Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Химия Химия

Електричні властивості молекул. Поведінка речовини в зовнішньому електричному полі

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

Всі молекули, що мають ковалентний зв’язок, можна розділити на два типи: полярні і неполярні. Якщо будь-яку молекулу з ковалентним зв’язком розмістити у зовнішнє електричне поле, то в молекулі спостерігається зміщення електронної густини і виникає індукований дипольний момент. В електричному полі крім зміщення електронної густини спостерігається і деяке зміщення атомів, а також орієнтація індукованого дипольного моменту вздовж силових ліній зовнішнього поля. Зміщення електронів, атомів та орієнтація молекул у зовнішньому полі називається поляризацією (Р). Загальна поляризація: Р = Рел Рат Рорієнт. Власний дипольний момент буде виникати в молекулах, атоми яких мають різну електронегативність. На більш електронегативному атомі утворюється надлишок негативного електронного заряду, а на менш електронегативному – надлишок позитивного заряду. Така молекула буде диполем. Дипольний момент μ0 молекули виразиться формулою: μ0 = q · l, де q – заряд, l – віддаль між зарядами, μ0 – вектор, напрямок якого проходить від від’ємного до додатного заряду. В системі СІ μ0 вимірюється в Кул · м. Крім того, μ0 прийнято виражати в дебаях (D): 1D = 3,34 · 10–30 Кул · м. Дипольний момент зв’язаний із симетрією молекул. Полярні молекули належать до точкових груп С або С v, тобто молекули характеризуються наявністю тільки осей симетрії або осей симетрії і площин симетрії, що перетинаються вздовж цих осей. Молекули, що мають центр симетрії, дипольним моментом не володіють. У молекулах з віссю симетрії – дипольний момент завжди направлений вздовж цієї осі. При наявності площини симетрії вектор дипольного моменту лежить в цій площині. Дипольний момент ізольованої молекули називається власним, або постійним дипольним моментом. При поляризації молекул в електричному полі виникає індукований дипольний момент μ&epsilo ;, який обумовлений зміщенням електронної густини у молекулі: μ&epsilo ; = α · Е, де α – коефіцієнт поляризуємості, Е – напруга зовнішнього електричного поля. Причини виникнення дипольних моментів у молекулах. У двохатомній молекулі типу АВ дипольний момент буде виникати тоді, якщо електронна густина в ній зміщена до одного з атомів. Зміщення електронної густини визначається потенціалом іонізації та спорідненістю електронів атомів, що входять до складу молекули. Потенціал іонізації (І) визначається енергією відриву електрона від ізольованого атому. Для більшості хімічних елементів потенціали іонізації визначені і встановлена їх періодична залежність: по періодах (зліва направо) потенціал іонізації зменшується, а в групах (зверху вниз) збільшується. Це пояснюється закономірною періодичною зміною атомних радіусів елементів. У відповідності з прийнятою термінологією енергію відриву першого, другого і т. д. електрона називають першим, другим і т. д. потенціалом іонізації. По мірі послідовного відриву електронів потенціал іонізації зростає. Ця залежність описується рівнянням Глокнера-Янсицина: І = a bq cq2 , де a, b, c – специфічні коефіцієнти для кожного атома; q – заряд іона. Для нейтрального атома q = 0, тоді І = а.

