Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Контроль та ревізія використання основних засобів

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Зміст Вступ Контроль та ревізія збереження і використання основних засобів Висновок Список літератури Вступ Основні засоби — це матеріальні активи, які підприємство утримує для використання їх у виробництві або постачанні товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше від одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік). Збереження основних засобів, забезпечення їх нормального стану та раціональне використання є основним завданням колективу підприємства. Звідси у програмі проведення комплексної ревізії основною є перевірка операцій, пов'язаних із основними засобами. Важливими завданнями ревізії основних засобів є: - Перевірка дотримання умов, що забезпечують зберігання основних засобів та нематеріальних активів. - Перевірка законності та правильності операцій, пов'язаних із рухом основних засобів, нематеріальних активів та їх документальним оформленням. - Перевірка правильності віднесення активів до основних засобів. - Перевірка правильності і своєчасності нарахування та включення у витрати виробництва амортизаційних витрат. - Перевірка правильності проведення переоцінки основних засобів. - Перевірка правильності відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з рухом основних засобів. - Перевірка своєчасності освоєння виробничих потужностей, виконання показників ефективності використання обладнання. - Виявлення невикористовуваного обладнання, обстеження його стану, умов збереження. - Перевірка операцій, пов'язаних з орендою основних засобів. Завдання, об’єкти, джерела інформації та методичні прийоми контролю. Перевірка фактичної наявності і збереження основних засобів Основні засоби – це матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у виробничому процесі або надання в оренду іншим особам чи для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший, ніж рік). Завдання контролю і ревізії операцій з основними засобами полягає в тому, щоб перевірити збереження і використання основних засобів їх за даними балансу, правильність аналітичного і синтетичного обліку основних засобів, своєчасність відображення в обліку операцій, пов’язаних із введенням їх в експлуатацію, вибуттям, нарахуванням зносу і амортизації основних засобів. Відповідно до завдань контролю і ревізії операцій з основними засобами визначаються об’єкти, джерела інформації, методи перевірки операцій з основними засобами та порядок узагальнення результатів контролю і ревізії . Об’єкти контролю і ревізії включають у себе інвентарні об’єкти основних засобів, їх збереження, облік основних засобів, нормування зносу та амортизації основних засобів. Об’єкти контролю і ревізії основних засобів обґрунтовуються відповідно до нормативно-законодавчої та облікової інформації, яка використовується у процесі ревізії цих операцій.

Під час ревізії перевіряють збереження основних засобів за місцями їх знаходження і використання. Для цього ревізор організовує і проводить вибіркову (в окремих випадках суцільну) перевірку фактичної наявності об’єктів основних засобів, що досягається за допомогою часткової або повної їх інвентаризації. До початку інвентаризації основних засобів потрібно перевірити інвентарні картки (книги, відомості). Перевірка інвентарних карток дає можливість встановити відповідність важливих ознак об’єктів за даними, що відображені в обліку, даним фактичного стану об’єктів основних засобів. Одночасно до початку інвентаризації повинні бути здійснені всі записи в аналітичних облікових реєстрах за рахунком 10 “Основні засоби” на підставі первинних документів про залишки і рух основних засобів. Фактичну наявність основних засобів і їх збереження перевіряють шляхом огляду, перерахунку на місцях зберігання і експлуатації основних засобів. За допомогою інвентаризації перевіряють не тільки збереження і використання основних засобів, але й підтверджують їх реальність в балансі та здійснюють перевірку узгодженості облікових даних із даними фактичної наявності основних засобів. При інвентаризації та обстеженні основних засобів перевіряють наявність інвентарних карток (книг, відомостей), технічних паспортів і іншої документації, правильність залишків у них. Одночасно необхідно оглянути об’єкти і предмети основних засобів наочно з відображенням їх наявності в інвентаризаційних описах і зазначенням у них повної назви і призначення об’єктів, інвентарних номерів і інших експлуатаційних даних основних засобів. У процесі інвентаризації виявляють непридатні до експлуатації і відновлення об’єкти основних засобів, які заносять до окремого інвентарного опису. Перевірку наявності, збереження і ефективності використання основних засобів здійснюють у всіх цехах і ділянках та інших місцях зберігання. Для цього здійснюють фактичну перевірку об’єктів основних засобів та огляд тих із них, що не використовуються, та перевіряють обладнання, яке не встановлене і не експлуатується на підприємстві. Також здійснюють обстеження будов і споруд, огляд виробничого обладнання, перевірку наявності транспортних засобів. Під час обстеження перевіряють фактичну продуктивність обладнання, його комплектність, загальний технічний стан станків і технологічних ліній, з’ясовують закріплення станків за окремими працівниками. Одночасно виявляють обладнання, яке підлягає списанню як непридатне для подальшої експлуатації. Обладнання, яке фактично протягом тривалого часу не використовується і простоює групується в окремий опис, що дає можливість з’ясувати причини неефективного використання тих або інших видів обладнання. Особливо важливо з’ясувати простоювання і невикористання придбаного технічно удосконаленого обладнання, яке фактично у виробництві не використовується. Одночасно виявляють достроково виведене із експлуатації обладнання з причин його розукомплектування. При огляді обладнання, яке не використовується або яке не встановлене, з’ясовують додержання правил зберігання і консервації.

