Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование

Апаратно-програмний комплекс для віддаленого обслуговування клієнтів ПриватБанку

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Черкаський державний технологічний університет Факультет інформаційних технологій і систем Кафедра комп’ютерних систем Спеціальність 7.091501 « Комп’ютерні системи та мережі» Дипломний проект Апаратно-програмний комплекс для віддаленого обслуговування клієнтів ПриватБанку ЧДТУ.084081.001 ПЗ Пояснювальна записка Виконавець студент групи ЗКМС-205 Бережний С.М. Керівник: Фауре Е.В. Консультанти: з економіки Пасенко В. М. з безпеки життєдіяльності Пшенишна Н. М. Захист дозволяю: Зав. кафедри доктор технічних наук, професор Лега Ю.Г. Черкаси 2008 Форма № У-901 Черкаський державний технологічний університет (назва вузу) Факультет Інформаційних технологій і систем Кафедра Комп‘ютерних систем Спеціальність 7.091501 Комп‘ютерні системи та мережі ЗАТВЕРДЖУЮ: Зав. кафедрою Лега Ю.Г. « » 20 р. ЗАВДАННЯ на дипломний проект (роботу) студентові Бережному Сергію Миколайовичу (прізвище, ім‘я, по батькові) 1. Тема проекту (роботи) Аппаратно-програмний комплекс для віддаленого обслуговування клієнтів ПриватБанку затверджена наказом по інституту від « » 2008 р. № 84 2. Термін здачі студентом закінченого проекту (роботи) 2008 року 3. Вихідні дані до проекту (роботи): Базова локальна система віддаленого доступу, серверна та клієнтська частини програмного забезпечення. Технічне та програмне забезпечення, необхідне для організації доступу до банківських рахунків. Вдосконалити роботу існуючого локального комплексу віддаленого банківського обслуговування шляхом впровадження Інтернет банкінгу через альтернативні види доступу до мережі I er e . Забезпечити стабільну роботу клієнтів з системою. Захистити від несанкціонованого доступу. 4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, що їх належить розробити): Вступ; 1. Локальна система віддаленого обслуговування; 2. Вдосконалення діючої системи «Клієнт-банк» на основі впровадження Інтернет-банкінгу. 3. Вибір оптимальних апаратних і програмних засобів для віддалених клієнтів ПриватБанку; 4.Захист та кодування інформації; 5. Охорона праці; 6. Техніко-економічні розрахунки 5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень): 1. Структура автоматизованої інформаційної системи Золотоніської міськрайонної служби зайнятості; 2. Локальна мережа Золотоніського МРЦЗ; 4. Автоматизоване робоче місце бухгалтера по фонду; 6. Організація робочого місця; 7. Економічна ефективність. 6. Консультанти з проекту (роботи) із зазначенням розділів проекту, що їх стосуються Розділ Консультант Підпис, дата завдання видав завдання прийняв Економічний Пасенко В.М. Охорона праці Пшенишна Н.М. 7. Дата видачі завдання Керівник (підпис, ПІБ) Завдання прийняв до виконання (підпис) Календарний план Пор№ етапа Назва етапів дипломного проекту (роботи) Термін виконання етапів проекту (роботи) Примітка 1 Збір матеріалу 01.02 – 28.02 2 Аналітичний обзор 01.03 – 15.03 3 Розробка структури АРМ 16.03 – 09.04 4 Розробка підсистеми захисту інформації 10.04 – 15.04 5 Розробка системи зв’язку 16.04 – 21.04 6 Охорона праці та економічні розрахунки 22.04 - 10.05 Оформлення пояснювальної записки та графічного матеріалу 11.0

