Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина     Медицина Медицина

Морфологічна порівняльна характеристика хірургічних способів корекції портальної гіпертензії

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М.І.ПИРОГОВА На правах рукопису ДУСИК АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ УДК: 611-018.5 : 616.351-089 МорфОЛОГІЧНА ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ХІРУРГІЧНИХ СПОСОБІВ КОРЕКЦІЇ ПОРТАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ (експериментальне дослідження) 14.03.01 - нормальна анатомія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Вінниця – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова МОЗ України. Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Костюк Григорій Якович, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України, завідувач кафедри топографічної анатомії та оперативної хірургії. Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор Гунас Ігор Валерійович, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України, завідувач науково – дослідного центру; доктор медичних наук, професор Гнатюк Михайло Степанович, Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України, професор кафедри загальної та оперативної хірургії з топографічною анатомією, травматологією та ортопедією. Захист дисертації відбудеться “12” червня 2008 року о “1400” годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 05.600.02 при Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова МОЗ України: 21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова: 21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56. Автореферат розісланий “8” травня 2008 року. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради к.мед.н., доцент О.В. Власенко ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Актуальність проблеми обумовлена постійним зростанням числа хворих на вірусний гепатит, цироз, зловживанням сильно-діючими лікарськими засобами, погіршенням екологічної обстановки, а також такими соціальними недугами, як алкоголізм та наркоманія (Григоров Ю.Б., 2003; Лапшин А.В., 2003; Левітан Б.Н. із співав., 2002). Як ні при жодному хірургічному захворюванні не запропоновано такої великої кількості операцій, як при портальній гіпертензії (ПГ) (Зурбаев Н.Т. із співав., 2005; Мишина Т.П., 2002; Mamiya Y., 2004). Чим і підкреслюється надзвичайна складність цієї проблеми та важкий шлях розвитку хірургічного лікування цього захворювання від простої пункції до таких складних операцій, як портокавальні анастомози (Шерцингер С.Б., 2007; Петровський Б.В. із співавт., 1994; Эмилио Итала, 2006) та пересадка печінки (Саенко В.Ф., Котенко О.Г., 2004; Jai A., 2000). Розробка нових ефективних методик у лікуванні ПГ є суттєвою задачею для хірургічної гепатології (Зурбаев Н.Т., Ерамишанцев А.К., 2004; 2007; Русин В.І., 2002). Відомо також і те, що перебіг ПГ частіше має тотальний характер з залученням у коло патологічних порушень усього судинного русла, що належить до басейну ворітної вени. До того ж основні порушення гемодинаміки і морфофункціональні зміни в мікроциркуляторному руслі відбуваються в органах черевної порожнини (Гайворонский И.В

