Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Виробничі запаси - облік та аналіз

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

Зміст Вступ Розділ І. Основи побудови обліку та аналізу виробничих запасів підприємства в сучасних умовах господарювання 1.1 Економічна сутність виробничих запасів, їх класифікація та роль в діяльності підприємства . . 6 1.2 Методи оцінки виробничих запасів.16 1.3 Аналіз нормативної бази та спеціальної літератури з питань обліку та аналізу виробничих запасів підприємства . 22 Розділ II.Бухгалтерський облік виробничих запасів підприємства .31 2.1 Облік надходження виробничих запасів і розрахунків з постачальниками.31 2.2 Шляхи витрачання виробничих запасів та відображення їх в обліку.37 2.3 Особливості обліку малоцінних та швидкозношувальних предметів .42 2.4 Порядок проведення інвентаризації виробничих запасів та відображення її результатів в бухгалтерському обліку .49 Розділ III. Методика економічного аналізу використання виробничих запасів підприємства . 63 3.1 Система показників, інформаційна база та методи економічного аналізу виробничих запасів підприємства . 63 3.2 Методика аналізу забезпеченості підприємства виробничими запасами 65 3.3 Методика аналізу ефективності використання виробничих запасів підприємства . 73 Висновок79 Список використаних джерел.85 Додатки Вступ Розвиток ринкових відносин, впровадження різноманітних форм власності, реформування економічних відносин в Україні висувають дедалі нові й нові вимоги до бухгалтерського обліку, як до основного засобу контролю за веденням господарської діяльності підприємств. Тому удосконалення бухгалтерського обліку пов’язане з вирішенням актуальних завдань в економіці України: збільшення обсягу виробництва продукції (робіт, послуг), зниження собівартості продукції. Вирішення цих завдань можливо при забезпеченні підприємств необхідними матеріальними цінностями, без яких неможливий виробничий процес. Виробничі запаси - важлива складова частина національного багатства країни. Матеріали - предмети, які є матеріально-речовою основою виготовленої продукції. Вони беруть участь у виробничому процесі одноразово і переносять свою вартість на кінцеву продукцію повністю. Аналіз надходження матеріальних цінностей та їх використання і реалізація є основою ділянкою аналітичної роботи підприємства, яка забезпечує визначення і контроль точності та об’єктивності основного показника діяльності підприємства - обсягу реалізації і фінансових результатів господарсько-фінансової діяльності. Важливим інструментом виявлення внутрішньовиробничих резервів економії та раціонального використання матеріальних ресурсів є економічний аналіз. Метою дослідження є розкриття методики обліку та аналізу виробничих запасів та надання пропозицій щодо вдосконалення виробничих запасів, а також пошук резервів підвищення ефективності використання виробничих запасів. Завданням роботи є: 1)розкрити економічну сутність виробничих запасів; 2)класифікацію та роль в діяльності підприємства; 3)методи оцінки виробничих запасів; 4)провести аналіз нормативної бази та спеціальної літератури з питань обліку та аналізу виробничих запасів підприємства; 5)дослідити облік надходження запасів і розрахунків з постачальниками; 6)шляхи витрачання виробничих запасів та відображення їх в обліку; 7)особливості обліку малоцінних та швидкозношувальних предметів; 8)порядок проведення інвентаризації виробничих запасів та відображення її результатів в бухгалтерському обліку; 9)систему показників, інформаційну базу та методи економічного аналізу запасів підприємства; 10)методику аналізу забезпеченості підприємства виробничими запасами; 11)методику аналізу ефективності використання виробничих запасів підприємства.