5 - 25.05 7 Подання ДП на відгук та рецензування 1.06.07 Студент-дипломник (підпис) Керівник проекту (підпис, ПІБ) АНОТАЦІЯ Дипломного проекту Бережного Сергія Миколайовича „ Апаратно-програмний комплекс для віддаленого обслуговування клієнтів ПриватБанку”. ЧДТУ, ФІТІС, Кафедра КС, група ЗКМС-205, 2008 рік. Пояснювальна записка виконана на 111 сторінках, із них 6 сторінок – додатки. В даному дипломному проекті розглянуто комплекс засобів для віддаленого обслуговування клієнтів ПриватБанку. Приведено обладнання яке використовується для зв’язку комп’ютера клієнта з серверами банку. Також описана система криптографічного захисту, та прораховано стійкість системи до несанкціонованого доступу. Показана економічна вигода від введення цього комплексу в роботу. Результати даного дипломного проекту можуть бути застосовані в роботі відділень ПриватБанку по всій Україні. ВСТУП4 1. ЛОКАЛЬНА СИСТЕМА ВІДДАЛЕНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ7 1.1 Історія розвитку7 1.1.1 elepho e bill payi g8 1.1.2 Home ba ki g8 1.1.3 Відеотекс9 1.1.4 Змішані системи10 1.1.5 Банківські автомати12 1.1.6 Системи Банк-Клієнт12 1.2 Огляд системи «Клієнт-банк» ПриватБанку16 1.3 Огляд світової та національної законодавчих баз, що регламентують електронний документообіг30 1.3.1 Правове регулювання електронного документообігу30 1.3.2 Досвід країн Західу у сфері правового регулювання електронного документообігу31 1.3.3 Визначення електронного документообігу в законодавстві Росії33 1.3.4 Стан в Україні35 2. Вдосконалення діючої системи “клієнт-банк” на основі впровадження інтернет-банкінгу.38 2.1 Основні недоліки діючої системи38 2.2 Впровадження інтернет-банкінгу40 2.3 Позитивні зміни від впровадження системи42 3. ВИБІР ОПТИМАЛЬНИХ АПАРАТНИХ І ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ВІДДАЛЕНИХ КЛІЄНТІВ ПРИВАТБАНКУ47 3.1 Вибір апаратних засобів.47 3.1.1 Zuxel Mi i48 3.1.2 Модем JVC H52P -302049 3.2 Підключення з використанням мережі I er e 49 3.2.1 Асинхронний супутниковий I ER E 51 4. ЗАХИСТ ТА КОДУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ.55 4.1 Алгоритм захисту ключа RSA55 4.2 Види та методи взлому.57 4.2.2 Атака методом осліплення58 4.3 Алгоритм Дешифрування.59 5 ОХОРОНА ПРАЦІ62 5.1 Організація робочого місця оператора ПК63 5.2 Вибір освітлення робочих місць65 5.3 Вибір перетину дроту для освітлювальної мережі69 5.4Параметри мікроклімату на робочому місці70 5.5 Нормування шуму72 5.6Методи захисту від шуму73 5.7 Електробезпека на робочому місці74 5.8 Пожежна безпека75 5.9 Вимоги до режимів праці та відпочинку оператора ПЕОМ76 6. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ79 6.1 Основи економічного аналізу79 6.2 Кошторис витрат на закупівлю основного устаткування для побудови ЛОМ79 6.3 Транспортно-монтажні витрати80 6.4 Розрахунок заробітної плати фахівців81 6.5 Економічна ефективність проекту81 СПИСОК СКОРОЧЕНЬ ТА УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ85 ВСТУП Сучасний банківський ринок на Україні набирає все більше ознак цивілізованого ринку високорозвинутих країн Західної Європи та США. Потрібно відзначити вирішальну роль у переході до європейських стандартів ведення банківської справи Національного банку України.

До керівництва банками почали приходити висококваліфіковані кадри, багато з яких пройшли стажування за кордоном. Велика кількість вищих учбових закладів України перекваліфікувались і почали надавати послуги по навчанню банківських співробітників, спеціалістів технологічної підтримки що теж дало змогу розширити набір кваліфікованих кадрів. В операціях українських банків все частіше застосовуються новітні банківські технології. На сьогоднішній день клієнтів банків вже не дивують електронні картки, банкомати, термінали, БАСС-термінали і т.д. Особливе місце в розвитку електронних банківських технологій посідає система “клієнт-банк”. Швидко увірвавшись до світової банківської системи, дана технологія з’являється на українському ринку на початку 90-х років і по цей день залишається найпоширенішою системою віддаленого доступу клієнтів до своїх банківських рахунків. Розрахунки через систему “клієнт-банк”, а також інші апаратно-програмні системи будуть предметом дослідження даної дипломної роботи. На початку нового тисячоліття ця тема знову набирає особливої актуальності, адже на світовому ринку відбувається постійне зрушення акцентів торгівлі і все більше угод та розрахунків здійснюється через комп’ютерні мережі та всесвітню мережу Інтернет зокрема. Комп’ютерні мережі привнесли значні полегшення в розрахунках та значно їх прискорили. При використанні системи “клієнт-банк” створюється, певною мірою, своєрідна комп’ютерна мережа, що об’єднує клієнтську частину та банківську. Обмін інформацією через таку мережу дозволяє здійснювати контроль клієнта за своїми банківськими рахунками, проводити платежі з них отримувати виписки тощо. Захист інформації забезпечують сучасні методи криптографії. Ціллю даної роботи є визначення можливих шляхів переводу якомога більшої кількості клієнтів та банківських платежів на роботу через автоматизовану систему “клієнт-банк”, заради зменшення навантаження на операціоністів банку, а отже і зменшення собівартості даної послуги банку. Для цього потрібно встановити перспективи вдосконалення діючої системи “клієнт-банк” під потреби якомога більшого кола клієнтів банку. Завданням роботи є вивчення можливості впровадження абсолютно нового програмного продукту, що дозволить не лише зменшити витрати на утримання системи, але й забезпечить клієнтів повним спектром послуг, що вони отримували від діючої системи “клієнт-банк”, а можливо й розширить перелік таких послуг. Також необхідно розглянути стан законодавчої бази в Україні, що регулює питання електронного документообігу, визначити бар’єрні моменти, що гальмують розвиток системи та запропонувати вдосконалення на основі досвіду зарубіжних країн чи власних правових розробок. Об’єктом дослідження дипломної роботи стане Золотоніське відділення Черкаського головного регіонального управління закритого комерційного банку «ПриватБанк», що має відповідний програмний комплекс “клієнт-банк” в двох основних версіях локальній та віддаленій з використанням мережі інтернет.