Якщо уявити молекулу як деякий об’єднаний атом, то можна констатувати, що середня статистична віддаль між ядром і зовнішнім електроном буде більша ніж в ізольованого атома. Звідси випливає, що у випадку ковалентних молекул з σ-зв’язком потенціал іонізації молекули буде меншим ніж в ізольованого атома (за винятком молекули Н2, оскільки у молекулі відсутні внутрішні електрони). При утворенні π-зв’язків центри ваги електронної хмари знаходяться не в міжядерній області, що приводить до зростання взаємодії ядра із зовнішніми електронами, що в свою чергу приведе до зростання потенціалу іонізації молекули порівняно з ізольованим атомом. З ростом кратності зв’язку потенціал іонізації молекули також зростає. Величина спорідненості до електрона рівна енергії, яка виділяється при приєднанні електрона до нейтрального атома: А ® А– &epsilo ;. Для більшості елементів спорідненість до електрону більше 0 (СЕ &g ; 0). Це означає, що електронейтральний атом притягує додатковий електрон так, ніби в нього є деякий додатній заряд. Цей заряд обумовлений тим, що власні електрони атома не повністю нейтралізують заряд ядра. В результаті на зовнішній електрон кожного атома (крім Н) діє ефективний заряд ядра z &g ; 1. Згідно інтерпретації Слетера можна вважати, що чим ближче до ядра знаходиться електрон, тим повніше буде нейтралізований заряд. Слетер вивів наступні правила: 1. На електрон, що знаходиться на даній оболонці, діє заряд ядра (рівний його атомному номеру z), зменшений на число останніх електронів, помножений на константу екранування (σ) кожного електрона, причому: 1) електрон на зовнішній оболонці має σ = 0,35; 2) електрон на попередній оболонці має σ = 0,85; 3) електрон більш глибоких оболонок має σ = 1; 4) у випадку d, f-елементів σ = 1. Наприклад: ефективний заряд ядра для Рb визначається так: ZPb = 82; = 6: = 6, σ = 0,35 для електронів зовнішньої оболонки ( = 6); = 5, σ = 0,85 для електронів, що знаходяться на 5-ій оболонці; = 1–4, σ = 1 для електронів 4, 3,2, 1 оболонці. z = 82; число електронів на 6-ій оболонці – 4, число електронів на 5-ій оболонці – 18, число електронів на 4, 3, 2, 1 – 60. Тоді ZPb = 82 – 0,35 · 4 – 0,85 · 18 – 1 · 60 = 5,3. Електровід’ємність. Полінг електровід’ємність визначив як здатність атома в молекулі притягувати електрони. Він (1952 р.) відмітив, що для будь-якої пари атомів АВ енергія простого зв’язку А–В, як правило більша, як середня енергія із енергій простих зв’язків А–А і В–В, тобто реакція А2 В2 ® 2АВ завжди екзотермічна. Це можна пояснити так: зв’язуючу молекулярну орбітель у молекулі АВ можно записати: ψ = ψА сψВ, де ψA і ψB – атомні орбіталі; ψ – молекулярні орбіталі. а) Якщо коефіцієнт c &g ; 1, то молекулярна орбіталь більше сконцентрована у атома В, який із за цього набуває від’ємний заряд, а атом А, біля якого електронна енергія зменшилась, стає додатньо зарядженим. Таким чином, зв’язок АВ стає полярним: А –В–. б) Якщо c &l ; 1, тоді А––В , тобто в молекулі виникає постійний дипольний момент μD = q · dў (q – величина заряду; dў – віддаль між зарядами.

Цей іонний характер зв’язку А–В збільшить його енергію порівняно з тим, що очікувалась у випадку чисто ковалентного зв’язку. Іонна складова ковалентного зв’язку позначається &Del a; (дельта): &Del a; = Е(А–В) – , де Е(А–В), Е(А–А), Е(В–В) – експериментально визначені енергії вказаних зв’язків. Якщо кожному атому приписати коефіцієнт електровід’ємності х як міру його електровід’ємності, тоді різниця xA – xB повинна бути зв’язана з с і відповідно з &Del a;. Полінг запропонував співвідношення: xA – xB = 0,208ев. Далі він прийняв х = 2,1, що дало можливість визначити електровід’ємності інших елементів, якщо відомі енергії відповідних хімічних зв’язків. Маяликен (1934) запропонував іншу інтерпретацію електровід’ємності атома, в якій розглядається перехід електронів між атомами даної пари атомів АВ. Якщо електрон переходить від А до В з утворенням тонкої пари А В–, це відповідає зміні енергії: ІА – ЕВ. Аналогічно, якщо електрон повністю переходить від В до А з утворенням А–В , зміна енергії рівня ІВ – ЕА. Якщо електрону легше перейти від А до В, то енергія цього переходу повинна виражатись рівнянням: ІА – ЕВ &l ; ІВ – ЕА, ІА ЕВ &l ; ІВ ЕА. Маяликен вважав, що сума І Е є мірою електровід’ємності атома. При відповідному коефіцієнті пропорційності коефіцієнти електровід’ємності в інтерпретації Маяликена добре погоджуються з величинами шкали Полінга. Олрід і Рохав (1958) розглядають електровід’ємність атома як силу притягання між цим атомом і електроном, що знаходиться від ядра на віддалі ковалентного радіуса: , е – заряд електрона (4,80274 · 10–10 ел-ст. д.); – ефективний заряд ядра; r – ковалентний радіус; F – електростатична сила притягання. F можна зв’язати з шкалою Полінга за допомогою рівняння: , r вимірюється в ангстремах (Е). Приклад. Визначити коефіцієнт електровід’ємності Рb. ZPb = 82: rковPb = 1,538Е; Zеф = 82 – (0,35 ґ число з = 6) – (0,85 ґ число з = 5) – (число з &l ; 4); = 82 – 1,4 – 15,3 – 60 = 5,3 (визначено раніше); . Мартинов і Богданов запропонували визначати електровід’ємність елементу за формулою: , де – середній потенціал іонізації атома, рівний середньому арифметичному з суми потенціалів іонізації всіх зовнішніх (валентних) електронів. Чим більша електронегативність атомів, що утворили молекулу, тим більший її дипольний момент. Розрахований дипольний момент (q · l) і визначений експериментально для одної молекули не співпадають. Наприклад: μексп(D) μрозр(D) СО 0,11 5,42 HCl 1,04 6,14 HBr 0,79 6,81 KCl 6,8 15,08. Це вказує на те, що навіть у сильно іонних молекулах типу KCl немає повного переносу електрона від одного атома до іншого, а проходить тільки деформація електронної оболонки в напрямку більш електронегативного елементу. Адитивна схема визначення дипольного моменту багатоатомної молекули. В основі схеми визначення дипольного моменту багатоатомної молекули лежить уявлення про те, що основним структурним елементом молекули є валентний зв’язок. Багатоатомну молекулу можна представити як систему хімічних зв’язків, кожен з яких можна розглядати як двохатомну молекулу з своїм дипольним моментом.

