Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Международные экономические и валютно-кредитные отношения Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Коригування зовнішніх дисбалансів платіжного балансу (на прикладі розвинутих країн)

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

Київський національний університет імені Тараса Шевченка АНІСІМОВА ОЛЬГА ЮРІЇВНА УДК 339.72.053 КОРИГУВАННЯ ЗОВНІШНІХ ДИСБАЛАНСІВ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ (НА ПРИКЛАДІ РОЗВИНУТИХ КРАЇН) Спеціальність 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Київ – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі міжнародних валютно-кредитних і фінансових відносин Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Пузанов Ігор Іванович, професор кафедри міжнародних валютно-кредитних і фінансових відносин Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Шевчук Віктор Олексійович, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин Львівської комерційної академії; кандидат економічних наук, доцент Шемет Тетяна Станіславівна, доцент кафедри банківської справи ДВНЗ „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” Захист відбудеться “23” 06 2008р.о “ ” годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.02 в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 04119, м. Київ, вул. Мельникова, 36/1, зал засідань вченої ради. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 58, к.12. Автореферат розісланий “22” 05 2008 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Л.С. Поліщук ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Сучасний етап розвитку світової економіки характеризується невизначеністю і загостренням проблеми зовнішніх дисбалансів платіжних балансів країн, яких зазнали й розвинуті країни. Наявність стійкої незбалансованості зовнішніх платежів є ознакою проблем в економіці країни, усунення яких вимагає коригування платіжного балансу шляхом проведення відповідної грошово-кредитної і бюджетно-податкової політики. Вирівнювання зовнішніх дисбалансів може проводитися ринковими й адміністративними методами. Розвинуті країни використовують ринкові методи, що базуються на застосуванні інструментів економічної політики для досягнення довгострокової рівноваги платіжного балансу. Вони спрямовані на розв’язання насамперед внутрішніх макроекономічних проблем, тому й виявляються найбільш ефективними для економіки. Зовнішні дисбаланси окремих країн формують глобальний дисбаланс, що відображає основні напрями міжнародного руху капіталу, внаслідок чого механізми коригування дисбалансу однієї країни впливатимуть на економічну ситуацію в інших країнах світу, зокрема у розвинутих країнах. Це зумовлює необхідність аналізу впливу інструментів макроекономічної політики розвинутих країн на економіки інших країн. Нерівновага платіжного балансу є безпосереднім відображенням внутрішньої економічної ситуації в країні, тому за своєю природою вона є дуже неоднорідною.

