Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Биология Биология

Екологічні завантаження

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

Зміст 1. Допустимі екологічні завантаження і екологічна ємкість території 1.1 Екологічні навантаження 1.2 Гранична екологічна ємкість території 2. Система державних екологічних стандартів 2.1 Сучасний стан довкілля 2.2 Екологічні стандарти 1. Допустимі екологічні завантаження і екологічна ємкість території 1.1 Екологічні навантаження Екологічне нормування – система стосунків, що виявляє ГДК шкідливих речовин. Для оцінки чинників і ефектів дії на середовище необхідно користуватися встановленими критеріями: значеннями ГДК, рівнів екологічних навантажень, викидів і скидань. При визначенні цих критеріїв враховуються геофізичні і економічні можливості по обмеженню викидів. Висока якість середовища зберігається, якщо зміни її стану відбуваються в межах кордонів, званих допустимими, і невеликі зміни якості середовища не впливають на її нормальне функціонування. За первинне береться фоновий стан середовища за відсутності обурюючої дії за середніх метеорологічних умов. Відмінність між гранично допустимим і фактичним станом середовища складає екологічний резерв довкілля. Він характеризує її здатність до відновлення, відтворенню і є основою для розрахунку допустимих навантажень. Розрізняють два підходи визначення допустимих навантажень: санітарно-гігієнічний і екологічний підходи. Вони розрізняються рівнем вимогою. До критеріїв оцінки відносної небезпеки поширення в ОС різних забруднень відносять гранично допустиму концентрацію (ГДК), гранично допустимий викид (ГДВ) і стрес-індекс. А також гранично допустимі екологічні навантаження (ГДЕН), максимально допустимий рівень (МДР), кризисні екологічні ситуації (КЕС) і ін. ГДК встановлюється головними санітарними інспекціями в законодавчому порядку або рекомендується відповідними організаціями, комісіями на основі результатів складних експериментів, а також відомостей, отриманих в час або після різних аварій, катастроф і так далі ГДК в різних країнах часто відрізняється, хоча і трохи. ГДК полютанта — це таке його вміст в довкіллі, який не знижує дієздатності і самопочуття людини, не шкодить його здоров'ю в умовах постійного контакту, а також не викликає негативних наслідків в наступного покоління. При визначенні ГДК враховують не лише рівень дії забрудників на здоров'ї людини, але і їх дію на живі організми. Результати дослідів показують, що будь-які дози, що перевищують звичний фон, вже шкідливі. ГКВ - це кількість шкідливих речовин, яка не повинна перевищуватися під час викида в повітря за одиницю часу, аби концентрація забрудників повітря на кордоні санітарної зони не була вища чим ГДК. Стрес-індекс враховує об'єм шкідливих речовин, що поступають в довкілля тобто міра контакту з людиною, міру їх шкідливої дії на природу, людину і об'єкти його господарської діяльності. На поширення забруднень впливає також географічне положення регіону, його довкілля і природні умови. Ландшафт, погода, місце розташування, довколишні об'єкти - ці і інші чинники відповідають за швидкість поширення і концентрацію речовин в повітрі. Система параметрів, що характеризують кордон гранично допустимого. 1) Нормативи гранично допустимих рівнів зміни середовища: а) ГДК; б) ПДУ (рівні).