., 1990; Дыскин Е.А., Гайворонский И.А., 1997; Зеляк В.Л. із співавтор., 2003). Аналіз даних сучасної літератури свідчить про те, що незважаючи на багаточисельні дослідження, які стосуються хірургічного лікування ПГ, залишається невисвітленим питання морфологічних змін органів черевної порожнини при її хірургічній корекції (Ковальський М.П., 1992). У розвитку та перебігу ПГ велика роль відводилась стану нирок (Лапчинская И.И. із співавт., 2005; Aydogdu S., 2004; Biswas K.D., 2002; Kramer L., Horl W.H., 2002). Проте слід зауважити, що дані автори, в основному, вивчали функціональні зміни у нирках при ПГ, не звертаючи уваги на морфологічні прояви після її хірургічної корекції, особливо на їх динаміку. Перспективним напрямком, на думку багатьох авторів, слід вважати подальший пошук та експериментальне обґрунтування оптимального методу лікування, визначення відповідного оперативного втручання та прогнозування результатів хірургічного лікування, які тісно пов'язані з більш чіткою і правильною інформацією про поняття глибини ураження паренхіми печінки та інших органів черевної порожнини, оцінки можливостей організму в цілому. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертації затверджена вченою радою медичного факультету Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова МОЗ України (протокол №4 від 17.03.2005) і проблемною комісією МОЗ і АМН України &quo ;Морфологія людини&quo ; (протокол №67 від 29 червня 2005 року). Дисертаційна робота виконана відповідно до плану наукових досліджень кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова і є фрагментом планової наукової роботи &quo ;Особливості компенсаторно-пристосувальних процесів в організмі при захворю-ваннях органів черевної порожнини, малого тазу та клініко-експериментальне обґрунтування нових способів хірургічного лікування&quo ; (№ державної реєстрації 0104U002842). У процесі її виконання автор провів дослідження органів черевної порожнини при ПГ та при її хірургічній корекції. Мета дослідження. Встановити особливості морфофункціональних змін в органах черевної порожнини при порівнянні різних методів корекції портальної гіпертензії. Задачі дослідження: Встановити особливості морфофункціональних змін в органах черевної порожнини при портальній гіпертензії. Визначити морфофункціональні зміни в органах черевної порожнини після корекції портальної гіпертензії резекцією тонкої кишки. Дослідити морфологічні зміни в органах черевної порожнини після корекції портальної гіпертензії накладанням спленоренального анастомозу. Визначити морфофункціональні зміни в органах черевної порожнини при виконанні спленоренального анастомозу за допомогою власної методики. Провести порівняльну характеристику морфофункціональних змін при хірургічних способах корекції портальної гіпертензії. Об’єкт дослідження: портальна гіпертензія. Предмет дослідження: морфофункціональні зміни органів при портальній гіпертензії та її хірургічній корекції. Методи дослідження: морфологічні (макроскопічний, мікроскопічний, морфометричний), які дозволили встановити структурні зміни в органах черевної порожнини.

Функціональним методом визначали швидкість об’ємного кровотоку у ворітній вені, тиск у ворітній та ниркових венах; статистичний - для об’єктивізації одержаних кількісних даних. Наукова новизна одержаних результатів. Вперше в динаміці проведено дослідження гістологічного стану нирок при різних способах хірургічної корекції ПГ. Встановлено, що у перші місяці після корекції ПГ формуванням спленоренального анастомозу (СРА) у лівій нирці переважають процеси склерозу, у правій нирці - гіпертрофічні. При даній формі корекції ПГ через 6 місяців від початку експерименту виявлено значно більший розвиток елементів сполучної тканини у тканинах лівої нирки. Вперше розроблено та морфофункціонально обґрунтовано для корекції венозного тиску у ворітній вені при ПГ новий спосіб СРА, який запобігає значному зниженню тиску в лівій нирці, регулює порційність надходження крові у ліву ниркову вену, що, у свою чергу, веде до збереження функціонального стану паренхіми нирки. Вперше на основі морфологічних та морфометричних характеристик встановлено оптимальну довжину тонкої кишки (ТК) для корекції ПГ. Визначено динаміку гістологічних змін в органах черевної порожнини при даному способі корекції ПГ, яка дає можливість зберегти близькі до норми параметри гемодинаміки у портальній системі та запобігти морфологічним змінам в органах черевної порожнини. Практичне значення одержаних результатів. Результати роботи дозволили доповнити відомості про патогенез морфологічних змін у органах черевної порожнини при ПГ. Отримані дані можуть бути використані для розробки нових методів лікування ПГ, а також складуть основу для більш раціонального та патогенетично обґрунтованого вибору показів до оперативного лікування та вибору способу хірургічної корекції ПГ. Матеріали про структурні зміни в органах черевної порожнини при різних способах хірургічної корекції ПГ можуть сприяти оцінці клінічних, гемодинамічних, біохімічних досліджень, формуванню морфологічних класифікацій, патогенетичної направленості лікувальних та реабілітаційних заходів. Наукові результати дисертації впроваджені в програму навчального процесу та для використання в науковій роботі на кафедрах анатомії людини, госпітальної хірургії Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, на кафедрах оперативної хірургії та топографічної анатомії Буковинського державного медичного університету, Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, Дніпропетровської державної медичної академії, Донецького державного медичного університету, Одеського державного медичного університету, Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського. Особистий внесок здобувача. Автором самостійно здійснено інформаційний пошук, аналіз джерел наукової літератури, визначена актуальність проблеми, сформульовані мета та задачі дослідження, обґрунтовано вибір методів дослідження. Здобувачем особисто виконано експериментальне моделювання портальної гіпертензії та її хірургічна корекція, зроблено статистичний аналіз результатів, сформульовано основні теоретичні та практичні положення роботи.

