Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература     Литература, Лингвистика Литература, Лингвистика

Творча особистість журналіста

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Державний вищий навчальний заклад «Запорізький національний університет» Міністерство освіти і науки України Факультет журналістикиЗав. кафедрою журналістської творчості к.пед.н., доц. Костюк Віктор Володимирович ( ) КУРСОВА РОБОТА ТВОРЧА ОСОБИСТІСТЬ ЖУРНАЛІСТА Виконав студент ІІ курсу група 3215-2 спец.: журналістика Мартинова Анна Олександрівна Керівник к.філол.н., в.о.доц. Буслаєва Катерина Олексіївна Запоріжжя 2007 ЗМІСТ Вступ 2 Розділ 1 Творчість – основна складова журналістики.5 1.1. Розуміння та тлумачення терміну «Творчість».5 1.2 Психологічний аспект людської творчості .8 1.3. Особливості масово – комунікативної творчості 13 1.4. Творчий процес та його стадії. Творчий процес у журналістиці.16 1.5. Творча особистість, якості творчої особистості. Творча особистість журналіста . 21 Розділ 2 Творча особистість Леоніда Парфьонова .27 Висновок . .33 Список використаних ВСТУП «Творчість є життя, а життя – творчість» П. К. Енґельмаєр Журналістика неодмінно асоціюється з творчими, креативними та швидко мислячими людьми – елітою сучасного суспільства. На жаль, є і такі журналісти, які не в змозі довести ці слова, а скоріш навпаки. Тож, в даній роботі ми намагалися розкрити поняття творчості, творчості журналіста та творчої особистості журналіста, як неодмінної умови для вдалого творчого процесу. Актуальність проблеми полягає у тому, що існує багато думок стосовно особистісних та творчих якостей представників настільки відповідальної професії, як працівник ЗМІ. Існують різні підходи до журналістики. На сьогодні найбільш поширеними є західна модель, де метою журналістики є лише інформування без оцінок, і навпаки, модель, яка вбачає в журналісті людину спроможну дати свою оцінку реальній конкретній ситуації, масштабній проблемі, яка б допомогла аудиторії орієнтуватися у дійсності. Всі люди різні за своїми фізичними та психічними показниками, але в професіональній діяльності певні кола спеціальностей мають характерні особливості своєї особистості. У математиків, фізиків, інженерів, наприклад, це чітке математичне мислення, прагматизм; у людей, які пов’язані з соціальною сферою – розвинута комунікація, розуміння інших; у митців (літератори, художники, актори, драматурги, та ін.) – розвинуте образне бачення світу, оригінальність у сприйнятті прекрасного. З цього боку журналістика є настільки полісемічною, адже вона має справу з усіма процесами в суспільстві. Журналіст у своїй практиці стикається з ситуаціями і коли потрібна чітка математична логіка, і коли потрібно проявити свої комунікативні здібності, а коли й образне мислення. В. Здоровега каже, що в вузькому професійному колі літератори й журналісти поділяють людей на тих, хто вміє добре писати, і тих, хто не вміє добре писати, навіть, якщо у кишені два дипломи. Здатність ця може бути більшою або меншою – продовжує дослідник. - Вона може усвідомлюватись чи ні самою особою, ця здатність може бути розкритою змолоду, а нерідко так і залишитися нерозкритою . Але ми вважаємо, що вміння писати не є основною задачею творчого журналіста. В. Ученова у своїй книзі «Бесіди з журналістики» подає думку практикуючої журналістки Т.

