Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Організаційні засади діяльності педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури учнів медичного ліцею

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ПЕРЕЙМИБІДА ЛАРИСА ВАЛЕНТИНІВНА УДК: 37.036: 377:61 ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ З РОЗВИТКУ ДЕОНТОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ МЕДИЧНОГО ЛІЦЕЮ 13.00.01 – „Загальна педагогіка та історія педагогіки” АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України, м. Київ. Науковий керівник доктор педагогічних наук, професор Цехмістер Ярослав Володимирович, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, проректор з навчально-виховної роботи та довузівської підготовки, директор Українського медичного ліцею, м. Київ. Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор Васильєва Марина Петрівна, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, професор кафедри інноваційних педагогічних технологій, м. Харків; кандидат педагогічних наук, доцент Самодрин Анатолій Петрович, Кременчуцький інститут Дніпропетровського університету економіки та права, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, м. Кременчук. Захист відбудеться 21 березня 2008 року о 16 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.001.16 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. 314. Із дисертацією можна ознайомитися в Науковій бібліотеці імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка ( 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 58, к. 12). Автореферат розіслано 19 лютого 2008року. Вчений секретар спеціалізованої вченої радиА.М. Москаленко ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність та доцільність дослідження. Здоров’я населення є інтегральним показником суспільного розвитку країни, відображенням її політичного, соціально-економічного та морального станів, могутнім чинником формування демографічного, економічного, трудового потенціалів держави й суспільства. Підготовка лікаря, здатного цілком відповідати високим професійним орієнтирам, є важливою проблемою, яка стоїть перед професійною медичною освітою. Особливого значення набуває проблема розвитку деонтологічної культури майбутнього фахівця, зокрема на етапі його допрофесійної підготовки. Чільне місце у вирішенні проблеми розвитку деонтологічної культури майбутнього медичного працівника займають ліцеї медичного профілю, в яких педагогічні колективи можуть забезпечити професійний саморозвиток майбутніх лікарів та підготовку їх до навчання у вищому медичному навчальному закладі. Навчально-виховний процес у медичному ліцеї ґрунтується на ознайомленні з основами майбутнього фаху і його визначальним суб’єктом – хворою людиною. Умови навчання та вік учнів у ліцеях сприяють розвитку особистісних якостей майбутніх фахівців, вихованню людини демократичного світогляду і культури, яка поважає права і свободи особистості, формуванню в майбутніх спеціалістів знань і вмінь, виробленню моральних принципів та світоглядних орієнтирів, культурному і духовному зростанню.

Проблема навчання та виховання учнів у інноваційних навчальних закладах завжди була в центрі уваги науковців, зокрема такі її аспекти: методологія соціального виховання молоді у структурі її професійної підготовки (М.Ф. Головатий, С.М. Іонникова, І.С. Кон, М.П. Лещенко, С.Д. Максименко); теоретичні засади соціалізації особистості (І.Д. Бех, М.Й. Боришевський, Є.А. Моносзон), зокрема в процесі профільного навчання (А.П. Самодрин); психолого-педагогічні основи формування особистості в процесі навчання (Г.О. Балл, В.В. Рибалка, С.О. Сисоєва). Вагомий внесок у розбудову та розвиток концептуальних засад функціонування ліцеїв, зокрема медичних, зробили В.М. Алфімов, Ю.В. Вороненко, Є.Г. Гончарук, В.Г. Коляденко, В.Ф. Москаленко, В.З. Нетяженко, О.В. Чалий, В.П. Широбоков, Я.В. Цехмістер, О.П. Яворовський. Над проблемами деонтології працювали Є.О. Вагнер, В.В. Вербицький, О.А. Грандо, В.М. Казаков, І.А. Касірський, П.Г. Костюк, Ю.І. Кундієв, С.В. Комісаренко, М.М. Петров, Л.А. Пиріг, Є.І. Чазов, Г.І. Царегородцев та інші. Проблеми деонтологічної підготовки майбутнього вчителя ґрунтовно розглядаються у працях М.П. Васильєвої. Аналіз наукової літератури й практичної діяльності медичних ліцеїв свідчить, що проблеми щодо діяльності педагогічних колективів з розвитку деонтологічної культури учнів у медичних ліцеях досліджувалися недостатньо. Так, поза увагою дослідників лишилися організаційні засади діяльності педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури учнів у процесі їхньої допрофесійної підготовки в ліцеї медичного профілю. Саме тому в педагогічній науці актуальним є комплексне дослідження змісту та організаційних форм діяльності педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури майбутнього медика на рівні його допрофесійної підготовки в медичному ліцеї. Ураховуючи соціальну значущість і необхідність якісної підготовки майбутніх лікарів, недостатню теоретичну й методичну розробленість проблеми діяльності педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури учнів медичного ліцею, темою дисертаційного дослідження обрано: “Організаційні засади діяльності педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури учнів медичного ліцею”. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано відповідно до тематичного плану наукових досліджень Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України за темою &quo ;Психолого-педагогічні основи особистісного підходу до впровадження педагогічних технологій у професійних закладах освіти” (РК № 0102U000401). Тема дисертації затверджена вченою радою Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України 29 травня 2003 р. (з 01.03.2007 р. Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України), протокол № 8 та узгоджена в Раді з координації наукових досліджень у галузі педагогіки та психології України 30 березня 2004 р., протокол № 3. Мета дослідження: здійснити цілісний науковий аналіз проблеми розвитку деонтологічної культури майбутніх медичних працівників; розробити та обґрунтувати організаційні засади діяльності педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури учнів медичного ліцею та умови їх впровадження в навчально-виховний процес медичного ліцею вищого навчального закладу.