2) Нормативи ПДВ (дії). Гранично допустимі викиди у водоймища, атмосферу, грунт. 3) Нормативи ГДЕН (екологічних навантажень). 4) Нормативи витягання корисних компонентів з властивостей природи: корисних копалини, комплексне використання відходів, врожайність сільськогосподарських культур. 5) Нормативи надійності заходів (інженерних споруд) з точки зору їх дії на довкілля. 6) Параметри допустимості природоперетворення підприємств (осушення, забудова). 7) Показник стійкості природних комплексів і їх компонентів. 8) Поширення речовини в довкіллі. Поширення забруднень обумовлене природними процесами і залежить від фізико-хімічних властивостей речовин; від фізичних процесів, пов'язаних з їх перенесенням, біологічних процесів, що беруть участь в глобальних процесах круговороту речовин. Циклічні процеси в окремих природних системах. 1.2 Гранична екологічна ємкість території Гранична екологічна ємкість території – нормативна величина. Екологічна ємкість територій є межею, яка не має бути порушений в процесі виробництва і розселення людей. Без оцінки екологічної ємкості територій неможливе вироблення науково обґрунтованих рекомендацій по розвитку продуктивних сил країни і розробки як чисто природоохоронної стратегії, так і стратегії стійкого розвитку. Екологічна ємкість території визначається, з одного боку, сукупністю природних компонентів – повітряного басейну, водоймищами, земельними площами і запасами ґрунту, флорою і фауною, з іншої – потужністю потоків біогеохімічного круговороту, швидкістю атмосферного газообміну, поповнення об'ємів чистої води, процесів ґрунтоутворення, продуктивністю біоти. Для того, щоб було забезпечено стійкий розвиток, сумарне антропогенне навантаження не повинне перевищувати потенціал природних систем. У свою чергу антропогенний вплив складається з двох основних чинників: щільність населення і техногенної насиченості території. Показник для класифікації територій – ергодемографічний індекс (ЕДІ): ЕДІ = 7 х 10-6 х / RSS , де - середня щільність населення територій, чол./км2 ; - середня щільність населення країни, чол./км2; - загальна витрата палива і паливних еквівалентів електроенергії на даній території, тут/год; Rs – сумарна сонячна радіація, тут/км2 рік; S - площа території, км2. У поняття екологічної ємкості території входить екологічна техноємкість території – узагальнена характеристика території, кількісно відповідна максимальному техногенному навантаженню, яке може витримати і переносити в перебігу довгого часу сукупність реципієнтів і екологічних систем території без порушення їх структурних і функціональних властивостей. Екологічна техноємкость території (ЕТТ) кількісно визначається сумою екологічних техноємкістей компонентів природного комплексу (атмосфери i=1, гідросфери i=2, і педосфери, тобто поєднання ґрунту і біоти – i=3). При розрахунку показника ЕТТ необхідне знання порогових ефектів і тривалість дії техногенних чинників. Розрахунок ЕТТ заснований на допущенні, згідно якому ЕТТ складає долю загальної екологічної ємкості території, визначувану коефіцієнтом варіації відхилення складу середовища від його природного рівня і його коливань.

Перевищення даного рівня мінливості вважається отриманим за рахунок антропогенних дій, що досягли межі стійкості природного комплексу даної території. Об'єктивніший показник – норматив гранично допустимого навантаження (ГДНТ). Він відрізняється від ЕТТ тим, що в першому враховується ще і соціальна цінність об'єктів, що випробовують техногенне навантаження. Розрахунок заснований на обмеженні техногенного навантаження граничною можливістю природного комплексу території зберігати цілісність екосистем і якість середовища шляхом перетворення сонячної енергії для процесів самоочищення і регенерації. Вочевидь, якщо природоємність виробничого комплексу території не перевищує ГДНТ, то дану територію можна вважати благополучною. Інакше відбувається руйнування природного середовища території. Жоден з органів влади не має права скоректувати норматив ПЕЕ у бік збільшення. У загальному випадку визначення нормативу ПЕЕ повинно враховувати наступні цільові установки: - створення сприятливого для людини природного довкілля і забезпечення кожної людини соціальне прийнятним рівнем вжитку «екологічних благ» (зон відпочинку, природних резервацій); - забезпечення умов збереження і відтворення асиміляційної здатності природного середовища. Соціальні чинники, стратегічні установки території або регіону враховуються на наступному етапі, коли від показника ПЕЕ переходить до наступного показника – допустимого рівня забруднення (ДУЗ). Перехід від ПЕЕ до ДУЗ означає облік регіональних особливостей при формуванні екологічної стратегії. Цей перехід набуває особливо важливого значення в умовах суверенітету територій, є відправною точкою міжреспубліканських (і міжрегіональних) стосунків з приводу трансграничного перенесення забруднення. ДУЗ визначається на базі ПЕЕ, але в основі його знаходяться власні цілі соціально-екологічної політики республіканських і територіальних утворень. ДУЗ менше, ніж ПЕЕ. Територіальні освіта, обмежена рамками адміністративних кордонів, має можливість внести певну специфіку до екологічної стратегії, але специфіка стратегії повинна мати свої межі, що полягають в наступному: - встановлення величини ДУЗ; - розподіл дозволів на викид (ліцензій на викид), встановлення лімітів викидів, якщо рівень забруднення не перевищує ДУЗ; - регулювання механізму передачі квоти, передбаченої дозволом на викид (ліцензією), від одного підприємства до іншого (на тій стадії, коли починається перехід до торгівлі правами на забруднення). Специфічними є екологічні проблеми для зон, де розміщені об'єкти підвищеної риски: атомні електростанції, крупні хімічні підприємства. Для об'єктів подібного роду критерій не збільшення рівня забруднення (не перевищення ДУЗ) трансформується. Для територій, що відносяться до зон риски, це означає, що не повинна збільшуватися вірогідність того, що станеться аварія хоч би на одному з об'єктів. 2. Система державних екологічних стандартів 2.1 Сучасний стан довкілля Сучасний стан довкілля свідчить про те, що екологічні проблеми обумовлені двома основними чинниками: марнотратним використанням природних ресурсів, яке знижує продуктивність біосфери, і забрудненням, яке загрожує всьому живому, в першу чергу благополуччю людини і його здоров'ю.