У цей час була висунута «теоря аристократизму» , за якою творцями герочного епосу вважались дружинники княжо верхвки.  прихильниками в Укран були П. Житецький, В. Перетц та н. Згодом М. Драгоманов, який був обзнаний з працями головних тогочасних напрямв фольклористики (мфологчна, антропологчна, мAрацйна школи), переконався, що ус вони з рзних бокв висвтлюють твори усно словесност. Тобто кожен з них мстить рацо нальне зерно, тому вони не повинн взамовиключати один одного, а кожен повинен застосовуватись на свому мсц. Вчений, який на раннх етапах сво дяльност рзко виступав проти мфологчного аналзу фольклору, у свох останнх працях визнав його законнсть, але за умови, що при цьому буде звернено увагу на вс можлив пзнш запозичення. Як зазначив Ф. Колесса, таким пдходом «Драгоманов призна засаду еклектизму, себто вибору з кожно системи того, що найбльше пригоже в даному випадку, вибору вдповдного пдходу при дослд й пояснюванн окремих творв усно словесности, як визначаються такою великою рзнороднстю й вдмнами, таким складним характером ». ¶деями еклектизму наповнен прац й ншого видатного дослдника-фольклориста, прихильника сторично-порвняльного методу Михайла Грушевського (18661934)

1. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

2. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр

3. Порівняльна характеристика сміттєспалювальних заводів

4. Порівняльна характеристика рибопродуктивності ставів за умов використання інтенсивної, напівінтенсивної та екстенсивної технології отримання рибницької продукції

5. Порівняльна характеристика розкриття статей дебіторської та кредиторської заборгованостей у фінансовій звітності згідно П(С)БО та М(С)БО

6. Порівняльна характеристика інформаційних жанрів журналістики
7. Міжнародне маркетингове середовище і його складові частини. Порівняльна характеристика прямого і непрямого експорту як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок
8. Міжнародний маркетинг як наслідок інтернаціоналізації маркетингової діяльності. Порівняльна характеристика стратегій виходу на зовнішній ринок

9. Порівняльна характеристика політичних ідеологій: соціал-демократії та лібералізму

10. Клініко-морфологічна характеристика і тактика хірургічного лікування багатовузлового еутиреоїдного зоба

11. Морфологічна характеристика рас

12. Клініко-морфологічна характеристика серцево-судинної системи та медико-соціальна реабілітація хворих на цукровий діабет 2 типу

13. Морфологічна характеристика лімфатичних судин слизової оболонки решітчастого лабіринту людини

14. Порівняльний внвліз діяльності страхових компаній на ринку України

15. Порівняльна оцінка ефективності підгодівлі курей-несучок преміксами різного виробництва

16. Порівняльне державознавство

Настольная игра "Битва полов", артикул 7747.
Предлагаем вам принять участие в извечном противостоянии мужчин и женщин. В настоящей битве сойдутся мужское мышление и женская логика,
568 руб
Раздел: Игры для взрослых (18+)
Рамочка на 12 фотографий "Первый год" (белая).
Рамочка с отпечатком - это особый подход к созданию очаровательного подарка на память для этого особого периода жизни, с картинкой и
2503 руб
Раздел: Мультирамки
Доска магнитно-маркерная "Premium", 450x600 мм.
Доска магнитно-маркерная "Premium". Увеличенная толщина магнитно-маркерной поверхности, ДВП основа. Полочка для аксессуаров и
940 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

17. Порівняльний аналіз особливостей судових систем Ізраїлю й Німеччини

18. Методи лінгвістичних досліджень.Описовий метод. Порівняльно-історичний метод

19. Порівняльні конструкції у творах В. Симоненка

20. Виникнення історичного мовознавства і порівняльно-історичного методу дослідження мов

21. Своєрідність композиції "Порівняльних життєписів" Плутарха

22. Оптимізація хірургічних методів лікування генералізованого пародонтиту ІІ та ІІІ ступеня тяжкості
23. Бенчмаркінг (порівняльний конкурентний аналіз)
24. Порівняльний аналіз: Гіппократ і Демокрит