Та найцікавіше те, що вона збереглася досьогодні — у так званих ніхангів /досл. «крокодилів»/, яких можна назвати індійськими «запорожцями». Ніханги — одне з відгалужень сікхів, воїнського братства, вони провадять спартанське життя, ніколи не одружуються, знають лише воїнську справу й носять жовто-блакитне вбрання /таку ж кольорову символіку мають і Крішна та його старший брат Бальвір: перший має темносиню забарву шкіри й носить жовте вбрання, а другий має золотаву шкіру й носить синє вбрання/. Ніханги, яких сьогодні налічується до 20 тисяч, не тільки добре знають чакру, але й вправно користуються нею. Чакра в них — досить важке стальне кільце, схоже на диск із вирізаною серединою, з зазубринами по зовнішньому краю, відточеними до гостроти леза. Його розкручують двома пальцями й кидають — чакра летить у горизонтальній площині й при попаданні в шию може легко відтяти голову. Саме чакрою, розповідає «Махабгарата», Крішна зніс голову двоюрідному братові, цареві Шішупалі, своєму суперникові на руку й серце Рукміні, дочки царя Бгішмаки

1. "Нормальна" поведінка та саногенне мислення

2. Агресивна поведінка та самооцінка підлітка

3. Правомірна поведінка та історичні типи держав

4. Аутоагресивна поведінка у хворих похилого віку з органічним депресивним розладом

5. Акцентуації характеру і девіантна поведінка

6. Девіантна поведінка
7. Девіантна поведінка молоді як об’єкт соціологічного дослідження
8. Вибір засобів розповсюдження реклами на зовнішньому ринку

9. Ринкова поведінка

10. Торговельно-промислова палата. Зовнішньоекономічна політика України

11. Мікробіологічне обгрунтування нових підходів до лікування та профілактики стафілококових інфекцій на основі дослідження протимікробних властивостей похідних тіазолідину, фурану, хіноліну, акридину і біологічно активних речовин природного походження

12. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

13. Споживчі властивості будівельних матеріалів та речовин

14. Порівняння властивостей органічних речовин

15. Регистрация сигнальных молекул

16. Влияние вращательного и поступательного движения молекул на теплоёмкость многоатомных газов

Настольная игра "Русское лото".
В набор входит: карточки, бочонки, жетоны, мешок и инструкция. Материал бочонков: древопласт.
363 руб
Раздел: Лото
Настольно-печатная игра "Пир горой!".
Мыши так разыгрались около холодильника, что тот упал и открылся. Значит, будет пир! Даже самые маленькие игроки легко справятся с простой
348 руб
Раздел: Классические игры
Увлекательная настольная игра "Турбосчет Форсаж".
Продолжение самой "хитовой" игры "Турбосчет", еще больше карт с условиями, еще больше "прокачиваем" устный
392 руб
Раздел: Математика, цифры, счет

17. Статья "Молекула Бензола в сильном лазерном поле" ([Статья])

18. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)

19. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

20. Основные принципы философии ПоВеды

21. Трансформація біблійних образів у містерії Івана Огієнка Каїн і Авель

22. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність
23. Контрольна з зовнішньоекономічної діяльності
24. Контрольна по зовнішньоекономічній діяльності

