Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Экономическая теория, политэкономия, макроэкономика Экономическая теория, политэкономия, макроэкономика

Шпоры "Агробизнес"

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

смотреть на рефераты похожие на "Шпоры Агробизнес "2/ У 50 .роки XX ст. в індустріально розвинутих країнах відбулася так звана "зелена революція." Вона проявилась у різкому підвищенні урожайності сільськогосподарських культур і продуктивності тварин, що відбулося в результаті стрибкоподібного зростання продуктивності праці, зумовленого широким проникненням науково-технічної революції у сільське господарство. У ряді країн /наприклад, ФРН, Франції, Італії/ приймались так звані "зелені плани". Це були спеціальні законодавчі акти окремих держав, які визначали умови, норми і характер державного втручання у сільське господарство, а також довгострокові плани його розвитку. Конкретизуються "зелені плани" в довгострокових і річних планах, у яких визначаються розміри державних асигнувань на сільське господарство, розподіл їх за видами витрат, специфічні для кожної країни конкретні форми державного втручання та впливу на сільськогосподарське виробництво. "Зелені плани" передбачають основні напрямки державних капіталовкладень. Для здійснення "зелених планів" із держбюджетів відповідних країн виділялись значні кошти на іригацію, меліорацію, боротьбу з ерозією грунту і створення інфраструктури. Податкові пільги, дотації на купівлю пального, сільськогосподарських машин та добрив сприяли економічному стимулюванню життєздатних господарств. "Зелена революція" привела до ліквідації класу селянства у цих І країнах, його місце зайняв клас фермерів-підприємців.3. В економіці і індустріально розвинутих країн утворюється комплекс взазмопов'язаних виробництв, який складаються з трьох основних груп галузей або сфер:І. Галузі, які виробляють засоби виробництва для сільського господарства, переробної промисловості, заготівель;2. Власне сільське господарство та його виробнича і соціальна інфраструктура.3. Галузі та виробництва, які забезпечують заготівлю, зберігання, транспортування, переробку сільськогосподарської сировини і реалізацій виробленої з неї продукції. Система виробничо-економічних відносин між цими сферами утворює агропромисловий комплекс - АПК.Виробничі агропромислові формування складають мікроструктуру АПК. Макроструктуру АПК складають галузі і сфери діяльності в масштабі країни, супермакроструктуру - у міжнародному масштабі. 4. Всі передумови формування міжнародної системи агро бізнесу можна розділити на дві групи: об'єктивні і суб'єктивні. До об'єктивних передумов відносяться природні умови, які визначають можливість та спеціалізацію ведення сільськогосподарського виробництва. Перша природна умова - наявність земельних фондів, придатних для вирощування певних сільськогосподарських культур та для пасовищного скотарства. Земельні фонди розподілені на земній кулі нерівномірно. Так, на долю Євразії припадає 60% оброблюваних земель світу. Але забезпеченість земельними фондами визначається з розрахунку їх кількості, яка припадає на душу населення. І тоді виявляється, що найменш забезпеченими сільськогосподарськими землями є країни Європи і Азії. До іншої об'єктивної передумови слід віднести нерівномірність розподілу населення по території земної кулі.

