Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Сутність та соціальне призначення держави

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

ЗмістВступ Розділ 1. Поняття держави в історії політико–правової думки. Погляди вчених щодо сутності та призначення держави Розділ 2. Порівняльна характеристика концепцій про сутність і соціальне призначення держави Розділ 3. Сутність та соціальні призначення сучасної держави Висновки Список використаної літератури Вступ Актуальність теми курсової роботи полягає в тому, що питання соціального призначення сучасної України розглядається зараз в досить важливому значенні тому, що саме сутність та соціальне призначення відіграє важливу роль у загальній діяльності держави, як з питань суспільства так й інших. Сутність держави - це головне в державі як соціальному явищі: те кому належить державна влада в суспільстві й, отже, чиї волю й інтереси ця влада виражає. У світлі характеристики головного в утримуванні діяльності держав минулого й сучасності, сутність держави як соціального інституту проявляється в стійкій загальній спрямованості його діяльності, пов'язаної із забезпеченням їм як загально-соціальних, так і вузько групованих (у тому числі класових) інтересів. Сутність держави проявляється в його функціях, у тій службовій ролі держави в суспільстві, якісна визначеність якої характеризується стійким здійсненням, забезпеченням їм переважно вузько групованих (у тому числі класових) або загально-соціальних інтересів. Історія показує, що держава у своїй діяльності завжди в певній мері сполучить (координує, консолідує) ці інтереси для збереження цілісності єдності суспільства (без найманих робітників немає капіталістів, без селян - феодалів, без рабів - рабовласників, без общинників і їхньої праці - чиновницького апарата східної держави).Але міра сполучення цих інтересів державою історично неоднозначна. Іншими словами, сутність держави двоєдина (служіння вузько класовим, груповим і загально-соціальним інтересам) і історично мінлива в плані співвідношення її сторін. Так, у рабовласницькому, феодальному суспільстві переважає класова сторона сутності держави (інтереси панівного класу - вище всього). Це ж характерно й для раньобуржуазної держави, ранньокапіталістичного суспільства. Але зі зміною цього суспільства міняється і його держава в напрямку посилення загально-соціальної сторони його сутності. Це можна простежити, прийнявши, наприклад, за вихідну точку момент зародження протистояння таких суспільних чинностей як буржуазія й пролетаріат у період формування так званого &quo ;дикого&quo ; капіталізму (середина XIX в.). Із цим періодом зв'язане правильне розуміння сутності держави як знаряддя класової боротьби, машини для придушення класових супротивників, підтримки панування одного класу над іншим. Однак події, що пішли потім такі, всесвітньо-історичного значення як Жовтнева революція 1917 р. у Росії, велика криза й велика депресія кінця 20-х рр., нанесли спочатку політичний, а потім економічний удар по капіталізму й порушили питання про його подальшу долю. Держава, що править економічна й політична еліти змушені були по-новому підійти до рішення проблеми стабілізації суспільства й конституційного ладу. Це виразилося, насамперед, у посиленні соціальної захищеності особистості, у соціальній орієнтованості держави.

Сутність сучасної соціальної, демократичної, правової держави полягає в тому, що воно є знаряддям досягнення в соціально неоднорідному суспільстві соціального компромісу й згоди. Таким чином тема курсової роботи і в наш час є актуальною. Мета курсової роботи – проведення досліджень щодо сутності та соціального призначення держави. Завданнями курсової роботи в звۥязку з вказаною темою є: Вивчення поняття держави в історії політико – правової думки та поглядів вчених щодо сутності та призначення держави. Вивчення проблем сутності та соціального призначення держави. Об’єкт дослідження: правові основи сутності держави та її призначення. Предмет дослідження: сутність та соціальне призначення держави. Данною проблематикою займалися як закордонні так, і вітчизняні правознавці, а саме: Скакун О.Ф., Заєць А.П., Котюк В.О., Шульга А.М., Рабинович П.М. та інші. Розділ 1. Поняття держави в історії політико-правової думки. Погляди вчених щодо сутності та призначення держави Держава є одним із найважливіших явищ суспільного характеру. І тому не секрет, що протягом століть філософи, юристи та політики намагалися дати визначення поняття цього явища і розкрити його сутність. Так розглядаючи дане питання, найдоцільніше буде ознайомити читача з поглядами мислителів про державу у хронологічній послідовності. Розуміння держави в історії державно-правової думки можна пов'язувати з поглядами софістів, Сократа, Платона, Арістотеля, Цицерона, Гроція, Канта, Гегеля та інших філософів. Розрізняють два покоління софістів у Стародавній Греції: старші(Протагор, Горгій, Гіпій та ін.) і молодші(Фрасимах, Калікл, Лікофрон та ін.). Так, Протагор уважав, що демократичний устрій суспільства є правомірним і справедливим, визнавав принцип рівності всіх людей. Закликав усіх державних діячів бути справедливими, розсудливими та благочестивими. Фрасимах уперше сформулював три дуже важливі висновки: про роль насилля в діяльності держави, щодо авторитарного характеру політики і законів і висновок відносно того, що у сфері моралі панують уявлення тих, у кого сила і державна влада. Сократ був принциповим критиком софістів. Він відкидав суб'єктивізм софістів, їхню апеляцію до звільненої від моральних засад сили; умотивовував об'єктивний характер моральних оцінок природи, держави і права; розрізняв природне і позитивне право, обстоював законність; обґрунтовував тезу, що керувати суспільством повинні професіонали; критикував тиранію; намагався сформулювати морально-розумні засади сутності держави. В 360 р. до. н.е. Платон написав свою працю під назвою „Держава”. В своєму однойменному діалозі мислитель виразив думку, що держава являється виразом ідеї справедливості. Дещо інший погляд на це питання мав Арістотель. Центральною проблемою “Політики” в Арістотеля є питання про походження держави. Перший розділ роботи мислителя ставить питання “що таке держава”. І відразу відповідає: “держава – це спілкування, яке організовується для будь-якого блага.” .У своїй праці Арістотель розробляє теорію ідеальної держави, ідеального полісу, а також походження цієї ідеальної держави.