25. Молекулы-русалки

26. Оксид азота(II): новые возможности давно известной молекулы

27. От молекулы к клетке

28. Обеспечение безопасности при работе с рекомбинантными молекулами ДНК

29. Влияние вращательного и поступательного движения молекул на теплоёмкость многоатомных газов

30. 3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках

31. Оцінка природних ресурсів

32. Правила поведінки на підприємстві

Велобег "Slider" с ручным тормозом (цвет: матовый черный, 12").
Беговел от бренда Slider матового черного цвета привлечет внимание ребенка и понравится ему благодаря современному стильному дизайну.
2779 руб
Раздел: Беговелы
Набор "Юный конструктор № 1", 137 деталей.
Все детали выполнены из прочного и качественного пластика и соединяются между собой при помощи болтов. Из деталей ребёнок сможет собрать
461 руб
Раздел: Воздушный транспорт
Съемный чехол для матраса Зёвушка "Фабрика облаков" (simple).
Съемный чехол на резинке из легкой ткани "Simple" предназначен к детскому матрасу "Зёвушка". Чехол изготовлен из
467 руб
Раздел: Наматрасники

33. Свойства и роль в биохимических процессах аминокислот, входящих в состав белковых молекул

34. Построение 3D-моделей циклических молекул в естественных переменных

35. Аварії з хімічно небеспечними речовинами і безпека на хімічних підприємствах

36. Основні форми зовнішньоекономічних звўязків, їх суть

37. Дослідження зовнішнє-економічного ринку чорних металів

38. Раціональні дроби та їх властивості
39. Скидання забруднювальних речовин у водні об’єкти
40. Построение 3D-моделей нециклических молекул в естественных переменных

41. Агресія як форма поведінки підлітків

42. Оцінка збитку після настання страхового випадку

43. Оцінка кредитоспроможності потенційного позичальника

44. Оцінка та прогнозування конкурентноспроможності ЗАТ "ПриватБанк"

45. Оцінка толерантністідо ризиків та система лімітів у банку. План зниження ризику втрати інфраструктури банку на випадок техногенних катастроф (на прикладі АКБ "Укрсиббанк")

46. Оцінка фінансового стану позичальника – проблеми та шляхи розвитку (на базі матеріалів АКБ "Приватбанк")

47. Форфейтинг як форма кредитування зовнішньої торгівлі

48. Економічна оцінка кредитного процесу

Блокнот "Дневник совы".
Дневник магических секретов с 3D обложкой! Блокнот "Дневник совы" - это оригинальная записная книжка, которая придется по душе
733 руб
Раздел: Блокноты художественные
Набор профессиональных фломастеров Edding "E-1880/4S" (0.25, 0.35, 0.5, 0.7 мм) 4 штуки.
Используется для технического и художественного черчения, эскизов и тонкого письма. Круглый наконечник в металлической оправе. Не
393 руб
Раздел: До 6 цветов
Игровой набор "Мультифункциональный грузовик с мини-бульдозером и запчастями".
Игровой набор "Мультифункциональный грузовик" с целым чемоданом запасных частей станет отличным подарком любому мальчику.
1195 руб
Раздел: Самосвалы, грузовики

49. Характеристика отруйних речовин за дією на організм людини

50. Санітарна оцінка підприємств громадського харчування

51. Дія на людину постійних електричних полів та полів частотою 50 Гц

52. Охорона праці під час роботи на підприємстві. Параметри пожежовибухонебезпеки речовин

53. Молекулы генетического аппарата

54. Поняття по біосферу. Роль живої речовини в біосфері
55. Регуляція обміну речовин. Терморегуляція
56. Конструирование, клонирование и отбор рекомбинантных молекул ДНК

57. Круговорот речовин на Землі

58. Масс-спектрометрическая оценка уровня включения дейтерия и углерода-13 в молекулы аминокислот бактериальных объектов

59. Вiдбір i пiдготовка собак до пошуку вибухових речовин та зброї в умовах Одеського Кiнологiчного центру ДМСУ

60. Експертна оцінка земель

61. Особливості і форми комунікативної поведінки собак

62. Харчова цінність та оцінка якості зерна

63. Економічна оцінка активу балансу підприємства

64. Лізинг та переробка сировини на давальницьких умовах в зовнішньоекономічній діяльності

Стиральный порошок с ферментами "Top Home", 900 г.
Порошок устраняет самые трудновыводимые и застарелые пищевые и технические пятна и убивает бактерии, делая белье идеально чистым.
353 руб
Раздел: Стиральные порошки
Кружка "Гольф", с ручками.
Оригинальная керамическая кружка.
592 руб
Раздел: Оригинальная посуда
Настольная игра "Пирог в лицо".
Пирог в лицо - это оригинальная игра, которая станет изюминкой любой вечеринки не только для детей, но и взрослых! Использовать можно не
910 руб
Раздел: Игры на ловкость