25. Порівняльний аналіз головних понять аскетичної антропології та феномена мови

26. Порівняння властивостей органічних речовин

27. Теорія та практика споживання в Україні та країнах СНД: порівняльний аспект

28. Медико-психологічна характеристика невротичних розладів у музично-педагогічних працівників

29. Характеристика побочного молочного сырья. Способы производства и сущность технологии производства различных видов сметаны

30. Технико-экономическая характеристика отдельных способов производства стали

31. Гігієнічна характеристика трудового процесу

32. Агрохімічна характеристика солонцевих грунтів

Развивающая игра с карточками "Изучаем время".
Набор с карточками "Изучаем время" - очень увлекательная и полезная для развития малыша игрушка. При помощи неё ребёнок
345 руб
Раздел: Обучающие, игровые
Рюкзак универсальный с отделением для ноутбука "Омега", розовый, 32 литра, 49x35x18 см.
Рюкзак универсальный с отделением для ноутбука. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Водоотталкивающая
1364 руб
Раздел: Без наполнения
Кастрюля со стеклянной крышкой, 4 л.
Объем: 4 л. Диаметр: 20 см. Глубина: 12,5 см. Толщина стенок: 0,5 мм. Кастрюля из высококачественной нержавеющей стали класса
811 руб
Раздел: От 3,1 до 5 литров

33. Характеристика основных способов действия в специальной операции по пресечению захвата ВГО

34. Фізико-географічна характеристика озер Північної Америки

35. Економіко-географічна характеристика Румунії

36. Загальна соціально-економічна характеристика країн Західної Європи

37. Комплексна фізико-географічна характеристика Уралу

38. Орографічна характеристика Сумщини
39. Общая характеристика и способы защиты авторских и смежных прав
40. Способы выражения грамматических значений в морфологии

41. Гігієнічна оцінка третинного очищення стічних вод у біологічних ставах з вищою водяною рослинністю

42. Загальна патологічна характеристика пухлин

43. Інтраопераційна профілактика ускладнень хірургічного лікування стоматологічних хворих

44. Клінічна характеристика симптоматики та перебігу бактеріальної пневмонії у дітей

45. Лапароскопічная хірургія товстого кишківника

46. Прогностичне значення клінічних, клініко-лабораторних та нейровізуальних характеристик ішемічного інсульту

47. Економічна характеристика країн Третього світу. Нові тенденції розвитку

48. Психо-педагогічна характеристика дітей молодшого шкільного віку

Мультиплеер с проектором "Спокойной ночи, малыши!".
"Спокойной ночи, малыши!" от компании "Азбукварик" - это музыкальная игрушка из серии "Мультиплеер с
330 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
Грамота "С гербом и флагом", вертикальная, 200 штук (количество томов: 200).
Размер: 210x297 мм. Материал: бумага мелованная, плотностью 140 г/м2. В упаковке: 200 штук.
1024 руб
Раздел: Грамоты без текста
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 5/XL (11-25 кг), 48 штук.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
801 руб
Раздел: Более 11 кг

49. Вплив морфологічних показників дівчаток 11-12 років, що займаються художньою гімнастикою, на техніку виконання змагальних вправ

50. Загальна характеристика хімічних властивостей Купруму

51. Токсикологічна характеристика забруднюючих речовин води

52. Економічна оцінка екологічних збитків

53. Економічна стратегія розвитку соціально-економічних систем України

54. Загальна характеристика основних економічних моделей
55. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України
56. Измерение количественных и качественных характеристик звезд

57. Солнечные пятна, динамика и механизм их образования, способы их учета в экологии и астрофизике