На всіх радiотехнічних постах, від порту Iзмаїл до порту Керч, було знято апаратуру технічного пізнавання. На о. Зміїний повністю скорочено радiотехнічний взвод, внаслідок чого в районі гирла ріки Дунай і на важливому оперативному судноплавному напрямі в північно-західній частині Чорного моря створилася загроза плаванню кораблів та суден не тільки причорноморських, а й інших держав. Згідно з директивою начальника штабу ЧФ віце-адмірала П. Святашова, 19 січня 1994 року було погашено всі навігаційні вогні та світлові знаки в північно-західній частині Чорного та в Азовському морях, що могло призвести до серйозних міжнародних наслідків, пов’язаних із загибеллю суден та людей, зі значними екологічними катастрофами. Командування Чорноморського флоту свідомо спланувало і провело цю акцію з метою завдати економічних та моральних збитків незалежній Україні. Не раз протягом зими — весни 1994 року ЧФ відмовляв у виділенні сил та засобів для рятування рибалок та екіпажів українських суден, що потрапили у важку крижану ситуацію в Азовському морі

1. Екологічні проблеми розвитку і розміщення продуктивних сил Карпатського економічного району

2. Екологічні наслідки гірничо - видобувної діяльності людини

3. Екологічні особливості родини складноцвітних (Ромашка)

4. Екологічні проблеми України та шляхи їх розв’язання

5. Екологічні напрями виробництва кисломолочних напоїв на ВАТ "Віта" м. Біла Церква

6. Адміністративна відповідальність за екологічні правопорушення
7. Еволюція взаємин людини і природи. Найперші глобальні екологічні кризи
8. Екологічні аспекти економічного розвитку

9. Екологічні права громадян: поняття, форми і види

10. Екологічні проблеми деяких водних екосистем України

11. Екологічні проблеми зберігання та утилізації відходів

12. Екологічні проблеми міського середовища і містобудування

13. Екологічні проблеми Світового океану

14. Екологічні проблеми Чорного моря

15. Підстави юридичної відповідальності за екологічні правопорушення

16. Цивільно-правова відповідальність за екологічні правопорушення

Контейнер для аптечки "Домашний доктор", 10 л.
Контейнер выполнен из прозрачного пластика. Для удобства переноски сверху имеется ручка. Внутрь вставляется цветной вкладыш с одним
324 руб
Раздел: 5-10 литров
Кроватка для кукол, деревянная.
Если ваша дочка мечтает собрать для любимой куколки целый мебельный гарнитур, то начинать необходимо с покупки именно этой реалистичной
401 руб
Раздел: Спальни, кроватки
Ростомер говорящий "Ферма".
Новинка от Азбукварика – говорящий плакат-ростомер! Повесьте его на стену на нужной высоте – узнайте, как растёт ваш малыш. Кнопки на
482 руб
Раздел: Ростомеры