Арістотель відкидає релігійне походження держави. Він пише, що людина – це істота політична, і що держава базується на природному потязі людей до спілкування та спільного життя. Саме цей потяг, на його думку, призводить до утворення родини в суспільстві. Отже, перша форма суспільного життя – родина рабовласницького суспільства. Другий етап утворення держави – селище, громада, що складаються з декількох родин. Це фактично розвинута велика родина, але її інтереси вже не обмежуються повсякденними проблемами, тому що з’являються й інші, більш вагомі потреби. І третій етап утворення держав – виникнення її з декількох селищ, чи громад. Оскільки держава за Арістотелем, є розвинуте “спілкування” селищ, а селище – розвинута родина, що роздрібнилася, форми організації родини були перенесені ним і на державу. Тож, можна зробити висновок, що відомий давньогрецький учений та філософ визначав державу як певне зосередження вcix розумових та моральних інтересів громадян. Наступним, хто виклав свої думки щодо поняття держави, був знаменитий римський оратор, юрист і державний діяч Марк Туллій Цицерон. Державу Цицерон визначає як справу, надбання народу. Звідси походить і її назва - республіка. Основну причину походження держави він вбачає у вродженій потребі людей жити разом. Цицерон погоджувався з Арістотелем у тому, що держава виникла з первинного осередку суспільства (сім'ї) поступово і природним шляхом. Ще однією причиною утворення держави є необхідність охорони як приватної, так і державної власності. Іншими словами, Цицерон характеризував державу як союз людей, об'єднаних ідеями загальної корисності та справедливості. У XVII ст. нідерландський правознавець, класик міжнародного права Гуго де Гроот (Гроцій) дав вельми ґрунтовну відповідь, що собою являє держава. Виникнення держави він пояснює природною схильністю людини до спілкування. Люди первісно об'єдналися у державу, переконавшись на досвіді в неспроможності окремих розділених сімей протистоянню насильству. Гроцій підкреслює, що люди вчинили це &quo ;не за божим велінням, а добровільно&quo ;. Таким чином, він дотримується так званої договірної теорії походження держави, котра стала типовою для буржуазних природно-правових концепцій. У згоді з цією теорією, Гроцій так визначає державу: &quo ;Держава є досконалий союз вільних людей, укладений задля дотримання права і загальної користі&quo ;. Представником буржуазного лібералізму у поглядах на державу був Імануїл Кант. Його вчення зводиться до таких постулатів: – людина – це абсолютна цінність; –право має гарантувати соціальний простір моралі, бути загальнообов'язковим і забезпеченим силою держави. Походження держави філософ виводив із суспільного договору. Він розрізняв три гілки влади (законодавчу, виконавчу, судову) і три форми правління (автократію чи абсолютизм, аристократію, демократію); виступав проти повстання й застосування сили, обґрунтовував пасивний опір владі через вимоги реформ; засуджував загарбницькі війни і закликав до вічного миру. Німецький мислитель-діалектик Г.-В.-Ф. Гегель розрізняв громадянське суспільство і правову державу (причому перше передбачає наявність другої); державу бачив як конституційну монархію з принципом поділу влади; вважав, що держава повинна мати ідеальний суверенітет.