Чугай яка висловилася на цей рахунок на сторінках журналу «Журналіст»: «Звичайно, уміти писати – обов'язково, причому це уміння удосконалюється за життя. Але воно не мета, а засіб, не результат журналістської справи, а тільки умова для того, щоб займатися цією справою. Ви не скажете, наприклад, що зір – суть роботи шофера. Проте сліпого шофера бути не може, зір – обов'язкова умова для водіння автомобіля. Так і тут» . Тож, існують й інші критерії особистості журналіста, які й визначають рівень його творчості. Мета роботи: знайти і скласти загальне та точне визначення журналістської творчості й творчої особистості журналіста. Проаналізувати зібране й прийти до висновків щодо творчої особистості журналіста. Реалізація мети передбачає розв’язання таких завдань: Знайти та проаналізувати як найбільше визначень слову «творчість», розкрити це поняття. Проаналізувати існуючу теорію стосовно журналістської творчості та дійти власних висновків. Розкрити суть творчої особистості журналіста на основі теорії дослідників - журналістикознавців та практики відомого російського журналіста Леоніда Парфьонова. Зробити загальні висновки стосовно проведеної роботи. Об’єктом дослідження є всі сторони журналістської особистості у сучасному світі за допомогою теоретичної бази дослідників журналістики. Також об’єктом дослідження є особистість Леоніда Парфьонова, як практикуючого журналіста й дослідження його творчої діяльності. Предмет дослідження – духовно–психологічні та творчі якості сучасного журналіста, які мають своє безпосереднє відображення у журналістській творчості. У процесі дослідження були використані такі методи: аналізу та синтезу у формульовані теоретичного матеріалу, також метод аналізу застосовувався і під час роботи над практичною частиною й елементи компаративного методу у ході всієї роботи та опитування. Методологічна та теоретична основа дослідження складається з праць В. Здоровеги, Г. Лазутіної, О. Нерух, В. Моїсеєва, В. Олешка та інших журналістикознавців, а також психологів таких як Р. Солсо, В. А. Роменець, Я. Пономарьов, А. Лук та інших. Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що у своєму дослідженні ми намагались прийти до єдиного множника понять творчості взагалі, як явища у суспільному розвитку та творчості журналіста, синтезувати індивідуальні характеристики творчої особистості у журналістиці. Практичне значення одержаних результатів. Матеріали курсового дослідження можуть послугувати базою для подальшого дослідження цієї теми у дипломній, магістерській та іншій науковій роботі. Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та 5 додатків. Обсяг роботи 37 сторінок. Список літератури включає 21 найменування (викладений на 2 сторінках). РОЗДІЛ 1 ТВОРЧІСТЬ – ОСНОВНА СКЛАДОВА ЖУРНАЛІСТИКИ . Розуміння та тлумачення терміну «Творчість» Поняття «творчість» знайоме нам всім, є активною складовою лексикону людини, але перед тим як розкривати питання творчої особистості ми мусимо як найглибше й найповніше розкрити поняття «творчість», користуючись компетентними джерелами різних галузей пізнання.

Історико-філософська та соціологічна традиція розгляду творчості має давню традицію. Вона виникає з народженням філософської рефлексії взагалі. Так в античній свідомості творчість виступає в двох формах: як божественне – акт народження (творіння) космосу, та як людське – мистецтво, ремесло. У Середньовіччі творчість вже бачиться як викликання буття з небуття за допомогою вольового акту божественної особи. Тим самим створюється передумова розуміння творчості як створення чогось небувалого, унікального й неповторного. У епоху Відродження посилюється його антропологічне звучання: космічним по масштабах був сам крок від культу релігійного початку – до культу генія як носія творчого початку. Завершена концепція творчості створюється в XVIII столітті Еммануїлом Кантом. Творчою діяльністю називається продуктивна здатність уяви. Посилюється наочно-практичне, діяльне бачення творчості. Структура творчого процесу визнається найважливішим моментом структури свідомості. Фрідріх Шеллінґ акцентував увагу на тому, що творча здатність уяви – це єдність свідомої і несвідомої діяльності . В. Роменець, доктор психологічних наук, професор Київського національного університету імені Т. Г. Шевченка, вважає, що у своїх найзагальніших та найістотніших рисах творчість слід визначати як виробництво певного оригінального продукту для комунікаційної мети. Ці два моменти – оригінальність і комунікація – стосуються будь якого виду творчості – додає вчений . Електронна вільна всесвітня енциклопедія «Вікіпедія» подає наступне визначення: творчість (креативність) — ментальний феномен, сутність якого полягає у здатності людини створювати нове, до того невідоме (нові твори мистецтва, наукові відкриття, інженерно-технологічні, управлінські чи інші інновації тощо). Необхідними компонентами творчості є фантазія, уява, психічний зміст якої міститься у створенні образу кінцевого продукту (результату творчості) . У енциклопедичному словнику Брокґауза та Єфрона знаходимо таке визначення: «Творчість – в прямому сенсі – є створення нового. У такому значення це слово могло бути застосоване до всіх процесів органічного і неорганічного життя, бо життя – ряд безперервних змін і що все оновлюється і все зароджується в природі є продукт творчих сил. Але поняття творчості припускає особистий початок відповідне йому слово уживається по перевазі в застосуванні діяльності людини. У цьому загальноприйнятому сенсі творчість – умовний термін для позначення психічного акту, що виражається у втіленні, відтворенні або комбінації даних нашої свідомості» . Звідси виходить, що значення слова значно ширше, ніж ми це собі уявляли. Якщо зробити морфологічний розбір слова «творчість», то стане наявним корінь «твор», який є характерним для слов’янських мов і означає «дію, яка спрямована на виникнення чогось нового», це доводить, що значення творчості охоплює великий пласт людської діяльності, а не тільки інтелектуальну або мистецьку. Я. Пономарьов у книзі «Психологія творчості» зазначає, що творчість є характерною як живій так і не живій природі – до виникнення людини, і людині, і суспільству.