Як наслідок, в економічній науці сформувалися чотири основні підходи до визначення найбільш ефективних інструментів коригування незрівноваженості зовнішніх платежів: концепція еластичності, монетарний підхід, концепції поглинання і макроекономічного балансу. Дослідженням концепції еластичності, предметом аналізу якої є вплив коливань валютного курсу на торговельний баланс, присвячено роботи зарубіжних учених, зокрема: М. Айрондауста, Дж. Артуса, Т. Байоумі, Д. Бекуса, Т. Вормедінгера, Дж. Гегнона, Т. Гілфасона, М. Голдстейна, Дж. ДельАрісья, К. Джонсона, А. Дьєппа, К. Екблада, М. Кана, П. Кехо, Ф. Кідланда, П. Кругмана, Дж. Маркеса, С. Меджі, К.Монтенегро, К. Пайви, Дж. Пармлера, Е. Рінкона, М. Сайто, А. Сенхаджі, Н. Таміріси, Х. Фарука, Х. Хаутхекера, П. Хупера та інших. Монетарний підхід, що встановлює залежність між реальним та грошовим секторами економіки, досліджувався зарубіжними вченими: Дж. Айзенманом, А. Бен-Бассатом, Е. Бланко, А. Веласко, Р. Геллером, Д. Готтлібом, М. Дарбі, Г. Джонсоном, Р. Дорнбушем, П. Кларком, А. Кордовою, Ф. Лейном, Дж. Лендел-Мілзом, Р. Манделом, Ж. Мілезі-Феретті, М. Муссою, М. Обстфельдом, Е. Оліверосом, Дж. Полаком, К. Рогоффом, Л. Тейлором, М. Флемінгом, Дж. Френкелем, Р. Чангом та іншими. Концепції поглинання і макроекономічного балансу, що визначають оптимальні величини сальдо поточного рахунку та реального валютного курсу, за якого досягається загальна рівновага, розроблені й описані у працях таких учених, як О. Адедеджі, С. Александер, М. Артіс, С. Бесанджер, Р. Брукс, Р. Гест, Р. Глік, Дж. Грубер, С. Едвардс, П. Ісард, Х. Іто, С. Калдерон, Т. Кано, К. Каса, П. Кашин, Дж. Кемпбелл, К. Кент, Т. Крюгер, С. Ларсен, Дж. Лі, Н. Лоайза, П. Мессон, Л. Метцлер, Дж. Мід, М. Мусса, М. Найт, М. Обстфельд, Ф. Парра, Е. Прасад, А. Разін, Дж. Рамос, К. Рогофф, Дж. Сакс, М. Тейлор, Х. Фарук, М. Хоффманн, М. Чін, А. Чонг та інших. Теоретичними й практичними проблемами досягнення рівноваги зовнішніх платежів займалися російські науковці та вітчизняні дослідники Ю. Василенко, К. Данилова, О. Кірєєв, Є. Корнієнко, Л. Красавіна, З. Луцишин, І. Пузанов, О. Рогач, Т. Унковська, А. Філіпенко, Н. Шаповаленко, В. Шевчук, Т. Шемет та інші. Водночас питання, пов’язані з вибором найефективніших інструментів коригування зовнішніх дисбалансів платіжного балансу за різної економічної ситуації в країні, залишаються недостатньо розробленими, що і зумовило актуальність обраної теми дослідження. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано на кафедрі міжнародних валютно-кредитних і фінансових відносин Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка відповідно до наукової теми підрозділу 3 „Механізм взаємодії економіки України зі світовим господарством в умовах глобалізації”, яка є складовою частиною загальної наукової теми Інституту міжнародних відносин „Міжнародні правові, політичні та економічні засади розвитку України” № 01БФ048-01 у рамках Комплексної наукової програми Київського національного університету імені Тараса Шевченка „Наукові проблеми державотворення України” (2001 – 2005 рр.)

; теми підрозділу 3 „Інтеграційна стратегія входження України в європейський економічний простір”, яка є складовою частиною загальної наукової теми Інституту міжнародних відносин „Інтеграція України у європейські правові, політичні та економічні системи” № 06БФ048-01 у рамках Комплексної наукової програми Київського національного університету імені Тараса Шевченка „Наукові проблеми сталого державного розвитку України” (2006 – 2010 рр.). Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є аналіз основних теоретичних підходів до зрівноваження платіжного балансу, виявлення ключових факторів коригування зовнішніх дисбалансів та встановлення взаємозалежності між заощадженнями, інвестиціями і балансом поточного рахунку країни. Досягнення поставленої мети передбачало розв’язання таких завдань: - здійснити порівняльний аналіз теоретичних підходів і моделей платіжного балансу для визначення найбільш ефективних і універсальних інструментів коригування; - розкрити вплив основних аналітичних складників платіжного балансу, зокрема торговельного та поточного балансів, на макроекономічні показники, що характеризують стан національної економіки; - проаналізувати механізм впливу показників платіжного балансу на економічне зростання країни з метою встановлення їх оптимального значення, при якому досягається максимальний рівень добробуту в країні; - виявити основні причини виникнення глобального дисбалансу й визначити можливі шляхи їх усунення через застосування інструментів макроекономічної політики країни; - проаналізувати основні внутрішні чинники, що впливають на заощадження, інвестиції та економічне зростання; - дослідити вплив демографічних зрушень на глобальні дисбаланси у світовій економіці. Об’єкт дисертаційного дослідження – платіжний баланс країни та його складники – торговельний баланс, поточний рахунок. Предмет дослідження – механізм коригування зовнішніх дисбалансів платіжного балансу. Методи дослідження. У дисертації застосовано широкий інструментарій методів наукового дослідження міжнародних економічних відносин, а саме: методи аналізу і синтезу (при класифікації основних підходів до аналізу платіжного балансу в розділі 1, дослідженні впливу зовнішніх та внутрішніх чинників на поточний рахунок у підрозділі 2.3 і підрозділі 3.1); метод абстрагування (при розкритті сутності основних економетричних моделей аналізу платіжного балансу у розділі 1); метод кількісного та якісного порівняння (при дослідженні відносного впливу економічних чинників на рівень заощаджень та інвестицій у підрозділі 3.1). Використано також статистичні методи, зокрема графічний метод (при визначенні рівноважного ефективного валютного курсу в межах концепції макроекономічного балансу в підрозділі 1.2, при порівняльному аналізі динаміки заощаджень та інвестицій у підрозділі 3.1 та структури внутрішнього поглинання у підрозділі 2.1); кореляційний аналіз (при визначенні ступеня взаємозалежності між рівнями заощаджень та інвестицій у різних країнах світу в підрозділі 3.1); аналіз динамічних рядів (при виявленні впливу демографічного чинника на поточний рахунок платіжного балансу у підрозділі 3.2