17. Екологічні проблеми водоспоживання і водовідведення та шляхи їх подолання

18. Сучасні екологічні проблеми озера Сиваш та шляхи їх вирішення

19. Методологічні аспекти екологічного менеджменту

20. Психологические истоки эгоизма (Психологічні витоки егоїзму)

21. Контрольна по зовнішньоекономічній діяльності

22. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства
23. Екологія
24. Екологія та охорона навколишнього середовища

25. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

26. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

27. Економічні системи

28. Основні макроекономічні показники

29. Структура, основні поняття і закони екології

30. Соціальна екологія

31. Екологія та ландшафтна екологія

32. Екологічна криза та форми її прояву

Перчатки виниловые одноразовые, размер L, 100 шт.
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки
Горшок детский "Бегемотик", белый.
Этот удобный кресло-горшок поможет вам отучить ребенка от подгузников. Он имеет анатомическую форму и произведен из качественного и
354 руб
Раздел: Горшки обычные
Коробка для хранения обуви, 610x340x130 мм.
Материал: полипропилен. Размер: 610x340x130 мм.
550 руб
Раздел: Короба, чехлы для обуви

33. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

34. Метеорологічні дослідження

35. Технічні засоби пожежегасіння

36. Гігієнічні норми праці

37. Ергономічні основи проектування

38. Охорона праці в хімічній промисловості
39. Методологічні та біологічні проблеми біоніки
40. Тропічні рослини

41. Концепція атомізму й елементарні частки. Пізнання речовин і хімічні системи

42. Людина: біологія й соціологічні проблеми

43. Біологічні ритми

44. Біохімічні основи стомлення

45. Екологічний зміст процесу антропогенезу

46. Екологія та поведінка плазунів

47. Анатомо-фізіологічні особливості кролів

48. Екологізація вирощування товарної риби при дворічному обороті в умовах Уланівського рибцеху

Ящик с ключевым замком, синий.
Размер (ВхШхГ) - 90х240х300 мм. Надежный корпус с удобной ручкой. Съемный лоток из ударопрочного пластика с 9 отделениями. Изготовлен из
1424 руб
Раздел: Прочее
Тортница с защелками.
Колпак тортовницы крепится к дну защелками. Сверху полиэтиленовая ручка, которая при необходимости вытягивается. Все это позволяет
333 руб
Раздел: Хлебницы
Планшетик "Умная сказочка".
Говорящий планшет "Умная сказочка" от бренда "Азбукварик" представляет собой интересный девайс, который поможет малышу
445 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры

49. Епізоотологічні особливості грипу птахів в Україні

50. Специфічні та неспецифічні дерматити молочної залози

51. Фізіологічні основи живлення рослин и застосування добрив

52. Морфолічно-біологічні особливості формування урожайності зерна гібридами кукурудзи селекції компанії "Піонер" в умовах лісостепу України

53. Лізинг та переробка сировини на давальницьких умовах в зовнішньоекономічній діяльності

54. Розвиток районного підходу в соціально-економічній географії
55. Економічні райони України
56. Гідрологічні процеси

57. Державне управління у сфері регулювання відносин, що виникають у зв’язку із надзвичайними екологічними ситуаціями

58. Економічні злочини

59. Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку

60. Правове регулювання екологічних відносин в Україні

61. Принципи міжнародного екологічного права

62. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

63. Лінгвокультурологічні особливості вживання анімалізмів з концептом "кінь" та "собака" в англійській та українській мовах

64. Морфологічні засоби виразності мови

Дорожная косметичка, 21x15x12 см, арт. 82629.
Стильная косметичка выполненная из современных полимерных материалов, станет отличным современным подарком и займет достойное место среди
324 руб
Раздел: Дорожные наборы
Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: розовый).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные
Карандаши цветов "Color Emotion", трехгранные, 36 цветов.
Карандаши цветные, трехгранные. Количество цветов: 36. Материал корпуса: липа.
692 руб
Раздел: Более 24 цветов