При обстеженні й огляді об’єктів основних засобів виявляють факти псування, поломки, невикористаних основних засобів і невстановленого обладнання, негативного впливу на ці явища атмосферних опадів (корозії), зберігання обладнання проти неба; перевіряють його збереження, наявність випадків розукомплектування невстановленого обладнання, крадіжок окремих вузлів і деталей, з’ясовують причини і визначають суму заподіяних збитків. Під час ревізії збереження основних засобів перевіряють закріплення їх за матеріально відповідальними особами, за інвентарними номерами та місцями зберігання і використання. За даними інвентарного обліку і матеріалів інвентаризації основних засобів перевіряють, чи не має випадків заміни нових предметів (узлів, деталей) старими. Після перевірки фактичної наявності та ефективності використання основних засобів здійснюють аналітичне дослідження за допомогою економічного аналізу, що дає можливість здійснити порівняння наявності об’єктів основних засобів із нормативами і обґрунтованою їх необхідністю. Поряд із зазначеними методами важливе місце під час ревізії займають методи перевірки облікової документації. Вони включають у себе комплекс дослідження облікової документації, що зазначені на таблиці. Таблиця 1 Графічний процес поточного контролю основних засобів Таблиця 2 Оперограма поточного контролю основних засобів Результати контролю і ревізії з основними засобами відображаються у відповідному розділі акта ревізії фінансово-господарської діяльності підприємства та його додатках (інвентаризаційних описах, порівняльних відомостях, аналітичних таблицях, розрахунках ефективності використання основних засобів, проміжних часткових та разових актах, відомостях виявлених порушень і недоліків та інше). Ревізія операцій, пов’язаних із надходженням та вибуттям основних засобів Під час ревізії, у перш чергу, з’ясовують доцільність і законність придбання основних засобів, своєчасність і повноту оприбуткування, введення їх в експлуатацію і закріплення за матеріально відповідальними особами прийнятих об’єктів. Особливу увагу приділяють правильності і повноті оформлення актів приймання основних засобів. При цьому з’ясовують компетентність членів комісії у прийманні побудованих об’єктів в експлуатацію. Якщо під час ревізії виникнуть сумніви в тих або в інших реквізитах акта приймання основних засобів застосовують контрольні обміри та експертну оцінку об’єктів, а при необхідності здійснюють зустрічну перевірку з підрядчиками або іншими підприємствами, що передали або здали відповідний об’єкт основних засобів. Несвоєчасне оприбуткування основних засобів виявляють шляхом зіставлення актів їх приймання (придбання) з датами їх оприбуткування в інвентарних картках і відповідному журналі за рахунком 10 “Основні засоби”. Такі факти необхідно пов’язувати з перевіркою можливого випуску продукції на цих об’єктах або неоприбуткованою продукцією. Особливості ревізії операцій, пов’язаних з надходженням основних засобів, залежить від видів і способів їх придбання, джерел фінансування, призначення об’єктів.