Нацократя обира останн. Вже самий  виплива]ючий з деолог нацоналзму суспльно-флософський змст, що визна волю, творчсть  яксн прикмети людсько ндивдуальност за виршальн фактори громадсько-пол]тичного життя,не годиться з принципоммеханчного пра]ва дано людини на зверхнсть, обумовленого лише самим випадковим фактом  народження (ддичнсть влади). Соцальнй морал нацократ чужа також родова кастовсть  упривлейовансть;  критерм конструктивна, продукую]ча цннсть громадянина, що дина зумовлю його провдну роль в суспльств, без огляду на вище чи нижче фамльне походження Самий монархзм для укранських сторичних умов завжди був чужий  неорганчний; в нашй же сучасност й будучност вн просто ста абсурдом.. Монархчн теор наших гетьманцв лишилися наскрзь штучним компльованням чужих, захдновропейських роялстичних дей, густо при]правлених соусом московсько-польських консервативних анахронзмв. Це перетворило гетьманську течю в звичай]ну соцальну реакцю, що всупереч логц та нтересам Укрансько Нац  в згод з московсько-польськими реак]цйними елементами змага до реставрац капталстично-помщицького ладу на баз федеративного Союзу Трьох Русей

1. Шляхи вдосконалення реалізації соціальної функції держави

2. Сучасне розуміння держави як соціального партнера

3. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

4. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

5. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки

6. Суть та принципи соціальної держави
7. Аналіз сучасних підходів до стратегій керівництва персоналом в соціальних службах
8. Сучасні футурологічні концепції про соціально-політичні перспективи людства

9. Ідейна спадщина сучасної соціальної психології

10. Історична ґенеза та сучасний стан соціальної структури суспільства

11. Тенденції соціально-економічних процесів сучасної України

12. Особливості інвестиційної політики держави в сучасних умовах. Антикризова інвестиційна політика та її напрямки

13. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

14. Соціальне становище Запорізького краю

15. Мотивація робітників в сучасних умовах

16. Взаимосвязь соціальной роботи з іншими науками

Магическая кружка-мешалка, черная.
Оригинальная кружка с двойными металлическими стенками (нержавеющая сталь). Сохраняет напиток горячим в течение дольшего времени (в
554 руб
Раздел: Кружки
Кружка фарфоровая "Olympia", 300 мл.
Кружка фарфоровая "Olympia", украшенная золотой обводкой, станет достойным дополнением к вашей коллекции посуды для чаепития. Объём: 300 мл.
304 руб
Раздел: Кружки
Самоклеящиеся этикетки, A4, 105x57 мм, 10 этикеток на листе, 100 листов.
Формат: А4. Размер: 105x57 мм. В комплекте: 100 листов (на 1 листе 10 этикеток).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

17. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

18. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

19. Роль власності у соціально-економічних процесах

20. Право як спеціальне соціальне явище

21. Антивоєнні оповідання Г.Белля в соціально-історичному та літературному контексті

22. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр
23. Аналіз статті Деніела Белла «Соціальні рамки інформаційного суспільства»
24. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

25. Соціальне та особисте страхування

26. Формування бюджетів фондів соціального страхування України

27. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

28. Цивільна оборона в сучасних умовах

29. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

30. Розвиток районного підходу в соціально-економічній географії

31. Загальна соціально-економічна характеристика країн Західної Європи

32. Демократія як соціальне явище

Настольная игра 48 "Морской бой".
В наборе: игровое поле - 2 штуки, эскадра из 10 кораблей - 2 комплекта, фишки для обозначения выстрелов. Размеры: 27х18х7 см.
492 руб
Раздел: Классические игры
Карандаши цветные "Jumbo", трехгранные, 12 цветов + точилка.
Мягкие, но при этом очень прочные карандаши, легко затачиваются и не крошатся. Насыщенные штрихи на бумаге. Не токсичны!. В комплекте: 12
410 руб
Раздел: 7-12 цветов
Настольная игра "Паника в лаборатории".
Подопытные амёбы разбежались во все стороны, срочно нужно найти их! Все игроки одновременно ищут беглянок по особым приметам — форме,
862 руб
Раздел: Карточные игры

33. Законодавство в сфері соціальної роботи з дітьми сиротами

34. Пенсійне право як складова права соціального забезпечення

35. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення

36. Правовідносини у сфері соціального захисту

37. Система соціального захисту в Україні

38. Соціальна обумовленість державної служби
39. Соціальна цінність права
40. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

41. Трансформація цінностей в сучасній правовій системі України

42. Мова як символ соціальної солідарності

43. Інформаційні технології багатокритеріального експертного оцінювання альтернатив у соціальних системах

44. Історія України. Соціально-політичні аспекти

45. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр

46. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

47. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

48. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках

Сетка москитная, 1х30 метров, в рулоне, белая.
Полиэстеровая мелкоячеистая сетка в рулоне. Предназначена для защиты помещения от насекомых. Свободно пропускает воздух, обеспечивая
1131 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Пелёнка-кокон "Карапуз" на липучке.
Пеленка-кокон для пеленания с удлиненными краями, оснащенными липучками. Дарит чувство комфорта и безопасности новорожденному малышу,
419 руб
Раздел: Пелёнки
Асборн - карточки. Готовимся к школе.
Набор из 50 двусторонних многоразовых карточек. Вас ждут задания для подготовки к школе, игры, головоломки, задачки на внимательность,
389 руб
Раздел: Внимание, память, логика

49. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

50. Соціальне походження промислової буржуазії України в XIX столітті

51. Соціально-економічний розвиток білоруських земель у ІХ–ХІV століттях

52. Соціально-економічний розвиток Київської Русі

53. Соціально-економічний розвиток України у XVII ст.

