Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек     Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Психологічні проблеми цивільного судочинства

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

Вступ Цивільне право регулює основні економічні й особистісні відносини. Об'єктами цивільних правовідносин є засоби виробництва, предмети споживання, нерухоме майно й інші матеріальні блага, права особистості, її свобода, честь і гідність. Беручи участь у суспільному виробництві, розподілі, обміні й споживанні, переслідуючи ті або інші життєві цілі, люди здійснюють визначену взаємодію один з одним, вступають у стосунки співпраці або конфронтації, виявляють свої емоційно-вольові особливості. Тобто вся сукупність соціальних відносин між членами суспільства виявляється в сфері цивільних правовідносин. І коли порушуються особисті права людини як у сфері майнових, так і немайнових відносин люди звертаються до цивільного судочинства. Відомо, що фундаментом соціальних відносин є ставлення людини до речей, майна, власності, що визначає весь побут людського життя. Тому не випадково в усій системі економічних відносин сучасних товаровиробників соціально-психологічні й етичні відносини набувають домінантного значення. У діловому світі розвинутих країн реалізуються такі соціально-психологічні правила і норми взаємодії, як: неприпустимість збагачення за рахунок дій, що суперечать вимогам моральності; правова рівність учасників товарно-грошових відносин; дотримання принципу еквівалентності при товарообміні; свобода прийняття рішень і неухильна відповідальність за їхнє здійснення; відповідальність за заподіяну шкоду та ін. Ця психологія добропорядної людської поведінки викликала до життя відповідні правові закони. Нині в Україні відбуваються економічні реформи, пов'язані з переходом від адміністративної системи господарювання до ринкових відносин. Безумовно, ці реформи потребують і цивільно-правового регулювання. 1.Деякі психологічні питання цивільно-правового регулювання у сфері економіки Основною юридичною формою регуляції ринкових відносин є договір. З психологічного погляду договір можна розглядати і як форму міжособистісних відносин, і як форму співвіднесення інтересів і потреб людей, їхніх вольових зусиль. За своєю суттю договір це: оформлення зобов'язальних стосунків між людьми; угода сторін, що веде за собою виникнення, зміну і припинення правовідносин, тобто визначених прав і обов'язків його учасників; угода, виконання якої забезпечується силою державного примусу. Як впливає цивільно-правовий договір на діяльність сторін? Він визначає: а) порядок дій і засоби їхнього виконання; б) характер взаємодії партнерів; в) систему контролю за відповідними діями; г) мотивацію виконання дій. Як видно з перелічених положень, цивільно-правовий договір у процесі його виконання має в тому числі й психологічний зміст, обумовлений психологічною структурою людської діяльності. Коло необхідних умов для укладання найпоширеніших договорів (купівлі-продажу, поставки, перевезення, оренди та ін.) нормативно урегульоване. Проте це не означає, що при укладанні договору й особливо при його виконанні та або інша сторона дотримує головного соціально-психологічного принципу — принципу добросовісності партнерів. У центральній і регіональній пресі наводяться приклади, коли окремі фірми, організації і приватні особи, укладаючи договір, обманюють іншу сторону, не виконують цілком або частково умови договору, завдаючи їй матеріальних і моральних збитків.