58. Общая характеристика процесса научения

59. Биологическая характеристика возбудителей вирусных трансфузионных гепатитов

60. Пути и способы повышения устойчивости работы РЭА

61. Природные пожары, их характеристика,особенности лесных пожаров

62. Поражающие факторы ядерного оружия и способы защиты от него

63. Способы защиты населения при радиоактивном и химическом заражении местности

64. Экономико-географическая характеристика Юга США

Набор детской складной мебели "Первоклашка. Осень".
В комплект входит стол-парта и стул с мягким сиденьем, пенал. Металлический каркас. Столешница облицована пленкой с тематическими
1637 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Счеты детские "Умный жираф".
Счеты - это не только первый математический прибор, но и увлекательная игра. Пусть ребенок отсчитает столько косточек на счетах, сколько у
377 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Шкатулка для рукоделия "Сундучок", 18x13x8 см, арт. 80863.
Такая шкатулка послужит оригинальным, а главное, практичным подарком, в котором замечательно сочетаются внешний вид и функциональность.
627 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия

65. Австралия - экономико-географическая характеристика

66. Общая экономико-географическая характеристика стран Африки

67. Сравнительная характеристика хозяйства Волго-Вятского и Западно-Сибирского районов

68. Трудовые ресурсы, их численность, характеристика развития угольной промышленности, Центральный экономический район, его отрасли специализации промышленности

69. Характеристика Дальневосточного экономического района

70. Экономико- и политико-географическая характеристика ФРГ
71. Экономико-географическая характеристика республики Татарстан
72. Экономико-географическая характеристика страны на примере Испании

73. США: современный уровень социально-экономического развития. Характеристика современного состояния, анализ причин, перспективы развития

74. Экономико-географическая характеристика топливной промышленности Российской Федерации

75. Социалоно-экономическая характеристика Уральского экономического района

76. Экономико-географическая характеристика Германии

77. Экономико-географическая характеристика Германии

78. Экономико-географическая характеристика государства Ирландия

79. Комплексная экономико-географическая характеристика Мексики

80. Экономико-географическая характеристика Канады

Простыня на резинке "Мокко", 160x200 см.
Трикотажная простыня "Tete-a-Tete" изготовлена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
741 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Набор для проведения раскопок "Jewerly Excavation. Горный хрусталь".
Набор для проведения раскопок "Горный хрусталь" из серии Jewerly Excavation станет идеальным подарком для юных любителей
373 руб
Раздел: Археологические опыты
Развивающая игра "Таблица умножения".
Благодаря этой красочной и яркой игрушке ребёнок очень быстро выучит таблицу умножения! Набор состоит из игрового поля и 100 разноцветных
442 руб
Раздел: Кассы букв и цифр (без магнита)

81. Экономическая характеристика Таджикистана

82. Сравнительная характеристика Калининградской области и Приморского края

83. Характеристика природного комплекса Черного моря

84. Характеристика Франции

85. Социально-экономическая характеристика Болгарии

86. Объем и характеристики исходной информации для составления проектов разработки нефтяных и газовых месторождений (контрольная)
87. Инженерно-геологические изыскания для определения характеристик грунтов и оснований
88. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере налогообложения

89. Участники арбитражного процесса: классификация, права и обязанности, характеристика правового положения. Представительство в арбитражном процессе

90. Виндикационный иск как способ защиты вещных прав

91. Приобретение права собственности на движимое и недвижимое имущество, сравнительная характеристика

92. Сравнительная характеристика института брака по российскому и мусульманскому праву

93. Гражданско-правовые способы защиты права собственности и ограниченных вещных прав

94. Ипотечное жилищное кредитование как способ улучшения жилищных условий

95. Сравнительная характеристика средневековых государств

96. Характеристика налоговой системы Великобритании

Шкатулка Jardin D'Ete "Розовая глазурь", 11x10x8 см.
Шкатулка Jardin D’ete превосходно подойдет для хранения украшений. Она исполнена из стекла и металла. Шкатулка сочетает в себе
1077 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Шарики, 50 шт.
Шарики из мягкого пластика. Диаметр: 6 см. Цвет представлен в ассортименте, без возможности выбора.
342 руб
Раздел: Шары для бассейна
Папка для труда, А4.
Формат листов: А4. Материал: картон, текстиль. Товар в ассортименте, без возможности выбора! На фото представлен не весь ассортимент товара!
366 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением

97. Характеристика источников Конституционного права

98. Характеристика Конституции Франции

99. Международно-правовые способы разрешения международных споров


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.