Организация субъектами государственного налогового менеджментаналогового процесса представляет собой всю организационную деятельность по составлению, рассмотрению и утверждению бюджетов, по непосредственному сбору налоговых платежей, правовому обеспечению налогового процесса, формированию концепции государственной налоговой политики, государственному налоговому планированию (прогнозированию), государственному налоговому регулированию и государственному налоговому контролю. При этом решаются следующие основные задачи: g образование доходной части бюджетов и внебюджетных фондов всех уровней путем мобилизации налоговых доходов; g оптимальное распределение налоговых ресурсов между звеньями бюджетной и налоговой систем; g создание рациональной системы налогов на основе оптимизации уровня и структуры налогового бремени по сферам, отраслям и группам налогоплательщиков; g разработка краткосрочных, годовых, среднесрочных и долгосрочных планов и программ поступления налогов для принятия их к исполнению и принятия управленческих решений; g организация процедур налогового бюджетирования и принятие к исполнению налоговых бюджетов; g организация и осуществление налогового контроля и деятельности налогоплательщиков и мониторинга действий и исполнения управленческих решений субъектами государственного налогового менеджмента

1. Використання трудових ресурсів Західної України

2. Аналіз використання трудових ресурсів

3. Контроль і ревізія розрахунків

4. Контроль і ревізія виробничої діяльності та реалізації продукції, робіт і послуг

5. Контроль, ревізія і аудит операцій з основними фондами

6. Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства
7. Оптимізація трудових ресурсів
8. Трудовые ресурсы, их численность, характеристика развития угольной промышленности, Центральный экономический район, его отрасли специализации промышленности

9. Статистика трудовых ресурсов, занятости и безработицы

10. Экономико-статистический анализ использования трудовых ресурсов в колхозе им. И.А. Плиева

11. Трудовые ресурсы как социально-экономическая категория и объект управления

12. Трудовые ресурсы и пути улучшения их использования

13. Управление трудовыми ресурсами

14. Анализ трудовых ресурсов предприятия

15. Повышение конкурентных преимуществ малого предприятия за счет улучшения использования трудовых ресурсов (на материалах ЗАО «Эльф»)

16. Рынок труда и управление трудовыми ресурсами

Игра логическая "IQ-Колечки".
Сможете ли вы найти недостающее звено? Расставьте все детали головоломки на игровом поле. Будь внимателен! Звеньев деталей 36, а свободных
680 руб
Раздел: Игры логические
Кепка "Zabivaka", детская, размер 52.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Размер: 52.
471 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Пенал "Автомобиль N 1".
Обтекаемый корпус, яркие цвета, стремительный силуэт - лучшие качества гоночного автомобиля есть и у нашего пенала, повторяющего его
434 руб
Раздел: Без наполнения

17. Трудовые ресурсы

18. Разработка проекта управления трудовыми ресурсами на производственном участке

19. Миграция трудовых ресурсов в Россию

20. Основные тенденции формирования, распределения и использования трудовых ресурсов в регионах страны

21. Международное перемещение трудовых ресурсов

22. Анализ организационно-технических и социально-экономических мероприятий по улучшению трудовых ресурсов
23. Анализ состава, структуры и обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами
24. Здоровье население как показатель качества трудовых ресурсов

