Подальша вульгаризація буржуазної політекономії Економічні погляди Сеніора, Кері; Макроекономічна модель Ке

75. Основні макроекономічні показники

76. Порівняльний аналіз механізмів рефінансування комерційних банків

77. Бактеріологічна зброя

78. Екологічні аспекти геологічної діяльності людини

79. Екологічні наслідки гірничо - видобувної діяльності людини

80. Антропологічні типи українців

Набор шкатулок для рукоделия, 3 штуки, 34x24x18 см, арт. 80832.
Набор включает в себя три шкатулки для рукоделия. Такие шкатулки послужат оригинальным, а главное, практичным подарком, в котором
2715 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Игра настольная "Осторожно, мухи!".
У вас есть уникальный шанс стать повелителем мух! Не бойтесь! Это всего лишь анонс новой игры - "Осторожно, мухи!" Суть ее
1182 руб
Раздел: Игры на ловкость
Игра-баланс "Ежик".
Игра-баланс "Ёжик" подарит ребёнку много часов увлекательной игры! Играть в такую игру не только весело, но и очень полезно.
345 руб
Раздел: Игры на ловкость

81. Метеорологічні дослідження

82. Механізм забезпечення кредитування банками України та шляхи удосконалення на прикладі ЗАТ КБ "ПриватБанк"

83. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств

84. Проблеми українського ринку цінних паперів на сучасному етапі

85. Удосконалення механізму здійснення кредитних операцій

86. Контроль НБУ у механізмі формування рівноваги на грошовому ринку
87. Технічні засоби пожежегасіння
88. Види інструктажів, вимоги санітарії та біологічна дія іонізуючого випромінювання

89. Гігієнічні норми житла

90. Економічні і законодавчі питання охорони праці

91. Метеорологічні природні надзвичайні ситуації, причини винекнення, наслідки, методи захисту

92. Біологічне забруднення харчових продуктів і продовольчої сировини

93. Основи мікробіології

94. Особливості розмноження птахів різних видів на прикладі гусака сірого, журавля та великого строкатого дятла

95. Психрофільні мікроорганізми та їх використання

96. Тропічні рослини

Настольная игра "Активити. Вперед".
Интересная и увлекательная настольная игра "Вперед" из серии "Активити" сможет легко и быстро поднять настроение
345 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Кружка фарфоровая "Царский шиповник", 650 мл (3 вида).
Большая фарфоровая кружка универсального применения "Царский шиповник", украшенная золотой обводкой, станет достойным
477 руб
Раздел: Кружки
Игрушка-антистресс "Fidget Cube. Green White".
Поклацать ручкой, подергать ножкой, скрутить в трубочку билетик и лопнуть все пупырышки на пленке. О, да! Эти житейские радости знакомы
465 руб
Раздел: Антистрессы

97. Фізіологія крові. Еритроцити

98. Концепція атомізму й елементарні частки. Пізнання речовин і хімічні системи

99. Історичний розвиток біологічних наук


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.