Добре відомо, що уряд Директорії справді мав обмежені можливості для належного фінансування державних структур. Проте саме в цей час він витрачав значні кошти на встановлення контактів з іноземними політиками і урядовцями, на реалізацію сумнівних контрактів з представниками ділових кіл Заходу, на численні закордонні вояжі високих посадових осіб. Безумовно, такі заходи в принципі можуть мати місце в зовнішній політиці лідерів країни, але аж ніяк не за рахунок інституцій, покликаних забезпечувати державну безпеку. Завершуючи висвітлення діяльності загальнодержавних розвідки та контррозвідки УНР, належить, певно, сказати, що керівництво МВС постійно шукало шляхи реформування спецслужб. Так, у доповіді директора Адміністраційного департаменту міністрові внутрішніх справ від 21 травня 1920 р. ідеться про те, що найближчим часом буде проведена реорганізація самого Центрального апарату Міністерства внутрішніх справ з метою оптимального розподілу повноважень між окремими департаментами. Департамент політичної інформації має увійти як освідомчий відділ до складу "Департаменту безпеченства", оскільки самостійне існування такої інституції суперечить принципам правової держави

1. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

2. Кредитна система комерційних банків в налагоджені платіжного і розрахункового механізму в Україні

3. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

4. Використання інтерфейсу Centronics для керування зовнішніми пристроями

5. Місце зовнішніх міграцій населення в Донбасі у відновленні і формуванні його трудових ресурсів у 1943 - 1951 роки

6. Міжнародне маркетингове середовище і його складові частини. Порівняльна характеристика прямого і непрямого експорту як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок
7. Розробка і реалізація стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок
8. Міжнародний маркетинг як наслідок інтернаціоналізації маркетингової діяльності. Порівняльна характеристика стратегій виходу на зовнішній ринок

9. Платіжний баланс України

10. Особливості зовнішніх торгівельних відносин у Полтавській області

11. Внутрішнє та зовнішнє середовище організації

12. Мурування зовнішніх стін з бетонних каменів з облицюванням цеглою

13. Напрямки розвитку платіжного обороту України

14. Плата за недра в Краснодарском крае

15. Вплив митно-тарифного регулювання на зовнішню торгівлю (на прикладі підприємства ВАТ "Київмедпрепарат")

16. Зовнішньоекономічні операції між українськими та французькими суб’єктами підприємницької діяльності (на прикладі експорту соняшникової олії ЗАТ з ІІ "ДОЕЗ")

Стул детский "Малыш-1".
"Малыш №1" - маленький, компактный удобный стульчик для малыша. Он изготовлен из натуральных материалов и покрыт нетоксичным,
853 руб
Раздел: Стульчики
Этикетка самоклеящаяся, А4, 24 этикетки, 70х37 мм, белая, 100 листов.
Размер этикетки: 70х37 мм. 24 этикетки на листе А4 формата. Плотность бумаги: 70 г/м2. Верхнее и нижнее поле (отступ от края листа до
660 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Мозаика с прозрачным полем, 40 мм, 70 деталей.
Мозаика с прозрачным полем – отличный подарок для маленьких фантазеров. Из красочных деталек-ромбиков ваш ребенок сможет собирать любые
438 руб
Раздел: Пластмассовая