65. Облік зовнішньоекономічної діяльності

66. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності

67. Аудит емісії цінних паперів та ефективності зовнішньоекономічних операцій у підприємницькій діяльності

68. Захист продуктів від радіоактивних і отруйних речовин

69. Оцінка протидефляційної стійкості ґрунтового покриву південного степу України

70. Економічна оцінка природно-ресурсного потенціалу України
71. Кримiналiстичне дослідження людини за ознаками зовнішності (габітологія)
72. Національно-культурний компонент семантики порівнянь на прикладі ЛСП "Зовнішність людини" в німецькій і українській мовах

73. Використання інтерфейсу Centronics для керування зовнішніми пристроями

74. Разработка информационно-обучающей системы на тему “Атомно-молекулярная теория. Доказательство существования атомов и молекул

75. Розробка схеми електричної принципової МР3 програвача – приставки до ПК

76. Структура й оцінка економічної інформації

77. Зовнішньополітичний курс Української держави Павла Скоропадського

78. Зовнішня політика Англії у XVI-XVIII столітті

79. Зовнішня політика Німеччини в 30-х рр. ХХ ст.

80. Зовнішня та внутрішня політика Філіпа IV Красивого

Фоторамка (коллаж) на 5 фото (16x16/10x15/18x13 см), 48x3x34 см.
Фоторамка на 5 фото. Размер: 48x3x34 см. Размер фото: 16x16/10x15/18x13 см. Материал: пластик.
458 руб
Раздел: Мультирамки
Шарики для бассейна, 50 штук.
Набор разноцветных шариков для наполнения детского бассейна. Диаметр шара 7 см. Материал: безопасный, экологически чистый пластик.
360 руб
Раздел: Шары для бассейна
Карандаши акварельные "Jumbo", 12 цветов, с точилкой.
Акварельные цветные карандаши с утолщенным корпусом 10 мм, с толщиной грифеля 5 мм. Длина карандаша: 17 cм. Пригодны для детей младшего
376 руб
Раздел: Акварельные

81. Наукова і творча спадщина Івана Огієнка (Митрополита Іларіона)

82. Особливості зовнішньої політики Римської імперії в І–ІІ ст. нашої ери

83. Внутрішня і зовнішня торгівля. Торгівельні компанії XVI-XVII століття

84. Вплив легування цинком на властивості МОН-структур

85. Оцінка результату вимірювання і його погрішності по нормованим метрологічним характеристикам засобів вимірювальної техніки

86. Передатні функції імпульсних автоматичних систем та оцінка їх якості
87. Розрахунок усталеного процесу в електричному колі
88. Системи і датчики для контролю параметрів зовнішнього середовища

89. Товарознавча характеристика споживчих властивостей кави на матеріалах ТОВ "Чумацький шлях"

90. Леся Українка - "чи не єдиний чоловік на всій Україні!"

91. Аналіз асортименту, споживчих властивостей та якості побутових пилососів

92. Аналітична маркетингова оцінка ринку квітів

93. Вибір маркетингової стратегії та оцінка її ефективності

94. Визначення та оцінка цільових ринків підприємства: проблеми сегментації та позиціювання

95. Міжнародне маркетингове середовище і його складові частини. Порівняльна характеристика прямого і непрямого експорту як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

96. Оцінка ефективності організації системи розподілу продукції на ЖКУВП "Біатрон-3"

Бумага для струйных принтеров "Lomond", 140 г/м, 100 листов, матовая, односторонняя, А4.
Изображение отпечатанное на матовой бумаге, не бликует, линии высококонтрастные, чистые тона имеют характерную бархатистую
375 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Микрофон "Караоке новогоднее".
Какая игрушка превратит любой день в праздник? Конечно, удивительный микрофон-караоке! Подпевая любимым мультяшкам, малыши смогут
301 руб
Раздел: Микрофоны
Карандаши цветные "Замок", 24 цвета + 3 двухцветных карандаша, точилка.
Яркие, насыщенные цвета. Отстирываются с большинства обычных тканей. Специальная технология вклеивания (SV) предотвращает поломку
513 руб
Раздел: Более 24 цветов

97. Стратегії виходу на зовнішній ринок

98. Управління поведінкою споживачів

99. Формування поведінки споживачів з точки зору неофрейдизму


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.