Лишь после того как в 1947 году советская промышленность освоила производство фазовой радионавигационной системы "Координатор", а несколько позже импульсной навигационной системы "Рым", гидрографы смогли отказаться от устаревшего к тому периоду способа триангуляции на воде. В конечном итоге внедрение новой техники революционизировало весь комплекс гидрографических работ. В конце этого года черноморская гидрография отметит свое 65-летие. От первых, небольших подразделений, созданных в годы гражданской войны, до сильной, разветвленной службы, с честью выдержавшей суровое испытание в годы Великой Отечественной, до организации, проводящей комплексные исследования Мирового океана ло отечественным и международным программам, таков славный путь черноморской гидрографии. Гидрографическое судно Черноморского флота "Гидрограф".

1. Апаратно–програмний комплекс GSM-МТМ

2. Програмна реалізація системи IP-телебачення на базі архітектури "клієнт-сервер"

3. Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення

4. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України

5. Програмний комплекс MS Offіce

6. Обслуговування програмного забезпечення
7. Клініко-патогенетичні особливості перебігу хронічного гастриту на тлі уоденогастрального рефлюксу та удосконалення комплексу патогенетичної терапіїого рефлюкса и усовершенствование комплекса патогенетической терапии
8. Пилотируемые орбитальные комплексы серии "Салют"

9. Финансово-кредитное управление развитием оборонного комплекса России

10. Топливно-энергетический комплекс

11. Машиностроительный комплекс России

12. Роль и значение машиностроительного комплекса в структуре народного хозяйства России

13. Территориально-рекреационный комплекс Подольского района

14. Россия. 21 век. Начало строительства (инфраструктурный комплекс как фактор организации экономического пространства России)

15. Топливно-энергетический комплекс Украины

16. Топливно-энергетический комплекс России

Качели детские деревянные "Волна".
Качели можно использовать как на улице, так и в помещении. Нейлоновые веревки крепятся с помощью удобных колец и с легкостью выдерживают
313 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Соковарка "Webber" ВЕ-06.
Дно состоит из трех слоев. Материал: нержавеющая сталь. Подходит под любую кухонную плиту. Кастрюля для воды: 20х11 см, объем 3,5
1970 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки
Настольная игра "Доббль: Цифры и формы" (Spot It! Numbers & Shapes).
Детская версия знаменитой игры Доббль. На её карточках изображены цифры и геометрические фигуры разных цветов. И как всегда: каждая карта
944 руб
Раздел: Внимание, память, логика

17. Нефтедобывающий и газовый комплекс Украины

18. Характеристика природного комплекса Черного моря

19. Устойчивые словесные комплексы в (немецком) публицистическом тексте

20. Создание электронного обучающего комплекса по дисциплине "Инновационный менеджмент"

21. Выборочные ответы к государственному экзамену факультета ВМС специальности 2201 "Вычислительные машины комплексы систем и сети"

22. Расчет надежности, готовности и ремонтопригодности технических средств и вычислительных комплексов
23. Автоматизированное рабочее место регистрации и документирования комплекса средств автоматизации
24. Применение программного комплекса Electronics Workbench для разработки радиоэлектронных устройств

25. Формулы по математике (11 кл.)

