Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование     Компьютерные сети Компьютерные сети

Дослідження властивостей лiнiйних динамічних кіл

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

Вступ В даній курсовій роботі ми розглянемо перетворення сигналів довільної форми лінійними динамічними колами першого порядку в часовій та частотній областях. В часовій області ми розглянемо визначення перехідної характеристики кола (класичним або операторним методами) та реакції кола на сигнал довільної форми методом інтеграла згортки (Дюамеля). В частотній області за допомогою комплексно-частотної функції кола дослідимо основні частотні характеристики (АЧХ, ФЧХ, характеристику групового часу запізнення), визначимо граничні частоти та смугу пропускання. Метою роботи є освоєння різних методів, для знаходження реакції кола на вхідний сигнал довільної форми, та переконання на практиці, що при використанні, ці методи є ефективними та правильними. При дослідженні характеру зміни основних частотних характеристик в залежності від зміни параметрів елементів кола проводиться якісний та кількісний аналізи процесів ,що відбуваються в колі в залежності від частоти вхідного сигналу. Визначається амплітудний та фазовий спектри вхідного сигналу та реакція на його дію. Для наочності та зручності результати обчислень представляються в табличній та графічній формах. Таблиці та графіки наведені в курсовій роботі побудовані за допомогою пакету програм Ma hcad 2003. 1. Визначення реакції кола на вхідний сигнал довільної форми методом інтеграла Дюамеля (інтеграла згортки) Метод інтеграла Дюамеля відноситься до класу методів аналізу динамічних систем у часовій області, коли як діючий сигнал, так і властивості системи описуються функцією часу. В основі цього методу лежать два так звані принципи: • принцип розкладання довільного сигналу на суму так званих елементарних сигналів, яка з деякою точністю відповідає початковому сигналу; • принцип суперпозиції: реакція лінійного кола на довільну дію є алгебраїчною сумою реакцій на окремі компоненти. Найбільше поширення в теорії електричних кіл при розкладенні довільного сигналу мають одиничний ступінчастий σ( ) та одиничний імпульсний &del a;( ). Розкладання сигналу у цьому базисі є різновидом динамічного зображення довільного сигналу. Реакція на такі елементарні сигнали визначається часовими характеристиками: перехідною h( ) та імпульсною g( ) і має вигляд: (1.1) (1.2) де x( ) - діючий сигнал. Визначимо перехідну характеристику для нашого кола за допомогою операторного методу. Так як реакція кола – напруга на виході iвих (елемент навантаження R1), то будемо шукати операторну функцію як передаточну провідність – Yпер(р). Для цього побудуємо операторну схему заміщення кола (рис. 1.1, а). Рисунок 1.1 – Схема заміщення електричного кола Перетворимо трикутник в зірку: ; ; (рис. 1.1, б). Через елемент струм не протікає, тому, оскільки у нас нульові початкові умови, за правилом свого плеча: (1.3)Тоді: (1.4)Або: Звідси маємо зображення перехідної характеристики: (1.5) Де – коефіцієнт згасання кола, – частота резонансу контуру, – постійна часу кола. Оскільки , тому перехідний процес, а отже і перехідна характеристика, повинні мати аперіодичний характер. Переходячи від зображення (1.5) до оригіналу перехідної характеристики маємо: (1.6