Медицина шукала традиційні хвороби. Знаходила. Але такого Болю ті хвороби не мусили б давати. Біль тривав рік, півтора. Біль був такий гострий, що я не міг заснути впродовж довгих місяців. Жодні заспокійливі ліки не допомагали. Допомагало врешті-решт лише Халеп'я. Уже готового до смерті, уже прагнучого смерті як порятунку від Болю, мене привозили на мою садибу і тут залишали в самотині. Скільки місячних і не місячних ночей виходив я по своєму садові, просячи у Бога смерті! Минали місяці самотності, тиші, і Біль потроху вщухав. Але Біль руйнував психіку. Після багатоденного, багатомісячного Болю я міг думати про єдине: дітей своїх. Особистість з її переконаннями, ідеалами на якийсь час ніби зникала. Залишилася людська малість з її суто земними, біологічними прагненнями. Не знаючи про це, багато що в моїй творчій біографії важко зрозуміти. Найлегше пояснити больові приступи нервовою виснаженістю організму. Усе своє життя, відколи пишу, я працюю без вихідних, практично — без відпочинку, я взагалі не живу — я працюю

1. Барон Федір Штейнгель: особистість і науковець

2. Особистість як предмет дослідження педагогіки і психології

3. Особистість і культурне середовище

4. Особистість моряка

5. Соціальні ролі та особистість

6. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)
7. Життя і творчість Івана Франка
8. Активність і творчість учнів на уроках історії

9. Відповідальність старшокласника за саморозвиток та самореалізацію своєї особистості

10. Журнал господарських операцій. Шахова та сальдово-оборотна відомість. Баланс та звіт про фінансові результати

11. Життя і творчість Майкла Фарадея

12. Життя і творчість С.П. Галябарди

13. Творчість композитора Кристофа Глюка

14. Життя і творчість Михайла Коцюбинського

15. Життя та творча діяльність Остапа Вишні

16. Життя та творчість Олеся Гончара

Рюкзачок малый "Вспыш".
Легкий и компактный дошкольный рюкзачок - это красивый и удобный аксессуар для вашего ребенка. В его внутреннем отделении на молнии легко
436 руб
Раздел: Детские
Сменный фильтр "Барьер-6", 3 штуки.
Сменная кассета Барьер-6 «для жесткой воды» благодаря повышенному содержанию ионообменной смолы более эффективно снижает жесткость
741 руб
Раздел: Фильтры для воды
Машина-каталка "Авторалли", цвет: синий.
С такой каталкой, которая очень похожа на автомобиль марки BMW, любой ребенок почувствует себя участником соревнований по авторалли.
1073 руб
Раздел: Каталки

17. Поезія та літературна творчість в Україні у другій половині XVII – XVIII ст.