Землезабезпеченість і кількість населення в окремих регіонах світу та окремих країнах не завжди співпадають. Крім того, певні сільськогосподарські культури вимагають відповідної якості землі і відповідного клімату, а тому можуть бути вирощені тільки у відповідних агрокліматичних умовах /напр, цитрусові, чай, кава та інш/. А тому виникав необхідність доставки такої продукції до місць споживання у міжнародному масштабі. Су б'єктивні передумови визначаються технічним рівнем сільськогосподарського виробництва і формами його організації, наявністю ринкового середовища та відповідного законодавства. Транспортний фактор особливо важливий коли необхідно реалізовувати продукцію, яка швидко псується. Важливою передумовою формування міжнародної системи агробізнесу є форми організації сільськогосподарського виробництва. Від того, як організується ведення сільськогосподарського виробництва в певній мірі залежить рівень його товарності.5. У будь-якій підприємницькій діяльності наявні суб'єкти цієї діяльності та певні економічні відносини, які виникають між ними. Суб'єктами міжнародного агробізнесу є окремі країни, одні з яких експортують сільськогосподарську продукцію і продовольство, а інші - імнортують; окремі міжнародні продовольчі компанії, які займають відповідні позиції на світових ринках. Між цими суб'єктами міжнародного агробізнесу в процесі їх підприємницької діяльності виникають певні економічні відносини, які проявляються у здійсненні актів продажу - купівлі тих чи інших видів продукції. У більшості випадків це здійснюється на міжнародних біржах сільськогосподарської продукції та продовольства. При цьому можуть укладатися договори контрактації на поставки і закупки продукції. Сутність контрактації полягає в тому, що це - тимчасові зобов'язання однієї незалежної компанії виробити або купити певну продукцію у іншої незалежної компанії. Вирішальним моментом цих відносин є процес ціноутворення на світовому ринку, який регулюється попитом і пропозицією. Але тут виникають протиріччя між продавцями і покупцями, їх інтереси не завжди, співпадають.6. Виходячі з визначення сутності агробізнесу, можна встановити предмет і задачі вивчення даного спецкурсу. Предметом спецкурсу "Основи агробізнесу" е система економічних відносин між сферами агропромислового комплексу. Ця система складається з двох різновидів економічних відносин: а) відносини між двома сферами АПК; б) відносини між всіма сферами та ланками, що утворюють саму систему. Так, наприклад, до предмету спецкурсу відносяться економічні відносини, які виникають між виробниками сільськогосподарської техніки та її споживачами. Разом з тим, до предмету даного курсу відноситься вся система економічних відносин АПК, починаючи від вирощування сільськогосподарської сировини і закінчуючи продажем виробленої з неї готової продукції. Характер економічних відносин в АПК визначається їх цільовою функцією, яка полягає в отриманні прибутку в результаті реалізації продукції кожної з його сфер. У предметі даного курсу можна розрізняти його теоретичні основи і визначення прикладного характеру, які взаємно поєднуються.

Так, узагальнення досвіду функціонування АПК дозволяє зробити певні теоретичні висновки, які потім можуть бути корисні для практики агробізнесу. Вивчення практики дає можливість формувати теоретичні положення. Основи агробізнесу відносяться до спеціальних економічних дисциплін і вивчаються на другому етапі вищої освіти. Для оволодіння цією дисципліною необхідні знання таких фундаментальних дисциплін як основи загальної економічної теорії, загальної теорії бізнесу і маркетингу, макро- і мікроекономіки, галузевих економік, економіки регіонів та ін.7.Система агробизнеса функционирует в результате соединения процессов производства с/х сырья, его переработке, сохранения, транспортирования и доведения до потребителя. Разные виды предпринимательской деятельности, способствующие такому соединению, создают комплекс экономических отношений, который получил название продовольственного маркетинга. Система продовольственного маркетинга состоит из альтернативных фирм-посредников и многочисленных видов предпринимательской деятельности, которые представляют различные функции маркетингу. Система продовольственного маркетинга состоит из двух главных типов деятельности. Один из них касается физического манипулирования (сбор, погрузка, разгрузка, транспортировка), сохранение, переработка и передача сырья и готовой продукции во время их движения от производителей к потребителям. Другой тип деятельности касается процессов обмена и ценообразования в рыночной системе.9/ Цільова функція агробізнесу здійснюється з урахуванням трьох основних факторів: фізіологічної потреби у продуктах харчування платоспроможного попиту населення і товарної пропозиції виробників. Фізіологічна потреба у продуктах харчування або попросту потреба у їжі відрізняється від багатьох інших потреб людини. Ця відміна полягає у тому, що така потреба повинна бути задоволена безумовно; задоволення цієї потреби не може бути замінене іншим способом. Существует определенная ограниченность в потреблении. Удовлетворение потребности в еде ограничеваются платежеспособностью потребителя товарного предложения: продукт, который находится на рынке или может быть на него доставлен. Все продукты можно поделить на: продукты ежедневного спроса, продукты длительного потребления. Чтобы определить объем товарного предложения нужно знать объем однодневного розничного товарооборота и его колебание по временам года. Чтобы удовлетворить потребности потребителей нужно иметь товарные запасы. Реализация товарного предложения зависит от цены товара, покупатель готов платить больше за лучшее качество. Проблемы: -рац.потребления продуктов. В мире увеличилась мода на здоровый образ жизни. –Требования к рекламе (содержание, адрес, рецепт). –в каком виде реализуется продукт, в какой расфасовке. –экологическая чистота продуктов питания. 10. Фізіологічна потреба у продуктах харчування або попросту потреба у їжі відрізняється від багатьох інших потреб людини. Ця відміна полягає у тому, що така потреба повинна бути задоволена безумовно; задоволення цієї потреби не може бути замінене іншим способом, наприклад, людина може обійтись без автомобіля або телевізора.