25. Планирование Трудовых Ресурсов

26. Трудовые ресурсы

27. Трудовые ресурсы мировой экономики

28. Використання нейромережевих технологій при створенні СППР

29. Население и трудовые ресурсы Северного Кавказа

30. Оценка обеспеченности трудовыми ресурсами

31. Понятие занятости трудовых ресурсов

32. Анализ трудовых ресурсов

Набор мисок с крышками "Loraine", 6 предметов.
В наборе 3 миски с крышками. Материал: стекло. Крышка: полипропилен. Размер: 16 см, 18 см, 20,7 см. Объем: 370 мл, 650 мл, 1,0 л. Цвет:
923 руб
Раздел: Наборы
Мягкий пол универсальный, желтый, 60x60 см (4 детали).
4 детали - 1,5 кв.м. Размер кромки: от 1,5 см до 3 см. Толщина деталей около 9 мм. Пол идет в комплекте с кромками.
1080 руб
Раздел: Прочие
Карандаши акварельные, с кисточкой, 24 цвета.
Шестигранный корпус покрыт лаком на водной основе. Карандаши заточенные. Длина карандаша: 176 мм. Очень мягкие, не крошатся, цвета яркие,
349 руб
Раздел: Акварельные

33. Занятость трудовых ресурсов в рекреационой зоне

34. Пути повышения эффективности использования трудовых ресурсов в РСУП "Родина"

35. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

36. Учет трудовых ресурсов

37. Анализ трудовых ресурсов и фонда оплаты труда сельскохозяйственного предприятия

38. Население и трудовые ресурсы России
39. Новація умов трудового договору
40. Моделирование и поддержка решений в управлении трудовыми ресурсами

41. Механізми розвитку венозного повнокров’я в аденогіпофізі при порушенні пульсового тиску у печеристих синусах

42. Механизм контроля за применением международных трудовых стандартов

43. Анализ использования трудовых ресурсов

44. Анализ использования трудовых ресурсов ОАО "Нефтяная компания "Таркосаленефтегаз"

45. Анализ наличия и использования трудовых ресурсов

46. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами

47. Анализ трудовых ресурсов предприятия

48. Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства

Экологически безопасный стиральный порошок "Ondalind", без фосфатов, 1,8 кг.
Экологически безопасный гранулированный стиральный порошок, гипоаллергенный, без фосфатов, без хлора, без запаха. Инновационная технология
655 руб
Раздел: Стиральные порошки
Багетная рама "Nancy", 40х50 см (цвет - голубой+коричневый).
Багетные рамы предназначены для оформления картин на холсте, на картоне, а также вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда
791 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон
Этикетки для одежды "Living", 4 формата.
У маленьких детей всегда так много маленьких вещей – курточки, носочки, штанишки, шапочки… И так просто что-нибудь перепутать в яслях,
364 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

49. Міжнародний досвід діяльності органів управління трудовими ресурсами

50. Организация использования трудовых ресурсов на предприятии (на примере ЗАО "Марийское")

51. Трудовые ресурсы

52. Трудовые ресурсы и производительность труда на производстве основных видов продукции животноводства

53. Трудовые ресурсы Укрианы

54. Учет труда, анализ использования трудовых ресурсов в ОГУСП "Луговской"
55. Эффективное управление трудовыми ресурсами на предприятии
56. Эффективность использования трудовых ресурсов в Ставропольском крае

57. Анализ обеспеченности трудовыми ресурсами (на примере ОАО "Нефтекамскшина)

58. Трудовые ресурсы предприятия

59. Технологія використання психолого-педагогічної діагностики в соціально-педагогічній роботі

60. Развитие внутреннего контроля и управления рисками в публичных компаниях при работе на открытых рынках

61. Загальні принципи і задачі комплексного використання водних ресурсів

62. Анализ и оценка использования трудовых ресурсов на ОАО "Калугапутьмаш"

63. Анализ использования трудовых ресурсов предприятия (на примере ООО "Ильнур")

64. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами

Набор стикеров "Среда Обитания".
Удивительный набор стикеров познакомит вашего малыша с различными животными, а также со средой их обитания: фермой, африканским оазисом,
479 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек
Магнитная азбука. Жукова Н.С.
В новом издании знаменитой «Магнитной азбуки» букв стало еще больше. И еще увеличилось количество строк на магнитном мольберте-доске. А
649 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Качели.
Летом на даче не обойтись без качелей! Качели можно подвесить с помощью специального каната. Качаться на качалях - полезное для здоровья
346 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

65. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов

66. Внутренняя миграция. Трудовые ресурсы

67. Межотраслевой баланс: структура, назначение. Прогнозирование и планирование трудовых ресурсов и занятости

68. Повышение экономической эффективности трудовых ресурсов

69. Проблемы использования трудовых ресурсов на примере Южного федерального округа

70. Резервы и пути улучшения использования трудовых ресурсов ( на примере цеха пигментной двуокиси титана №1 предприятия ЗАО "Крымский титан"
71. Статистико-экономический анализ трудовых ресурсов в РФ
72. Трудовые ресурсы

73. Трудовые ресурсы и трудовой потенциал общества

74. Трудовые ресурсы предприятия

75. Учение Оуэна об управлении трудовыми ресурсами

76. Экономико-статистический анализ эффективности использования трудовых ресурсов на предприятии ОАО "Ново-Вятка"

77. Эффективность использования трудовых ресурсов в организации

78. Анализ трудовых ресурсов

79. Анализ трудовых ресурсов и ФЗП в магазине "Припутник"

80. Анализ трудовых ресурсов предприятия

Сушилка для белья напольная складная "Ника СБ3", 10 м.
Сушилка для белья классическая для любых помещений. Напольная, складная без отлетных деталей. Незаменимый атрибут Вашего дома! Длина
551 руб
Раздел: Сушилки напольные
Кукольная мебель "Шкаф".
Шкаф - один из самых необходимых предметов мебели в любом доме, особенно в кукольном. И хочется, чтобы этот предмет был красивым,
362 руб
Раздел: Гардеробные, прихожие
Подушка детская "Бамбук" 40x60 см, арт. ДТ-ПСБД-4060-1.
Детская подушка "Бамбук", подушка с отстрочкой: с наполнителем из бамбукового волокна 400 г/кв.м, чехол (100% хлопок) - сатин
558 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см

81. Анализ труда и трудовых ресурсов предприятия

82. Трудовые ресурсы предприятия

83. Эквивалентность перевода при передаче семантики языковых единиц

84. Некоторые вопросы обеспечения безопасности при передаче радиационных объектов для неограниченного использования населением

85. Інвентаризація основних засобів і облік її результатів, складання аудиторського висновку

86. Класифікація основних засобів
87. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"
88. Амортизація основних засобів

89. Сжатие данных при передаче изображений

90. Зменшення "Блочного ефекту" при передачі зображення

91. Технологія продажу пральних, миючих та дезінфікуючих засобів

92. Особливості аналізу та ефективності використання основних засобів підприємства

93. Контроль та ревізія оплати праці в бюджетних установах

94. Ревізія як елемент методу економічного контролю

95. Реалізація контрольної функції з використанням концепції контролінгу

96. Саркоптоз свиней (Комплекс лікувально – профілактичних заходів при саркоптозі свиней в ТзОВ "Надія" Хотинського району Чернівецької області)

Конструктор электронный "Знаток". 320 схем.
Набор электронных блоков и соединений, позволяющий конструировать электрические цепи без пайки. Описано 320 схем. Даже без помощи
2858 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Ящик с крышкой Darel Box на колесах, 61x40x17.5 см.
Универсальные и герметичные боксы идеально подходят для хранения меха, одежды и домашнего текстиля. Герметичность конструкции обеспечивает
494 руб
Раздел: Более 10 литров
Рюкзак школьный "Military", цвет черный (арт. V-55/1).
Рюкзак школьный, два отделения, два передних кармана на молнии, объемный карман на молнии на передней стенке, боковые карманы из сетки,
1500 руб
Раздел: Без наполнения

97. Виды и методы контроля знаний учащихся при изучении предмета "Хранение плодов и овощей"

98. Виды и методы контроля знаний учащихся при изучении предмета "Хранение плодов и овощей"

99. Психолого-педагогические особенности тестовой формы контроля и методы составления тестовых заданий; их практическое применение при обучении студентов зубоврачебного отделения


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.