) де , , , . Імпульсна характеристика як похідна по часу від перехідної: (1.7) Графік перехідної характеристики показано на рис 1.2,а; імпульсної – на рис 1.2,б. Результати розрахунків і вказані в таблиці 1.1.Таблиця 1.1 Значення перехідної та імпульсної характеристик 0 10 -9.965 3,00000 4.216 -3.03 6,00000 2.37 -1.059 9,00000 1.658 -0.475 12,0000 1.295 -0.283 15,0000 1.056 -0.205 18,0000 0.874 -0.162 21,0000 0.728 -0.133 24,0000 0.607 -0.11 27,0000 0.506 -0.092 30,0000 0.422 -0.076 Рисунок 1.2 – Перехідна (а) та імпульсна (б) характеристики Тепер знайдемо реакцію на сигнал довільної форми (рис. А.2). Ураховуючи те, що діючий сигнал має різні функціональні залежності від часу на різних часових відрізках, визначимо реакцію на цей сигнал методом припасовування. Розглянемо проміжок часу , де . На цьому проміжку вхідний сигнал: . Згідно з методом перехідних характеристик реакція має вигляд: Далі розглянемо проміжок часу , де . На цьому проміжку математична модель вхідного сигналу має вигляд: . Тоді реакція, знайдена за інтегралом Дюамеля, має вигляд: На проміжку часу вхідний сигнал: . Тоді реакція, знайдена за інтегралом Дюамеля, має вигляд: Повна реакція кола на діючий сигнал: (1.8) Графік реакції на рис. 1.3, а числові дані в таблиці 1.2. Таблиця 1.2 Значення реакції кола на трикутний імпульс 0 0 3 38.119 6 67.02 9 32.094 12 -12.196 15 -27.006 18 -19.127 21 -13.721 24 -10.003 27 -7.435 30 -5.654 33 -4.409 36 -3.532 39 -2.906 42 -2.454 45 -2.12 Рисунок 1.3 – Значення реакції кола на трикутний імпульс Перевіримо отриманий результат графічною інтерпретацією процедури розрахунків методом інтеграла Дюамеля. Використаємо для цього формулу інтеграла Дюамеля через імпульсну характеристику (1.1). Відповідно до формули (1.1) миттєвим значенням реакції для моментів часу відповідає площа, яка є алгебраїчною сумою двох площ: перша – це площа фігури, яка обмежується віссю абсцис і графіком функції, отриманої в результаті добутку зсунутого в точку на осі абсцис дзеркального відображення відносно осі координат неперервної складової (без стрибка) імпульсної характеристики та діючого сигналу; друга – пропорційна добутку початкового значення перехідної характеристики на миттєве значення . Розглянемо момент часу . Графіки вхідного сигналу та відповідно копії імпульсної характеристики на рис.1.4,а. Очевидно, що добуток цих функцій дорівнює дорівнює нулю, а отже дорівнює дорівнює нулю і перша площа . Таким чином, початкове значення реакції також дорівнює нулю . Розглянемо момент часу . Графіки вхідного сигналу та відповідно копії імпульсної характеристики на рис.1.4,б. Реакція в цей момент часу зростає. Площа дорівнює . Рисунок 1.4 Розглянемо момент часу . Графіки вхідного сигналу та відповідної копії імпульсної характеристики (рис.1.5,а). Для даного моменту часу , а отже площа від’ємна . Рисунок 1.5 Розглянемо момент часу . Графіки вхідного сигналу та відповідної копії імпульсної характеристики (рис.1.5,б). Для даного часу друга площа є від’ємною, але значно меншою ніж у попередніх випадках. Очевидно, що при подальшому зсуві копії імпульсної характеристики, виходячи з її виду, площа буде зменшуватися, все більше наближаючись до нуля.

А отже, знайдена нами реакція обчислена вірно. 2. Визначення частотних характеристик заданого колаВимоги на частотні властивості системи та її складові визначаються через відповідні параметри так званих частотних характеристик. Частотні характеристики отримують на основі комплексної частотної функції (КЧФ) кола: (2.1) де - амплітуда діючого комплексного експоненціального сигналу , - амплітуда реакції такого ж виду, як і дія є у загальному випадку величинами комплексними та функціями дійсної частоти чи . Ці амплітуди можуть бути виражені через параметри гармонічної реакції та дії: - комплексна амплітуда дії, - комплексна амплітуда реакції. Залежність виду називають амплітудно-частотною характеристикою (АЧХ) лінійного кола, а - його фазо-частотною характеристикою (ФЧХ). Ця пара характеристик лінійного динамічного кола визначає його властивості в області дійсної частоти чи в усталеному гармонічному режимі. Отже, знаходження частотних характеристик кола зводиться до визначення комплексної частотної функції кола. Реакція лінійного електричного кола на гармонічний сигнал (дію) в моменти часу, коли всі процеси визначаються тільки діючим сигналом, теж є гармонічною, причому амплітуда реакції . Графічне зображення комплексної частотної функції , яка зветься амплітудно-фазовою характеристикою або частотним годографом - це геометричне місце точок на комплексній площині кінця радіус-вектора довжиною, що дорівнює модулю КЧФ , та кутом нахилу до дійсної осі, що дорівнює значенню її аргументу, для відповідних значень частоти при її зміні від нуля до нескінченості. Амплітудно-частотна характеристика - це модуль КЧФ для різних значень частоти . Фазо-частотна характеристика - аргумент КЧФ. Характеристика затримки чи групового часу запізнення характеризує швидкість зміни ФЧХ: Дійсна частина КЧФ — дійсна АЧХ, а її уявна частина - уявна АЧХ. Логарифмічна АЧХ, що виражається в неперах , або в децибелах . Розглянемо наше коло та визначимо його частотні характеристики і вплив на них параметрів деяких елементів кола, ґрунтуючись на комплексній частотній функції у вигляді коефіцієнта передачі напруги . Аналогічно до попереднього пункту знаходимо із урахуванням позначень для коефіцієнта згасання та частоти резонансу: (2.2) Знайдемо амплітудно-частотну характеристику кола (АЧХ) як модуль комплексної частотної функції, тому (із урахуванням числових значень параметрів елементів) (2.3) Фазо-частотна характеристика (ФЧХ) даного кола як аргумент визначеної комплексної частотної функції: .(2.4) Характеристику групового часу запізнення отримаємо як похідну по частоті з від’ємним знаком від фазо-частотної характеристики (2.4): (2.5) Графіки АЧХ та ФЧХ на рис.2.1, рис.2.2 відповідно, а характеристик групового часу запізнення на рис.2.3. Значення частотних характеристик наведені у таблиці 2.1. Таблиця 2.1 Значення АЧХ, ФЧХ та характеристики групового часу запізнення для різних значень частоти. 0 0 1.571 0 1 0.667 0.653 27.775 2 0.86 0.433 16.191 3 0.929 0.311 9.016 4 0.958 0.24 5.537 5 0.972 0.195 3.697 6 0.98 0.164 2.629 7 0.985 0.141 1.959 8 0.989 0.1