Предметом дипломної роботи є облік та аналіз виробничих запасів підприємства в сучасних умовах господарювання. Об'єкт дослідження: виробничі запаси в системі управління оборотними активами підприємства. Інформаційною базою є Закони Верховної Ради України, Постанови Кабінету Міністрів, Накази органів державного управління, Міністерства фінансів, Національного банку України, положення (стандарт) бухгалтерського обліку №9 “Запаси”, положення про документальне забезпечення запасів у бухгалтерському обліку, план рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку,інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу спеціальні та періодичні видання, а також зарубіжні видання з питань ринкової економіки, бухгалтерського обліку, економічного аналізу, контролю і ревізії. Аналітичне дослідження виробничих запасів актуальне і має практичне значення. Під час аналізу матеріальних запасів підприємства досліджується рух матеріалів, їх оцінка, а також правильне відображення в реєстрах бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Над даною темою працювали такі економісти: Савицька Г.В., Петрова В.І., Стражева В.І. та інші видатні вітчизняні та зарубіжні автори. Облік та аналіз надходження та руху матеріалів є актуальним, адже ефективне використання матеріалів призведе до зменшення витрат, собівартості продукції, підвищення рентабельності, матеріального та фінансового становища підприємства. При написанні дипломної роботи для проведення економічного аналізу за даною темою використовуються такі методи дослідження: діалектичний метод пізнання, метод наукової абстракції, методи конкретного і абстрактного, логічного та історичного дослідження, системного та порівняльного аналізу. Дані методи аналізу дають змогу зробити всебічний економічний аналіз, що дасть змогу зробити більш достовірні дані, на основі яких можна зробити висновок про діяльність підприємства. Раціональне використання матеріальних запасів – один з важливих факторів росту виробництва. Таким чином значення аналізу розрахунків по руху матеріальних запасів складається на основі того, що є необхідним засобом вивчення економічної ситуації Розділ І. Основи побудови обліку та аналізу виробничих запасів підприємства в сучасних умовах господарювання 1.1 Економічна сутність виробничих запасів, їх класифікація та роль в діяльності підприємства В обліковій літературі можна зустріти багато різних понять, пов'язаних із запасами, проте, слід враховувати, що кожна з них має самостійне значення та власне тлумачення. У навчальній літературі часто застосовується поняття &quo ;виробничі запаси&quo ;, замінене поняттям &quo ;матеріали&quo ;. Деякі автори при визначенні поняття матеріальних оборотних активів застосовують термін &quo ;цінності&quo ;. Однак, поняття &quo ;цінність&quo ; є описовою категорією, ознакою, якісним або критеріальним показником, що характеризує запаси як економічні елементи, які мають користь для їх власника і можуть принести йому економічні вигоди.

Запаси — це матеріальні ресурси (засоби виробництва, предмети споживання, інші цінності), необхідні для забезпечення розширеного відтворення, обслуговування сфери нематеріального виробництва та задоволення потреб населення, які зберігаються на складах або в інших місцях з метою їх наступного використання. Принципи формування в бухгалтерському обліку інформації про запаси та розкриття її у фінансовій звітності встановлено П(С)БО 9 &quo ;Запаси&quo ;, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 20. 10. 1999 р. № 246 . Запаси визнаються підприємством за таких умов: - існує ймовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов'язані з їх використанням; - їх вартість може бути достовірно визначена. Основними завданнями обліку виробничих запасів є: ·правильне та своєчасне документальне оформлення всіх операцій з руху матеріальних цінностей, виявлення та відображення витрат, пов'язаних з їхньою заготівлею; контроль за надходженням, заготівлею матеріальних цінностей, їх зберіганням; ·одержання точних відомостей про залишки запасів, що знаходяться на складах і в коморах; ·правильне та своєчасне виявлення запасів, які не використовуються на підприємстві та підлягають реалізації. Забезпечення зберігання запасів здійснюють такими методами: а) через систему матеріальної відповідальності — укладанням договорів із працівниками, які мають доступ до оформлення документів про рух матеріальних цінностей; б) документальне оформлення всіх операцій руху матеріальних цінностей (прийняття, відпуск, списання); в) затвердження окремим наказом посадового списку осіб, що мають право підписувати документи з прийняття, відпуску та списання матеріальних цінностей; г) налагодження складського господарства; ґ) проведення інвентаризації (вибіркової та суцільної). Запаси для кожного підприємства – це також активи, які утримуються для продажу за умови звичайної господарської діяльності (товари); які перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва, (незавершене виробництво); утримуються для використання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг (сировина, матеріали тощо). При виробництві продукції використовують вже виробничі запаси. Виробничі запаси – це придбані або самостійно виготовлені запаси, що підлягають подальшій переробці на підприємстві або утримуються для іншого споживання у ході нормального операційного циклу. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 “Запаси” детально регламентує загальні засади організації бухгалтерського обліку запасів і в принципі по-новому вирішує питання визначення та обліку первісної (балансової) вартості виробничих запасів та товарів, що сприятиме об’єктивному відображенню в бухгалтерському обліку фактичної собівартості використаних виробничих запасів і реалізованих товарів, точному визначенню фінансових результатів господарсько-фінансової діяльності підприємств. Класифікація кожного явища є дуже важливою ланкою, оскільки від її правильності буде залежати і правильність використання цього явища. Основоположна класифікація запасів закладена в законодавстві, а саме в Плані рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобовязань і господарських операцій підприємств і організацій.