26. Саркоптоз свиней (Комплекс лікувально – профілактичних заходів при саркоптозі свиней в ТзОВ "Надія" Хотинського району Чернівецької області)

27. Комплекс физических упражнений при вертебробазилярной недостачности

28. Социально-педагогический комплекс как условие минимизации личностной тревожности ребенка

29. Металлургический комплекс России

30. Анализ инвестиционной привлекательности предприятий металлургического комплекса

31. Разработка роботизированного комплекса на базе пресса для склеивания заготовок

32. Изучение построения робототехнических комплексов для нанесения лакокрасочных материалов в мебельной промышленности

Набор фломастеров "Korellos", 20 цветов.
Фломастеры с тонким стержнем. В наборе 20 ярких и насыщенных цветов. Тонкий стержень прекрасно подходит для точного и аккуратного
377 руб
Раздел: 13-24 цвета
Каталка детская "Mercedes-Benz SLS AMG С197" (красная).
Детская каталка машинка - это роскошная модель для самых маленьких водителей от 12 месяцев. Каталка с 4-я колесами из пластика, имеющими
2590 руб
Раздел: Каталки
Концентрат от клещей "HELP", для защиты дачного участка до 20 соток, 100 мл.
Уничтожает клещей разных видов — иксодовых (ixodes), Dermacentor и других. Действует быстро — уже через 30 минут после обработки.
327 руб
Раздел: Прочее

33. Проект производственного комплекса базы МСУ

34. Разработка предложений по созданию единого логистического (информационного) центра транспортного комплекса Калининградского региона

35. Автоматизированные технологические комплексы

36. Учебно-лабораторный комплекс по удаленному администрированию цифровых телефонных станций с использованием локально-вычислительной сети

37. Саркоптоз свиней (Комплекс лікувально – профілактичних заходів при саркоптозі свиней в ТзОВ "Надія" Хотинського району Чернівецької області)

38. Агропромышленный комплекс Украины
39. Составление комплексов упражнений при заболеваниях опорно-двигательного аппарата
40. Комплекс утренней гимнастики

41. Хитин-глюкановый комплекс грибного происхождения. Состав, свойства, модификации

42. Отрасли хозяйства России, развёрнутая характеристика агропромышленного комплекса и подробное изучение Востично-Сибирского экономического района

43. Маркетинговые исследования в оптовой торговле на примере комплексного исследования рыночных комплексов и оптовых рынков г. Екатеринбурга

44. Директ-маркетинг как составляющая комплекса маркетинговых коммуникаций

45. Характеристика продукции лесного комплекса и цен на нее

46. Технико-экономическое обоснование целесообразности создания спортивного молодёжного комплекса при МУ "Молодёжный Центр"

47. Анализ инвестиционной привлекательности предприятий металлургического комплекса

48. Комплекс древнерусских боевых средств в IX-XII веках

Багетная рама "Stella" (золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
868 руб
Раздел: Размер 30x40
Папка-портфель пластиковая, А4, синяя (390x320 мм, 4 отделения, усиленная ручка).
Папка-портфель изготовлена из прочного пластика толщиной 0,9 мм. Габаритные размеры, превышающие стандартные, позволяют свободно размещать
507 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Набор чернографитовых карандашей "Art", 12 штук.
Набор чернографитовых карандашей содержит 12 заточенных карандашей различной твердости - 2Н, Н, F, HB, В, 2В, 3В, 4В, 5В, 6В, 7В,
405 руб
Раздел: Чернографитные

49. Опыт статистического группирования позднепалеолитических комплексов Евразии

50. Первые бортовые ЭВМ ракетно-космических комплексов и их создатели

51. Влияние атомного комплекса на послевоенное развитие СССР

52. Примеры комплексов CASE-средств

53. Проблемы причинного комплекса преступности в соременной России

54. Мотивация учения средствами музыки в условиях учебно-образовательного комплекса “Культура моего народа и народов мира”
55. Комплекс маркетинговых коммуникаций
56. Витаминно-минеральные комплексы

57. Комплексы психоразвивающих упражнений для работы с детьми логопедических групп

58. Формирование системы управления строительным комплексом в современных условиях

59. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

60. Ценообразование в топливно-энергетическом комплексе

61. Комплекс маркетинга

62. Физика 9 кл.