17. Комплексный анализ современных ландшафтов и их эволюции на территории Катангского плато

18. Формы пользования и владения землей в России. Плата за землю

19. Заработная плата

20. Организация заработной платы на предприятии

21. Развитие архитектуры материнских плат для PC

22. Автоматизация расчета начислений заработной платы в строительном управлении N 151
23. Значение свободноживущих азотофиксирующих бактерий рода Azotobacter в азотном балансе почв
24. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

25. Топливо. Его виды и характеристика. Области эффективного использования. Топливный баланс страны

26. Разработка модели повседневного платья

27. Разработка технологического процесса изготовления печатной платы для широкодиапазонного генератора импульсов

28. Методы и алгоритмы компоновки, размещения и трассировки печатных плат

29. Трассировка печатной платы

30. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)

31. Платежный баланс страны, его роль и назначение

32. Учет заработной платы в России и за рубежом

Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х22,5 см (белая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 22,5 см. Цвет: белый.
370 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Зонт на коляску Lorelli, цвет: зелёный.
Универсальный зонт для коляски. Защитит малыша во время продолжительных прогулок как от солнца, так и от внезапного дождика. Универсальное
425 руб
Раздел: Зонтики для колясок
Фломастеры со штампами "Fantasy", 24 цвета.
Фломастеры со штампами. В наборе: 24 цвета. Характеристики: - штамп в колпачке; - корпус пластиковый; - в пластиковом пенале. Состав:
478 руб
Раздел: 13-24 цвета

33. Учет труда и заработной платы на Украине

34. Заработная плата, её начисление, налоги с заработной платы

35. Бухгалтерский баланс, его назначение и роль в финансовом учете

36. Бухгалтерский баланс

37. Бухгалтерский баланс

38. Заработная плата в РФ
39. Технико-экономический анализ МУП (по балансу)
40. Бухгалтерский баланс, понятие, назначение, порядок составления и структура его статей

41. Анализ платежеспособности, кредитоспособности предприятия и ликвидности баланса

42. Анализ платежеспособности, кредитоспособности предприятия и ликвидности баланса

43. Анализ теории заработной платы Адама Смита

44. Платежный баланс, особенности платежного баланса РФ

45. Международные валютно-финансовые отношения. Платежный баланс страны

46. Планирование труда и заработной платы

47. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")

48. Организация заработной платы на предприятии

Кружка "Вязанная", синяя.
Долгими зимними вечерами, в осеннюю слякоть или весеннюю распутицу приятно согреться кружкой чего-нибудь горячего, особенно, если она тоже
378 руб
Раздел: Кружки
Набор детской посуды "Морские животные" (3 предмета).
Набор детской посуды "Морские животные" в подарочной упаковке. В наборе 3 предмета: - кружка 240 мл; - тарелка 19 см; - миска 18
310 руб
Раздел: Наборы для кормления
Пакеты фасовочные "Экстра" в евроупаковке, 24х37 см (1000 штук), 8 мкм.
Пакеты фасовочные из пищевого полиэтилена низкого давления, используется для фасовки, хранения и перевозки пищевых и непищевых
378 руб
Раздел: Пакеты для продуктов

49. Современный кризис заработной платы

50. Системы заработной платы

51. Анализ организационно-технических и социально-экономических мероприятий по улучшению использования трудовых ресурсов и фонда заработной платы

52. Заработная плата

53. Финансовый анализ предприятия (расчеты по балансу)

54. Современные методы организации заработной платы
55. Заработная плата — цена труда на рынке труда
56. Лабораторные работы по ЭММ (системы уравнений межотраслевого баланса; оптимизационная модель межотраслевого баланса)

57. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

58. Теория заработной платы

59. Заработная плата и "золотое сечение"

60. Патофизиология (Нарушение водно-солевого баланса)