Хейне, хормейстер Фишер; Даланд - Детмер, Сента - Шрёдер-Девриент, Эрик - Рейн-гольд, Голландец - Вехтер, Мария - М. Вехтер, Рулевой- РилецицкиЙ). В том же году пост. в Риге и в Касселе (под упр. Л. Шпора); в 1844 пост. в Берлине. Опера ставилась почти на всех оперных сценах мира. В России впервые была пост. гастрольной нем. оперной труппой в Петербурге (на сцене Мариинского т-ра) 7 марта 1898 (дирижёр Г. Рихтер). На рус. сцене впервые пост. 19 нояб. 1902, Большой т-р, Москва (дирижёр Бейдлер, худ. Коровин и Клодт; Даланд - Трезвинский, Сента - Маркова, Эрик - Южин, Мари - Шперлинг, Голландец -Бернарди, Рулевой - Успенский). В 1911 пост. в Мариинском т-ре, Петербург (дирижёр Коутс, худ. Коровин; Даланд-Боссе, Сента-Черкасская, Голландец-Андреев). На сов.сцене пост. впервые в концертном исполнении артистов Ленингр. филармонии в 1934 (Даланд- Абакумов). 5 апр. 1957 пост. Ленингр. Малым оперным т-ром (дирижёр Зандерлинг, реж. Лапиров, худ. Константиновский, хормейстер Лебедев; Даланд - Андрианов, Сента - Стихина, Мария-Головина, Эрик Пичу-гин, Голландец - Сутягин, Рулевой - Довенман)

1. Задачи и проблемы внедрения маркетинга в экономику России

2. Проблемы развития маркетинга в России

3. Проблемы маркетинга

4. Проблемы маркетинга

5. Шпоры по маркетингу

6. Маркетинг (шпоры)
7. Малий бізнес та проблеми його розвитку в Україні
8. Банковский маркетинг и проблемы его совершенствования

9. Інтернет - середовище бізнесу та маркетингу

10. Методи проведення маркетингового дослідження компанією "Бізнес. Маркетинг. Технології"

11. Проблема ефективності - це завжди проблема вибору

12. Проблема ансамбля в архитектуре XVII века (барокко)

13. Проблемы изучения космоса

14. Проблемы существования внеземных цивилизаций

15. Происхождение жизни: абиогенез и панспермия. Гиперцикл. Геохимический подход к проблеме

16. Проблема происхождения и эволюции человека

Дырокол на 2-3-4 отверстия, 10 листов, черный.
Дырокол на 2-3-4 отверстия. Расстояние между отверстиями регулируется. Толщина прокола: до 10 листов. Материал: металл. Цвет корпуса: черный.
547 руб
Раздел: Дыроколы
Настольная игра "Соображарий Junior".
Кто первый назовёт животное на «Л» или одежду на «Ш»? Что-то круглое на «З» или кусачее на «Р»? А может быть, три вещи на «Т», которые
490 руб
Раздел: Игры со словами
Фанты "Масло в огонь".
Это настолка для влюбленных пар с различным «стажем» отношений, подойдет в качестве презента на свадьбу или годовщину
1291 руб
Раздел: Игры для взрослых (18+)

17. Билеты и шпоры по Войсковому Тылу

18. Глобальна продовольча проблема

19. Основные проблемы и перспективы развития и размещения отраслей агропромышленного комплекса в Донецком экономическом районе

20. Проблема занятости трудовых ресурсов, их численность. Центральный экономический район.