Об’єкт дослідження: допрофесійна підготовка учнів у медичному ліцеї вищого навчального закладу. Предмет дослідження: діяльність педагогічного колективу медичного ліцею з розвитку деонтологічної культури учнів. Відповідно до предмета й мети визначено такі завдання дослідження: 1. Проаналізувати стан дослідження проблеми в педагогічній теорії та практиці діяльності середніх загальноосвітніх і профільних навчальних закладів. 2. Обґрунтувати принципи, зміст, організаційні форми діяльності педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури учнів медичного ліцею. 3. Визначити критерії розвитку деонтологічної культури учнів медичного ліцею. 4. Розробити, обґрунтувати та експериментально перевірити модель розвитку деонтологічної культури майбутнього медика. 5. Розробити навчально-методичні матеріали щодо розвитку деонтологічної культури майбутнього медичного працівника. Гіпотеза дослідження полягає в тому, що діяльність педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури учнів медичного ліцею набуває ефективності за умов: – усвідомлення педагогічним колективом медичного ліцею необхідності розвитку деонтологічної культури учнів; – визначення, обґрунтування та впровадження в навчально-виховний процес принципів розвитку деонтологічної культури та принципів діяльності педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури учнів медичного ліцею; – наукового обґрунтування й упровадження в навчально-виховний процес медичного ліцею змісту та організаційних форм діяльності педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури; – оволодіння учнями в процесі допрофесійної підготовки деонтологічними знаннями й уміннями, необхідними для майбутнього медичного працівника; – запровадження додаткових факультативних курсів, спрямованих на формування деонтологічної культури майбутнього медичного працівника. Методологічну основу дослідження становлять філософські положення теорії пізнання, теорії систем; загальнонаукові принципи системного підходу й елементи системного аналізу; діалектична теорія про загальний зв’язок, взаємозумовленість і цілісність явищ об’єктивної дійсності; положення про роль неперервної освіти у формуванні професіоналізму особистості; концептуальні положення щодо діяльності педагогічного колективу в середніх загальноосвітніх навчальних закладах. Теоретичну основу дослідження становлять положення та висновки щодо проблем цілеспрямованої підготовки старшокласників, підготовки в ліцеях до вступу у вищий навчальний заклад (П.І. Сікорський, В.В. Сгадова); реалізації гуманістичної парадигми освіти (Г.О. Балл, Я.Л. Коломинський, М.П. Лещенко, В.В. Рибалка, С.О. Сисоєва); діяльності педагогічного колективу з розвитку культури (В.А. Бєляєва, В.С. Біблер, А.Г. Волинець, Л.Н. Коган, С.О. Копилов, В.М. Межуєв, Л.В. Сохань, В.Б. Чурбанов, А.І. Шемшуріна); проблем деонтології (Л.О. Бадалян, О.Ф. Білібін, Є.О. Вагнер, С.С. Вайль, О.Ф. Возіанов, О.А. Грандо, О.В. Гуляєв, В.Я. Данилевський, І.А. Касірський, Ю.І. Кундієв, Р.А. Лурія, М.М. Петров, М.А. Семашко, З.П. Соловйов, Є.І. Чазов та інші), зокрема у підготовці майбутнього вчителя (М.П