65. Фразеологічні одиниці з компонентом "назва тварин"

66. Фразеологічні синоніми тематичної групи "старанно працювати" та основні вправи до їх засвоєння на старшому етапі навчання

67. Англійські та російські фразеологічні одиниці з сурядними сполучниками

68. Алгоритмічні мови програмування: мова С

69. Технологічні аспекти теорії проектування інформаційних систем

70. Економічні аспекти розробки та впровадження єдиного інформаційного простору університету
71. Адміністративні і економічні реформи Петра I
72. Археологічні пам’ятки в історії м.Рівного

73. Великі географічні відкриття

74. Економічні реформи 50-х-60-х рр. в СРСР: плани та реальність

75. Підписання договору про Стратегічні Наступальні Озброєння у контексті радянсько-американських переговорів щодо скорочення ядерної зброї у 1991 році

76. Соціально-економічні причини першої хвилі української еміграції кінця XIX - початку XX століття

77. Соціально-психологічні аспекти взаємостосунків кооперованих селян та керівників кооперативів на початку ХХ ст

78. Роботизовані технологічні комплекси

79. Сучасні квантові криптографічні лінії зв’язку

80. Структура й екологічна безпека харчування школярів м. Біла Церква

Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные, арт. 111, для мальчиков.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые
Простыня на резинке "ЭГО", 160х200 см, салатовая.
Трикотажная простыня "ЭГО" на резинке выполнена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
760 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Перчатки виниловые одноразовые, размер L, 100 шт.
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки

81. Біонічні аспекти проектування

82. Демонічні підтексти ранніх комедій М. Куліша ("От так загинув Гуска", "Хулій Хурина")

83. Онтологічні теми в романі М.Булгакова "Майстер і Маргарита"

84. Класифікація казок та педагогічні можливості їх різних видів

85. Методологічні основи міжнародного маркетингу

86. Анатомо-фізіологічні особливості дихальної та травної систем в дітей
87. Анатомо-фізіологічні особливості імунної та серцево-судинної системи системи в дітей
88. Анатомо-фізіологічні особливості сечової та ендокринної систем в дітей

89. Біохімічні механізми впливу свинцю на клітини крові щурів

90. Геморагічні захворювання

91. Гігієнічні вимоги до розміщення і планування населених пунктів та житлових приміщень

92. Гігієнічні особливості впливу внутрішньошкільних факторів на якість життя та здоров’я молодших школярів

93. Гострий інфаркт міокарда, ускладнений гострою лівошлуночковою недостатністю: клініко-патогенетичні та хронобіологічні детермінанти, результати тривалого спостереження та медикаментозної корекції

94. Доброякісна гіперплазія передміхурової залози. Клінічні прояви. Стадії захворювання. Ускладнення. Методи лікування

95. Еколого-біологічні особливості облігатних та факультативних паразитів надцарства Protozoa

96. Імунологічні особливості діагностики і лікування травматичних ерозії рогівки

Органайзер для зубных щеток "EasyStore", бело-голубой (большой).
Этот универсальный органайзер для большой семьи был создан с учётом всех особенностей хранения средств для поддержания гигиены полости
1450 руб
Раздел: Подставки, футляры для зубных щеток
Качели детские деревянные "Гномик".
Качели можно использовать как на улице, так и в помещении. Нейлоновые веревки крепятся с помощью удобных колец и с легкостью выдерживают
469 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Стул детский Ника "СТУ3" складной, мягкий (рисунок: машинки).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
562 руб
Раздел: Стульчики

97. Інформаційне відображення лікувально-діагностичного процесу в ендокринологічній клініці

98. Клініко-морфологічні зіставлення і прогноз у хворих з різними морфологічними варіантами вовчакового гломерулонефриту

99. Клініко-параклінічні прояви енцефалопатій різного ґенезу (рання диференціальна діагностика)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.