І прикладів таких, на жаль, досить багато. Спеціалісти, які займаються вивченням сучасного цивільного права в сфері економіки, відзначають усезростаючий зв'язок її з етикою і соціальною психологією, насамперед із міжособистісною взаємодією в умовах ринкових відносин. Докладно регульовані в усіх цивільно-правових системах правила про наслідки визнання договору недійсним, спрямовані на те, щоб несприятливі результати відчув той, хто порушив правила гри, застосував недостойні прийоми для одержання вигоди, зневажив для цього вимоги закону. Може постраждати і той, хто діяв легковажно, необдумано, некомпетентно. Водночас охороняються інтереси добросовісного, порядного учасника ринку, підготовленого до тієї діяльності, якою він займається. Суттєву роль в охороні системи ринкових відносин відіграє зобов'язання відшкодування порушниками заподіяних збитків (матеріальних або моральних). Охорона інтересів громадян неможлива без відшкодування заподіяних втрат. При розв'язанні цього питання правові системи різних держав виходять з етично-психологічної сутності проблеми: збитки, заподіяні засобом, який суперечить добропорядності, підлягають відшкодуванню. До таких засобів варто віднести насильство або погрозу фізичного насильства, зловредність, наклеп тощо. Важливими цінностями ринкових відносин є престиж, імідж, репутація фірми, підприємства або певної особи. Імідж (від англ. image — віддзеркалення) визначає місце кожної організації й окремої ділової людини в структурі соціально-економічних і міжособистісних відносин. Порушення моральних або правових норм у діяльності фірми або підприємства, що стало відомо громадськості, знижує їхній престиж. Особливою фігурою в умовах ринкової економіки є підприємець, який об'єднує в одній особі власника і керівника. За своєю функціональною роллю в економіці України справжній підприємець як основний мотив має прагнення до самостійної творчої діяльності на благо суспільства. До сучасного підприємця висуваються певні вимоги юридичного, психологічного, етичного характеру. Психологічні особливості підприємця визначаються насамперед його мотиваційною сферою. Справжній підприємець як основну, домінантну має потребу в самореалізації, досягненні успіху. Останнє винятково важливо для процесу прийняття відповідальних рішень. Якщо в людини мотивація остраху невдачі вища, ніж мотивація досягнення успіху, то навряд чи вона прийме ризиковане рішення. У цьому відношенні фактором, який впливає на успішну діяльність підприємців, є стабільна обстановка в суспільстві, законодавча політика держави стосовно підприємництва і правова захищеність осіб, які ним займаються. На діяльність підприємця дуже впливають такі психологічні феномени, як самооцінка (дає змогу йому реалістично зважувати свої можливості, оцінювати свій досвід, підвищувати самоосвіту), рівень вимог (занижений рівень вимог веде до зайвої обережності при прийнятті рішень, до уникання ризику), творчий характер мислення, лідерство та ін. Крім розглянутих суб'єктивних передумов розвитку підприємництва, на цей процес впливають і об'єктивні можливості, що існують у суспільстві для підприємницької діяльності.

До них слід віднести насамперед: права господаря власності, захищені законом від будь-яких зазіхань; рівноправність усіх форм власності; майново-розпорядницька самостійність при організації господарських зв'язків; офіційна, податкова, фінансова, кредитна і т. п. політика держави стосовно приватного бізнесу. Реальна практика підприємницької діяльності показує, що на шляху розвитку підприємництва в нашій країні не всі правові норми стимулюють розширення дрібного бізнесу. Цивільне правове регулювання має дозвільну, а не заборонну загальну спрямованість. Воно дає можливість кожному члену нашого суспільства використовувати правові засоби для реалізації своїх інтересів, що не суперечать закону. Дозвільний характер цивільного правового регулювання підприємницької діяльності припускає соціально- психологічну підготовленість населення до його усвідомлення і використання. Низький рівень правової культури, падіння деяких моральних критеріїв (особливо в сфері ділових відносин), зміна соціальних цінностей призвели до того, що з'явилися структури тіньової економіки. Останнє безпосередньо відбилося на криміналізації суспільства. Отже, цивільне законодавство формує відповідну психологію поведінки людей в умовах ринкових відносин. Справедлива і законна угода різнонаправлених інтересів суб'єктів правовідносин — складне і серйозне завдання правоохоронної системи держави. 2. Психологічна характеристика цивільного процесу Особливостями цивільних правовідносин є те, що вони виявляються як різні варіанти трьох правомочностей: 1) правомочності вимоги (можливість очікувати від зобов'язаного суб'єкта виконання ним своїх обов'язків); 2) правомочності на власні дії; 3) правомочності на захист (можливість вимагати використання державно-примусових заходів у випадках порушення суб'єктом права). Багато цивільно-правових норм носять психологічний характер. Так, заперечування угод, що зроблені під впливом обману, насильства, практично неможливе без урахування психологічних обставин. Проблема провини і відповідальності в цивільному праві, проблема відповідності покарання у скоєному і багато інших проблем потребують від юридичного працівника, у тому числі, і психологічних знань. Необхідність аналізу цивільного судочинства з психологічної точки зору очевидна. Представляючи собою взаємодію людей в умовах цивільно-процесуального регламенту, правосуддя у цивільних справах насичено всім тим, що вивчає: цілі, мотиви, почуття, пізнання, рішення, переконання і т. д. Дослідження їх саме собою представляє чималий інтерес, але суть проблеми полягає в іншому: в тому, щоб поставити знання про всі ці психологічні явища на службу цивільному судочинству, виявити психологічні закономірності, що спостерігаються при відправленні правосуддя у цивільних справах, їхню роль у практиці правосуддя, досягнення цілей, поставлених перед правосуддям, особливості виховного впливу суду. У будь-якому цивільному процесі правова регуляція обов'язково взаємопов'язана з регуляцією поведінки його учасників. Наміри громадянина, його інтереси, честь, гідність, воля й інші психологічні поняття наведені в кожному цивільному процесі.