Оренбургская экспедиция прекратила существование. ОРЕНБУРГСКИЙ ЗАПОВЕДНИК - в Российской Федерации, Оренбургская обл. Основан в 1989. Площадь 21,7 тыс. га. Несколько разрозненных по всей области участков, в т. ч. в Заволжье (целинные степи, гнездовья стрепета, дрофы, места обитания степного сурка), карстовые озера Косколь. ОРЕНБУРГСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО - создано в 1748-55 на Оренбургской укрепленной линии (центр - Оренбург). В 1916 население ок. 533 тыс. человек, св. 7,4 млн. десятин земли. В 1-ю мировую войну выставило 21,5 конных полков, 9 батарей, 46 сотен. В 1918 упразднено. ОРЕНБУРГСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ газоконденсатное - в Российской Федерации, вблизи Оренбурга (Волго-Уральская нефтегазоносная провинция). Открыто в 1966. Залежи на глубине 1,5-2,3 км. Начальные запасы 1780 млрд. м3. Газ метановый. Содержание конденсата 76 г/м3. ОРЕН-КАЛА - развалины средневекового г. Байлакан (5-13 вв.) в Азербайджане. Оборонительные стены, башни, дома, бани, гончарные печи и др. ОРЕОЛ (франц. aureole - от лат. coronа aureola - золотой венец),..1) в религиозном изобразительном искусстве ореол вокруг головы человека символ святости; ср. нимб...2) Светлый круг, сияние вокруг светящегося, раскаленного предмета...3) В переносном смысле - блеск, сияние ("ореол славы"). "ОРЕОЛ" - искусственный спутник Земли для изучения космического пространства (в т. ч. природы полярных сияний) по программе сотрудничества между СССР и Францией

1. Розробка фінансового плану будівельного підприємства на основі аналізу його фінансового стану

2. Науково-практичні основи аналізу банкрутства підприємства та шляхи його подолання

3. Фінансовий аналіз підприємства ВАТ "Виробничо-технічне підприємство "Укренергочормет"

4. Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності інструментального цеха оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків)

5. Управління запасами матеріалів на підприємстві

6. Організаційна і виробнича структура підприємства
7. Капітал і виробничі фонди підприємства
8. Моніторинг виробничої програми підприємства

9. План реконструкції підприємства "Виробниче об’єднання "Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова"

10. Статистичні показники виробничої діяльності підприємства

11. Виробнича програма підприємства

12. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

13. Аналіз відпрацьовування елементів дресирування собак для захисно-караульної служби (ЗКС) в умовах підприємства

14. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства

15. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

16. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

Стиральный порошок "INDEX", универсал, 6000 грамм.
Предназначение: для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон (кроме изделий
1024 руб
Раздел: Стиральные порошки
Карандаши цветные "Kores", 36 цветов, с точилкой.
Цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Шестигранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт. Мягкий грифель.
622 руб
Раздел: Более 24 цветов
Подставка для колец Zoola "Кошка", хром.
Серия стильных и функциональных держателей для украшений от Umbra. Они предназначены как для хранения украшений, так и общего декора
590 руб
Раздел: Подставки для украшений