В цьому раз кожна первинна профсплкова органзаця ма визначитися щодо свох конкретних зобов'язань за колективним договором та вдповдальност за х невиконання. Первинна профсплкова органзаця, що вдмовилася вд участ в об'днаному представницькому орган, позбавляться права представляти нтереси працвникв при пдписанн колективного договору. Стаття 13 Змст колективного договору Змст колективного договору визначаться сторонами в межах х компетенц. У колективному договор встановлюються взамн зобов'язання сторн щодо регулювання виробничих, трудових, соцально-економчних вдносин, зокрема: змни в органзац виробництва  прац; забезпечення продуктивно зайнятост; нормування  оплати прац, встановлення форм, системи, розмрв заробтно плати та нших видв трудових виплат (доплат, надбавок, премй та н.); встановлення гарантй, компенсацй, пльг; участ трудового колективу у формуванн, розподл  використанн прибутку пдпримства, установи, органзац (якщо це передбачено статутом); режиму роботи, тривалост робочого часу  вдпочинку; умов  охорони прац; забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, органзац оздоровлення  вдпочинку працвникв; гарантй дяльност профсплково чи нших представницьких органзацй трудящих; умов регулювання фондв оплати прац та встановлення мжквалфкацйних (мжпосадових) спввдношень в оплат прац

1. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

2. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи

3. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

4. Організаційні процедури аудиту дебіторської заборгованості ТзОВ "Інтер-Синтез"

5. Особливості організації дипломатичної діяльності в Україні

6. Організація діяльності підприємства
7. Основи організаційної діяльності у виробничій сфері
8. Організаційні аспекти медико-соціальної реабілітації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячих інтернатних закладах

9. Основні організаційні форми та види туризму

10. Організація діяльностї зовнішньоторговельної фірми ТОВ "L’Oreal Ukraine"

11. Організація та напрями підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства

12. Застосування в інформаційній діяльності організації або установи експертних систем

13. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

14. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності

15. Загальна характеристика фінансової основи організації діяльності місцевих рад

16. Засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні

Конструктор электронный ЗНАТОК "Первые шаги в электронике. Набор В" (15 схем).
Вам будет предложено собрать свой первый светодиодный фонарик, собрать звуковые схемы, познакомится с работой транзистора — всего 15
892 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Глобус ландшафтный, диаметр 320 мм.
Глобус для занятий по географии на подставке. Компактен и нагляден. Дает представление о строении поверхности Земли. На глобусе нанесено
880 руб
Раздел: Глобусы
Мусоровоз.
Мусоровоз выглядит совсем как настоящий. В наборе имеется мусорный бак, который автомобиль может загрузить в контейнер. Сверху открывается
985 руб
Раздел: Прочее

17. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

18. Організація науково-інформаційної діяльності

19. Інформаційне забезпечення діяльності організації

20. Роль кори головного мозку в системній організації діяльності організму

21. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

22. Організація інформаційного обслуговування менеджера. Методи матеріального заохочення. Документація управлінської діяльності
23. Умови формування інноваційної діяльності. Типові схеми організаційних структур управління інноваційним процесом
24. Використання засобів педагогічного малювання у процесі удосконалення навичок образотворчої діяльності молодших школярів

25. Організація колективної пізнавальної діяльності школярів у навчальному процесі початкової школи

26. Організація продуктивної самостійної діяльності молодших школярів у навчальному процесі сучасної початкової школи

27. Психолого-педагогічні умови організації уроку з трудового навчання

28. Планування і організація навчальної діяльності

29. Організація патопсихологічного дослідження

30. Організаційна та правова регламентація діяльності митного органу України (МОУ) на прикладі діяльності Київської обласної митниці

31. Організація технічного обслуговування і ремонту автомобілів та двигунів

32. Організація технологічного процесу ремонту в цеху правки

Шнуровка-бусы "Звери".
Размер бусин: 3-4 см. Диаметр отверстия в бусине: около 6 мм. Длина шнурка: около 80 см. Вес: 0.2 кг. Количество бусин: 15 штук .
321 руб
Раздел: Деревянные шнуровки
Кубок Россимвол, 24 см.
Материал: металл, пластик, мрамор. Диаметр: 80 мм. Высота: 24 см.
485 руб
Раздел: Наградная продукция
Бустер Happy Baby "Booster Rider" Lime (15-36 кг).
Rider — бустер группы II-III (от 15 до 36 кг). Бустер без спинки с мягкими подлокотниками. Форма бустера обеспечивает правильное положение
999 руб
Раздел: Группа 3 (22-36 кг), бустеры

33. Реформування податкового законодавства України до європейських стандартів: організаційно-правові засади

34. Інтеграційні форми підприємств і організацій

35. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

36. Організація приймання товару в аптеці

37. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

38. Організація праці
39. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat
40. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