Проблемы современной дидактики. - М., 1984. Сливина Н.А. Универсальные математические пакеты в математическом образовании инженеров // Компьютер пресс. - 1997. - № 8. -1997 - C. 78-85. Сливина Н., Фомин С. Компьютерное-учебное пособие "Высшая математика для инженерных специальностей" // Компьютер пресс. - 1997. - №8. -С. 72-77. Смирнов С.Д. Психология образа: Проблема активности психического отражения. - М., 1985. Смирнова Е.Э. Пути формирования модели специалиста с высшим образованием. - Л., 1977. Современное образование. - 2001. - № 5 (49). Современные тенденции развития образования в ведущих странах мира // Высшая школа: сравнительные исследования, зарубежный опыт. - Вып. 1. - М., 1994. Соколов В.Н. Педагогическая эвристика. - М., 1995. Соколова Е.Т. Проективные методы исследования личности.-М., 1980. Соколова Е.Т. Самосознание и самооценка при аномалиях личности. - М., 1989. Социально-демографический портрет студента. - М., 1986. Стендаль. Собр.соч.: В 12т.- М., 1978. СтеценкоА.П.К вопросу о классификации значений // Вестник Моск. ун-та. - Сер. 14. Психология. - 1983. - № 4. - С. 22-30. Стецура Ю.А

1. Психологічні проблеми професійного становлення старшокласників

2. Соціально-психологічні методи управління й проблеми їхнього використання

3. Психологічні стани дітей дошкільного віку

4. Екологічні проблеми промислових та побутових відходів

5. Принципи цивільного процесуального права

6. Антропология и психология будущего: проблемы, поиски и решения
7. Людина: біологія й соціологічні проблеми
8. Екологічні проблеми України та шляхи їх розв’язання

9. Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку

10. Особливості цивільного права

11. Поняття, ознаки та особливості процесуального становища відповідача в цивільному судочинстві

12. Роль прокурора у вирішенні судом цивільного позову у кримінальній справі

13. Стан сильного душевного хвилювання: кримінально-правові та психологічні аспекти

14. Цінні папери як об’єкти цивільного права

15. Юридичні особи як суб’єкти цивільного права

16. Соціально-психологічні аспекти взаємостосунків кооперованих селян та керівників кооперативів на початку ХХ ст

Развивающая настольная игра "Хронолёт", новая версия.
Выполняя разные интересные и забавные дела, игроки будут перемещаться по игровому полю-циферблату. Задача игроков — выполнить как можно
1024 руб
Раздел: Классические игры
Качели подвесные детские.
Изготовлены из полипропилена. Для детей старше 3 лет, весом до 25 кг. Перед использованием необходимо убедиться в надежном закреплении
452 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Табурет "Плетенка" складной (большой).
Табурет, сделанный из пластмассы высокого качества. Ширина: 310 мм. Длина: 270 мм. Высота: 445 мм. Размеры сидения: длина - 230 мм, ширина
450 руб
Раздел: Стульчики