17. Аналіз технології виготовлення варених ковбасних виробів і проект м’ясопереробного підприємства потужністю 3 т виробів за зміну

18. Аналіз зовнішнього середовища підприємства ВАТ "АртВітраж"

19. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

20. Матеріально-технічна база підприємства оптової торгівлі та робота непродовольчого магазину самообслуговування

21. Організація роботи підприємства

22. SWOТ-аналіз підприємства
23. Аналіз та розроблення стратегій ЗЕД для підприємства харчової промисловості
24. Комплексний аналіз соціології праці в умовах підприємства ВАТ "Шахта Красноармійська-Західна №1"

25. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства: оцінка привабливості стратегічних зон господарювання

26. Аналіз господарської діяльності підприємства

27. Аналіз пасажирських перевезень транспортного підприємства "Державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль"

28. Аналіз вхідних і вихідних грошових потоків підприємства

29. Аналіз нормативно–правової бази по податку на прибуток підприємства

30. Аналіз фінансових ресурсів підприємства

31. Аналіз фінансового стану підприємства

32. Аналіз фінансового стану підприємства

Развивающая игра с карточками "Изучаем время".
Набор с карточками "Изучаем время" - очень увлекательная и полезная для развития малыша игрушка. При помощи неё ребёнок
345 руб
Раздел: Обучающие, игровые
Рюкзак универсальный с отделением для ноутбука "Омега", розовый, 32 литра, 49x35x18 см.
Рюкзак универсальный с отделением для ноутбука. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Водоотталкивающая
1364 руб
Раздел: Без наполнения
Кастрюля со стеклянной крышкой, 4 л.
Объем: 4 л. Диаметр: 20 см. Глубина: 12,5 см. Толщина стенок: 0,5 мм. Кастрюля из высококачественной нержавеющей стали класса
811 руб
Раздел: От 3,1 до 5 литров

33. Аналіз фінансового стану підприємства (на матеріалах ЗАТ "АТБ Групп")

34. Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ "Галактон"

35. Аналіз фінансового стану сільськогосподарського підприємства ООО "Степове"

36. Необоротні активи. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

37. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

38. Аналіз виконання плану з собівартості продукції підприємства
39. Аналіз господарсько-фінансової діяльності підприємства ВАТ "Володарка"
40. Аналіз діяльності підприємства

41. Аналіз доходів і витрат автотранспортного підприємства

42. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен"

43. Аналіз маркетингової та фінансово-господарської діяльності підприємства МПП "Монтажник"

44. Аналіз фінансового стану комунального підприємства "Чернігівське тролейбусне управління"

45. Аналіз фінансового стану підприємства (на прикладі АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА")

46. Аналіз фінансового стану підприємства та оцінка інвестиційного проекту

47. Экономічний аналіз підприємства

48. Підвищення ефективності роботи підприємства на основі застосування економіко-математичних методів (на прикладі ВАТ "Дніпрополімермаш")

Стол детский "Малыш".
Компактный пластиковый стол «Малыш» непременно станет неотъемлемым атрибутом в комнате вашего ребенка. Теперь у малыша будет отдельный
673 руб
Раздел: Столики
Соковарка ВЕ-08/1 "Webber", 8 л.
Кастрюля для воды: 24х11,5 см; 5 л. Контейнер для фруктов: 26х16см; 8 л. Контейнер для сока с силиконовой трубкой: 26х16 см; 8 л. Толщина
2673 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки
Набор посуды "Тролли", 3 предмета.
Набор посуды в подарочной упаковке. Кружка 210 мл. Миска 18 см. Тарелка 19 см.
521 руб
Раздел: Наборы для кормления

49. СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

50. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")

51. Бізнес-план підприємства

52. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

53. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

54. Загальна характеристика оборотних коштів підприємства
55. Розробка підприємства LOMAPAK
56. Фінанси підприємства контрольна