18. Творча діяльність Панаса Мирного

19. Творчість Василя Барка

20. Творчість Гофмана

21. Творчість Івана Франка

22. Творчість Олександра Довженка
23. Творчість письменників "Празької школи"
24. Творчість Франсуа Війона

25. Казка - жанр усної народної творчості. Творчість А. Барто

26. Життя та творчість Миколи Лисенка

27. Тоні Айомі. Життя і творчість

28. Вивчення теми "Великобританія: видатні міста та особистості" на уроках англійської мови

29. Формування особистості в колективі за творчою спадщиною А.С.Макаренка

30. Моральна активність особистості

31. Психологія і творчість

32. Діяльність психолога освітньої організації з розвитку особистості дитини

Рюкзак школьный "Military", цвет черный (арт. V-55/1).
Рюкзак школьный, два отделения, два передних кармана на молнии, объемный карман на молнии на передней стенке, боковые карманы из сетки,
1500 руб
Раздел: Без наполнения
Детская каталка "Вихрь", фиолетовая.
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки
Деревянный конструктор "Изба" (39 деталей).
Деревянный конструктор "Изба" понравится всем любителям конструирования и моделирования. Ребенку предлагается самостоятельно
442 руб
Раздел: Деревянные конструкторы

33. Наукова творчість

34. В чем уникальность планеты Земля? (У чому унікальність планети Земля?)

35. Хаос, герменевтика, журналістика, або Світоглядницькі засади творчості у мас-медіа

36. Журнал «Школьная библиотека» как источник информации о научно – познавательной книге

37. Проект ткацкой фабрики для выработки ткани «Бязь» артикул С-32БХ-206 на станках СТБ-250 в количестве 500 ± 20 станков

38. Компьютерная программа для расчета режимов резания деревообрабатывающего продольнофрезерного станка
39. Продольно-резательный станок производительностью 350 т/сутки
40. Патентный поиск на тему: "Современная оснастка станка" по курсу "Основы научной деятельности"

41. Конструкционный анализ круглопильных станков для продольной распиловки бревен

42. Механизм поперечнострогательного станка

43. Отчет по прохождению производственной практики на вертикально-фрезерном станке

44. Разработать инструментальную оснастку к технологии изготовления детали "корпус" в условиях обработки на станках с ЧПУ

45. Расчет и проектирование коробки скоростей к операционному токарному станку

46. Изучение механизмов металлорежущих станков

47. История токарного станка

48. Обработка заготовок на шлифовальных станках

Ранец "Космо", 36х29х18 см.
Ранец продуманный до мелочей, который: - включает множество светоотражающих элементов; - оснащен регулируемыми по высоте лямками и
1848 руб
Раздел: Без наполнения
Настольная игра "Колонизаторы", 4-е русское издание.
Желанию осваивать новые земли всегда сопутствует отвага – этих двух элементов у колонизаторов огромного острова Катан в избытке. На новых
1990 руб
Раздел: Классические игры
Микрофон "Пой со мной! Танцевальные хиты".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 танцевальных хитов, включая «Если нравится тебе, то делай
314 руб
Раздел: Микрофоны

49. Автоматизированный электропривод механизма перемещения стола продольно-строгального станка

50. Расчет затрат на техническую подготовку производства по модернизации токарно-револьверного станка 1B340Ф30

51. АОЗТ "Таремское" ЦЕЛЕВОЙ ЖУРНАЛ за 1999 год

52. Античні міста-держави півнвчного Причорномор

53. Журнал "Телескоп"

54. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.
55. Творчий шлях П. Сосюри
56. Життєвий i творчий шлях Олеся Гончара

57. Аналитический обзор журнала «Здоровье»

58. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

59. Виробничо-торговельна діяльність підприемства

60. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

61. Сутність та зміст сучасного менеджменту

62. Система моделей для CAD/CAE станков

63. Виховання у сім’ї як першооснова розвитку дитини як особистості

64. Структура і зміст політичних інтересів суспільства, класів, особистості

Набор чернографитовых карандашей "Art", 12 штук.
Набор чернографитовых карандашей содержит 12 заточенных карандашей различной твердости - 2Н, Н, F, HB, В, 2В, 3В, 4В, 5В, 6В, 7В,
405 руб
Раздел: Чернографитные
Настольная игра "Проныры".
Новая игра — уникальная шестиуровневая ходилка. Игроки собирают припасы и перемещаются с поля на поле через специальные потайные лазы.
1192 руб
Раздел: Игры с фигурками
Кружка-хамелеон "Кран с монетками".
Хотите по-настоящему регулировать денежные потоки? Налейте в чашку-хамелеон горячий напиток, и из крана на рисунке «польются» золотые
390 руб
Раздел: Кружки

65. Діяльність римських магімтратів

66. Кинематический анализ и расчёт станка 1П 365

67. Виховання дитини як важливий етап розвитку особистості

68. Обзор статей журнала Вопросы психологии по психодиагностике

69. Ремонт и наладка силового электрооборудования токарно-винторезного станка 163 модели

70. Автоматизированный электропривод механизма перемещения стола продольно-строгального станка
71. Діяльність земств у напрямку допомоги населенню
72. Обработка деталей на шлифовальном станке

73. Разработка технологического процесса изготовления детали с использованием станков с ЧПУ

74. Расчет технологии работы на токарном станке

75. Токарно-винторезный станок

76. Повторный инструктаж на фрезерных станках

77. Юридична відповідальність в сфері валютного регулювання

78. Совість Риму - соціо-культурна роль стоїцизму

79. Філософська культура особи та її суспільна значущість

80. Сбалансованість бюджета України

Набор для изготовления мягкой игрушки "Собачка".
Домашняя студия мягкой игрушки. Полностью готовые детали кроя и синтепоновый наполнитель. Разложите все детали кроя и определите их
422 руб
Раздел: Игрушки
Магнитный театр "Теремок".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Теремок» и вашим ребенком в роли главного режиссера.
308 руб
Раздел: Магнитный театр
Развивающая доска "Пицца", 54 элемента, 5 слоев.
Деревянная доска "Пицца" - это увлекательный игровой набор для развития мелкой моторики, воображения и усидчивости Вашего
807 руб
Раздел: Продукты

81. Список журнала "Forbes" за 2003 г.

82. Інтегральна ефективність діяльності

83. Бідність в України

84. Конкурентоспроможність торгівельного підприємства

85. Определение целесообразности перевода обработки детали на станки с ЧПУ

86. Рентабельність підприємства
87. Сутність витрат та методи їх зниження
88. М.Е.Кольцов . История отечественного журнала

89. Зимостійкість і морозостійкість деяких сортів озимої пшениці в Притисянській низовині

90. Поняття сущність та ознаки держави

91. Підсудність і її види

92. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств

93. Хімічна промисловість України

94. АПК, його галузева структура і необхідність формування

95. Становище Української журналістики в 20-х роках

96. Античність у поетичних творах Яра Славутича

Шкатулка для рукоделия "Цветочная поляна" 26x16x18,5 см.
Шкатулка настольная, с выдвижным ящичком. Материал: МДФ, внешнее покрытие - текстиль, внутреннее покрытие - флок. Размер: 26x16x18,5 см.
2452 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Письменные принадлежности "Набор первоклассника", 28 предметов.
В наборе: акварель, альбом для рисования, блокнот, доска для лепки, 2 карандаша чернографитных, карандаши цветные, картон цветной формата
551 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Банка для сыпучих продуктов "Лавандовый букет", 9,5x13 см, 500 мл.
Банка для сыпучих продуктов прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Объем: 500 мл. Размер: 9,5x13 см.
307 руб
Раздел: Керамические

97. Життя і творчий шлях Рея Бредбері

98. Видавнича діяльність. Комп’ютерні видавничі системи

99. Творчістю Тютчева і Фета укр


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.