41. Організаційна система управління природокористуванням України

42. Організація оплати праці на підприємстві

43. Особливості теріторіальної організації залізничного транспорту

44. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

45. Організація евакуаційних заходів

46. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

47. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації

48. Організація банківського споживчого кредитування (на прикладі ВАТ КБ "Хрещатик")

Заварочный чайник "Mayer & Boch", 1,25 л.
Заварочный чайник изготовлен из термостойкого стекла, фильтр выполнены из нержавеющей стали. Изделия из стекла не впитывают запахи,
368 руб
Раздел: Чайники заварочные
Конструктор "Цветной городок" большой (41 деталь).
Это настоящий, красочный город, состоящий из множества деревянных деталей (их 41). В нем много домов, построенных из деталей, в виде
584 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Портфолио школьника.
Портфолио школьника – это папка, в которой собрана жизнь ученика, начиная с первого класса, все то, о чем не рассказали краткие
391 руб
Раздел: Портфолио

49. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

50. Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ "Ощадбанк"

51. Організація дистанційного обслуговування клієнтів банківськими установами

52. Організація кредитної роботи в комерційному банку

53. Організація та планування кредитування

54. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"
55. Державне управління охороною праці та організація охорони праці
56. Організація охорони праці на виробництві

57. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

58. Організація охорони праці на виробництві

59. Організація виробництва в підприємствах агропромислового комплексу

60. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна

61. Організація, нормування та оплата праці в свинарстві

62. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні картоплі

63. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових

64. Вибір форми організації бухгалтерського обліку

Садовый домик.
Прекрасная развивающая и обучающая игрушка для Вашего малыша. Развивает логику, моторику рук, а также восприятие цвета и формы. Размеры
308 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Набор "Стучалка", 6 гвоздиков.
Игрушка стучалка имеет вид скамейки, в которой забиты шесть разноцветных гвоздей. Все части набора деревянные, что не дает малышу
409 руб
Раздел: Стучалки, гвозди-перевертыши
Детское подвесное кресло Polini "Кокон" (цвет: оранжевый).
Подвесные детские качели яркого цвета создадут ощущение собственного укромного уголка. Надежные крепления кресла обеспечат безопасность
1225 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

65. Етапи організації бухгалтерського обліку

66. Організація бухгалтерського обліку в Австралії і Данії

67. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії

68. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

69. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

70. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"
71. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї
72. Організація документування господарських операцій

73. Організація і методика аудиту грошових коштів

74. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

75. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"

76. Організація облікової політики підприємства

77. Організація обліку в магазині "Світанок"

78. Організація обліку в Швеції і Польщі. Порівняльна характеристика

79. Організація обліку доходів

80. Організація обліку і аудиту виробництва продукції свинарства у ТОВ "Агрофірма "Колос"

Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: розовый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы
Таз алюминиевый для варенья, 36 см / 10,6 л.
Легкая, прочная и практичная посуда, изготовлена из пищевого алюминия, имеет высокую стойкость к коррозии, равномерно нагревается за
648 руб
Раздел: Более 10 литров
Фломастеры с кистевидным узлом "Color peps brush", 10 цветов.
Кистевидные фломастеры. Уникальное решение для детского творчества. Этими фломастерами можно рисовать будто красками, создавая интересные
384 руб
Раздел: 7-12 цветов

81. Організація обліку на підприємстві

82. Організація обліку орендних операцій

83. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

84. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

85. Організація роботи та документне забезпечення районної Ради

86. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"
87. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)
88. Організація управлінського обліку

89. Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО

90. Порядок організації діловодства на новоствореному підприємстві

91. Практична реалізація електронного документообігу на прикладі конкретної організації

92. Специфіка організації обліку в автотранспортних підприємствах

93. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

94. Шляхи вдосконалення організації обліку виробництва продукції свинарства на прикладі ТОВ "Агрофірми "Колос"

95. Актуальні проблеми розвитку і територіальна організація легкої промисловості світу

96. Громадські організації як вид об’єднань громадян

Кружка фарфоровая "Королевские собаки", 485 мл.
Кружка фарфоровая. Объем: 485 мл.
322 руб
Раздел: Кружки
Подгузники "Ушастый нянь", 3 Midi (4-9 кг), 56 штук.
Детские одноразовые подгузники «Ушастый нянь» изготовлены из особо мягких и дышащих материалов, которые нежно контактируют с
536 руб
Раздел: 6-10 кг
Светильник "Черепаха", желтый.
Интересный светильник-ночник в виде игрушки «Черепаха». Три режима работы. Батарейки АА - 3 шт. Есть возможность запитать светильник от
449 руб
Раздел: Необычные светильники

97. Організаційно-правові форми малого бізнесу. Контракти

98. Організація роботи Верховної Ради України

99. Організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.