57. Формування основних фондів підприємства

58. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

59. Матеріально-технічне забезпечення підприємства

60. Оцінка фінансового стану підприємства

61. Персонал підприємства

62. Рентабельність підприємства

63. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

64. Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності

Подставка для бумаг трехсекционная сборная, серая.
Формат: А4. Материал: пластик. Цвет: серый.
337 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Ящик почтовый с замком, тёмно-зелёный.
Ящик почтовый с замком. Материал: пластик. Длина: 385 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 80 мм.
505 руб
Раздел: Прочее
Мебель для кукол "Спальня Конфетти".
Спальня "Конфетти" - это игровой набор, состоящий из пуфика, кровати и трюмо. Мебель собирается по схеме. При сборке не забудьте
565 руб
Раздел: Спальни, кроватки

65. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові

66. Вибір форм кредиту комерційного банку для фінансування капітальних та поточних потреб підприємства

67. Створення приватного підприємства по виробництву повітряної кукурудзи

68. Витрати підприємства

69. Відтворення господарських операцій у бухгалтерському балансі підприємства

70. Економічна оцінка активу балансу підприємства
71. Облік готівкових та касових операцій приватного підприємства "Індустрія Клімату"
72. Облік розрахунків з учасниками (засновниками) підприємства

73. Організація і методика аудиту доходів підприємства

74. Організація облікової політики підприємства

75. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

76. Фінансова звітність підприємства

77. Аудит доходів підприємства

78. Аудит установчих документів підприємства

79. Правовий статус приватного підприємства

80. Реєстрація приватного підприємства

Конструктор "Mechanical Kangaroo".
Конструктор для сборки действующей модели «Механический Кенгуру». Каждый мальчишка, увидев хитроумный механизм, пытается его
317 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Танк с пневмопушкой.
У танка башня поворачивается, пушка поднимается, стреляет снарядами (пульки входят в комплект, 6 штук). Размер: 28x8x10 см. Материал: пластик.
327 руб
Раздел: Танки
Карандаши акварельные "Progresso Aquarelle", 24 цвета, 24 штуки.
Набор акварельных карандашей Koh-i-noor Progresso содержит 24 бескорпусных цветных карандаша, размещенных в металлической упаковке.
1027 руб
Раздел: Акварельные

81. Вбудовані WEB-сервери. Автоматизовані системи в обліку підприємства

82. Інформаційні потреби управлінського апарату підприємства

83. Проект удосконалення нерентабельного підприємства

84. Розробка моделі системи "Відкриття нового підприємства по виготовленню цегли", використовуючи методології проектування IDEF0 та UML

85. Активізація маркетингової діяльності машинобудівного підприємства

86. Бізнес-план Приватного підприємства "Універсам "Енергетик"
87. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність
88. Непрямі податки підприємства

89. Обгрунтування товарного портфелю торговельного підприємства ЗАТ "Вентиляційні системи"

90. Основні підходи визначення ефективності формування інвестиційно-інноваційної політики підприємства на засадах маркетингу

91. Підвищення конкурентоспроможності підприємства на прикладі ПП "Урсуленко"

92. Розробка маркетингової стратегії підприємства

93. Розробка плану маркетингу малого та середнього підприємства

94. Товарна політика підприємства на прикладі ДП УВК "Nemiroff"

95. Формування іміджу підприємства на прикладі ВАТ "ТерА"

96. Ціноутворення та цінова політика підприємства

Электронный звуковой плакат "Живая география".
Электронный звуковой плакат «Живая география» поможет малышу узнать о нашей планете Земля и её обитателях, познакомит его с материками и
794 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Глобус Марса.
Шар выполнен из толстого пластика, имеет один прочный шов по экватору. Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки:
1007 руб
Раздел: Глобусы
Блюдо "Пасхальное", диаметр 22 см.
Блюдо. Диаметр: 22 см. Высота: 3,5 см. Материал: фарфор. В ассортименте, без возможности выбора.
422 руб
Раздел: Прочее

97. Збутові стратегії підприємства

98. Лікарські розчини, одержувані в умовах фармацевтичного підприємства

99. Вплив митно-тарифного регулювання на зовнішню торгівлю (на прикладі підприємства ВАТ "Київмедпрепарат")

100. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.