54. Соціально-економічний розвиток українських земель у XIX ст.
55. Соціально-економічний розвиток Чехії та Словаччини у XVIII столітті
56. Соціально-економічні реформи Маргарет Тетчер

57. Соціально-політичні аспекти створення фашистської системи в Італії початку 20 – початку 30 рр.

58. Соціально–політичне становище в Західній Україні 1945-1950 роки

59. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище

60. Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)

61. Культура і людина в контексті соціально-економічного розвитку суспільства

62. Василь Стефаник – неперевершений майстер соціально-психологічної новели

63. Соціальні проблеми в романах Дж. Стейнбека "Грона гніву" та "Зима тривоги нашої"

64. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

Набор детской складной мебели Ника "Азбука" (КУ1).
Комплект складной. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
1467 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Жидкое средство для стирки детских вещей "Meine Liebe", 800 мл.
Концентрат абсолютно безопасен для здоровья. Не содержит хлора, фосфатов, ароматизаторов, красителей и других химически агрессивных
320 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Датчик утечки газа "Страж".
очевидной пользы, бытовой газ несет страшную опасность: риск отравления или даже взрыва. Датчик утечки газа «Страж» обезопасит Ваш дом от
610 руб
Раздел: Детекторы, датчики движения

65. Соціальний проект: "Сортування сміття в м. Суми"

66. Історичні та медико-соціальні аспекти становлення і розвитку вчення про сибірку

67. Клініко-патогенетичне обґрунтування нових методів лікування псоріазу з аналізом динаміки психо-соціальної адаптації хворих

68. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді

69. Ожиріння як медико-соціальна проблема

70. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин
71. Особливості економічного зростання Сполучених Штат Америки в сучасних умовах
72. Розвиток регіональної та соціальної політики ЄС

73. Тенденції розвитку світового ринку послуг у сучасних умовах

74. Економіка праці та соціально-трудових відносин

75. Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи

76. Соціальна інфраструктура в системі життєзабезпечення міста

77. Соціальні гарантії безробітним та практика їх реалізації

78. Соціально-трудові відносини як система

79. Управління персоналом в соціальній сфері

80. Формування соціально-корпоративної відповідальності підприємств

Набор мебели для кухни "Коллекция".
Прекрасный набор кухонной мебели: стильный шкаф с необходимой техникой, раковиной, барной стойкой и холодильник. В набор так же входит
963 руб
Раздел: Кухни, столовые
Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 40 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
1499 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Набор карандашей цветных "Сафари", 36 цветов.
Цветные карандаши "Сафари" непременно, понравятся вашему юному художнику. Набор включает в себя 36 ярких насыщенных цветных
317 руб
Раздел: Более 24 цветов

81. Організація реабілітаційної роботи в школах соціальної реабілітації

82. Особливості вивчення математики в профільних класах у сучасних умовах

83. Підготовка соціально компетентних вчителів в вищих закладах освіти

84. Робота соціального педагога в загальноосвітній школі

85. Соціальний захист прав дітей, як складова діяльності соціального педагога

86. Соціально-педагогічна робота як нагальна потреба розвитку українського суспільства
87. Тривожність як соціально-педагогічне явище
88. Ціннісні характеристики соціальних працівників та соціальних педагогів

89. Діяльність соціального педагога дозвіллєвої сфери

90. Проблема спрямованості особистості соціального педагога

91. Головні тенденції розвитку політики в сучасних умовах

92. Соціальна структура суспільства

93. Політика та соціальний конфлікт

94. Аналіз соціальної ситуації в рамках предмета соціальної психології

95. Відносини академічної й прикладної науки. Типи соціальних психологів

96. Мотиви соціальної поведінки особистості

Глобус "Двойная карта" диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, может использоваться в
1141 руб
Раздел: Глобусы
Сетка москитная белая.
Сетка москитная препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
372 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Ручка-стилус шариковая сувенирная "Никита".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а именная надпись
415 руб
Раздел: Металлические ручки

97. Особистість. Темперамент та соціальна природа характеру

98. Повсякденна психологія особистості й повсякденна соціальна психологія

99. Предмет дослідження соціальної психології


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.