У вдповдь Ствен @росб (Steven Grosby) зробив цкаве припущення, що люди грунтують сво почуття привязаност на певних переконаннях щодо життдайно природи таких колективв  життствердних властивостей спорднення , особливо, територ. Це цкаве припущення, але воно може тльки направити нас у певному напрямку. Насправд воно навряд чи може служити сторичним або соцологчним знаряддям для пояснення рзновидв культурно спльноти чи хньо трансформац з часом. Також така парадигма не може пролити свтло на питання чому люди вддають перевагу одним сторичним колективам, а не ншим (наприклад, Нмеччин, а не Прус)  чому так переваги рзн за межами, нтенсивнстю  часом[48]. Критика нструменталзму Ось тут  може стати в нагод «нструменталстичний» пдхд. Подбно до примордалзму, цей пдхд придатнший для дослдження етнчно належност, нж нацй та нацоналзму. Це стало помтним у 1960-х  1970-х роках у Сполучених Штатах за дискусй про (блу) етнчну незмннсть, котра, як вважалось, була тим ефективним «тиглем», у якому ммгранти переплавлялись у дину американську нацю

1. Синтез та дослідження властивостей неорганічних сполук синтезованих на основі LaBa2Cu3O7 та SmBa2Cu3O7

2. Мікробіологічне обгрунтування нових підходів до лікування та профілактики стафілококових інфекцій на основі дослідження протимікробних властивостей похідних тіазолідину, фурану, хіноліну, акридину і біологічно активних речовин природного походження

3. Дослідження метеорологічних умов (мікроклімату) у виробничих приміщеннях

4. Методика гідрогеологічних досліджень

5. Методи лінгвістичних досліджень.Описовий метод. Порівняльно-історичний метод

6. Дистрибутивний аналіз. Методика безпосередніх складників. Трансформаційний аналіз – методи лінгвістичних досліджень
7. Дослідження методів та інструментальних засобів проектування цифрових пристроїв на основі програмованих логічних інтегральних схем (ПЛІС)
8. Дослідження ринку автомобілів (2009-2010 рр.)

9. Дослідження рухово-тонічних та вегетативних розладів у відновному періоді півкульового ішемічного інсульту

10. Сучасні методи і підходи до обробки результатів медико-біологічних досліджень

11. Хіміко-токсикологічне дослідження лікарського препарату "Тетлонг-250"

12. Методи науково-педагогічних досліджень

13. Підготовка і проведення конкретно-соціологічних досліджень

14. Статистичні індекси та їх значення в економічних дослідженнях

15. Маркетингове дослідження посередницьких операцій банку з векселями

16. Дослідження харчування

Глобус «Двойная карта» рельефный, с подсветкой, на подставке из дерева.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50 000 000. Материал подставки: дерево. Цвет подставки: вишня, орех. Мощность: 220 V, может использоваться в
1692 руб
Раздел: Глобусы
Домик для кукол "Коттедж Конфетти".
Игрушка собирается ребёнком с помощью взрослого и предназначена для игры с куклами высотой до 30 см. В наборе: стена с окнами - 8 штук,
4433 руб
Раздел: Для мини-кукол и мини-пупсов
Защитные шторки для автомобиля на присосках Chicco Safe "Паравозик", с сумкой в комплекте, 2.
Предназначены для автомобиля, они защитят вашего малыша от солнечных лучей и перегрева. Крепятся к стеклу присосками. Рисунок в виде
880 руб
Раздел: Прочее

17. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

18. Дослідження протоколу TCP/IP /укр./

19. Про методи дослідження малих річок

20. Спектральні наземні дослідження

21. Дослідження моделей автоматичних банківських систем в банківських установах Дніпропетровського регіону

22. Дослідження забруднення повітря виробничих приміщень токсичними газами й парами
23. Будова, функції та методи дослідження мітохондрій
24. Експертна профілактика в окремих видах досліджень

25. Методи та етапи статистичного дослідження

26. Правове регулювання створюваних в інноваційних проектах результатів досліджень і розробок

27. Техніко-криміналістичні засоби та методи дослідження речових доказів

28. Наступність і перспективність у вивченні частин мови в початкових класах (дослідження)

29. Урок-дослідження з елементами групових форм роботи

30. VHDL - технології дослідження цифрових пристроїв

31. Дослідження зміни температури термопари за допомогою чисельних методів на ЕОМ

32. Дослідження методів чисельного інтегрування

Блюдо "Тайга", 26 см.
Блюдо. Диаметр: 26 см. Высота: 3 см. Материал: керамика.
320 руб
Раздел: Прочее
Держатель для бумажных полотенец навесной на рейлинг, 27x12x11,5 см.
Для размещения бумажных полотенец.
366 руб
Раздел: Крючки, держатели для полотенец, доски для записок
Спиннер трехлучевой "Цветомузыка", с bluetooth (зеленый).
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
465 руб
Раздел: Спиннеры

33. Дослідження перехідних характеристик цифрових САК

34. Дослідження чисельних методів інтегрування

35. Історіографія досліджень голодомору

36. Історія дослідження Ольвійського полісу за археологічними даними

37. Палеонтологічні дослідження

38. Дослідження математичної моделі WiMax та розрахунок покриття на її основі
39. Принцип роботи лабораторного стенду для дослідження та перевірки датчиків Холла
40. Мистецтво, як об’єкт наукового дослідження. Види мистецтва

41. Динаміка ліричного почуття у творчості Лесі Українки

42. Дослідження Шекспірівської комедійної творчості

43. Кабінетні методи маркетингових досліджень

44. Маркетингове дослідження

45. Маркетингове дослідження збуту коньячних виробів ТМ "Жан-Жак"

46. Маркетингове дослідження ЧП "Фенаф"

47. Маркетингові дослідження

48. Маркетингові дослідження з використанням анкети

Дырокол для люверсов на 30 листов, серебристый.
Дырокол в металлическом корпусе, предназначенный для установки люверсов. Перфорирует одновременно до 30 листов бумаги. Диаметр
630 руб
Раздел: Дыроколы
Подставка для украшений Jardin D'Ete "Нежная сирень".
Подставка для ювелирных изделий не оставит равнодушной ни одну любительницу изысканных вещей. Сочетание оригинального дизайна и
967 руб
Раздел: Подставки для украшений
Умные кубики. Силуэты. 50 игр для развития интеллекта.
IQ-кубики «Силуэты» — это универсальный набор для развития дошкольника. В процессе игры он учится конструировать, систематизировать,
306 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками

49. Маркетингові дослідження на підприємстві

50. Маркетингові дослідження ринку побутової техніки водолічильників

51. Організація маркетингових досліджень в туризмі

52. Товарознавчі аспекти дослідження ринку взуття

53. Характеристика маркетингового дослідження товару

54. Дослідження впливу факторів макросередовища на кон’юнктуру ринку
55. Дослідження життєвого циклу товарів на прикладі продуктів компанії Danone
56. Дослідження поведінки споживачів на ринку товарів і послуг

57. Дослідження ринку комп’ютерної техніки та супровідних послуг в місті Рівне

58. Загальне дослідження ринку дитячого харчування та конкретно дитячих соків

59. Дослідження антивірусної активності 6-азацитидину та амізону в модельній системі: цитомегаловірус - культура клітин фібробластів легень ембріона людини

60. Дослідження порушень репродуктивної функції населення Рівненської області у післяаварійний період (2000-2007 рр.)