21. Проблемы Аральского моря

22. Проблемы размещения производительных сил. Карпатский регион
23. Продовольственная проблема мира
24. Шпора по РПС (Распределение Производственных Сил) (Шпаргалка)

25. Проблема ресурсообеспечения

26. Территориальная проблема Курильских островов

27. Глобальные проблемы человечества. Использование Мирового океана

28. Угольная промышленность мира. Проблемы и перспективы

29. Рост населения, проблема продовольствия

30. Деятельность международных организаций ООН в решении глобальной продовольственной проблемы

31. Бюджетный дефицит и государственный долг: теория проблемы и ее проявление в российской экономике

32. Местные налоги: экономическая сущность, необходимость и проблемы взимания

Детская горка, цвет: зелёный/красный, скат 140 см.
Для активного летнего отдыха вам пригодится пластиковая горка Долони. Горка изготовлена из яркого пластика и украсит любую детскую комнату
2200 руб
Раздел: Горки
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений "Вокруг света", 18,5x13,5x7,5 см.
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений. Размер: 18,5x13,5x7,5 см. Материал: МДФ, комбинированные материалы. В ассортименте, без
873 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Next Pro Air (цвет: фиолетовый).
Велосипед трехколесный подходит для детей от 1 года. Характеристики: - хромированная облегченная рама, покрытая перламутровой краской с
4200 руб
Раздел: Трехколесные

33. Проблеми формування i виконання мiсцевих бюджетiв

34. Проблемы налогооблажения в странах переходного периода

35. Проблемы пенсионного обеспечения в РФ

36. Проблемы финансирования расходов на управление в Российской Федерации

37. Проблемы формирования доходной части бюджета Ханты-Мансийского Автономного Округа

38. Проблемы связанные с правами, свободами и обязанностями иностранных граждан и лиц без гражданства
39. Проблемы избирательного права современной России
40. Шпоры по предмету: "Деньги, Кредит, Банки"

41. ЛИЗИНГ: правовые основы и проблемы развития правового регулирования в РФ

42. Гражданское право (шпоры для гос экз)

43. Шпоры по гражданскому праву (2003г.)

44. Особенности и проблемы правового регулирования договора строительного подряда

45. Проблема рабства в США

46. Проблема отношений всей России с Кавказом

47. Проблема Курильских островов в отношениях СССР/России и Японии во второй половине XX-нач. XXI вв.

48. Бюджетный дефицит и профицит. Проблемы балансирования государственного бюджета на Украине

Настольная игра "Звонго!".
"Звонго" – безумно притягательная игра! В маленькой яркой сумочке всё необходимое для звонкой игры: волшебная магнитная палочка
1262 руб
Раздел: Классические игры
Карта желаний "Dream&Do".
Карта желаний, которая поможет тебе визуализировать мечты и достигать задуманного. Это твой источник вдохновения и напутствий,
1860 руб
Раздел: Прочее
Ящик "Профи", 25 литров.
Ящик хозяйственный "Профи" из цветного пластика. Размер: 410х295х312 мм. Объем: 25 литров.
416 руб
Раздел: Более 10 литров

49. Актуальные проблемы Украины в 2003-2004годах

50. Выборы: декларации и действительность (Некоторые проблемы избирательного права в современной России)

51. Основные проблемы совершенствования государственного аппарата РФ по оценкам российских и зарубежных аналитиков

52. Современные проблемы юрисдикционного иммунитета государства и его собственности в международном частном праве

53. Шпоры по муниципальному праву (Шпаргалка)

54. Налоговая система России: сущность, проблемы, перспективы развития
55. Актуальные проблемы возмещения налога на добавленную стоимость при экспорте товаров за пределы РФ
56. Шпоры по налогам

57. Проблемы разграничения административных деликтов от преступлений /Украина/

58. Проблема пользования нелицензионными товарами

59. Шпоры по общему праву

60. Проблема происхождения права

61. Шпоры по римскому праву

62. Проблемы страхования автотранспорта в России

63. Проблемы сочетания представительного и прямого правления

64. Проблемы законности в Российской Федерации

Набор для проведения раскопок "Dino Excavation. Динозавры" (Стегозавр и Тираннозавр).
Набор "Стегозавр и Тираннозавр" из серии Dino Excavation создан специально для детей, интересующихся палеонтологией. В комплекте
355 руб
Раздел: Археологические опыты
Электронный звуковой плакат "Космос", артикул PL-13-SPACE.
Электронный звуковой плакат в увлекательной и доступной форме расскажет ребенку о космосе и космических объектах на русском и английском
794 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Набор салатниц "Loraine", 10 предметов.
Форма: круглая. Материал: стекло, пластик. Цвет салатниц: прозрачный, рисунок. Диаметр: 17 см, 14 см, 12,5 см, 10,5 см, 9 см. Объем: 1,1
368 руб
Раздел: Наборы