63. Комплекс упражнений для детей дислаликов

64. Интегрированные структуры в оборонно-промышленном комплексе РФ: проблемы и способы решения

Подставка для бумажных полотенец "Mayer & Boch", 32 см.
Высота: 32 см. Материал: дерево (бамбук).
387 руб
Раздел: Крючки, держатели для полотенец, доски для записок
Кресло детское "Бюрократ" (цвет: розовый/белый, арт. CH-W797/PK/TW-13A).
Регулировка высоты (газлифт). Пружинно-винтовой механизм качания спинки. Эргономичная спинка (сетка). Ограничение по весу: 120 кг.
5264 руб
Раздел: Стульчики
Средство от садовых муравьев "Муравьин", 300 грамм.
Препарат для эффективного уничтожения всех типов муравьев в домах, на садовых участках, на террасах. Без запаха! Препарат разрешен для
337 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых

65. Развитие рыбохозяйственного комплекса Приморского края

66. Химический комплекс Российской Федерации

67. Комплексы психоразвивающих упражнений для работы с детьми логопедических групп

68. Эдипов комплекс

69. Организация рекламной деятельности на предприятиях гостиничного комплекса

70. Легенды, мифы и комплексы
71. Отчет по лабораторной работе по курсу «Проектирование информационно–вычислительных комплексов»
72. Билеты по физике с решениями 11 кл

73. Методические рекомендации по проведению тренировок на комплексе АКУП-1

74. Воспитание физических качеств у юных таэквондистов с помощью подобранного комплекса упражнений

75. Города как сложные комплексы изучения

76. Леса Западной Сибири и нефтегазовый комплекс

77. Важнеейшие особенности и проблемы современного агропромышленного комплекса

78. Топливно-энергетический комплекс России и его воздействие на окружающую среду

79. Природно-техногенное районирование территории рб при воздействии нефтегазового комплекса на природную среду

80. Основы разработки учебно-методического комплекса по коммерческой географии

Стул детский "Ника" складной, моющийся (цвет: синий, рисунок: горошек).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
562 руб
Раздел: Стульчики
Настольная игра "Кот на крыше".
Настольная игра «Кот на крыше» соберет всю семью за столом. С ней вечер пройдет незаметно и крайне увлекательно. Правила просты: нужно
458 руб
Раздел: Игры на ловкость
Карандаши цветные "Kolores", 24 цвета.
Карандаши цветные, трехгранные, заточенные. В комплекте: точилка. Длина карандаша: 175 мм Толщина грифеля: 2,9 мм. Количество цветов: 24.
403 руб
Раздел: 13-24 цвета

81. Состояние инвестиционного климата региона – основа развития строительного комплекса

82. Современное машиностроение и транспортный комплекс в мировой экономике

83. Основные проблемы и перспективы развития и размещения агропромышленного комплекса в Донецком экономическом районе

84. Военно-промышленный комплекс

85. Машинобудівний комплекс України

86. Особенности формирования тарифов в топливно-энергетическом комплексе
87. Роль России в мировом топливно-энергетическом комплексе
88. Топливно-энергетический комплекс

89. Роль минерально-сырьевого комплекса в экономике России

90. Огляд програмного забезпечення по управлінню проектами

91. География отраслей машиностроительного комплекса РФ

92. Проблемы топливно-энергетического комплекса Африки

93. Развитие и размещение машиностроительного комплекса в России

94. Размещение и развитие транспортного комплекса в России

95. Экономические проблемы развития минерально-сырьевого комплекса республики Башкортостан

96. Безпека обслуговування теплообмінних аппаратів та трубопроводів

Телескопическая вилка.
Прикольный подарок, который рассмешит участников любого застолья. При помощи этой вилки Вы можете с невозмутимым видом «подцепить»
427 руб
Раздел: Прочее
Штора для ванной комнаты (арт. RPE-730020).
Размер: 200х200 см. Материал: полиэстер. В комплекте 12 крючков.
375 руб
Раздел: Занавески
Настольная игра "Имаджинариум. Детство".
О настольной игре «Имаджинариум. Детство» Настольная игра, в которой надо придумывать ассоциации к картинкам и пытаться разгадать чужие
1750 руб
Раздел: Классические игры

97. Основні правила безпеки під час обслуговування електроустановок

98. Структурно-функциональные параллели в организации кортикального ядра миндалевидного комплекса

99. Динамика гематологических и нейроиммунологических показателей при воздействиях на миндалевидный комплекс мозга


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.