61. Физический дисбаланс

62. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

63. Контрольна з зовнішньоекономічної діяльності

64. Контрольна по зовнішньоекономічній діяльності

Держатель балдахина с двойным креплением (в пенале).
Крепление для балдахина состоит из двух полых трубок, которые вставляются одна в другую, верхней спирали для балдахина и двух креплений к
303 руб
Раздел: Балдахины, держатели
Пенал "Радужная коллекция", серый-лайм.
Пенал очень компактен, удобен для хранения и переноски карандашей, ручек, фломастеров, кистей. Без наполнения. Размер: 22x11x6,5 см. 1
475 руб
Раздел: Без наполнения
Одеяло байковое "Карапуз" с рисунком (цвет: бежевый).
Байковое одеяло для новорожденных детей и подростков изготовлено из 100% хлопка (натуральная байка), имеет мягкую фактуру полотна,
695 руб
Раздел: Одеяла для детей

65. Эволюция мировой валютной системы, формы международных расчетов, платежный баланс России

66. Планирование заработной платы и численности рабочих

67. Плата за землю и ее формы

68. Принцип динамического баланса и его реализация в учебном процессе

69. Принцип динамичесого баланса - философская основа мировоззрения, способ повышения эффективности научных исследований

70. Основні напрямки зовнішньої політики України
71. Схема: «Как не платить налог на доходы в случае выплаты дивидендов?»
72. О порядке определения и способе установления ставок платы за землю поселений

73. Плата за землю

74. Основные причины, обуславливающие появление нарушений и дисбаланса в лесном хозяйстве и лесопользовании

75. Разработка процесса изготовления печатной платы

76. Разработка технологического процесса сборки и монтажа печатной платы «Пульт ДУ»

77. За что вы платите деньги своему пиарщику

78. Печатные платы

79. Заработная плата как основной принцип справедливости

80. Застосування застави як запобіжного заходу в кримінальному процесі

Ручка перьевая "Golden Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус хром/золото.
Перьевая ручка Golden Prestige. Цвет корпуса: хром/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий. К данной ручке подходят
410 руб
Раздел: VIP-ручки
Поильник-непроливайка "Малыши и малышки", со сменным носиком (с 4 месяцев), 150 мл.
Поильник-непроливайка "Малыши и малышки" идеально подойдет в качестве первого поильника для Вашего Малыша. Силиконовый носик
393 руб
Раздел: Поильники, непроливайки
Чехол стеганый сменный "Нордтекс" (для подушки 50х70 см), на молнии.
Материал: полиэстер. Размер подушки: 50х70 см.
321 руб
Раздел: Прочее

81. Фотоприймачі з внутрішнім підсиленням

82. Реформация бухгалтерского баланса и распределение прибыли

83. Нарушение экологического баланса в городе

84. Нарушение экологического баланса в городе

85. Незаслуженный отпуск: как платить налоги?

86. Рынок труда и заработная плата
87. Оценка платежного баланса России за 9 месяцев 2004 г.
88. Оценка платежного баланса и инфляции в России за первое полугодие 2004 г.

89. Бухгалтерский учет: заработная плата

90. Модель динамического межотраслевого баланса

91. Заработная плата

92. Баланс вашего предприятия

93. Инфляция и заработная плата

94. Основные формы и системы заработной платы

95. Анализ и прогнозирование фонда труда и заработной платы

96. Заработная плата

Ручки капиллярные "Johanna Basford. Triplus 334", 36 цветов.
Количество цветов: 36 ярких цветов. Эргономичная форма для удобного и легкого письма. Пишущий узел завальцован в металл. Защита от
2085 руб
Раздел: Капиллярные
Портфель "Megapolis", синий.
Легкая папка-портфолио изготовлена из жесткого пластика, рассчитана на длительный срок службы. Папка служит для перевозки документов и
512 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Ночник с датчиком движения "Ночной снайпер".
Маленький ночник с датчиком движения "Ночной снайпер" надежно крепится на крышку унитаза и срабатывает только при вашем
648 руб
Раздел: Ночники

97. Заработная плата (на примере самэпидстанции города Пятигорска)

98. Плата за землю

99. Платежный и торговый баланс


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.