17. Психологічні школи людських відносин

18. Педагогічні та психологічні особливості організації навчального процесу

19. Психолого–педагогічні проблеми спілкування викладача та студента

20. Постмодернізм, постструктуралізм і психологічні новації

21. Психологічні аспекти роботи з дітьми в інтернатних закладах

22. Психологічні вимоги до особистості майбутнього вчителя трудового навчання
23. Психологічні особливості дітей з затримкою психічного розвитку
24. Психологічні особливості спілкування у підлітковому віці

25. Психологічні особливості формування пізнавальних здібностей та пізнавальної активності молодших школярів

26. Психологічні передумови створення позитивного іміджу керівника

27. Психологічні фактори агресії

28. Психологічні якості працівників та їх використання у процесі менеджменту

29. Сучасні психологічні теорії особистості

30. Психологічні особливості депресії в ранньому юнацтві

31. Психологічні аспекти буддизму

32. Соціальні та психолого-педагогічні проблеми молоді

Бумага туалетная "Classic (Вейро)", 24 рулона, 17 метров x 9.5 см.
В комплекте: 24 рулона. Длина рулона: 17 метров. Ширина рулона: 9,5 см. С перфорацией. В одном рулоне: 136 листов.
396 руб
Раздел: Бумага туалетная
Рюкзак для средней школы "Райдер", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения
Глобус «Двойная карта» диаметром 210 мм, с подсветкой.
Диаметр: 210 мм. Масштаб: 1:60000000. Материал подставки: пластик. Размер коробки: 217х217х300 мм. Цвет подставки: чёрный. Мощность: 220
647 руб
Раздел: Глобусы

33. Методологічні проблеми історії філософії

34. Екологічні проблеми Високопільського району Херсонської області

35. Екологічні проблеми енергетики

36. Екологічні проблеми міст України

37. Екологічні проблеми народонаселення

38. Екологічні проблеми сільськогосподарського виробництва
39. Екологічні проблеми, пов’язані з експлуатацією теплових двигунів
40. Екологічні проблеми водоспоживання і водовідведення та шляхи їх подолання

41. Сучасні екологічні проблеми озера Сиваш та шляхи їх вирішення

42. Философские аспекты проблемы суицида в аналитической психологии К.Г. Юнга

43. Проблема одиночества в психологии

44. Проблема эмоциональных состояний в психологии

45. Конспекты по теме "Некоторые методологические проблемы истории психологии"

46. Теоретические и методические проблемы построения образовательного стандарта по психологии и педагогике

47. Проблема личности руководителя в отечественной психологии

48. Понимание субъектом мира как проблема психологии человеческого бытия

Кружка "Кастет", черная.
Оригинальная керамическая кружка с ручкой в виде кастета. Металлизированное напыление. Упаковка стилизованная, качественный
382 руб
Раздел: Кружки
Набор: рейлинг (58 см) с креплением и 6 S-крючков.
Рейлинг - отличный способ для хранения инструментов на кухне. Его использование позволяет сэкономить и упорядочить рабочее пространство.
482 руб
Раздел: Крючки, держатели для полотенец, доски для записок
Кислородный отбеливатель "Shabondama", 750 г.
Средство обладает дезодорирующим и антибактериальным действием. Гранулы отбеливателя прекрасно растворяются благодаря воздушной структуре.
375 руб
Раздел: Отбеливатели

49. Проблема поведения в психологии

50. Проблема деятельности в психологии: понятие «деятельность» в творчестве Л.С. Выготского

51. Современная проблема психологии: неисследованные эквиваленты объективной реальности

52. Проблемы со школьной психологией

53. Проблема идеального в отечественной психологии

54. Методологические проблемы современной психологии в зеркале истории науки
55. Неразрешенные проблемы психологии эмоций
56. Проблемы психологии управления коллективом

57. Реферат монографии А.А. Смирнова Проблемы психологии памяти

58. Проблема бессознательного в психологии

59. Проблема определения категории «интерес» в современной отечественной психологии и педагогике

60. Обучение психологии: проблемы содержания психологического образования

61. К проблеме человека в психологии

62. Боевое ПТСР – актуальная проблема психологии XXI века

63. Комплексний теоретичний аналіз проблеми однобічності та неповноти дізнання, досудового та судового слідства у кримінальному судочинстві