61. Комплексні ультразвукові дослідження в діагностиці та визначенні поширеності раку підшлункової залози

62. Опрацювання складу, технології та дослідження вагінальних супозиторіїв противірусної дії з протефлазідом

63. Променеве дослідження молочної залози

64. Рентгенологічний метод дослідження в променевій діагностиці

Муфта для коляски "Bambola" (шерстяной мех + плащевка + кнопки), бежевая.
Муфта на ручку коляски очень легко одевается и защищает Ваши руки от холода. Ткань муфты водоотталкивающая, она утеплена мехом и небольшим
489 руб
Раздел: Муфты на ручку
Шкатулка декоративная "Стиль", 15,5x12,5x11,5 см (бутылочный).
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений, с выдвижными ящичками. Размер: 15,5x12,5x11,5 см. Материал: комбинированный.
1586 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (фиолетовый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики

65. Променеве дослідження щитоподібної залози

66. Маркетингове дослідження міжнародного ринку продукту та продуктові експортні стратегії вітчизняних товаровиробників (на прикладі конкретного продукту)

67. Дослідження ділової кар’єри менеджера

68. Дослідження мотивації на досягнення

69. Методи дослідження затрат робочого часу

70. Інформаційне забеспечення наукових досліджень з документознавства
71. Методика впроваджень моніторингових досліджень у систему роботи вчителя
72. Основи наукових досліджень

73. Особистість як предмет дослідження педагогіки і психології

74. Система моніторингових досліджень навчальних досягнень учнів на уроках фізики

75. Методи наукових і експериментальних досліджень

76. Дослідження сучасного стану статусу національних меншин в України

77. Дослідження надійності твердосплавних пластин для токарних різців з надтвердих матеріалів

78. Дослідження сервоприводу з урахуванням нелінійності

79. Експертні системи в дослідженнях умов і методів обробки нових матеріалів

80. Предмет дослідження соціальної психології

Контейнер "Аптечка", 9 литров.
Контейнер "Аптечка" - оптимальное решение для хранения лекарств. Снабжен вкладышем для сортировки небольших предметов:
380 руб
Раздел: 5-10 литров
Глобус "ELITE", двойная карта, диаметр 30 см, новая карта, подсветка.
Диаметр: 30 см. Двойная русифицированная физическая/политическая карта мира. Внутренняя подсветка. Утяжеленная подставка. Прозрачный
2831 руб
Раздел: Глобусы
Комплект универсальных обложек с липким слоем, 470x300 мм, 25 штук.
Обложки универсальные с липким слоем, 25 штук, размер 470x300 мм. Материала обложек: полипропилен. Плотность: 80 мкм.
360 руб
Раздел: Обложки для книг

81. Дослідження групової згуртованості учнівських груп

82. Дослідження мотиваційно-ціннісної сфери в юнацькому віці

83. Дослідження тривожності п’ятикласників

84. Релігія як предмет філософського дослідження. Основи теології

85. Анкета, як основний інструмент соціологічного дослідження

86. Дослідження теоретичної концепції системи освіти с позиції соціології
87. Педагогічний експеримент як метод дослідження
88. Програма соціологічного дослідження, спрямована на визначення свого майбутнього населенням України

89. Соціологічне дослідження на визначення ролі молоді у вирішенні екологічної проблеми країни

90. Соціологічні методи дослідження у педагогіці

91. Дослідження організації роботи митних органів України в сфері попередження скоєння митних злочинів

92. Аналітичне дослідження кривошипно-шатунного механізма автомобільних двигунів

93. Дослідження електричного кола змінного струму з паралельним з’єднанням віток

94. Дослідження особливостей залежності заряду перемикання від прямого струму для епітаксіальних p-i-n структур різних типів та розмірів

95. Дослідження трифазної системи при з’єднанні споживачів трикутником

96. Властивості рідини і газу

Комплект пеленок для мальчика Idea Kids однотонный из бязи (3 штуки, 120х75 см).
Пеленки - это самые первые вещи, в которые Вам предстоит одеть Вашего малыша. Комплект пеленок - станет верным помощником в первые месяцы
357 руб
Раздел: Пелёнки
Набор посуды "Peppa Pig".
Яркая фарфоровая посуда с героями из самого популярного мультфильма "Peppa Pig". Набор, несомненно, привлечет внимание вашего
547 руб
Раздел: Наборы для кормления
Настольная игра "Скажи, если сможешь!".
Это веселая игра на артикуляцию. Вам нужно объяснить как можно больше слов своей команде, но задача не так проста. Вам нужно вставить в
910 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение

97. Дослідження фототранзистора

98. Аналіз та дослідження стану міжнародного туризму і розробка проектних рішень

99. Гендерні дослідження в контексті постнекласичної раціональності


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.