65. Шпоры к ГОСам (теория государства и права)

66. Шпора по ТГП

67. Шпора по трудовому праву (по ТК)

68. Договоры в сфере найма труда: проблемы отраслевого разграничения

69. Шпоры по Финансовому праву РФ

70. Шпоры по экологическому праву (Шпаргалка) (WinWord7.0, PageMaker6.5)
71. Региональные проблемы экологической безопасности на полуострове Ямал
72. Проблемы молодежи (Young people’s problems)

73. Синтаксические функции герундия в испанском языке. Проблема атрибутивного герундия

74. Проблема интерпретации мифа в аттической трагедии

75. Культурология (Шпоры - Экзамен. вопросы 4-курс)

76. Основные проблемы культуры речи в СМИ

77. И.И.Крылов на Кавказских Минеральных Водах. Изучение проблемы

78. Проблема классификации языков

79. Философские проблемы фантастики

80. Проблема трагической судьбы России в повести А. Платонова "Котлован"

Подгузники-трусики для девочек Huggies DryNights, 8-15 лет, 9 штук.
Деликатная защита на всю ночь для детей от 4х лет, страдающих энурезом. Одноразовые Трусики Хаггис Драйнайтс для девочек 8-15 лет (30 - 47
427 руб
Раздел: Обычные
Тетрадь общая с магнитной закладкой "FLUOR. Желтый", В5, 120 листов, клетка.
Формат - В5. Закладка - ляссе. Внутренний блок - офсет, клетка. Обложка - мелованный картон. Скрепление - книжный переплет. Отделка -
418 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "На память".
Следите за тем, в каком порядке загораются кнопки, а затем правильно повторите последовательность загоравшихся цветов! Отличная игра,
310 руб
Раздел: Прочие

81. Философские проблемы в лирике М.Ю. Лермонтова

82. Культура, природа, человек. Проблемы и пути их решения

83. Шпоры-сочинения (Шпаргалка)

84. Проблема человека в эпоху раннего итальянского гуманизма

85. Экзистенциальные проблемы в творчестве Ф.М.Достоевского ("Дневник писателя", "Сон смешного человека", "Идиот")

86. Шпоры по зарубежной литературе 2-й половины 20 в.
87. Актуальные проблемы отцов и детей (по роману "Отцы и дети" Тургенева И.С.)
88. И.И.Крылов на Кавказских Минеральных Водах. Изучение проблемы

89. Проблема "героя времени"

90. Проблемы социальной защиты в произведениях художественной литературы 20-30 годов XX века

91. Проблема выражения авторской позиции в комедии А. С. Грибоедова "Горе от ума"

92. Проблемы постановки рук (теоретическое обоснование)

93. Актуальные проблемы предыстории ВОВ

94. Новейшая история США (Политика, Экономика, Культура, Международные отношения, Социальные проблемы etc.)

95. Экономическая реформа в Болгарии и проблемы ее интеграции в мировую экономику

96. Антигитлеровская коалиция: военно-политические проблемы и отражение их в современной и советской историографии

Средство от садовых муравьев "Муравьин", 300 грамм.
Препарат для эффективного уничтожения всех типов муравьев в домах, на садовых участках, на террасах. Без запаха! Препарат разрешен для
337 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых
Магнитные истории "Кто где живет?".
Игра магнитные истории "Кто где живет?" поможет малышу познать окружающий мир, развить внимательность и память, развить мелкую
499 руб
Раздел: Игры на магнитах
Игровой набор "Весы".
Размер: 280х122х130 мм.
338 руб
Раздел: Кассы, весы, игрушечные деньги

97. Египет как дар Нила. Проблема общины

98. Проблема интерпретации мифа в аттической трагедии

99. Шпоры к ГОС экзаменам Воронеж, 2004г.

100. Проблемы использования и пути развития интернет-компьютерных технологий в России


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.