64. Утворення давньоруської держави: проблеми походження, суспільного устрою і розпаду

Настольная игра "Маленький балансир".
Классическая настольная игра – балансир. Смешные, зеленые лягушата прыгают в пруду, нужно помочь им забраться на кувшинки. Настольная игра
1699 руб
Раздел: Игры на ловкость
Сейф-книга Alparaisa СС0072/1 "Вокруг света", 17х11х5 см.
Размеры: 17х11х5 см. Бокс-сейф в виде книги для хранения мелких ценных вещей. Встроенный замок, запирающийся на ключ. Аксессуары: ключ - 2 штуки.
572 руб
Раздел: Копилки
Магнитный конструктор 3D из 20 деталей.
Магнитный конструктор из 20 квадратов и треугольников различных ярких цветов порадует Вашего ребенка. Изготовлен из высококачественного
997 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы

65. Педагогічні умови виховання любові до Батьківщини у дітей дошкільного віку

66. Цивілізаційний підхід і проблеми розвитку суспільства

67. Общие проблемы психологии

68. Основные проблемы возрастной психологии

69. План роботи практичного психолога дошкільного навчального закладу на 2009 – 2010 навчальний рік

70. Проблема души и духовности в Средневековой религиозной психологии
71. Проблема личности в психологии
72. Проблема развития в психологии и философии

73. Проблема эмоций в трудах отечественных и зарубежных психологов

74. Проблемы и возможности развития рефлексии при подготовке психолога.

75. Проблемы общения в социальной психологии

76. Проблемы психологии городской среды

77. Психокорекція дітей молодшого шкільного віку з проблемами в поведінці

78. Теоретические проблемы правовой и криминальной психологии

79. Человек в поисках смысла: проблемы личности в гуманистической психологии

80. Этические проблемы в работе психолога

Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (коричневый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Пеленка Золотой Гусь непромокаемая (трехслойная, на резинке, 120х60 см).
Удобные, дышащие, непромокаемые наматрасники избавят Вас от волнений и беспокойства, обеспечат сохранность матрасу. Надёжно фиксируются
370 руб
Раздел: Наматрасники
Пенал школьный "Леопард", цвет желтый.
Пенал школьный. Материал: силиконовый полимер. Размер: 18х6х6 см. В раскрытом виде выполняет роль подставки, возможность увеличения
372 руб
Раздел: Без наполнения

81. Проблеми та шляхи розвитку інститутів спільного інвестування

82. Цивільно-правова відповідальність за екологічні правопорушення

83. Проблема внеземных цивилизаций

84. Проблема Великого Молчания Внеземных Цивилизаций

85. Физиология, психология и интеллект близнецов

86. Происхождение жизни: абиогенез и панспермия. Гиперцикл. Геохимический подход к проблеме
87. Проблема происхождения и эволюции человека
88. Психология личности военнослужащего

89. Глобальна продовольча проблема

90. Основные проблемы и перспективы развития и размещения отраслей агропромышленного комплекса в Донецком экономическом районе

91. Проблема занятости трудовых ресурсов, их численность. Центральный экономический район.

92. Проблемы Аральского моря

93. Проблемы размещения производительных сил. Карпатский регион

94. Продовольственная проблема мира

95. Индия. Проблемы и пути их решения

96. Социально-экономические проблемы угольной промышленности

Настольная игра "Дети Каркассона" (новая версия).
14-го июля каждого года народ Франции отмечает национальный праздник. В Каркассоне в этот день ребетня из окрестных деревень с шумом и
1190 руб
Раздел: Классические игры
Игра-баланс "Морской мир".
Игра-баланс "Морской мир" от производителя "Жирафики" предназначена для мальчиков и девочек в возрасте от трех лет.
640 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Подгузники Libero Newborn, 24 штуки, 0-2,5 кг.
Первые в жизни подгузники для малыша должны быть особенно мягкими и комфортными. Подгузники "Libero Newborn" специально созданы
345 руб
Раздел: 0-5 кг

97. Демографические проблемы Китая

98. Глобальные проблемы здоровья человечества

99. Мировое хозяйство-основные черты и проблемы развития


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.